pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


Z A P I S N I K
11. seje skupščine Združenja športnih centrov Slovenije

Seja je bila v petek, 18. marca 2011 ob 15. uri v dvorani hotela Maestoso v Lipici. Člani združenja so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo skupščine. Sejo je vodil predsednik združenja Ivan Pfeifer.

 

Prisotni

Povabljeni gosti: Breda Kralj, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Predstavniki članov združenja: Dušan Videmšek in Lojze Mavrič, Zavod ŠRC Tivoli Ljubljana, David Zupan, Športno društvo GIB Šiška, mag. Janez Zupančič, Zavod za šport in rekreacijo Domžale, Sašo Hribar, Športni center Ribnica - Občina Ribnica, Janez Maršič, Javni zavod za šport občine Kočevje, Boris Vrhovnik, Zavod za šport Zagorje ob Savi, Edvard Bravec, Zavod za šport Trbovlje, Marija Imperl in Martin Novak, KTRC, kulturno turistični rekreacijski center Radeče, Dany Bera, Zveza mariborskih športnih društev Branik, Miran Žunkovič in Luka Lenartič, Zavod za šport Ptuj, Marjan Štimec, Zavod za šport Slovenska Bistrica, Helena Grajfoner, Javni zavod center za mlade CEZAM – Športni park Ruše, Ivan Pfeifer, ZPO Celje d.o.o., Samo Pintar, Zavod za šport Slovenske Konjice, Vili Bukšek, Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Marjan Klepec, Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod Velenje, Branko Fartek, Zavod za šport Kranj, Aco Trampuž, Mega center d.o.o., Kranj, Bojan Žerovec, Infrastruktura d.o.o. Bled, Uroš Jug, Javni zavod za šport Nova Gorica, Uroš Pintar, Zavod za šport Ajdovščina, Darij Novinec, Javni zavod za šport Mestne občine Koper - Centro pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Bogdan Capuder, Javni zavod Kobilarna Lipica in Lipica Turizem d.o.o., Tomo Tiringer, Športna zveza Postojne, Boris Požar, Center za kulturo, šport in prireditve Izola, Matjaž Ukmar in Denis Fakin, Javni zavod Športni in mladinski center Piran – Centro sportivo e giovanile Pirano, Rafko Križman in Andrej Jeriček, Agencija za šport Novo mesto, Darja Krošelj, Zavod za šport Brežice, Branko Žnidarič, Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer, Sonja Kreslin, Zavod za turizem in šport Radenci in Jože Jenšterle, individualni član. Drugi udeleženci: Jana Janežič, poslovna sekretarka združenja.


Dnevni red

 1. Imenovanje verifikacijske komisije in ugotovitev prisotnosti
 2. Obravnava članstva združenja 
 3. Imenovanje delovnih organov seje skupščine in sprejem dnevnega reda
 4. Zapisnik 10. seje skupščine združenja
 5. Poslovno in računovodsko poročilo združenja za leto 2010
 6. Anketna raziskava “Šport, prosti čas in infrastruktura”
 7. Anketna raziskava “Investicije v infrastrukturo za šport in prosti čas”
 8. Nacionalni program športa – predlog združenja
 9. Pravilnik o higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih
 10. Predlog sporazuma s SAZAS-om o tarifah za javno predvajanje glasbe
 11. Razno

 

Člane združenja je pozdravil gostitelj Tomi Rumpf, direktor Lipica Turizem d.o.o. in Zavoda Kobilarna Lipica. Predstavil jim je razvojne načrte infrastrukture za šport in prostim čas v Lipici ter organizacijo velikih mednarodnih prireditev.

 

Razprava in sklepi

 

TOČKA 1

Ugotovitev prisotnosti

Predsednik združenja je predlagal imenovanje članov verifikacijske komisije, ki bo ugotovila prisotnost članov na seji in sklepčnost skupščine.

 

Sklep 1
Prisotni člani skupščine Združenja športnih centrov Slovenije so imenovali člane verifikacijske komisije. Člani komisije so: (1) Marjan Klepec, (2) Matjaž Ukmar in (3) Alojz Mavrič.

