pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel

Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


Program

Program dela ZŠCS za leti 2021 in 2024

Program vključuje devet področij delovanja združenja. To so: (1) strokovna pomoč in svetovanje članom združenja, (2) poslovno svetovanje, (3) sodelovanje z občinami, ministrstvi, združenji in drugimi organizacijami, (4) informacijski sistemi, (5) marketinške aktivnosti, (6) izobraževanje in usposabljanje, (7) projekti, (8) mednarodno sodelovanje in (9) poslovanje združenja.
 

1. STROKOVNA POMOČ IN SVETOVANJE ČLANOM ZDRUŽENJA

 

1.1. Normativni akti

 

Združenje bo z izmenjavo dokumentov in usklajevanjem med člani združenja, pripravilo vzorčne primere normativnih aktov. Normativni akti bodo vključevali osnutke pravilnikov, ki določajo organizacijo, sistemizacijo in plače upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas. Pomembna področja, ki jih bodo opredeljevali normativni akti bodo: organizacijski modeli poslovanja, katalog del, sistemizacija delovnih mest, sistem plač in plačni količniki za posamezna delovna mesta, sistem napredovanj, delovni čas, dodatki in druga področja. V normativnih aktih bosta na podlagi zakonov in podzakonksih predpisov opredeljena javna služba in tržna dejavnost.

 

Izvajalca priprave normativnih aktov bo izbral upravni odbor združenja na podlagi zbiranja ponudb, ocene referenc in cen ponudnikov. V okviru združenja bo programsko nalogo izvajal odbor za standarde in normative. To je stalna programska naloga združenja.

 

1.2. Uredbe in pravilniki o plačah

 

Plačni sistem, ki določa razmerja in višino plač, je neprimeren za plačevanje dela in nagrajevanje delavcev, ki so zaposleni pri upravljavcih infrastrukture za šport in prosti čas. Podzakonske akte, ki urejajo to področje bo potrebno dopolniti ali v celoti spremeniti. Združenje bo oblikovalo predloge za spremembe in dopolnitve Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju in Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa in mladinske dejavnosti. Predloge bo v obliki pobud posredovalo Ministrstvu za šolstvo in šport ter Ministrstvu za javno upravo.

 

Izvajalec naloge je odbor za zakone in podzakonske predpise. Programska naloga bo izvedena v okviru usklajevanj in postopkov, ki jih bodo vodila ministrstva.

 

1.3. Tarife za javno predvajanje glasbe

 

Tarife za javno predvajanje glasbe niso primerno urejene. Upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas, ki obsega ogromne površine in nudi specifične, tudi neprofitne programe in storitve, ne omogoča plačevanje tarif za javno predvajanje glasbe, na način, kot je to določeno za druge dejavnosti, na primer v gostinstvu. Združenje bo nadaljevalo z usklajevanjem tarif za javno predvajanje glasbe. Avtorskim združenjem bo poslalo predlog za nov krog usklajevanj s konkretnimi predlogi za tarife, ki naj se določijo za upravljavce športne infrastrukture.

 

V okviru združenja bo programsko nalogo izvajal odbor za zakone in podzakonske predpise. Programsko nalogo bomo izvajali do uskladitve tarif za javno predvajanje glasbe.

 

2. POSLOVNO SVETOVANJE

 

2.1. Svetovanje državi, občinam, lastnikom, investitorjem in upravljavcem

 

Združenje bo skupaj z managerji in strokovnjaki iz javnih zavodov, podjetij in drugih upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas ter specializiranimi institucijami, ponudilo državi, občinam, lastnikom, investitorjem in upravljavcem, poslovno svetovanje (1) pri oblikovanju strokovnih izhodišč za strategijo prostorskega razvoja Slovenije in regionalne zasnove prostorskega razvoja z mrežo športnih centrov, (2) pri izdelavi razvojnih programov in občinskih planov, (3) pri pripravi programskih nalog in idejnih projektov za izgradnjo novih oziroma rekonstrukcijo starih športnih centrov ter (4) pri izvedbi projektov, gradnji, opremljanju, organizaciji poslovanja, upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti čas.

 

Izvajalca programske naloge sta uprava ter upravni odbor s strokovnimi sodelavci za posamezna specializirana področja svetovanja. To je stalna programska naloga združenja.

