pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


 

Mednarodna šola upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas
Seminar

 

ENERGETSKA OSKRBA
infrastrukture za šport in prosti čas


Ljubljana, 1. december 2011
 

Izobraževalni program »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas« so razvili člani konzorcija: (1) Združenje športnih centrov Slovenije, (2) Univerza na Primorskem, (3) Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, (4) Izobraževalni center Grm Novo mesto, (6) Ensico S, d.o.o. Ljubljana, (7) El-Tec Mulej d.o.o. Bled in (8) Združenje vzdrževalcev golfskih igrišč Slovenije.

 

Seminar: Energetska oskrba infrastrukture za šprot in prosti čas, je del izobraževalnega programa »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas«. Vsebino seminarja je razvilo Združenja športnih centrov Slovenije, v sodelovanju s partnerji: ZPO d.o.o. Celje, Alexandro Waldmann, Network Green and Business Advisory, Gradbenim inštitutom ZRMK Ljubljana, Bisol Group d.o.o. Prebold, Termotehniko d.o.o. Braslovče, SIM d.o.o. Celje in El-Tec Mulej d.o.o. Bled. Slušatelji so bili direktorji in strokovni delavci upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas. Slušatelji so prejeli seminarsko publikacijo »Energetska oskrba infrastrukture za šport in prosti čas«. Vsa predavanja na seminarju so bila prikazana z video predstavitvami posameznih tem. Udeleženci seminarja so prejeli potrdila o strokovnem usposabljanju.


Udeleženci

Predavatelji in organizatorji: mag. Tatjana Hren, ZPO d.o.o. Celje, Alexandra Waldmann, Network Green and Business Advisory, dr. Marija Šijanec Zavrl, univ.dipl.inž.grad., Gradbeni inštitut ZRMK Ljubljana, Viktorija Robnik, univ. dipl. ekon., Bisol Group d.o.o. Prebold, mag. Franc Pesjak, univ.dip.ing.str., Termotehnika d.o.o. Braslovče, dr. Mitja Mazej, u.d.i.s., SIM d.o.o. Celje, mag. Blaženka Pospiš Perpar, El-Tec Mulej d.o.o. Bled. in Jože Jenšterle, direktor združenja. Prijavljeni udeleženci: Branko Velišček, Zavod za šport Tolmin, mag. Robert Mahnič, Avditorij Portorož-Portorose, Branko Fartek, Zavod za šport Kranj, Helena Hrajfoner, Javni zavod Center za mlade CEZAM Ruše, Janez Maršič, Javni zavod za šport Občine Kočevje, Sandi Mertelj, Javni zavod za šport Ptuj, Uroš Pintar, Zavod za šport Ajdovščina, Miran Kavaš, Zavod za šport Kranj, Edvard Bravec, Zavod za šport Trbovlje, Aleš Antolinc, Zavod Športni objekti Maribor in Andrej Jeriček, Agencija za šport Novo mesto.


Vsebina seminarja

Predmet 22206 Financiranje infrastrukture
Evropske direktive in evropski strukturni skladi. Alexandra Waldmann, Network Green and Business Advisory. Vsebina: Nameni in sprožilci evropske politike EUROPA 2020. Evropski energetski cilji 20-20-20 do leta 2020. Področja energetske politike. Direktive in politične iniciative. Podpora učinkoviti energetiki. Okoljske in klimatske aktivnosti. Posebni instrumenti. Pametna energija za Evropo. Sklad za učinkovito energijo. Financiranje. Zaključki.

 

Predmet 12203 Oskrba z energijo
Energijsko učinkovita in trajnostna gradnja javnih stavb. dr. Marija Šijanec Zavrl, univ.dipl.inž.grad., Gradbeni inštitut ZRMK Ljubljana. Vsebina: Podnebno energetski cilji EU. Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (Direktiva EPBD). PURES 2010. Energetska izkaznica stavbe. Kako oceniti trajnostno gradnjo?


