pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


Portorož, 6. maj 2010

 

Z A P I S N I K

Sestanek je potekal v četrtek, 6. maja 2010, ob 11. uri v sejni dvorani Grand hotela Bernardin v Portorožu. Udeleženci sestanka so bili direktorji zavodov, upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas ter podjetij, dobaviteljev blaga in storitev. Prejeli so gradivo o združenju in infrastrukturi za šport in prosti čas v državi. Investicijski projekti so bili predstavljeni z video predstavitvami.

 

Udeleženci

Roman Jakič, direktor Zavoda Tivoli Ljubljana, Tone Knez, direktor Javnega zavoda Športni objekti Maribor, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, Igor Rakuša, direktor Strelskega centra Gaj Pragersko, Drago Banovič, pomočnik direktorja Zavoda Tivoli Ljubljana, Božidar Dragan, direktor Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana, Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane ŠRZ Velenje, Edvard Bravec, direktor Zavoda za šport Trbovlje, Jože Jenšterle, direktor Združenja športnih centrov Slovenije, Miha Šter, direktor podjetja ELAN Inventa d.o.o. Begunje na Gorenjskem, Samo Križaj, direktor podjetja SIKA d.o.o. Trzin, Donald Keranović, direktor podjetja Mobilion d.o.o. Maribor, Boris Kovačec in Rudolf Žunko, Tera-Vizija d.o.o. Orehova vas, Karlo Orehek, podjetje BASF – Conica, Matej Razdevšek, podjetje Pan Goslar d.o.o. Ig pri Ljubljani, Alfonz Jurečko, Jurles d.o.o. Slovenska Bistrica, Gorazd Nastran, predsednik Združenja upravljavcev golfskih igrišč Slovenije in Stojan Košak, podjetje AB d.o.o. Žirovnica.

 

Vsebina

 

1. Sektor infrastrukture za šport in prosti čas.

Jože Jenšterle, direktor združenja je direktorjem podjetij predstavil sektor infrastrukture za šport in prosti čas v državi, delovanje Združenja športnih centrov Slovenije in predloge za poslovno sodelovanje z gospodarstvom. Redni sestanki direktorjev upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas ter direktorjev podjetij, dobaviteljev blaga in storitev, predstavljajo neposredno komunikacijo med upravljavci infrastrukture ter dobavitelji ter izmenjavo informacij o: (1) investicijskih projektih, ki se pripravljajo oziroma izvajajo, (2) novih programih, (3) podjetjih in njihovih ponudbah blaga in storitev ter (4) novih tehnologijah.

 

V razpravi so udeleženci sestanka potrdili, da so sestanki potrebni in da predstavljajo zametek informacijske borze infrastrukture za šport in prosti čas, ki naj naredi ta sektor preglednejši za lastnike, upravljavce, uporabnike in gospodarstvo. Poleg večje transparentnosti bo potrebno razviti programe izobraževanja in usposabljanja, ki bodo izobraževali in usposabljali upravljavce in vzdrževalce infrastrukture za bolj kakovostno upravljanje in vzdrževanje, racionalno porabo javnih sredstev, razvoj tržnih programov, uporabo novih tehnologij, varno obratovanje in trajnostni razvoj infrastrukture za šport in prosti čas.

 

2. Park Stožice Ljubljana.

Roman Jakič, direktor Zavoda ŠRC Tivoli Ljubljana je predstavil največji investicijski projekt v infrastrukturo za šport in prosti čas v državi, ki bo zaključen v letošnjem letu. Park bo zagotovil javno infrastrukturo, ki bo ponujala prebivalcem glavnega mesta in regije zanimive športne, rekreativne, zabavne, trgovske in druge programe. Projekt bo uresničen z javno-zasebnim partnerstvom, ki predstavlja praktičen primer za izvedbo podobnih projektov v državi. Velike zelene površine s sprehajalnimi potmi, tekaškimi stezami, zunanjimi fitnes napravami, športnimi in otroškimi igrišči, bodo dvignile kakovost življenja in preživljanja prostega časa za prebivalce, posebej otroke in mladino. Park obsega: (1) nogometni stadion (16.038 sedežev, 560 parkirišč za avtomobile in 57 parkirišč za avtobuse), (2) večnamensko dvorano (12.484 sedežev, 420 parkirišč za avtomobile, 43 parkirišča za avtobuse), (3) malo ogrevalno dvorano (1.000 sedežev), (5) plezalno dvorano (178,5 m2), (6) fitnes (80,8 m2), (7) poslovne prostore in (8) gostinski lokal. Trgovski center obsega 89.600 m2 in bo ponujal naslednje dejavnosti; trgovino, gostinstvo, storitve in zabavo.

