pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


 

 

Z A P I S N I K
10. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije

 

Seja upravnega odbora je bila v četrtek, 2. septembra 2010, ob 11. uri, v sejni sobi hotela Maestozo v Lipici. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Na podlagi 19. člena Statuta združenja je bil upravni odbor sklepčen. Sejo je po pooblastilu predsednika združenja Ivana Pfeiferja in soglasju članov, vodil direktor združenja.

 

Prisotni

Drago Banovič, namestnik direktorja Zavoda ŠRC Tivoli Ljubljana, namestni direktorja, Tone Knez, direktor Javnega zavoda Športni objekti Maribor, Alojz Mavrič, Zavod ŠRC Tivoli Ljubljana, vodja Enote Kodeljevo, Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane ŠRC P.O. Velenje, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto, Silvo Poljanšek, direktor Infrasport d.o.o. Kranjska Gora, Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica in Matjaž Ukmar, direktor Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran, Igor Rakuša, direktor Strelskega centra Gaj d.o.o. Pragersko. Na seji so sodelovali Tomi Rumpf, direktor Javnega zavoda Kobilarna Lipica in podjetja Lipica Turizem d.o.o., Roman Jakič, direktor Zavoda Tivoli ŠRC Ljubljana, Gorazd Nastran, predsednik Združenja upravljavcev golfskih igrišč Slovenije, Darij Novinec, svetovalec direktorja Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, Klavdij Čehovin, direktor marketinga podjetja Lipica Turizem d.o.o., dr. Edvard Kolar, podpredsednik komisije za vrhunski šport v Olimpijskem komiteju Slovenije, Blaž Perko, direktor športa v odboru za vrhunski šport pri Olimpijskem komiteju Slovenije, Jože Jenšterle, direktor združenja in Jana Janežič, poslovna sekretarka združenja. Svojo odsotnost so opravičili: Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Damijan Pintar, direktor Unior d.d. Zreče in Marija Imperl, direktorica KTRC Radeče.

 

Dnevni red

 1. Zapisnik 9. seje upravnega odbora združenja
 2. Priročnik in seminar »Zakonodaja in normativni akti upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas«
 3. Mednarodni seminar in konferenca IASLIM na Reki, 7-8.10.2010
 4. Seja skupščine združenja
 5. Program seminarjev združenja
 6. Pogoji, merila in postopek za pridobitev licence za panožne športne centre (OKS-ZŠZ)
 7. Projekt »Referenčna infrastruktura za šport in prosti čas«
 8. Pogoji, merila in postopek za pridobitev licence za panožne športne centre (OKS-ZŠZ)
 9. Vloge za članstvo v združenju:
  • Javni zavod Kobilarna Lipica,
  • Lipica Turizem d.o.o. in
  • Združenje vzdrževalcev golfskih igrišč Slovenije,
  • Občina Gornja Radgona.
 10. Razno

 

Razprava in sklepi

Pred začetkom sestanka je vse prisotne pozdravil Tomi Rumpf, direktor Javnega zavoda Kobilarna Lipica in podjetja Lipica Turizem d.o.o. . Povedal je, da imajo v zavodu velike načrte z razvojem infrastrukture za šport in prosti čas. V Lipici imajo največji konjeniški center v državi s konjeniškim stadionom in dvorano, golfsko igrišče z 9. luknjami, pokriti plavalni bazen in teniška igrišča. Odločili so se, da se pridružijo Združenju športnih centrov Slovenije, ker želijo svoje interese uveljavljati v profesionalni asociaciji upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji in se tujini.

 

TOČKA 1

Zapisnik 9. seje upravnega odbora združenja

 

Sklep 1
Upravni odbor je sprejel dnevni red 10. seje upravnega odbora združenja.

 

Sklep 2
Upravni odbor je sprejel zapisnik 9. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 24. junija 2010, v Portorožu.

 

TOČKA 2

Priročnik in seminar »Zakonodaja in normativni akti upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas«

 

Sklep 3
Združenje bo v prihodnjih mesecih izdalo priročnika in organiziralo seminar »Zakonodaja in normativni akti upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas«. V prvem priročniku, bodo predstavljeni zakoni in podzakonski predpisi, ki urejajo delo upravljavcev infarstrukture. V drugem priročniku bodo predstavljeni normativni akti upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas.

