pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
ustanovne seje Združenja športnih centrov Slovenije


Ustanovna seja je bila v četrtek, 11. maja 2006 ob 11.30 uri, v Hotelu Slovenija v Portorožu. Sestanek je vodil Marko Trškan, predsednik delovnega predsedstva na ustanovni seji.

 

Prisotni

Janez Kocijančič, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, Marko Trškan, direktor Javnega zavoda Agencija za šport Ljubljana, Branko Žnidarič, direktor Javnega zavoda za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer, Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto, Vojko Vojvoda, direktor Centra za kulturo, šport in prireditve Izola, Miroslav Blažič, direktor Javnega zavoda Dvorana Tabor Maribor, Branko Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Alojz Deželak, direktor Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik, Marija Imperl, direktorica Kulturno turističnega rekreacijskega centra Radeče, Bogdan Čepič, direktor Javnega zavoda Športni center Maribor, Matjaž Ukmar, direktor Športnega in mladinskega centra Piran – Centro sportivo e giovanile Pirano, Vojko Orel, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica, Simon Starček, direktor Športnega zavoda Ptuj, Jože Lenart, direktor Športnega zavoda Ravne na Koroškem, Marjan Klepec, direktor Športno rekreacijskega zavoda Rdeča dvorana, P.O., Velenje, Velimir Strnad, direktor Zavoda Športni objekti Bežigrad, Tanja Razboršek-Rekar, direktorica Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, Robert Krkoč, direktor Zavoda za šport Ajdovščina, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Zoran Kramar, direktor Zavoda za šport Jesenice, Jože Jenšterle, v.d. direktor, Zavoda za šport Kranj, Branko Velišček, direktor Zavoda za šport Občine Tolmin, Božo Dragan, direktor Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana, Darko Ratajc, direktor Zavoda za šport Slovenske Konjice, Roman Vodeb, direktor Zavoda za šport Trbovlje, Boris Vrhovnik, direktor Zavoda za šport Zagorje ob Savi, Alojz Mavrič, direktor Športnega parka Kodeljevo Ljubljana, Zveza športnih društev Slovan Ljubljana, Matej Gašperin, v.d. direktor Zavoda za šport Medvode, Matjaž Udir, direktor Zveze športnih društev Krim Ljubljana, Milorad Orelj, direktor Železničarskega športnega društva Ljubljana, dr. Edvard Kolar, direktor Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Ivan Pfeifer, direktor Javnega gospodarskega zavoda za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenja z javnimi objekti Celje, Aleksander Hribar, direktor Športnega centra Ribnica, Občina Ribnica, David Zupan, direktor Športnega centra GIB Ljubljana,Tomo Tiringer, tajnik Športne zveze Postojna in Aleš Remih, direktor Športnega centra Triglav d.o.o. Ljubljana.

 

Službeno odsotnost so opravičili: Boris Makoter, direktor Zavoda Športno rekreacijski center Tivoli Ljubljana, Janez Zupančič, direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, Stane Čufar, direktor Zavoda za šport, kulturo in turizem Občine Železniki, Aleš Murn, direktor Zavoda za šport Škofja Loka, Marjana Mežnar, direktorica Zveze mariborskih športnih društev Branik, Aleš Antolinc, direktor Železničarskega športnega društva Maribor. Marjan Štimec, direktor Zavoda za šport Slovenska Bistrica je bil odsoten, ker je imel prometno nesrečo.

 

Dnevni red

 1. Ustanovitev Združenja športnih centrov Slovenije
 2. Statut Združenja športnih centrov Slovenije
 3. Program in finančni načrt Združenja športnih centrov Slovenije
 4. Volitve organov Združenja športnih centrov Slovenije
 5. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa
 6. Tarife za javno predvajanje glasbe
 7. Katalog športnih centrov Slovenije
 8. Forum športnih centrov Slovenije
 9. Strokovna ekskurzija v Allianz Areno v Muenchnu in v Športni center v Ruhpoldingu
 10. Razno

 

Razprava in sklepi

 

TOČKA 1

Ustanovitev Združenja športnih centrov Slovenije

Jože Jenšterle, predsednik Odbora upravljavcev športnih centrov Slovenije, je otvoril z ustanovno sejo Združenja športnih centrov Slovenije in predstavnikom športnih centrov, zavodov in agencij predlagal, da izvolijo delovne organe, ki bodo vodili ustanovno sejo.

 

Sklep 1
Predstavniki športnih centrov, zavodov in agencij, ki so soglasno izvolili delovne organe ustanovne seje združenja. V delovne organe so izvolili:

 • delovno predsedstvo: Marko Trškan, predsednik, Rafko Križman in Branko Žnidarič, člana,
 • verifikacijska komisija: Alojz Mavrič, predsednik, Marija Imperl in Vojko Vojvoda, člana,
 • volilna komisija: Marjan Klepec, predsednik, Matjaž Ukmar in Tanja Razboršek-Rehar, člana.

