pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


 

SEMINAR IN POSVET

Kranjska Gora, 15. oktober 2009

 

 

UPRAVLJANJE
infrastrukture za šport in prosti čas

 

Seminar in posvet sta potekala v petek, 16. oktobra 2009 od 9.30 do 16.30 v veliki konferenčni dvorani Hotela Špik v Gozdu Martuljku. Udeleženci seminarja so bili direktorji in strokovni delavci upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, naravnih zdravilišč in občinskih uprav. Prejeli so prejeli pisno seminarsko gradivo. Vsa predavanja so bila predstavljena z video predstavitvami. Udeleženci strokovnega usposabljanja so prejeli potrdila organizatorja usposabljanja Združenja športnih centrov Slovenije

.

Udeleženci

Predavatelji in organizatorji: Martin Poček, Aktuar d.o.o. Radovljica, mag. Darko Krašovec, generalni sekretar Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije, Edita Dobaj, analitičarka Direktorata za plače na Ministrstvu za javno upravo republike Slovenije, Jože Jenšterle, direktor Združenja športnih centrov Slovenije, Jana Janežič, poslovna sekretarka Združenja športnih centrov Slovenije. Slušatelji seminarja in udeleženci posveta: Ivan Pfeifer, direktor ZPO d.o.o. Celje, predsednik Združenja športnih centrov Slovenije, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občina Koper, Tone Knez, direktor Javnega zavoda Športni objekti Maribor, Gregor Žmak, direktor Urada za šport na Mestni občini Maribor, Branko Fartek, direktor Zavoda za šport Kranj, Uroš Jug, direktor Zavoda za šport Nova Gorica, Marjan Lenartič, direktor Zavoda za šport Ptuj, Marija Imperl, direktorica Kulturnega turističnega rekreacijskega centra Radeče, Edvard Bravec, direktor Zavoda za šport Trbovlje, Boštjan Koprivec, direktor Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika, Janez Maršič, direktor Zavoda za šport Kočevje, Miran Mlakar, direktor Športnega zavoda Ravne na Koroškem, Uroš Pintar, direktor Zavoda za šport Ajdovščina, David Zupan, direktor Športnega društva GIB Ljubljana, mag. Janez Zupančič, direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, Sašo Bratuš, direktor Zavoda za šport in prireditve Medvode, Magdalena Rejec, direktorica Javnega zavoda Ratitovec Železniki, Branko Velišček, direktor Zavoda za šport občine Tolmin, Suzana Felicijan Bratož, direktorica Zavoda za kulturo turizem in šport Vransko, Bojan Žerovec, Infrastruktura Bled d.o.o., Aleš Antolinc, direktor Železničarskega športnega društva Maribor, Nino Ošlovnik, predsednik Športne zveze Šoštanj, mag. Martina Klobučar, direktorica Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, Helena Grajfoner, direktorica Športnega parka CEZAM Ruše, Jelka Čmer, ZPO d.o.o. Celje, Darja Krošelj, Zavod za šport Brežice, Feđa Marković, Občina Krško, Irena Zajc, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Ivan Vidovič, Mestna občina Ptuj, Magda Jurjec, Občina Podčetrtek, Marko Rakovnik, Občina Lovrenc na Pohorju, Marijan Šviglin, Terme Olimia d.d. Podčetrtek in Simona Šelekar, Občina Podčetrtek.

 

Seminar

 

Jože Jenšterle je predstavil sistem upravljanja javne infrastrukture za šport in prosti čas v državi. Navedel je temeljna področja upravljanja in težave, ki se pri tem pojavljajo pri načrtovanju in gradnji infrastrukture v občinah, financiranju investicij, poslovnih načrtih upravljanja in vzdrževanja infrastrukture, pomanjkanju programov izobraževanja in profesionalnega usposabljanja managerjev in delavcev pri upravljavcih infrastrukture.

 

Martin Poček je prikazal pravno-statusne oblike upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas. Podrobneje je obrazložil cilje ustanovitve, statusna razmerja in delovanje posameznih statusnih oblik upravljavcev: (1) javni zavod, (2) zasebni zavod, (3) zasebna družba, (4) javno podjetje in (5) društvo. Posebno pozornost je predavatelj posvetil vsebinskim vprašanjem upravljanja s sredstvi in določitvi upravljavskih razmerij med občinami in zavodi oz. občinami in gospodarskimi družbami. Predstavil je vrste amortizacije športnih infrastrukturnih objektov: (1) obračunavanje in nadomeščanje amortizacije (odpis) v breme virov sredstev ter (2) obračunavanje in nadomeščanje amrotizacije (odpis) v breme prihodkov. Posebej je opredelil in analiziral neprofitne in profitne dejavnosti, ki jih opravljajo javni zavodi. Prikazal je temeljna vprašanja, ki se pojavljajo pri obračunavanju davkov pri poslovanju zavodov za šport. Posebej je predstavil: (1) davek od dohodkov pravnih oseb in tržne (pridobitne) ter javne (nepridobitne) službe – dejavnosti ter (2) davek na dodano vrednost. Eno izmed temeljnih vprašanj je opredelitev dajanja javne infrastrukture za šport in prosti čas v uporabo uporabnikom v "javnem interesu" (vrtci, šole, društva). Slušateljem je predstavil temeljna področja delovnih razmerij, ki jih morajo poznati direktorji in strokovni delavci v javnih zavodih. Predstavil in vsebinsko obrazložil je posamezne člene Zakona o delovnih razmerjih ter njihovo uporabo v praksi.