 

V razpravi so udeleženci sestanka poudarili, da dobiva Ljubljana z izgradnjo parka javno infrastrukturo za šport in prosti čas, ki bo prebivalcem glavnega mesta in centralne slovenske regije omogočala programe in storitve za višjo kakovost življenja. Infrastruktura je primerljiva s podobnimi objekti in površinami v drugih evropskih mestih podobne velikosti. Ta infrastruktura zagotavlja razvoj vrhunskega športa, kakovostno organizacijo mednarodnih športnih prireditev, ponudbo zabavnih prireditev za mlade iz vse Slovenije ter razvoj inovativnih tržnih programov, ki potrebujejo takšno infrastrukturo. Park bo pomembno vplival na turistično privlačnost Ljubljane in razvoj novih turističnih programov centralni slovenski regiji. Upravljavci infrastrukture bodo morali zagotavljati ekonomično poslovanje, razvoj novih programov in kakovostno upravljanje infrastrukture.

 

3. Infrastruktura za Univerziado v Mariboru.

Tone Knez, direktor Javnega zavoda Športni objekti Maribor, je povedal, da so se v Mestni občin Maribor dobro organizirali in v zadnjem obdobju potekajo intenzivne priprave na izgradnjo infrastrukture, ki je potrebna za organizacijo Univerziade. Velike načrte za razvoj celotne regije so prilagodili finančnim možnostim mesta in sredstvom, ki so na razpolago iz drugih virov. V kratkem bodo predstavili objekte, ki jih bodo zgradili. Poleg dvoran oziroma pokritih drsališč, bo zgrajena tudi druga infrastruktura, ki bo omogočala nadaljnji razvoj turizma, športa in drugih dejavnosti v Mariboru in regiji.

 

V razpravi so udeleženci sestanka menili, da nekatere aktivnosti potekajo zelo pozno vendar so ocenjevali, da je pomembno, da se je načrtovanje izgradnje infrastrukture za šport, rekreacijo in turizem prilagodilo finančnim možnostim države in mesta. Izgradnja objektov je potrebna za kakovostno izvedbo velike mednarodne športne prireditve ter nadalnji razvoj turizma in športa v Mariboru in regiji. Zelo pomembno bo zagotoviti razvoj novih programov ter kakovostno obratovanje in vzdrževanje objektov. Potrebno bo strokovno usposabljati upravljavce infrastrukture.

 

4. Športni rekreacijski turistični center Gaj.

Igor Rakuša, direktor Strelskega centra Gaj Pragersko, je predstavil projekt izgradnje velikega športnega in turističnega centra Gaj v občini Kidričevo. Prva faza izgradnje centra z zunanjimi strelišči, večnamensko dvorano in spremljajočimi objekti, je že zaključena. Prihodnje faze obsegajo: (1) pokrite dvorane s strelišči, (2) golfsko igrišče, (3) hipodrom s konjušnico in jahalnim klubom, (4) športno-rekreacijske površine s kopališčem, čolnarno in športnimi igrišči, (5) paintball areno, (6) lokostrelski poligon, (7) zabavišče s casinojem, (8) turistično naselje s športnim hotelom in apartmajskim objektom ter (9) dovozne ceste in parkirišča. Projekt bo pomembno vplival na turistični razvoj celotne regije ter zagotavljal 280 novih delovnih mest ter posredno še 240 delovnih mest. Je največji tovrstni investicijski projekt v regiji s tujimi vlagatelji.

 

V razpravi so bili direktorji podjetij in upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas presenečeni, da do sedaj niso bili obveščeni o tako velikem in pomembnem investicijskem projektu v regiji. Očitno to ni pomembno niti za medije. V kolikor bodo ministrstva, občine, tuji vlagatelji in upravljavci zagotovili pogoje, za uresničitev celotnega projekta, bo zgrajena infrastruktura s ponudbo programov, pomembno vplivala na razvoj športnega turizma v regiji in tudi v državi. V pripravo konkurenčnih tržnih programov bo potrebno vložiti veliko dodatnih sredstev, znanja in izkušenj, saj so taki športno-turistični trgi zelo zahtevni, ker predstavljajo zelo specializirane športno-turistične tržne niše. Managerje, ki bodo razvijali programe, upravljavce in vzdrževalce infrastrukture, bo potrebno strokovno usposabljati za zahtevne naloge, ki jih bodo morali izvajati zelo kakovostno.

 

5. Športni park Velenje in Vodni park Mastodont.

Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane ŠRZ Velenje, je predstavil dva razvojna projekta Velenja. Športni park Velenje obsega: (1) izgradnjo novega nogometnega stadiona, (2) obnovo atletskega stadiona, (3) upravni objekt in športno dvorano, (4) veliko nogometno igrišče z umetno travo, (5) malo nogometno igrišče z umetno travo, (6) športni ho(s)tel, (7) dovozne ceste, zunanja in pokrita parkirišča. Nov športni park bo pomembno povečal ponudbo športnih in rekreativnih programov ter prireditev za prebivalce doline, posebej otroke in mladino. Zagotovil bo pogoje za razvoj športa in rekreacije v mestu. Vodni park Mastodont je javno-zasebni partnerski projekt. Predstavlja centralni športno-turistični projekt celotne doline. Vodni park bo obsegal: (1) bazene, (2) tobogane in vodna igrala, (3) igrišča za odbojko na mivki, (4) gostinske lokale in (5) zabaviščni park. Ponudba Športnega parka Velenje in Vodnega parka Mastodont bo pomembno povečala turistično privlačnost Velenja in celotne doline ter omogočila razvoj novih turističnih programov, športa in rekreacije.

 

V razpravi so udeleženci poudarili pomembnost racionalnega načrtovanja turistične, športne in rekreativne infrastrukture, zagotovitev učinkovitega upravljanja ter strokovnega usposabljanja managerjev in delavcev. Izgradnja obeh parkov bo zagotavljala nove razvojne možnosti ob načrtovani novi slovenski razvojni osi, ki poteka skozi Velenje.

 

6. Športni center Bonifika Koper.

Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, je predstavil investicijski projekt Športnega centra Bonifika Koper. V letošnjem letu poteka izgradnja pokritega bazena in spremljajočih objektov, ki bodo občanom mestne občine in športnim kolektivom zagotovili boljše pogoje za športno rekreacijo in vodne športe. V prihodnjem obdobju se bo rekonstruiral in obnovil nogometni stadion ter zgradil atletski stadion. Športni center bo zaključen z izgradnjo športno-rekreacijske infrastrukture, ki bo ponudila široko paleto možnosti za športno vadbo in tekmovanja za raznovrstne športe in rekreacijo. V sklopu centra bo tudi nova stavba občinske uprave. Mestna občina Koper bo ponudila državi in Olimpijskemu komiteju Slovenije, da center postane Olimpijski center Slovenije ter vadbeni center za slovenske športnike na obali. Takšen predlog je podkrepljen z že zgrajeno infrastrukturo ter z objekti, ki jih bo občina zgradila v prihodnjih dveh (treh) letih.

V razpravi so direktorji javnih zavodov in podjetij menili, da je pomembna izgradnja infrastrukture za šport in prosti čas na obali. Takšna infrastruktura bo služila razvoju turizma, posebej športnega turizma ter novim razvojnim priložnostim v hitro razvijajočem se obalnem delu Slovenije. Za razvoj športa in predvsem (olimpijskega) športnega vadbenega centra, bosta morala mestna občina in upravljavec infrastrukture, ponuditi pogoje in doseči dogovor z Olimpijskim komitejem in republiškimi športnimi zvezami o izvajanju vadbenih programov in tekmovanj v Športnem centru Bonifika Koper. Športni center bo nudil pogoje tudi za popestritev turistične ponudbe Kopra in celotne slovenske obale, z organizacijo kulturnih in zabavnih prireditev.

 

Miha Šter je povedal, da je komunikacija med investitorji in ponudniki storitev zelo delikatna, saj se posredujejo podatki, ki jih včasih uporabljajo drugi dobavitelji blaga in storitev. Naloga združenja je tudi v usposabljanju upravljavcev pri naročanju blaga in storitev. Tako je tudi pri obnovah športnih dvoran, kjer so republiške športne zveze za tekmovanja predpisale parket v športnih dvoranah. Težava je v tem, da se pri javnih naročilih upošteva predvsem cena in ne reference z dokazili in kakovost. Karlo Orehek iz podjetja BASF – Conica je opozoril, da njegovo podjetje ponuja športne pode, ki imajo certifikate in so primerni za športne dvorane in uporabo za vse športe, razen za olimpijske igre in svetovna prvenstva.

 

Direktor Združenja športnih centrov Slovenije je povedal, da znesek danes predstavljenih investicij v infrastrukturo za šport in prosti čas, presega pol milijarde evrov. To so v času gospodarske krize velika investicijska sredstva, ki jih bo potrebno racionalno vložiti v infrastrukturo, zagotoviti ekonomično upravljanje ter razvoj inovativnih programov.

 

Sestanek je bil zaključen ob 13. uri.

 

Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

Sestanek združenja z direktorji upravljavcev in dobaviteljev.pdf

pixel

I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008