 

Ustanovno sejo združenja je vodilo izvoljeno delovno predsedstvo.

 

Jože Jenšterle in Ciril Kolešnik sta predstavila predlog za ustanovitev Združenja športnih centrov.

 

Janez Kocijančič je pozdravil udeležence ustanovne seje združenja. Izrazil je podporo civilne športne sfere, Olimpijskega komiteja Slovenije in republiških panožnih športnih zvez, za ustanovitev Združenja športnih centrov Slovenije. Upravljanje s športnimi objekti in razvoj športne infrastrukture je zelo pomemben dejavnik razvoja športa v državi. Članom združenja je želel uspešno delovanje v okviru združenja.

 

Dr. Edvard Kolar je predlagal, da ima vsak predstavnik športnih centrov, zavodov in agencij, ki sodeluje na ustanovni seji združenja, en glas.

 

Sklep 2
Športni centri, zavodi in agencije s podpisom sklepa o ustanovitvi Združenja športnih centrov Slovenije, ustanavljamo Združenje športnih centrov Slovenije.

 

Sklep 3
Predstavniki športnih centrov, zavodov in agencij, ki sodelujejo na ustanovni seji Združenja športnih centrov Slovenije, imajo en glas.

 

Sklep 4
Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije ima kvorum 34 glasov. Skupščina je sklepčna, če je na seji prisotno najmanj 18 članov.

 

Sklep 5
Verifikacijska komisija je ugotovila, da so na ustanovni seji Združenja športnih centrov Slovenije, prisotni predstavniki 34 športnih centrov, zavodov in agencij, ki so člani Združenja športnih centrov Slovenije. Skupščina združenja je sklepčna in lahko sprejema polno veljavne sklepe.

 

Sklep 6
Z ustanovitvijo Združenja športnih centrov Slovenije, preneha delovati Odbor upravljavcev športnih centrov Slovenije.

 

TOČKA 2

 

Statut Združenja športnih centrov Slovenije

Predlog statuta je predstavil Ciril Kolešnik. V razpravi so sodelovali dr. Edvard Kolar, Branko Velišček, Vojko Vojvoda, dr. Ivan Pfeifer, Alojz Mavrič, Rafko Križman, Marko Trškan, Branko Žnidarič, Marjan Klepec in Vojko Vojvoda.

 

Sklep 7
Skupščina je soglasno s 34. glasovi, sprejela Statut Združenja športnih centrov Slovenije, z naslednjimi spremembami in dopolnitvami:

9. člen
Športni center, zavod, agencija ali drugi upravljavec športnih objektov in/ali izvajalec športnih in  drugih programov, postane član združenja na podlagi pristopne izjave in sklepa skupščine združenja.

15. člen
Skupščina je najvišji organ združenja. Skupščino sestavljajo delegati, ki jih člani združenja delegirajo na podlagi svojih splošnih aktov. Vsak član združenja ima en glas.

20. člen

Naloge upravnega odbora so:

 • sprejem pravilnikov in drugih normativnih aktov združenja,
 • izvajanje sklepov skupščine,
 • priprava in izvajanje letnih programov in finančnih načrtov združenja,
 • priprava letnih poročil in finančnih poročil združenja,
 • imenovanje namestnika predsednika, poslovnega sekretarja in strokovnih organov združenja,
 • sprejem novih članov v združenje, ki ga mora potrditi skupščina,
 • usklajevanje in zastopanje skupnih interesov članic združenja,
 • opravljanje drugih nalog v skladu s statutom združenja.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Nov člen
Skupščina združenja pooblašča upravni odbor združenja, da sprejme v članstvo tiste športne centre, zavode in agencije, ki so podpisali pristopno izjavo in njihovi predstavniki niso bili prisotni na ustanovni seji združenja. Predstavniki teh športnih centrov, zavodov in agencij, morajo podpisati in žigosati sklep o ustanovitvi združenja.

 

Sklep 8
Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je soglasno s 34. glasovi, sprejela znak združenja.

 

TOČKA 3

 

Program in finančni načrt Združenja športnih centrov Slovenije

Predlog programa združenja za obdobje 2006 – 2010 in finančni načrt združenja za leto 2006, je predstavil Rafko Križman. V razpravi so sodelovali Tanja Razboršek - Rehar, Jože Lenart, Jože Jenšterle, Miroslav Blažič, Rafko Križman, Marija Imperl, Ciril Kolešnik, dr. Edvard Kolar, Marjan Klepec in Marko Trškan.

 

Sklep 9
Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je soglasno s 34. glasovi, sprejela program združenja za obdobje 2006 – 2010 in finančni načrt združenja za leto 2006.

