pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
sestanka predstavnikov Združenja športnih centrov Slovenije,
Združenja slovenskih žičničarjev – GIZ in Združenja vzdrževalcev golf igrišč Slovenije


Sestanek je bil v četrtek, 26. aprila 2007. ob 12.30 na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani.

 

Prisotni

Dušan Božičnik, generalni sekretar Združenja slovenskih žičničarjev – Gospodarsko interesno združenje, Gorazd Nastran, predsednik Združenja vzdrževalcev golf igrišč Slovenije in Jože Jenšterle, predsednik Združenja športnih centrov Slovenije.

 

Dnevni red

  1. Program povezovanja in sodelovanja združenj upravljavcev športne infrastrukture v Sloveniji
  2. Ustanovitev mednarodnega združenja upravljavcev športni infrastrukture

 

Razprava in ugotovitve

 

Jože Jenšterle, je predstavil delovanje Združenja športnih centrov Slovenije in program, ki vključuje:

  1. izdelavo standardov in normativov načrtovanja, gradnje, upravljanja in vzdrževanja športne infrastrukture,
  2. uvrstitev delovnih mest in nazivov, ki so specifična za upravljavce športne infrastrukture v Katalog delovnih mest, nazivov in funkcij v javnem sektorju,
  3. programe izobraževanja in usposabljanja,
  4. Katalog športnih centrov Slovenije,
  5. Katalog dobaviteljev blaga in storitev,
  6. pripravo strokovnih podlag za mrežo športnih centrov Slovenije,
  7. marketinški program in
  8. mednarodno povezovanje upravljavcev športne infrastrukture. Združenje športnih centrov Slovenije ima 45 članov in je registrirano kot skupnost zavodov. Vanj so vključeni tudi upravljavci, ki imajo druge pravo statusne oblike. Lastnice športne infrastrukture se večinoma občine. Združenje športnih centrov Slovenije v sodelovanju s športnimi centri iz drugih držav pripravlja ustanovitev mednarodnega združenja upravljavcev športne infrastrukture.

 

Dušan Božičnik je predstavil Združenje slovenskih žičničarjev, ki je gospodarsko interesno združenje in je vključeno v zbornični sistem. Združenje vključuje 31 upravljavcev smučarskih centrov. Poleg članov združenja, ki so gospodarski subjekti, združenje povezuje tudi 36 drugih upravljavcev smučišč in žičničarskih naprav (društva). Združenje je v preteklih letih sodelovalo pri pripravi zakonodaje s področja upravljanja smučišč in žičničarskih naprav.

Združenje je vključeno v mednarodno združenje žičničarjev OITAF. Predstavniki združenja sodelujejo v organih mednarodnega združenja, na strokovnih seminarjih in sejmih.

 

Gorazd Nastran je povedal, da je Združenje vzdrževalcev golf igrišč Slovenije organizirano kot društvo, v katerega je včlanjeno 50 članov. V Sloveniji je 9 golf igrišč. Združenje organizira programe usposabljanja za vzdrževalce zelenih površin. Gorazd Nastran je predsednik Federacije evropskih združenj vzdrževalcev golf igrišč FEGGA.

 

Udeleženci sestanka so opredelili oblike povezovanja in področja sodelovanja združenj upravljavcev športne infrastrukture:

1.
Predstavniki združenj upravljavcev športne infrastrukture so ugotovili, da za delovanje svojih članov potrebujejo standarde in normative načrtovanja, gradnje, upravljanja in vzdrževanja športne infrastrukture. Standardi in normativi bodo zagotovili racionalnejše odločitve investitorjev, gospodarnejšo porabo sredstev in kakovostnejšo ponudbo storitev. Managerji in strokovnjaki iz članic združenj imajo veliko strokovnega znanja in izkušenj, ki ga lahko ponudijo pri oblikovanju standardov in normativov.

