pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
10. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije


Seja upravnega odbora je bila v četrtek, 11. oktobra 2007 ob 11. uri, v Zavodu »Športno rekreacijski center Tivoli« v Ljubljani. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti. Sejo je vodil Jože Jenšterle, predsednik združenja.

 

Prisotni

Ivan Pfeifer, direktor Javnega gospodarskega zavoda za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje, Alojz Mavrič, direktor Športnega parka Kodeljevo Ljubljana, Zveze športnih društev Slovan Ljubljana, Marko Trškan, direktor Agencije za šport Ljubljana, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Boris Makoter, direktor Zavoda »Športno rekreacijski center Tivoli« Ljubljana, Miroslav Blažič, direktor Javnega zavoda Dvorana Tabor Maribor, Bogdan Čepič, direktor Športnega centra Maribor in Jože Jenšterle, predsednik združenja. Na seji je sodeloval Dušan Božičnik, generalni sekretar Združenja slovenskih žičničarjev, g.i.z.

 

Dnevni red

 1. Zapisnik 9. seje upravnega odbora združenja
 2. Sklic seje skupščine združenja
 3. Strokovni seminar in posvet »Perspektive razvoja javne infrastrukture za šport in prosti čas«
 4. Kolektivne pogodbe 
 5. Poročilo o študijski ekskurziji v Barcelono
 6. Katalog športnih centrov Slovenije
 7. Katalog dobaviteljev športnih centrov Slovenije
 8. Vloga za sprejem v združenje
 9. Razno

 

Sklepi

 

TOČKA 1

 

Sklep 1
Sprejet je bil zapisnik 9. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 6. septembra 2007 v Kopru.

 

TOČKA 2

 

Sklep 2
Četrta seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije bo v petek, dne 7. decembra 2007, ob 11. uri v Hotelu Celjska koča, na Pečovniku pri Celju (7 km).

 

Sklep 3

Predlog dnevnega reda seje skupščine združenja:

 1. Ugotovitev prisotnosti
 2. Zapisnik 3. seje skupščine združenja
 3. Potrditev sprejema novih članov združenja
 4. Imenovanje člana upravnega odbora združenja
 5. Poročilo o delu združenja
 6. Program združenja za leto 2008
 7. Razno

 

Sklep 4
Upravni odbor združenja sprejema predlog programa in finančnega načrta združenja za leto 2008.  V programu je načrtovana zaposlitev dveh delavcev v upravi združenja. V finančnem načrtu so predvidena sredstva za delo. Uprava pripravi izračun članarin, ki se pošlje članom upravnega odbora v pregled. Skupščina mora sprejeti spremembo statuta, saj mora ločiti funkciji predsednika in direktorja združenja, ki svoje delo opravlja profesionalno.

 

Sklep 5
Branko Žnidarič, direktor Javnega zavoda za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer, je zaprosil za razrešitev s funkcije člana upravnega odbora združenja, zaradi osebnih razlogov. Za novega člana upravnega odbora bomo skupščini predlagali Igorja Rakušo, direktorja Strelskega centra Gaj d.o.o.

 

TOČKA 3

 

Sklep 4
Združenje bo v četrtek, 6. decembra 2007, v Hotelu Celjska koča na Pečovniku pri Celjem organiziralo strokovni seminar s posvetom »Javna infrastruktura za šport in prosti čas v Sloveniji«.

 

Sklep 5
Združenje bo v četrtek, 6. decembra 2007, v Celju organiziralo strokovni seminar s posvetom »Perspektive razvoja javne infrastrukture za šport in prosti čas«. Strokovni seminar in posvet sta namenjena predstavitvi javne infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji ter obravnavi aktualnih zadev na področju upravljanja infrastrukture: programov reorganizacije upravljanja javne infrastrukture za šport in prosti čas v občinah, kolektivnih pogodb na področju šolstva in športa, plač direktorjev javnih zavodov za šport ter standardov in normativov načrtovanja, gradnje, upravljanja in vzdrževanja športne infrastrukture.