 

Sklep 4
Upravni odbor se je seznanil z informacijo, da so do 1.9.2010, svoje normativne akte poslali naslednji člani združenja:

 1. Javni zavod Športni objekti Maribor
 2. Javni zavod za šport Mestne občine Koper
 3. Javni zavod za šport Nova Gorica
 4. Javni zavod Športni in mladinski center Piran
 5. Športni zavod Ravne na Koroškem
 6. Javni zavod za šport občine Kočevje
 7. Zavod za šport trbovlje
 8. Javni zavod Ratitovec Železniki
 9. Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.

 

Sklep 5
Člani upravnega odbora so se seznanili z zbiranjem in urejanjem zakonov, podzakonskih predpisov ter normativnih aktov članov združenja. Uprava združenja bo zbrala ponudbe odvetniških pisarn in drugih ponudnikov, za pregled, uskladitev in dopolnitev normativnih aktov z zakoni.

 

TOČKA 3

Mednarodni seminar in konferenca IASLIM na Reki, 7-8.10.2010

 

Sklep 6
Združenje bo pozvalo člane, da se udeležijo mednarodnega seminarja in Evropske konference Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, ki bosta potekala 7. in 8. oktobra 2010 na Reki. Uprava združenja bo organizirala skupen prevoz udeležencev iz Ljubljane na Reko, v kolikor bodo to želeli.

 

Sklep 7
Mednarodno združenje je Združenje športnih centrov Slovenije povabilo k sodelovanju. Upravni odbor združenja je potrdil program sodelovanja pri pripravi in izvedbi mednarodnega seminarja in Evropske konference na Reki.

 

TOČKA 4

Seja skupščine združenja

 

Sklep 8
Skupščina združenja bo v četrtek, 2. decembra 2010 ob 16. uri. Uprava združenja bo preverila kakšni so pogoji za organizacijo seje v Zrečah.

 

Sklep 9
Strokovni seminar »Zakonodaja in normativni akti upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas«, bo potekal v četrtek, 2. decembra 2010 od 9. do 14. ure.

 

Sklep 10
Združenje bo pred skupščino, z občinami in poslovnimi partnerji pripravilo sestanek, na katerem bodo občine in upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas, predstavili občinske razvojne programe ter investicijske projekte za izgradnjo infrastrukture za šport in prosti čas. Sestanek s predstavitvami je prvi del »Informacijske borze infrastrukture za šport in prosti čas«.

 

Sklep 11
Združenje bo omogočilo podjetjem, dobaviteljem blaga in storitev, da predstavijo svojo ponudbo blaga in storitev, v gradivih za skupščino, na seminarju in seji skupščine združenja dne, 3.12.2010, s promocijskimi gradivi, tehničnimi materiali, informativnimi stojnicami in video projekcijami. Predstavitev ponudbe blaga in storitev je drugi del »Informacijske borze infrastrukture za šport in prosti čas«.

 

TOČKA 5

Program seminarjev združenja

 

Sklep 12
Upravni odbor je potrdil nabor tem, ki so uvrščene v program strokovnih seminarjev, ki bodo organizirani v prihodnjem obdobju:

 1. Pravila in postopki pridobivanja državnih in evropskih sredstev
 2. Zakonodaja in normativni akti upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas 
 3. Razvoj športa, prostega časa in infrastrukture – večnamenski objekti 
 4. Varnost v športnih objektih
 5. Upravljanje konjeniških centrov
 6. Trajnostni razvoj in upravljanje golfskih centrov
 7. Upravljanje travnatih površin za šport in prosti čas (ekologija, nove tehnologije, metode)
 8. Center borilnih športov
 9. Vodenje investicijskih projektov

 

Sklep 13
Upravni odbor je sprejel program seminarjev in študijskih ekskurzij v drugi polovici leta 2010. Program vključuje:

 1. 08. 10. – 10.11.2010 – Študijska ekskurzija v Veliko Britanijo (Ipswich, stadionska infrastruktura, vzdrževanje travnatih površin, mehanizacija, gnojila)
 2. 18.11.2010 - Pravila in postopki pridobivanja državnih in evropskih sredstev
 3. 02.12.2010 – Zakonodaja in normativni akti upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas

 

TOČKA 6

Pogoji, merila in postopek za pridobitev licence za panožne športne centre

 

Sklep 14
Upravni odbor združenja se je seznanil z gradivom »Pogoji, merila in postopek za pridobitev licence za panožne športne centre«, ki sta jih predstavila dr. Edvard Kolar in Blaž Perko iz Olimpijskega komiteja Slovenije – ZŠZ. Upravni odbor združenja je v strokovno skupino Olimpijskega komiteja Slovenije za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev športnih centrov, ki kandidirajo za pridobitev naziva panožnega športnega centra imenoval svojega predstavnika.