 

3. SODELOVANJE Z OBČINAMI, MINISTRSTVI, ZDRUŽENJI IN DRUGIMI ORGANIZACIJAMI

 

3.1. Sodelovanje z občinami

 

Lastnice infrastrukture za šport in prosti čas so občine. Le v manjšem delu so lastniki drugi. Občinski sveti določajo sistem upravljanja in financiranja te infrastrukture. Zelo pomembno je zagotavljanje celovitih informacij o sodobnih trendih pri načrtovanju, gradnji, upravljanju in vzdrževanju infrastrukture za šport in prosti čas. Standardi in normativi upravljanja infrastrukture so temelj odločanja občinskih svetov o pravnem statusu upravljavcev, sistemu upravljanja ter financiranju infrastrukture. Direktorji, vodje oddelkov in strokovni delavci v občinskih upravah, potrebujejo strokovno usposabljanje na področjih, ki so povezana z občinsko infrastrukturo za šport in proti čas. To so področja sodelovanja, ki jih bo združenje razvijalo z občinami direktno in v okviru Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije.

 

Izvajalec programske naloge je upravni odbor združenja. Programska naloga bo potekala celo leto.

 

3.2. Sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in šport

 

Resorno ministrstvo in v njegovem okviru Direktorat za šport sta državni instituciji, ki pokrivata področija, na katerih delujejo člani združenja. Zelo pomembno je usklajevanje in izmenjava informacij pri pripravi strokovnih podlag za zakone in podzakonske akte, ki urejajo delovanje upravljavcev infrastrukture za šport in proti čas. Združenje bo ministrstvu pošiljalo celovite informacije in poročila o svojem delu in projektih, ki jih izvaja. Na Direktoratu za šport bodo organizirani redni sestanki, na katerih bomo usklajevali aktivnosti, ki so povezane s pripravo strokovnih podlag, programov izobraževanja in usposabljanja, informacijskih sistemov ter zadev, ki urejajo pogoje poslovanja javnih zavodov.

 

V okviru združenja bo programsko nalogo izvajal upravni odbor združenja. Programska naloga bo potekala celo leto.

 

3.3. Sodelovanje z drugimi združenji

 

Združenje športnih centrov Slovenije bo pripravilo programe, s katerimi bo opravljalo vlogo povezovalca vseh združenj upravljavcev in vzdrževalcev infrastrukture za šport in prosti čas v državi. Nadaljevali bomo sodelovanje in razvoj različnih oblik povezovanja z Združenjem slovenskih žičničarjev, Gospodarskim interesnim združenjem Golf igrišča Slovenije, Združenjem vzdrževalcev golf igrišč Slovenije, Poslovno skupnostjo slovenskih naravnih zdravilišč, Odborom za kampe na Gospodarski zbornici Slovenije in drugimi združenji. Povezovanje vseh upravljavcev infrastrukture je zelo pomembno za urejanje odnosov z državo in občinami ter zagotavlanje pogojev za nadaljnji razvoj infrastrukture za šport in prosti čas.

 

V okviru združenja bo programsko nalogo izvajal upravni odbor združenja. Programska naloga bo potekala celo leto.

 

3.4. Sodelovanje s Strokovnim svetom za šport Republike Slovenije

 

Strokovni svet določa pogoje za razvoj programov izobraževanja in usposabljanja ter ocenjuje izobraževalne programe. Združenje je razvilo program interdisciplinarnega usposabljanja načrtovalcev, graditeljev, upravljavcev in vzdrževalcev infrastrukture za šport in proti čas “Šola managementa športne infrastrukture” in ga predložilo v obravnavo in sprejem strokovnemu svetu. V prihodnjem letu bomo zagotavljali pogoje za izvedbo tega programa.

 

V okviru združenja bo programsko nalogo izvajal odbor za izobraževanje. Naloga bo potekala v skladu s sklepi, ki jih bo sprejel strokovni svet in razpoložljivimi finančnimi sredstvi, ki jih bo združenje pridobilo na razpisih Ministrstva za šolstvo in šport.

 

3.5. Sodelovanje s Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez

 

Olimpijski komite je krovna organizacija republiških panožnih športnih zvez v državi. Športne zveze in društva so pomembni uporabniki infrastrukture za šport in prosti čas. Upravljavci javne športne infrastrukture bodo preko združenja sodelovali z Olimpijskim komitejem na področju razvoja mreže športnih centrov ter usklajevanja pogojev za uporabo športnih objektov. Združenje bo z Olimpijskim komitejem sodelovalo na področju strokovnega usposabljanja.

 

Izvajalec programske naloge je upravni odbor združenja. Programska naloga bo potekala celo leto.