 

Sklep 6

Vsebina seminarja:

09.00 – 11.30

Javna infrastruktura za šport in prosti čas v Sloveniji

Predstavitev javne infrastrukture za šport in prosti čas. Razvid javnih špotnih objektov. Informacijski sistem Ministrstva za šolstvo in šport. Prostorsko načrtovanje razvoja javne športne infrastrukture. Prostorski plan Republike Slovenije. Izhodišča za urbanistično načrtovanje mreže športnih centrov v bodočih slovenskih regijah.

11.45 – 12.30

Trajnostni razvoj, socialni management in razvoj infrastrukture za šport in prosti čas

Okolje in fizični prostor sta naravni omejitvi urbanizacije in razvoja infrastrukture za šport in prosti čas. Socialni management je sektor, ki povezuje javne interese s podjetništvom in gospodarskim razvojem. Infrastruktura za šport in prosti čas se razvija v pomemben gospodarski sektor. Primer iz Barcelone.

14.00 – 15.00

Predstavitev upravljanja javne infrastrukture v Celju

Sistem upravljanja javne infrastrukture v mestni občini Celje. Koncesije. Financiranje upravljanja in vzdrževanja javne športne infrastrukture. Ustanovitev javnega podjetja. Načrtovanje razvoja in investicije.

15.15 – 17.00

Strokovni posvet “Perspektive razvoja infrastrukture za šport in prosti čas”

Konkretna vprašanja upravljanja javne infrastrukture za šport in prosti čas. Pravno-statusne oblike upravljavcev javne infrastrukture. Javno-zasebno partnerstvo. Zaključki posveta bodo posredovani občinam, ministrstvom, Olimpijskemu komiteju Slovenije in športnim organizacijam.

 

Sklep 7

Povabljeni predavatelji:

 • Simon Starček, direktor Direktorata za šport na Ministrtsvu za šolstvo in šport,
 • Izr. prof. dr. Boris Leskovec, Fakulteta za arhitekturo in gradbeništvo,
 • Dušan Božičnik, generalni sekretar Združenje slovenskih žičničarjev, g.i.z.,
 • Jože Jenšterle, predsednik Združenja športnih centrov Slovenije,
 • Ivan Pfeifer, direktor ZPO Javnega gospodarskega zavoda za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje

 

Sklep 8
Na strokovni seminar in posvet bomo povabili predstavnike resornih ministrstev in direktoratov, direktorje in strokovne delavce občinskih uprav, direktorje in strokovne delavce upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, predstavnike Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez, predsednike in sekretarje republiških panožnih športnih zvez ter urednike in novinarje javnih medijev, ki pokrivajo infrastrukturo za šport in prosti čas.

 

TOČKA 4

 

Upravni odbor združenja je obravnaval gradiva Vlade republike Slovenije, za pogajanja s sindikati, ki se bodo začela dne, 16. oktobra 2007: (1) sklep Vlade Republike Slovenije o pričetku pogajanj za sklenitev aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti oziroma poklicev in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev, (2) sklep Vlade Republike Slovenije o imenovanju pogajalskih skupin, (3) predlog aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, (4) predlog aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, (5) predlog aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost v Republiki Sloveniji.

 

Pregled razvrstitev delovnih mest v plačne razrede:

 

 

 

Sklep 9
Istovrstna ali podobna delovna mesta, poklici in nazivi, niso enako vrednoteni v različnih dejavnostih, na primer kulturi, izobraževanju in upravljanju športne infrastrukture. To velja tako za direktorje, strokovne delavce kot za druga delovna mesta, poklice in nazive. Upravni odbor predlaga, da se istovrstna  ali podobna delovna mesta, poklici ali nazivi enako vrednotijo v vseh dejavnostih.

 

Sklep 10
Vsa delovna mesta, nazivi in funkcije, ki jih je vladni pogajalski skupini predlagala skupščina Združenja športnih centrov Slovenije, so uvrščeni v predloge aneksov h kolektivnim pogodbam za dejavnosti vzgoje in izobraževanja, kulture in raziskovalne dejavnosti.

 

Sklep 11
Vrednotenje delovnih mest, nazivov in funkcij, ki jih je predlagala skupščina združenja, ni  upoštevano in so delovna mesta razvrščena v nižje razrede, kot jih je predlagalo združenje.

