pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
sestankov o Pravilniku o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev


Prvi sestanek je bil v ponedeljek, 27.2.2006. Drugi sestanek je bil v ponedeljek, 6. marca 2006. Oba sestanka sta bila na Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktorat za šport, v Ljubljani.

 

Prisotni
Ignac Polajnar, sekretar Direktorata za šport na Ministrstvu za šolstvo in šport, Alojz Mavrič, direktor Športnega parka Kodeljevo Ljubljana, Zveza športnih društev Slovan Ljubljana, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice (prisoten na prvem sestanku), Jože Jenšterle, v.d. direktor Zavoda za šport Kranj, Marko Trškan, direktor javnega zavoda Agencija za šport Ljubljana.

 

Dnevni red

 1. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti diektorjev

 

Razprava in sklepi

 

TOČKA 1

 

Direktorji zavodov, člani odbora upravljavcev športnih centrov Slovenije so predstavili predloge  za spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev.

 

Javni zavod Agencija za šport Ljubljana predlaga spremembe po posameznih členih, ki so zapisane vsebinsko ne pa v skladu z nomo-tehničnim načinom pisanja dopolnil:

 • 1.člen – za besedo iz naslova se napiše »uresničevanja javnega interesa na področju športa«
 • 2.člen – nespremenjen
 • 3.člen – namesto teksta »v celoti« v drugi vrstici se nadomesti s tekstom »80%«. V besedilu  v prvi alinei se za besedico »prava« doda besedilo «v načrtovanem« in za besedo določeni doda besedilo » za uresničevanje javnega interesa na področju športa,«, v drugi alinei se smiselno uporabi isti tekst, tretjo alineo se črta.
 • 4.člen – nov tekst »Za ovrednotenje izpolnitve letnega programa dela in finančnega načrta določi podrobnejša merila opredeljena v 3. členu svet zavoda. Svet zavoda mora za podrobnejša merila pridobiti soglasje pristojnega ministrstva.«
 • 5. in 6. člen se črtata.
 • 8.člen – nov tekst » Če oseba javnega prava ne dosega 80% izpolnitve letnega programa in finančnega načrta, direktorju ne pripada del plače iz naslova delovne uspešnosti za uresničevanje javnega interesa na področju športa.«

 

Roman Vodeb iz Zavoda za šport trbovlje predlaga spremembo 6. člen pravilnika. Zmanjševanje števila zaposlenih delavcev v javnih zavodih ne more biti kriterij. Na področju zaposlovanja morajo biti postavljeni jasni kriteriji, saj bo potrebno zaradi izpolnjevanja zahtev iz različnih zakonskih predpisov število zaposlenih celo povečevati.

Roman Vodeb ne podpira rešitve iz pravilnika, ki govori o tem, da dobi direktor stimulacijo le v primeru ko izpolni vse tri kriterije. Tak pravilnik ne more stopiti v veljavo zaradi 6. člena in 1. alineje 7. člena. V 5. členu je potrebno določiti "prihranke" in ne "zmanjšanje odhodkov". V 8. členu ni določeno  poslovanje z izgubo, ki je nastalo iz objektivnih razlogov (slabo vreme, naravne katastrofe, splet objektivnih okoliščin itd.), kar ne bi smelo vplivati na to, ali bo direktorju pripadla letna stimulacija.

V 8. členu bo potrebno definirati “enoto”. To je lahko finančna kategorija, število obiskov športnih objektov, število prireditev, število športnih treningov ali tekem ali pa ocena zadovoljnosti obiskovalcev objektov. V pravilniku tudi ni jasno, kako je z (večmilijonskimi) investicijami (ali sodijo v skupno maso sredstev od katerih se računajo %). Na podlagi pripomb bi lahko spodbijali ves koncept takega pravilnika in pripavili svoj predlog.

 

Robert Krkoč, direktor Zavoda za šport Ajdovščina za svoje delo ne pričakuje stimulacije v višini ene, dveh ali treh plač. O delovni uspešnosti bodo odločali isti ljudje, ki so se strinjali z razporeditvijo direktorjev javnih zavodov za šport v najnižje plačne razrede. Tudi če bi direktorji zavodov za šport dobili najvišjo stimulacijo, se plače ne bodo izravnale s plačami direktorjev vrtcev, šol, knjižnic, ljudskih univerz in galerij. Preglaga, da nadaljujemo z aktivnostimi za uskladitev izhodišč (plačnih razredov) s šolstvom in kulturo. Predlaga sklic tiskovne konference in seznanitev javnosti z razmerami, ki ne zagotavljajo normalno delo zavodov.

 

Matjaž Ukmar, direktor Športnega in mladinskega centra Piran, pravi, da so predlagana merila za določitev delovne uspešnosti direktorjev neustrezna. Pri posameznih kriterij postavlja vprašanja na katera bo potrebno odgovoriti pred sprejemom pravilnika. To so:

 

 • Kriterij realizacije letnega programa. Kako se bo ovrednotilo % presežene realizacije? V Sloveniji nimamo točnih kriterijev za upravljanje s športnimi objekti, kar pomeni, da nam ustanovitelji že sedaj delijo sredstva "pavšalno" in v večini primerov premalo. Razliko sredstev, da so lahko objekti varni in sanitarno neoporečni, si moramo zagotoviti sami kakor vemo in znamo! Preseženo realizacijo bi lahko ugotavljali le v primeru, če bi država sprejela kriterije upravljanja s športnimi objekti in bi morala občina v celoti zagotavljati ta sredstva.
 • Kriterij realizacije finančnega načrta. Kot ste že napisali v obrazložitvi, obstajajo zakonski predpisi, ki jih moramo upoštevati. Pri tem kriteriju nas prisiljujejo v neupoštevanje zakonskih določil (varčevanje s kurjavo, toplo vodo, ...), saj nam pri letnih finančnih načrtih po drugi strani dovolijo le povišanje sredstev za inflacijo?!
 • Kriterij izpolnitve kadrovskega načrta. V našem zavodu imamo 6 zaposlenih, kako naj število zaposlenih zmanjšamo za 1,5%? Pri tem nas kriteriji spodbujajo k prezaposlovanju svojih delavcev v razne s.p.-je, pogodbe z d.o.o.-ji, študentskim delom, kar je v nasprotju s socilano državo!

 

Sklep 1

Predlagane spremembe Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev so:


 • Kriterij: Izpolnitev letnega programa.

 

Obseg izpolnitve letnega programaVišina plače in stimulacija
80%100%
90%100% + 30%
100%100% + 50%

 

 • Kriterij: Izpolnitev letnega finančnega načrta.

 

Obseg izpolnitve letnega programaVišina plače in stimulacija
80%100%
90%100% + 10%
100%100% + 30%

 

 • Kriterij: Izpolnitev letnega programa, glede na kakovost in strokovnost opravljenega dela.

 

Obseg izpolnitve letnega programaVišina plače in stimulacija
80%100%
90%100% + 10%
100%100% + 20%


Sklep 2
Sekretar Direktorata za šport na Ministrstvu za šolstvo in šport, bo v okviru usklajevalne medresorske skupine na Ministrstvu za javno upravo, predlagal spremembe Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev iz prvega sklepa.Dokument si lahko tudi natisnete oz. shranite.

 

pixelZapisnik sestankov o Pravilniku o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev
pixel[ 68 kb ]

 

Za odprtje dokumenta potrebujete program AdobeReader, ki si ga lahko brezplačno naložite s klikom na ikono


pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008