 

Sklep 10

Upravni odbor združenja naj v program združenja vnese naslednje naloge:

 • izdelava strategije razvoja športnih objektov v Sloveniji,
 • izdelava projekta razvoja športa v športnih objektih,
 • sodelovanje članov združenja na strokovnih kongresih in simpozijih.

 

TOČKA 4

 

Marko Trškan je predstavil usklajen predlog za člane organov združenja, ki je nastal na podlagi evidentiranja kandidatov in predlogov, ki so bili oblikovani na seji. V razpravi so sodelovali Zoran Kramar, Alojz Mavrič, Marjan Klepec, dr. Edvard Kolar in Marko Trškan.

 

Sklep 11
Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je na javnih volitvah, soglasno s 34. glasovi, izvolila organe združenja za mandatno obdobje 2006 – 2010.

 

Člani organov Združenja športnih centrov Slovenije so:

Predsednik združenja: Jože Jenšterle

Člani upravnega odbora združenja

 1. Jože Jenšterle, predsednik združenja
 2. Ciril Kolešnik, namestnik predsednika
 3. Rafko Križman, predsednik odbora za zakone in podzakonske predpise
 4. Alojz Mavrič, predsednik odbora za standarde in normative
 5. Marko Trškan, predsednik odbora za informacijske sisteme
 6. Bogdan Čepič, predsednik odbora za izobraževanje
 7. Miroslav Blažič, predsednik odbora za trženje
 8. Branko Florjanič, član
 9. Boris Makoter, član
 10. Ivan Pfeifer, član
 11. Branko Žnidarič, član.

 

Sklep 12
Upravni odbor združenja na podlagi izraženega interesa članov združenja imenuje poslovnega sekretarja in člane odborov.

 

TOČKA 5

 

Marko Trškan je predstavil Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa. V razpravi so sodelovali Marjan Klepec, Miroslav Blažič, Ciril Kolešnik, Rafko Križman, Vojko Vojvoda in Bogdan Čepič.

 

Sklep 13
Skupščina združenja je sprejela informacijo o opravljenih aktivnostih na Ministrstvu za šolstvo in šport in dopolnila sklepe vodij delovnih skupin odbora o Pravilniku o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa.

 

Sklep 14
Resornemu ministrstvu se pošlje predlog, da Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa vključuje naslednja določila:

 

1.
Merili za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev sta:

 • izpolnitev letnega programa,
 • kakovost in strokovnost dela.

 

2.
Kriterija za izpolnitev letnega programa sta:

 • za izpolnitev 95% letnega plana se izplača ena (1) plača,
 • za izpolnitev 100% letnega načrta se izplačata dve (2) plači.

 

3.
Sklep o kakovosti in strokovnosti dela sprejme svet zavoda.

 

4.
V pravilnik ne more biti vključeno merilo: finančni rezultat poslovanja, ker je v tem primeru potrebno na novo opredeliti vsebino javnega interesa v športu.

 

TOČKA 6

 

Sklep 15
Skupščina združenja je sprejela predlog tarif za javno predvajanje glasbe. Zneski tarif se zmanjšajo za 50% od tistih, ki so predlagani v gradivih za današnjo sejo. Iz tarif se izloči šolska športna vzgoja. Predlog bo pogajalsko izhodišče za usklajevanje tarif z avtorskimi združenji. Pogodbe z avtorskimi združenji bodo športni centri, zavodi in agencije podpisovali individualno. Do uskladitve tarif in podpisa pogodb, se zavračajo računi avtorskih združenj.

 

TOČKA 7

 

Sklep 16
Skupščina združenja se je seznanila z zbranimi podatki o poslovanju članov združenja za katalog športnih centrov Slovenije. Katalog bomo izdali do konca leta 2006. Predstavitev kataloga bo pred jesensko sejo združenja.

 

TOČKA 8

 

Sklep 15
Združenje bo do konca leta 2006 organiziralo Forum športnih centrov Slovenije. Upravni odbor združenja bo določil temo foruma. Predloga za nosilno temo foruma sta: (1) Javno-zasebno partnerstvo na področju športa in (2) Mreža športnih centrov v Sloveniji s povdarkom na Ljubljani.

 

TOČKA 9

 

Sklep 17
Združenje bo v okviru programa izobraževanja, v mesecu maju 2006, izvedlo strokovno ekskurzijo v Allianz Areno v Muenchnu in v Športni center v Ruhpoldingu.

 

TOČKA 10

 

Sklep 18
Upravni odbor združenja bo pripravil predlog za sodelovanje s strokovnimi institucijami pri pripravi navodil za načrtovanje in izgradnjo športnih centrov.

 

Sklep 19
Vsem čalnom združenja se posredujejo kontaktni podatki članov združenja.Dokument si lahko tudi natisnete oz. shranite.

 

pixelZapisnik ustanovne seje Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 96 kb ]

 

Za odprtje dokumenta potrebujete program AdobeReader, ki si ga lahko brezplačno naložite s klikom na ikono


pixel

 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008