 

2.
Združenje slovenskih žičničarjev – GIZ in Združenje vzdrževalcev golf igrišč Slovenije, bosta pregledala in dopolnila predlog delovnih mest in nazivov, ki so specifična za vzdrževalce športne infrastrukture, ki ga je sprejelo Združenje športnih centrov Slovenije ter podprla njihovo vključitev v Katalog delovnih mest, nazivov in funkcij v javnem sektorju.

 

3.
Vsa tri združenja bodo pripravila pregled programov izobraževanja in usposabljanja specifičnih profilov delavcev, ki se sedaj izvajajo. Na podlagi pregleda in ocene bodo pripravila skupen predlog programov izobraževanja in usposabljanja ter ga predstavila na Ministrtsvu za šolstvo in šport ter Ministrstvu za visoko šolstvo. Na podlagi odločitev združenj bomo poiskali najboljše izobraževalne ustanove, ki bodo izvajale te programe.

 

4.
Predstavniki združenj so izrazili interes po skupni predstavitvi športnih centrov v Katalogu športnih centrov Slovenije. Katalog bo sredstvo za boljšo promocijo in trženje storitev v slovenskih športnih centrih. Pri oblikovanju in izdaji kataloga naj bi sodelovali Slovenska turistična organizacija, občine in Ministrstvo za gospodarstvo.

 

5.
Katalog dobaviteljev blaga in storitev bo pripomoček, ki naj zagotovi večjo preglednost trga ponudnikov blaga in storitev, ki jih nabavljajo upravljavci športne infrastrukture. Katalog bo kupcem zagotovil informacije za gospodarnejše nakupe in učinkovitejše vodenje postopkov javnega naročanja.

 

6.
Predstavniki vseh treh združenj bodo preverili možnost vključitve Združenja slovenskih žičničarjev – GIZ oziroma njegovih članov ter Združenja vzdrževalcev golf igrišč Slovenije in njegovih članov v Združenje športnih centrov Slovenije. Preverili bomo interes Poslovnega združenja zdravilišč, ki tudi vključuje upravljavce športne in turistične infrastrukture, v Združenje športnih centrov Slovenije. S takim povezovanjem bi oblikovali močno interesno združenje, ki bo zagotavljalo večji vpliv na državo pri sprejemanju zakonov in podzakonskih predpisov, izobraževalne programe ter druge pogoje za delo upravljavcev športne infrastrukture. Člani združenja bodo oblikovali kakovostnejšo ponudbo storitev ter skupaj s Slovensko turistično organizacijo in turističnmi agencijami pripravili programe trženja in konkurenčno ponudbo storitev na mednarodnem trgu. Takšno združenje bo imelo strokovne potenciale za sodelovanje pri načrtovanju razvoja športne infrastrukture v lokalnih skupnostih in pokrajinah.

 

7.
V letošnjem letu bomo pripravili skupen sestanek članov upravnih odborov vseh združenj.

 

8.
Udeleženci sestanka podpirajo iniciativo za povezovanje športnih centrov oz. upravljavcev športne infrastrukture iz različnih držav ter ustanovitev mednarodnega združenja. To združenje bo zagotovilo boljše izobraževalne programe, svetovanje pri investicijskih projektih in upravljanju športnih centrov, oblikovanje mednarodnih standardov načrtovanja, gradnje, upravljanja in vzdrževanja športne infrastrukture, sistem izdajanja certifikatov ter informacijske sisteme za upravljavce športne infrastrukture in uporabnike storitev.Dokument si lahko tudi natisnete oz. shranite.

 

 

Zapisnik sestanka predstavnikov Združenja športnih centrov Slovenije,
Združenja slovenskih žičničarjev – GIZ in Združenja vzdrževalcev golf igrišč Slovenije
 [PDF, 64 KB]

Za odprtje dokumenta potrebujete program AdobeReader, ki si ga lahko brezplačno naložite s klikom na ikono


pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008