Upoštevanjo naj se enaki kriteriji in enako vrednotenje istovrstnih ali podobnih delovnih mest v različnih dejavnostih. Pogajalska skupina naj upošteva predloge skupščine združenja.

 

Primer:

 • predlog aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
 • 3. člen (Določitev plačnih razredov plačne skupine D), zaporedna številka 165, Višji strokovni delavec za upravljanje športne infrastrukture, tarifni razred VII/1, plačni razred 27,
 • skupščina združenja je delovno mesto Višjega strokovnega delavca za upravljanje športne infrastrukture opredelila kot pomočnika direktorja zavoda, z zahtevano visoko izobrazbo, dolgoletnimi delovnimi izkušnjami, posebnimi znanji, posebnimi delovnimi pogoji, veliko odgovornostjo in zahtevnim delovnim časom,
 • v predlogu aneksa je za delovno mesto pomočnik ravnatelja vrtca, tarifni razred VII/1 določen plačni razred 37 !

 

Sklep 12
Dopolni naj se tarifni del aneksov h kolektivnim pogodbam z dodatnimi delovnimi mesti za Vodjo športne infrastrukture I, II in III ter Reševalca iz vode I in II.

 

Delovno mesto Vodja športne infrastrukture se deli na tri:
Vodja športne infrastrukture I. – zahtevana izobrazba VII/1 – plačni razred 35,
Vodja športne infrastrukture II. – zahtevana izobrazba VI – plačni razred 31,
Vodja športne infrastrukture III. – zahtevana izobrazba V – plačni razred 27.

 

Delovno mesto Reševalec iz vode se deli na dva:
Reševalec iz vode I. – zahtevana izobrazba V – plačni razred 16,
Reševalec iz vode II. – zahtevana izobrazba IV – plačni razred 14.
Upoštevanjo naj se enaki kriteriji in enako vrednotenje istovrstnih ali podobnih delovnih mest v različnih dejavnostih. Pogajalska skupina naj upošteva predloge skupščine združenja.

 

Sklep 13
Uprava združenja naj nadaljuje z stalnim in neposrednim sodelovanjem z Ministrstvom za šolstvo in šport, Ministrstvom za javno upravo, SVIZ-om, Sindikatom delavcev vzgoje in izobraževanja, Sindikatom delavcev v javni upravi ter vladno pogajalsko skupino. Pošiljati mora zahtevane informacije ter pripravljati predloge za obravnavo konkretnih vprašanj.

 

TOČKA 5

 

Sklep 14
Upravni odbor združenja sprejema poročilo o izvedeni študijski ekskurziji v Barcelono. Poročilo naj se predstavi na strokovnem seminarju »Perspektive razvoja infrastrukture za šport in prosti čas«. Prihodnje študijske ekskurzije naj vključujejo tudi tehnična področja obratovanja in vzdrževanja športne infrastrukture.


Sklep 15
Uprava naj v program izobraževanja v prihodnjem letu vključi dve študijski ekskurziji sodobnih športni centrov, ki so povezani s turistično ponudbo krajev in regij, kjer se nahajajo. Z lastniki in upravljavci teh centrov naj se pripravi študijska vsebina in zberejo ponudbe za Nogometni center v Covercianu v Italiji, nov športno-turistični center na Tenerifah ter najsodobnejše športne objekte v Kuvaitu, ki bili zgrajeni za Azijske igre.

 

TOČKA 6

 

Sklep 16
Uprava združenja naj ponovno pozove člane združenja, da pošljejo podatke o upravljanju infrastrukture za šport in prosti čas ter fotografije objektov za pripravo in tisk Kataloga športnih centrov Slovenije.

 

TOČKA 7

 

Sklep 17
Sklical se bo Odbor za standarde in normative, ki bo pregledal sezname dobaviteljev, določil kriterije za njihovo razvrstitev (kakovost, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in cene) ter pripravil razvrstitev dobaviteljev v skupine.

 

TOČKA 8

 

Sklep 18
Nov član združenja je podjetje Infrasport, izgradnja in upravljanje športne in turistične infrastrukture d.o.o. Kranjska gora.

 

TOČKA 9

 

Pod točko razno ni bilo razprave.


Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

pixelZapisnik 10. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 118 kb ]


pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008