 

TOČKA 2

Obravnava članstva združenja

 

Sklep 2
Izvršni odbor je na 12. seji, dne 27. januarja 2011, v Ljubljani, obravnaval izstopne izjave članov združenja. Za izstop so zaprosili: (1) Gostinsko rekreacijski center Zapolje (drugačna poslovna usmeritev lastnika in kadrovske spremembe), (2) Športna zveza Šoštanj (občina Šoštanj športni zvezi ni podelila v upravljanje športnih objektov), (3) Veslaško društvo Dravske elektrarne Maribor (spremenjen sistem upravljanja infrastrukture v Mariboru) in (4) Zveza športnih društev Ilirska Bistrica (občina ni izvedla načrtovane reorganizacije upravljanja infrastrukture). Izvršni odbor je sprejel izstop zgoraj omenjenih članov združenja. Skupščina združenja potrjuje sklep upravnega odbora.

 

Sklep 3
Kvorum Združenja športnih centrov Slovenije na dan 18.3.2011. Združenje športnih centrov Slovenije ima 56 članov. Skupščina združenja ima kvorum 65 glasov. Na podlagi 8. člena Statuta združenja in sklepov upravnega odbora z dne, 2.12.2008, sta člana združenja s tremi glasovi Zavod Tivoli Ljubljana in Javni zavod Športni objekti Maribor. Člani združenja z dvema glasovoma so: Javni gospodarski zavod ZPO Celje, Zavod za šport Kranj, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Rdeča dvorana ŠRZ Velenje, Agencija za šport Novo mesto, Javni zavod za šport Nova Gorica, Javni zavod za šport Ptuj in Unior d.d. Zreče. 51 članov združenja ima en glas v skupščini združenja. Individualni in pridruženi člani združenja nimajo glasovalne pravice na sejah skupščine združenja.

 

Sklep 4
Verifikacijska komisija je na podlagi pooblastil in liste prisotnosti ugotovila, da je na seji skupščine združenja prisotno 32 članov združenja, ki imajo 40 glasov. Na seji je prisotna več kot polovica glasov članov združenja. V skladu z 18. členom Statuta združenja je bila seja skupščine sklepčna. Skupščina je sprejela poročilo verifikacijske komisije.

 

TOČKA 3

Imenovanje delovnih organov seje skupščine in sprejem dnevnega reda

 

Sklep 5
Na predlog upravnega odbora je skupščine imenovala delovne organe seje skupščine. Člani delovnega predsedstva so: (1) Ivan Pfeifer, (2) Marija Imperl in (3) Uroš Jug. Zapisničarka je Jana Janežič.

 

Sklep 6
Na predlog upravnega odbora so člani skupščine potrdili dnevni red seje skupščine združenja.

 

TOČKA 4

Zapisnik 9. seje skupščine združenja

 

Sklep 7
Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je potrdila zapisnik 10. seje skupščine Združenja športnih centrov Slovenije, ki je bila dne, 2. decembra 2011, na Rogli.

 

TOČKA 5

Poslovno in računovodsko poročilo združenja za leto 2011

 

Sklep 8
Člani združenja so se seznanili s poslovanjem združenja v letu 2010 ter najpomembnejšimi aktivnostmi, ki so vključevale svetovanje upravljavcem infrastrukture za šport in prosti čas, sodelovanje z občinami, ministrstvi, direktorati ter strokovnimi institucijami, strokovno usposabljanje profesionalnih delavcev, projekte (Pravilnik o higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih, Nacionalni program športa, plačni sistem v javnem sektorju, standardi in normativi načrtovanja, izgradnje, upravljanja, vzdrževanja in uporabe infrastrukture za šport in prosti čas, tarife za javno predvajanje glasbe), mednarodno sodelovanje in raziskovalno delo. Člani združenja ugotavljajo, da kljub deklarativni podpori delovanju združenja in njegovim projektom, Ministrstvo za šolstvo in šport in v njegovem okviru delujoči Direktorat za šport, upravljavcem infrastrukture za šport in prosti čas v državi, ne zagotavljata podpore pri urejanju pomembnih področij njihovega delovanja in ne namenjata nobenih sredstev za strokovno usposabljanje managerjev in profesionalcev, ki upravljajo preko 1.200 objektov in površin v Sloveniji. Direktorat ne vključuje izkušenih direktorjev in profesionalcev v priprave Nacionalnega programa športa. Nekatere odločitve direktorata pri oblikovanju zakonodaje in podzakonskih predpisov, poslabšujejo pogoje delovanja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas in bodo imele velike posledice (Pravilnik o higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih in Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami pri organiziranih športnih dejavnostih).