Predmet 12203 Oskrba z energijo
Sončna elektrarna je okolju prijazna in finančno zanimiva naložba. Viktorija Robnik, univ. dipl. ekon., Bisol Group d.o.o. Prebold. Vsebina: Neomejen potencial Sonca. Javno-zasebna partnerstva. Najpomembnejša je kakovostna izvedba sončne elektrarne. Kako do sončne elektrarne? Na kaj je potrebno biti pozoren pri odločanju za postavitev sončne elektrarne?

 

Predmet 12203 Oskrba z energijo
Zasnova in izvedba projekta postavitev sončnih foto napetostnih elektrarn na športni infrastrukturi. mag.Tatjana Hren, dipl.inž.gradb., ZPO Celje d.o.o. Vsebina: I. Uvod. II. Izvedba projekta: (1) Zasnova. (2) Služnostna pravica - lastnik MO Celje pooblasti ZPO Celje d.o.o. (3) Objava namere o ustanovitvi služnosti in javno zbiranje ponudb za postavitev, obratovanje in vzdrževanje sončnih foto napetostnih elektrarn. (4) Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika, operativni pričetek del, Uredba o energetski infrastrukturi. (5) Odškodnine. III. Zaključek.

 

Predmet 12203 Oskrba z energijo
Toplotne črpalke. mag. Franc Pesjak, univ.dip.ing.str., Termotehnika d.o.o. Braslovče. Vsebina: Zakaj sploh toplotna črpalka? Toplotne črpalke – ogrevalni sistemi prihodnosti. Kaj je toplotna črpalka? Krožni proces. Delovanje. Energijski tok. Delitev toplotnih črpalk glede na namen uporabe in toplotni vir. Kaj je grelno število toplotne črpalke? Osnovne izvedbe toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode. Toplotne črpalke za sanitarno vodo za velike porabnike. Novosti. Toplotne črpalke: zemlja/voda, voda/voda, zrak/voda: Kompaktne toplotne črpalke zrak/voda. Referenčni objekti.

 

Predmet 12205 Sistemi ogrevanja in klimatizacije
Energijsko učinkovito ogrevanje bazenske vode. dr. Mitja Mazej, u.d.i.s., SIM d.o.o. Celje. Vsebina: Toplotne potrebe bazenskih kompleksov. Ogrevalni sistemi bazenske vode. Notranji bazenski kompleksi. Zunanji bazenski kompleksi. Primer iz prakse: Letno kopališče Celje (ogrevanje bazenske vode). Toplotne potrebe. Analiza različnih sistemov ogrevanja bazenske vode. Ogrevalni sistem. Energetski kazalci.

 

Predmet 12203 Oskrba z energijo
Sanacija objektov za povečanje energetske učinkovitosti – predstavitev modela celovite rešitve in primera dobre prakse. mag. Blaženka Pospiš Perpar, El-Tec Mulej d.o.o. Vsebina: Vizija. Ponudba javnemu sektorju. Osnova – Podatki o rabi energije in vode. Prihranki – količinsko in vrednostno. Plan ukrepov. Investicije v energetsko učinkovitost. Najpogostejše dileme pri financiranju. Pogodbeno zagotavljanje prihrankov. Primer. Značilnosti projektov PZP energije. Potek projekta PZP energije – splošno. Reference. Zaključki.

 

Predstavniki združenja, zavodov in podjetij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi seminarja, so se dogovorili, da združenje pripravi predlog ustanovitve konzorcija za trajnostno energetsko oskrbo infrastrukture za šport in prosti čas. Prvi cilj konzorcija bo sodelovanje upravljavcev infrastrukture, specializiranih strokovnih ustanov ter podjetij pri izdelavi razvida objektov (dvorane, stadioni, bazeni) za oceno obstoječe energetske oskrbe ter pripravo projektov za rekonstrukcije in obnove objektov ter vgradnjo sodobnih sistemov oskrbe z energijo. Drugi cilj konzorcija bo strokovna podpora investitorjem pri vlogah na javne razpise ter pridobivanje finančnih sredstev od države in evropske unije.

 


Strokovni seminar je potekal od 9.00 do 14.15.

 

Zapisala Jože Jenšterle.
 

pixel

I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008