 

3.6. Sodelovanje na konferencah in sejmih

 

Združenje bo sodelovalo z organizatorji strokovnih konferenc in posebnih sejemskih prireditev, ki vključujejo infrastrukturo za šport in prosti čas. Sodelovali bomo pri pripravi SPORTO konference in prireditev, ki jih organizirajo druge institucije.

S Celjskim sejmom bomo sodelovali pri pripravi sejma športa in prostega časa SportExpo.

 

V okviru združenja bo programsko nalogo izvajal upravni odbor združenja. Programska naloga bo potekala celo leto.

 

4. INFORMACIJSKI SISTEMI

 

4.1. Katalog športnih centrov Slovenije

 

Katalog športnih centrov Slovenije je nacionalni program, ki vključuje: (1) Informiranje uporabnikov infrastrukture za šport in prosti čas, udeležencev športnih in rekreativnih programov, nacionalnih panožnih športnih zvez, športnih društev, skupin rekreativnih športnikov, vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter fakultet o javni infrastrukturi za šport in prosti čas v Sloveniji, športnih in rekreativnih programih ter storitvah, ki jih nudijo upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas. (2) Informiranje občin, ministrstev, Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez,  združenj upravljavcev javne infrastrukture za šport in prosti čas ter dobaviteljev blaga in storitev o upravljanju in vzdrževanju objektov in površin, finančnem poslovanju, tehničnih podatkih, kapacitetah in storitvah, ki jih nudijo upravljavci te infrastrukture. (3) Turistična promocija infrastrukture za šport in prosti čas v  Sloveniji, ki je namenjena turistom in obiskovalcem države.

 

Vsebina kataloga: (1) pregled infrastrukture za šport in prosti čas po občinah, (2) podatki o upravljanju in vzdrževanju objektov in površin v športnih centrih, (3) pregled upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, (4) tehnični podatki o objektih in površinah, njihove kapacitete in značilnosti in (6) športni in rekreativni programi ter storitve, ki jih nudijo organizatorji programov in upravljavci infrastrukture. Teksti v katalogu so v slovenskem in angleškem jeziku (povzetki).

 

Katalog bo tiskan v 5.000 izvodih. Priloge kataloga bodo vključevale tudi ankete s katerimi bodo upravljavci projekta pridobivali podatke o željah in potrebah uporabnikov infrastrukture, udeležencev programov, športnih organizacij, ki organizirajo športno vadbo in tekmovanja, občin, ki so lastnice infrastrukture ter dobaviteljev blaga in storitev, ki načrtujejo, gradijo in vzdržujejo infrastrukturo za šport in prosti čas.

 

V prihodnjem letu bomo pripravili E-katalog športnih centrov Slovenije, ki bo dostopen vsem uporabnikov internetnih storitev.

 

Katalog bo dostopen: (1) uporabnikom infrastrukture za šport in prosti čas ter udeležencem športnih in rekreativnih programov, na recepcijah športnih centrov, (2) republiškim panožnim športnim zvezam in športnim društvom preko Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, (3) vrtcem, osnovnim in srednjim šolam ter fakultetam preko ministrstev, (4) občinam preko Skupnosti in Združenja občin Slovenije, (5) skupinam podjetij in podjetnikov preko Združenja športnih centrov Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije, (6) turistom in obiskovalcem Slovenije preko turističnih agencij in hotelov ter (7) tujim tour operaterjem preko Slovenske turistične organizacije.

 

Izvajalec programske naloge je odbor za trženje. Katalog bo izdan vsako leto.

 

4.2. Informacijski sistemi in projekt “Brezžične spletne točke”

 

Razvoj informacijskih sistemov zagotavlja sodobne oblike komuniciranja članov združenja s poslovnim okoljem. Združenje bo v sodelovanju z izbranim izvajalcem nadaljevalo izgradnjo informacijskih sistemov, ki bodo omogočali hitro in učinkovito komunikacijo med združenjem in člani, občinami, ministrstvi, uporabniki in kupci storitev, dobavitelji blaga in storitev. Združenje bo poslovalo preko elektronske pošte z naslovom info@sportnicentri.si, in z domenami, ki jih je registriralo. Združenje bo redno vzdrževalo in dopolnjevalo spletno stran www.sportnicentri.si ter preko nje nudilo članom in drugim uporabnikom informacije o združenju in projektih. Na spletni strani združenja bodo objavljeni podatki o združenju in članih, normativni akti, projekti, foto galerija, ankete in aktualne novice s področja infrastrukture za šport in proti čas. Spletna stran združenja bo omogočala direktno povezavo s spletnimi stranmi članov združenja.