 

Člani združenja so se seznanili s finančnim poslovanjem združenja v letu 2011 in ugotovili, da je upravni odbor in uprava združenja zagotovila finančne vire za izvedbo programa ter ustvarila višek prihodkov nad odhodki. Pri zagotavljanju finančnih sredstev za strokovno usposabljanja in pomembne projekte združenja (normativi, katalog športnih centrov) Ministrstvo za šolstvo in šport sploh ni razpisalo javnih razpisov, na katere bi se združenje lahko prijavilo, Fundacija za šport, je v letošnjem letu zavrnila vloge združenja. Težave pri zagotavljanju tekočega poslovanja združenja predstavljajo kratkoročne terjatve do kupcev storitev. Največja dolžnika združenja sta podjetji Fingar d.o.o. Rogaška Slatina in Sorgo d.o.o. Ankaran, ki združenju dolgujeta večino od 17.072 evrov dolga. Združenje je po pogodbi o poslovnem sodelovanju izpolnilo svoje obveznosti. Kljub večkratnim opozorilom podjetji ne poravnata svojih obveznosti, zato združenje opozarja članstvo na nezanesljivost poslovnega sodelovanja z omenjenima podjetjema.

 

Poslovno in računovodsko poročilo sta obravnavala in potrdila upravni in nadzorni odbor združenja.

 

Sklep 9
Skupščina združenja je sprejela poslovno in računovodsko poročilo združenja za leto 2011.

 

TOČKA 6

Anketna raziskava “Šport, prosti čas in infrastruktura”

 

Rezultate anketne raziskave je predstavila mag. Tatjana Hren iz ZPO Celje. Povedala je, da je raziskava narejena na majhnem vzorcu. Predlagala je, da se nekatera vprašanja dopolnijo oziroma dodajo ter da se člane ponovno povabi, da izpolnijo ankete. Tatjana Hren je opozorila, da so vsi anketiranci enotno ocenili, da v državi potrebujemo normative načrtovanja, gradnje, upravljanja, vzdrževanja in uporabe infrastrukture za šport in prosti čas. V razpravi je Bojan Žerovec izrazil začudenje, da je pri vprašanju 10: Ali menite, da je preveč infrastrukture za šport, namenjeno profesionalnemu športu, 80% anketirancev odgovorilo, da NE. Verjetno gre za nerazumevanje. Andrej Jeriček se je vprašal o definiciji profesionalnega športa. Meni, da je profesionalnega športa v Sloveniji malo. Pri anketnem vprašanju o statusu upravljavcev infrastrukture je 90% anketirancev odgovorilo, da je zadovoljno s sedanjo pravno-statusno obliko javnih zavodov. Ivan Pfeifer je menil, da je takšno stališče povezano s sistemom financiranja upravljanja in vzdrževanja infrastrukture v državi. Branko Žnidarič je menil, da je status povezan tudi z ureditvijo v Zakonu o stvarnem premoženju.

 

Sklep 10
Člani združenja so se seznanili z anketno raziskavo “Šport, prosti čas in infrastruktura”.

 

Sklep 11
Anketa “Šport, prosti čas in infrastruktura” se dopolni in ponovno pošlje članom združenja v izpolnitev. V drugi fazi anketne raziskave, bo združenje na podlagi dopolnjenih podatkov na večjem vzorcu, pripravilo dopolnjeno anketno raziskavo.

 

TOČKA 7

Anketna raziskava “Investicije v infrastrukturo za šport in prosti čas”

 

Rezultate anketne raziskave je predstavila mag. Tatjana Hren iz ZPO Celje. Povedala je, da je raziskava narejena na majhnem vzorcu in z različnim zajemanjem podatkov. Predstavila je stanje na področju investicijske politike v infrastrukturo za šport in prosti čas v Sloveniji. Postavlja se vprašanje, na podlagi kakšnih kriterijev se pripravljajo javni razpisi za financiranje investicij v infrastrukturo za šport in prosti čas, ko v državi nimamo standardov in normativov. Bojan Žerovec je poudaril, da je pri investicijah zanemarjeno eno izmed najpomembnejših vprašanj, to so letni stroški obratovanja in vzdrževanja, ki jih morajo lokalne skupnosti pokrivati iz sredstev občinskih proračunov. Jože Jenšterle je opozoril, na programske cilje (naloge), ki so podlaga pri sprejemanju investicijskih elaboratov za infrastrukturo za šport in prosti čas.

