pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
sestanka med predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport, Direktorata za šport in Združenja športnih centrov Slovenije


Sestanek je bil v sredo, 20. septembra 2006 ob 10. uri v prostorih Direktorata za šport v Ljubljani.

 

Prisotni

Simon Starček, direktor Direktorata za šport, Jože Jenšterle, predsednik Združenja športnih centrov Slovenije, Alojz Mavrič, direktor Športnega parka Kodeljevo in član upravnega odbora združenja, Ignac Polajnar, sekretar na Direktoratu za šport, Marko Trškan, direktor Javnega zavoda Agencija za šport Ljubljana in član upravnega odbora združenja, Branko Žnidarič, direktor Javnega zavoda za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer ter član upravnega odbora združenja, Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto in član upravnega odbora združenja ter Samo Košir, pravnik na Direktoratu za šport.

 

Dnevni red

  1. Postopki registracije združenja
  2. Uporaba domen Zavoda za šport Slovenije
  3. Obveznosti Zavoda za šport Slovenije
  4. Tarife za javno predvajanje glasbe v športnih objektih
  5. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa in mladinske dejavnosti
  6. Skupščina združenja in izobraževalni seminarji

 

Razprava in sklepi

 

TOČKA 1

 

Jože Jenšterle je predstavil potek postopkov registracije združenja. Vsa zahtevana dokumentacija je posredovana registracijskemu sodišču razen dovoljenja Vlade Republike Slovenije za uporabo imena »Slovenija«. Ministrstvo za gospodarstvo ni izdalo dovoljenja za uporabo imena »Slovenija«, ker združenje ni registrirano kot pravna oseba! Direktor Simon Starček predlaga, da se združenje registrira brez imena »Slovenija«. Jože Jenšterle je povedal, da se večina članov združenja strinja z registracijo združenja brez imena »Slovenija«, zato bo združenje registrirano brez imena »Slovenija«.

 

TOČKA 2

 

Registrar spletnih domen, ki jih je uporabljalo združenje je bil Zavod za šport Slovenije. Zavod je v postopku likvidacije. Nov registrar je Arnes. Združenje bo zaprosilo registrarja za uporabo domen, ki jih je uporabljalo dosedaj.

 

TOČKA 3

 

Direktor Simon Starček je povedal, da je postopek likvidacije Zavoda za šport Slovenije v zaključni fazi. Pretekli teden se je iztekel rok za prijavo terjatev. Sredstva za poravnavo obveznosti Zavoda za šport Slovenije do javnih zavodov, izvajalcev programov (šolska tekmovanja, plavalni in drugi programi) so rezervirana. Vse obveznosti bodo poravnane do konca letošnjega leta.

 

TOČKA 4

 

Združenje športnih centrov je deset mesecev, z avtorskimi združenji Sazas, Zamp in IPF, usklajevalo tarife za javno predvajanje glasbe. Ker dogovora nismo dosegli, večina javnih zavodov ne bo več javno predvajala glasbe v športnih objektih, s katerimi upravljajo. 

Direktorat za šport se bo seznanil z zakonskimi predpisi in v prihodnjem mesecu sklical sestanek predstavnikov Združenja športnih centrov in Sazas-a. Na sestanku bomo obravnavali možnosti za pripravo dogovora o tarifah za javno predvajanje glasbe v javnih športnih objektih.

 

TOČKA 5

 

Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa in mladinske dejavnosti je sprejet. Pripombe Združenja športnih centrov niso bile upoštevane. Predstavniki združenja športnih centrov ugotavljajo, da je popolnoma neprimeren za uporabo. Merila za oceno izpolnjevanja letnega programa dela po obsegu in strukturi, ovrednotenja finančnega rezultata poslovanja ter kakovosti in strokovnosti, so nedorečena. Podrobnejša navodila, kako ta merila izvajati, ne obstajajo. Sprejeti pravilnik odpira vprašanja vsebinske opredelitve »javnega interesa na področju športa«.

Ignac Polajnar je povedal, da se bo pravilnik pričel izvajati. Izkušnje, do katerih se bo prišlo med njegovim izvajanjem, bodo pokazale, ali bo potrebno kaj spremeniti.

 

TOČKA 6

 

Do konca leta bo sklicana skupščina Združenja športnih centrov in organizirani izobraževalni seminarji. Predstavniki združenja so na skupščino povabili ministra za šolstvo in šport ter direktorja Direktorata za šport. Združenje želi, da strokovnjaki Ministrstva za šolstvo in šport sodelujejo na izobraževalnih seminarjih in predstavijo usmeritve ministrstva na področju upravljanja javnih športnih objektov.Dokument si lahko tudi natisnete oz. shranite.

 

pixelZapisnik sestanka med predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport, Direktorata za šport in Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 59 kb ]

 

Za odprtje dokumenta potrebujete program AdobeReader, ki si ga lahko brezplačno naložite s klikom na ikono


pixel

I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008