 

Sklep 15
Upravni odbor je opozoril na odprta vprašanja v zvezi z gradivom »Pogoji, merila in postopek za pridobitev licence za panožne športne centre«:

 • Kakšna bodo pri pridobivanju licence za panožne športne centre, razmerja med lastniki in upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas ter izvajalci programov, športnimi zvezami in klubi? V kolikor razmerja ne bodo dobro urejena v skladu z interesi lastnikov, upravljavcev in uporabnikov, bo sistem licenciranja, težko zaživel. Ta razmerja v gradivu niso urejena. Dr. Edvard Kolar je pojasnil, da bodo soglasja h kandidaturi športnih centrov za pridobitev licence, dajale republiške panožne športne zveze.
 • Najpomembnejša vprašanja v zvezi s pridobivanjem licenc za panožne športne centre so povezana s financiranjem obratovanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti čas, investicij v obnovo in rekonstrukcijo infrastrukture, razvoja kakovostnih programov in storitev ter izvajanja športnih programov. Sistem financiranja v gradivu ni podrobneje določen. Blaž Perko je pojasnil, da se bodo financirali programi republiških panožnih športnih zvez, ki se bodo odvijali v licenciranih športnih centrih.
 • Kdo se bo prijavil na razpis za pridobitev licence za panožne športne centre? Dr. Edvard Kolar in Blaž Perko sta pojasnila, da se bodo na razpis prijavili upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas. V razpravi so člani upravnega odbora poudarili, da ima sistem licenciranih panožnih športnih centrov nekaj odprtih vprašanj. Na razpis za licenciranje se bodo prijavljali upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas, ki bodo za pridobitev licence, morali izpolnjevati visoke standarde pri objektih ter zagotavljati kakovostne storitve (medicinske, fizioterapevtske, športne psihologije, posebne prehrane, masaže, …). Finančna sredstva za financiranje športnih programov bodo dobivale republiške panožne športne zveze. Na eni strani bodo torej velika vlaganja v infrastrukturo in storitve ter izpolnjevanje pogojev, na drugi strani pa financiranje programov športnih zvez, brez obveznosti, da se sredstva porabijo v športnih centrih za določene namene.
 • Kdo bo vodil sistem licenciranja panožnih športnih centrov in kdaj bo vzpostavljen? Dr. Edvard Kolar je pojasnil, da bo sistem licenciranja vodilo strokovno telo sestavljeno iz strokovnjakov, panožnih športnih zvez, občinskih športnih zvez in javnih financerjev. Licence bo podelil Olimpijski komite Slovenije. Postopki se začenjajo že v mesecu septembru 2010. Kolar je omenil pričakovanja članov olimpijskega komiteja, da v državi ne bo velikega števila licenciranih panožnih športnih centov.
 • V nadaljevanju razprave je Igor Rakuša povedal, da je Strelski center Gaj Pragersko, že pred leti z vpisom v razvid športnih objektov, pridobil naziv olimpijskega športnega centra. Člani upravnega odbora so povedali svoja mnenja in pomisleke v zvez z obravnavanim gradivom, sistemom financiranja in koristmi, ki naj bi jih imeli lastniki (občine) in upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas. Vprašanje je ali je sistem narejen predvsem za financiranje določenih športnih centrov, kot je Planica?

 

TOČKA 7

Projekt »Referenčna infrastruktura za šport in prosti čas«

 

Sklep 15
Združenje bo do začetka prihodnjega leta pripravilo projekt »Referenčna infrastruktura za šport in prosti čas«.

 

Sklep 16
Cilji projekta so:

 • razvoj standardov in normativov načrtovanja, izgradnje, upravljanja, vzdrževanja in uporabe infrastrukture za šport in prosti čas,
 • določitev referenčnih centrov in objektov za šport in prosti čas v državi, za potrebe programov izobraževanja in usposabljanja javnih uslužbencev v državni upravi in občinah, upravljavcev infrastrukture, uporabnikov ter dobaviteljev blaga in storitev,
 • sodelovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije ter republiškimi panožnimi športnimi zvezami, za določitev pogojev, meril in postopkov za pridobitev licenc za (1) olimpijske športne centre, (2) nacionalne panožne športne centre, regijske in občinske panožne športne centre.