 

4.3. Sistem brezžičnih spletnih točk v športnih centrih

 

Združenje bo v sodelovanju z izbranim izvajalcem nadaljevalo razvoj in poizkusno delovanje sistema brezžičnih spletnih točk v športnih centrih. Sistem vključuje nove oblike hitrih komunikacij med upravljavci športnih centrov in  uporabniki storitev v športnih centrih. Sistem bo omogočal uporabnikom infrastrukture za šport in prosti čas, brezžične povezave na svetovni splet, s hitrim prenosom podatkov in hkratnim dostopom večih uporabnikov do svetovnega spleta. Sistem bo omogočil nižjo ceno investicij, ker se ne bodo polagali kabli. Nižja cena bo zagotavljala izgradnjo sistema brezžičnih spletnih točk pri večjemu številu upravljancev infrastrukture. Sistem bo omogočil množično uporabo spleta za uporabnike infrastrukture za šport in prosti čas. Nove storitve, ki jih želimo upravljavci športnih centrov ponuditi uporabnikom so: (1) Športna info točka (internet terminal) o storitvah na področju športa. (2) Brezžični dostop do interneta za potrebe izvajanja redne vadbe ali organizacije tekmovanj. (3) Storitev, ki bo omogočala predvajanje video posnetkov športnih in drugih prireditev. (4) »Ticketing«, sistem trženja vstopnic za prireditve v športnih centrih Slovenije. Razvijali bomo prototip sistema brezžičnih spletnih točk v izbranem športnem centru.

 

Izvajalec programske naloge je odbor za informacijske sisteme. Projekt bo potekal vse leto.

 

5. MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

 

5.1. Marketinška ponudba združenja in članov

 

Združenje športnih centrov Slovenije bo vodilo marketinške aktivnosti za pridobivanje poslovnih partnerjev, oglaševalcev in sponzorjev. Člani združenja bodo na podlagi marketinške ponudbe združenja pridobili oglaševalce, ki bodo pokrivali del njihove članarine. Sezname dobaviteljev bodo pripravili člani združenja. V marketinško ponudbo bomo vključili: (1) »vročo ponudbo« za hitre prodajne akcije, (2) oglaševanje v katalogu dobaviteljev, (3) oglaševanje v Katalogu športnih centrov Slovenije, (4) oglaševanje na spletni strani združenja, (5) oglaševanje v športnih objektih in na prireditvah, (6) predstavitev na Forumu športnih centrov Slovenije in (7) programe usposabljanja in strokovne ekskurzije.

 

V okviru združenja bo programsko nalogo izvajal odbor za trženje. Programska naloga bo potekala vse leto.


6. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

 

6.1. Programi strokovnega usposabljanja

 

Združenje bo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci organiziralo strokovne seminarje in posvete. Vsebina usposabljanja bo vključevala področja načrtovanja, gradnje, upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti čas. Slušatelji bodo prejeli potrdila o funkcionalnem usposabljanju v okviru teh programov.

 

Izvajalec programske naloge je odbor za izobraževanje. V letu 2008 bomo organizirali dva strokovna seminarja s posvetoma.

 

6.2. Šola managementa športne infrastrukture

 

Združenje je razvilo program interdisciplinarnega usposabljanja načrtovalcev, graditeljev, upravljavcev in vzdrževalcev infrastrukture za šport in proti čas “Šola managementa športne infrastrukture” in ga predložilo v obravnavo in sprejem strokovnemu svetu. V prihodnjem letu bomo zagotavljali pogoje za izvedbo tega programa.

 

V okviru združenja bo programsko nalogo izvajal odbor za izobraževanje. Naloga bo potekala v skladu s sklepi, ki jih bo sprejel strokovni svet in razpoložljivimi finančnimi sredstvi, ki jih bo združenje pridobilo na razpisih Ministrstva za šolstvo in šport.

 

6.3. Strokovne ekskurzije

 

Združenje bo v sodelovanju s partnerskimi organizacijami pripravilo strokovne študijske ekskurzije v športne centre v Sloveniji in tujini. Vsebina teh programov so predstavitve in ogledi najsodobnejših športnih centrov ter predavanja o programih, upravljanju in financiranju te infrastrukture. Udeleženci bodo prejeli potrdila o funkcionalnem usposabljanju v okviru teh programov.