 

Predavatelja mag. Darko Krašovec in Edita Dobaj sta prikazala in analizirala nov plačni sistem javnega sektorja v zavodih s področja športa. Predstavila sta razloge za sprejem zakona, cilje uvedbe novega plačnega sistema, podzakonske predpise Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter kolektivne pogodbe in anekse h kolektivnim pogodbam. Edita Dobaj je predstavila vsebino Zakona o sistemu plač v javnem sektorju po poglavjih: (1) splošne določbe, (2) določanje obsega sredstev in usklajevanje plač, (3) plačne skupine, podskupine in tarifni razredi, (4) določanje osnovne plače, (5) napredovanje, (6) delovna uspešnost, (7) dodatki, (8) postopek spreminjanja razponov med najvišjo in najnižjo plačo oziroma razmerij med plačnimi skupinami in plačnimi podskupinami, (9) zagotavljanje javnosti, preglednosti in primerljivosti plač v javnem sektorju, (10) sklepanje kolektivnih pogodb, (11) nadzor, (12) kazenske določbe in (13) prehodne in končne določbe. Prikazala je kratek pregled vsebine kolektivne pogodbe za javni sektor in pripadajoče anekse. Mag. Darko Krašovec je prikazal sistem uvrščanja direktorjev in določanja njihovih plač. Plača je sestavljena iz: (1) plačnega razreda, (2) dodatka za delovno dobo 0,33% za vsako izpolnjeno leto in (3) delovne uspešnosti. Direktorji niso upravičeni do dodatkov: (1) položajni dodatek, (2) dodatek za manj ugodne delovne pogoje, (3) dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve, (4) dodatek za delo v manj ugodnem delovnem času. Direktor si delovni čas organizira sam. Predstavli je kriterij delovne uspešnosti in uvrstitev po prenehanju mandata. Predavatelja sta prikazala primer prevedbe in uvrstitve javnega uslužbenca v plačni razred. Podala sta dodatna pojasnila nekaterih področij, ki jih ureja Zakon o delovnih razmerjih: (1) napredovanje javnih uslužbencev, (2) dodatki javnih uslužbencev in (3) položajni dodatki.

 

Posvet

Posvet je vodil direktor združenja v sodelovanju s predavatelji. Udeleženci seminarja so potrdili naslednje ugotovitve in sklepe posveta, ki jih bo združebnje posredovalo ministrstvom in institucijam.

  1. Pri pripravi strokovnih izhodišč za novi Zakon o športu mora država zagotoviti sodelovanje upravljavcev javne infrastrukture za šport in prosti čas, ki so najbolj usposobljena profesionalna skupina managerjev in poznavalcev infrastrukture za šport in prosti čas v državi.
  2. Zakon o športu mora natančno vsebinsko opredeliti javno službo na področju upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti čas ter nudenja storitev (programi, uporaba) uporabnikom, kar določajo letni programi športa v občinah. V zvezi s tem področjem je potrebno določiti obračunavanje davkov pri nudenju teh storitev.
  3. Združenje športnih centrov Slovenije naj v sodelovanju z občinami, ki so lastnice in uporabniki, ponovno odpre vprašanje plačevanja prispevkov za javno predvajanje glasbe. Zadeve niso urejene in povzročajo težave pri izvajanju javnih programov v infrastrukturi za šport in prosti čas.
  4. Združenje športnih centrov Slovenije naj v sodelovanju z združenjem in skupnostjo slovenskih občin, pripravi predlog uskladitve plač direktorjev javnih zavodov s plačami delavcev, ki so nastale po izvedbi plačne reforme na podlagi: (1) novega kataloga delovnih mest, nazivov in funkcij, (2) uvrstitve delovnih mest v plačne razrede ter (3) prevedbe plač delavcev.
  5. Združenje športnih centrov Slovenije naj ponovi pobudo Ministrstvu za šolstvo in šport, da se pripravijo standardi in normati načrtovanja, gradnje, upravljanja, vzdrževanja in uporabe infrastrukture za šport in prosti čas ter sprejmejo podzakonski predpisi. Združenje naj nadaljuje s pripravo strokovnih izhodišč za standarde in normative.
  6. Združenje športnih centrov Slovenije naj ponovno predlaga Ministrstvu za šolstvo in šport, da zagotovi del finančnih sredstev za dokončanje in pričetek izvajanja izobraževalnega projekta “(Mednarodna) šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas”, ki je namenjena izobraževanju upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, občinskih uprav, managerjev v podjetjih ter vodstev športnih organizacij.
     

Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

pixelSeminar in posvet: Upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas
pixel[ 141 kb ]

pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008