 

Sklep 17
Vodja projekta »referenčna infrastruktura za šport in prosti čas« je mag. Tatjana Hren. Uprava združenja bo zagotavljala pogoje za administrativno podporo projektu.

 

Sklep 18
Združenje bo projekt prijavilo na razpise Fundacije za financiranje športnih organizacij ter Ministrstva za šolstvo in šport.

 

Sklep 19
V začetku bodo v projekt vključeni naslednji objekti za šport in prosti čas:

 1. Športna dvorana (majhna – srednja – velika, dvorane po namenih)
 2. Stadion (majhen – srednji – velik, stadioni po namenih)
 3. Bazen (majhen – srednji – velik, bazeni po namenih).

 

TOČKA 8

Vloge za članstvo v združenju

 

Sklep 17
Na podlagi vlog kandidatov in 20. člena Statuta združenja, je upravni odbor po predstavitvi kandidatov, sprejel nove člane združenja: (1) Javni zavod Kobilarna Lipica, (2) Lipica Turizem d.o.o., (3) Združenje vzdrževalcev golfskih igrišč Slovenije, ki ima status kolektivnega člana in (4) Občino Gornja Radgona. Upravni odbor bo skupščini združenja predlagal potrditev novega člana združenja.

 

Sklep 18
Kvorum Združenja športnih centrov Slovenije na dan 2.9.2010. Združenje športnih centrov Slovenije ima 57 članov. Skupščina združenja ima kvorum 66 glasov. Na podlagi 8. člena Statuta združenja in sklepov upravnega odbora z dne, 2.12.2008, sta člana združenja s tremi glasovi Zavod Tivoli Ljubljana in Javni zavod Športni objekti Maribor. Člani združenja z dvema glasovoma so: Javni gospodarski zavod ZPO Celje, Zavod za šport Kranj, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Rdeča dvorana ŠRZ Velenje, Agencija za šport Novo mesto, Javni zavod za šport Nova Gorica, Javni zavod za šport Ptuj in Unior d.d. Zreče. 44 članov združenja ima en glas v skupščini združenja. Individualni in pridruženi člani združenja nimajo glasovalne pravice na sejah skupščine združenja.

 

TOČKA 9

Razno

 

Sklep 19
Upravni odbor se je seznanil z obveznostjo doplačila DDV-ja, ki ga mora plačati združenje. V prvem polletju 2010 (1.1.-30.6.2010) je Združenje športnih centrov Slovenije, imelo obveznost doplačila DDV-ja v skupnem znesku 6.104,00 €. Ta znesek je združenje plačalo Davčnemu uradu Republike Slovenije. Upravni odbor se je seznanil z obrazložitvijo, da je v letu 2010, Združenje športnih centrov Slovenije po dveh obračunih DDV-ja (prvi obračun za obdobje januar-marec in drugi obračun za obdobje april-junij ) plačalo Davčnemu uradu Republike Slovenije obveznost doplačila DDV-ja, v skupnem znesku 6.104,00 €. Združenje je kot zavezanec za plačilo DDV-ja, dolžno izstavljati račune za kotizacije za seminarje in strokovne ekskurzije z obračunanim davkom. Ta obračunani “izstopni DDV” mora združenje plačati državi. Obračunani “izstopni DDV” bi lahko združenje kompenziralo z “vstopnim DDV-jem”, vendar ga ne more v celoti, ker ima zelo majhen znesek prejetih računov in posledično majhen znesek “vstopnega DDV-ja”. Glavnino stroškov v združenju predstavljajo stroški dela, ki niso predmet obračunavanja DDV-ja. Mesečna plača direktorja znaša neto 1.849,44 in bruto 3.261,08 €.

Sklep 20

Upravni odbor se je seznanil z informacijo, da je imelo združenje v času od svoje ustanovitve dne 11.05.2006, 65 članov. Sedem (7) članov je bilo izbrisanih iz članstva zaradi združevanja upravljavcev infrastrukture v Ljubljani in Mariboru. En član je bil izbrisan zaradi neusklajenega statusa. Dva člana sta prenehala delovati kot pravna subjekta. En član je prenehal upravljati infrastrukturo za šport in prosti čas. En član je izstopil.

 

Seja upravnega odbora je bila zaključena ob 13.30.

Zapisala Jana Janežič.
 

Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

pixelZapisnik 10. seje upravnega odbora
pixel[ 166 kb ]

pixel

I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008