 

Izvajalec programske naloge je odbor za izobraževanje. V letu 2008 bomo organizirali dve strokovni študijski ekskurziji.

 

7. PROJEKTI

 

7.1. Zakon o športu

 

Združenje bo predlagalo Ministrstvu za šolstvo in šport, da javni zavodi in drugi upravljavci športnih centrov v okviru Združenja športnih centrov Slovenije, sodelujejo pri pripravi strokovnih podlag za dopolnitve in spremembe Zakona o športu.

 

Izvajalec programske naloge je odbor za zakone in podzakonske predpise. Rok izvedbe programske naloge je vezan na postopke sprejemanja Zakona o športu.

 

7.2. Mreža športnih centrov Slovenije

 

Združenje bo sodelovalo z Ministrstvom za šolstvo in šport, Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez, strokovnim svetom za šport Republike Slovenije in občinami, pri pripravi strokovnih podlag za projekt “Mreža športnih centrov Slovenije”. Projekt bo vključeval: (1) analizo stanja na področju športne infrastrukture v državi, (2) analizo razvojnih teženj in usmeritve na področju razvoja športnih centrov in izgradnje športnih objektov, (3) zasnovo športa v prostoru za potrebe Prostorskega plana Republike Slovenije, (4) standarde in normative za načtrovanje, izgradnjo in financiranje športnih centrov, (5) internetno omrežje športnih centrov in (6) marketinški program športnih centrov za vključevanje v turistično ponudbo Slovenije. Posebna pozornost bo v projektu namenjena regionalizaciji države.

 

Programsko nalogo bo pripravil upravni odbor združenja. Rok izvedbe programske naloge je vezan na odločitve državnih organov o pripravi in financiranju projekta.


8. MEDNARODNO SODELOVANJE

 

8.1. Sodelovanje na mednarodnih konferencah in sejmih

 

Predstavniki združenja bodo na podlagi programa združenja in v skladu z možnostmi sodelovali na mednarodnih konferencah in sejmih. Takšna mednarodna prireditev je kongres IAKS-a (International Association for Sport and Leisure Facilities), ki se vsako leto odvija v Kölnu v Nemčiji.

 

Nosilec programske naloge je upravni odbor združenja.

 

8.2. Sodelovanje z mednarodnimi združenji

 

Združenje športnih centrov Slovenije se bo povezovalo in sodelovalo s podobnimi združenji po svetu.

 

Programsko nalogo bo pokrival upravni odbor združenja. Programska naloga bo potekala vse leto.

 

8.3. International Association of Sport and Leisure Infrastructure Management

 

Združenje bo nadaljevalo z zbiranjem informacij in pripravo dokumentov za ustanovitev IASLIM, International Association of Sport and Leisure Infrastructure Management. V letu 2008 bomo organizirali sestanke s managerji mednarodnih in nacionalnih združenj ter upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas, iz drugih držav.

 

Izvajalca sta uprava in upravni odbor združenja. Programska naloga bo potekala vse leto.

 

9. POSLOVANJE ZDRUŽENJA

 

9.1. Zaposlitev delavcev v upravi združenja

 

Vsebina in obseg delovanja združenja zahtevata profesionalno delo v upravi združenja. Za vodenje administracije združenja bo potrebno zaposliti poslovnega sekretarja. Za vodenje uprave združenja bo potrebno zaposliti predsednika. Obe zaposlitvi sta vezani na zagotavljanje finančnih pogojev ter sklepe upravnega odbora združenja. Poslovnega tajnika naj bi zaposlili v prvi polovici leta 2008, predsednika pa v drugi. Upravni odbor mora preveriti ali je potrebno spremeniti Statut združenja, z razdelitvijo funkcij predsednika, ki vodi skupščino in upravni odbor združenja ter direktorja, ki je poslovodeči organ združenja.

 

Programsko nalogo bo izvedel upravni odbor združenja. Izvedba naloge bo potekala v skladu s sklepi upravnega odbora.

 

9.2. Poslovni prostori

 

Sedež združenja je v Kranju, Partizanska 35. Z Zavodom za šport Kranj bo potrebno urediti najemna razmerja. Prostore bo potrebno opremiti s pisarniškim pohištvom, telefoni, telefaksom in računalniško opremo.

 

Nalogo bo izvedel upravni odbor združenja. Izvedba naloge bo potekala v skladu s sklepi upravnega odbora.

pixel


I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008