 

Sklep 12
Člani združenja so se seznanili z anketno raziskavo “Investicije v infrastrukturo za šport in prosti čas”.

 

Sklep 13
Anketa “Investicije v infrastrukturo za šport in prosti čas” se dopolni in ponovno pošlje članom združenja v izpolnitev. V drugi fazi anketne raziskave, bo združenje na podlagi dopolnjenih podatkov na večjem vzorcu, pripravilo dopolnjeno anketno raziskavo.

 

TOČKA 8

Nacionalni program športa

 

Sklep 14
Ker na sejo skupščine ni bilo povabljenih oseb, ki pripravljajo Nacionalni program športa, so se člani združenja seznanili z nekaterimi postopki pri pripravi programa.

 

Sklep 15
Skupščina združenja predlaga Ministrstvu za šolstvo in šport, da Združenje športnih centrov Slovenije sodeluje pri oblikovanju izhodišč in definiranju tistih poglavij Nacionalnega programa športa in Zakona o športu, ki bodo določala načrtovanje, gradnjo, upravljanje, vzdrževanje in uporabo infrastrukture za šport in prosti čas. Upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas v državi ocenjujejo, da je potrebno v programu poleg izhodišč za razvoj športa, določiti tudi razvoj prostega časa ter infrastrukture, ki zagotavlja izvajanje programov in storitev. Brez zagotovitve pogojev za trajnostni razvoj, »socialni management«, uvajanje novih tehnologij, razvoj inovativnih programov ter financiranje obratovanja in vzdrževanja infrastrukture, ne bo mogoče zagotavljati razvoj športa in prostega časa. Velika večina infrastrukture je v lasti občin, vendar mora država kljub temu urediti temeljna področja upravljanja in razvoja te infrastrukture (standarde in normative, financiranje obratovanja in vzdrževanja, strokovno usposabljanje upravljavcev in vzdrževalcev, pregleden in dostopen informacijski sistem). Sedanje stanje ureditve sektorja športa, prostega časa in infrastrukture, ni zadovoljivo urejeno. Temeljno vprašanje delovanja infrastrukture za šport in prosti čas v državi, je zagotavljanje stabilnega financiranja za redno obratovanje in vzdrževanje obstoječe infrastrukture ter nudenje kakovostnih programov in storitev vsem uporabnikom: vrtcem, šolam, starejšim osebam, invalidom, rekreativnim športnikom, športnikom in drugim uporabnikom.

 

TOČKA 9

Pravilnik o higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih

 

Breda Kralj z Ministrstva za zdravje je predstavila postopke sprejemanja Pravilnika, ki še ni sprejet. Povedala je, da na ministrstvu predlagajo, da bodo higienske zahteve za različna kopališča in bazene, različne. Zaradi tega, bodo mejne vrednosti trihalometanov za bazene v naravnih zdraviliščih (0,05 mg/l) za 150% višje kot v javnih »komunalnih« kopališčih in bazenih (0,02 mg/l). Gospa Breda Kralj je povedala, da so se za takšno ureditev odločili zaradi lobiranja naravnih zdravilišč in ker so v javnih »komunalnih« kopališčih in bazenih otroci ter športniki, ki vadijo. Predstavila je tudi postopke za zmanjševanje stroškov inšpekcijskih pregledov za tiste upravljavce, ki bodo dobro vzdrževali kopalno vodo. Alojz Mavrič je predlagal, da naj se določi novo dveletno prehodno obdobje, v katerem bodo upravljavci kopališč in bazenov, lahko prilagajali in izboljševali tehnologijo. Aco Trampuž je predlagal, da mejne vrednosti trihalometanov ostanejo enake za vse bazene in kopališča. Branko Žnidarič je povedal, da polnilna voda ne more biti kriterij za določanje različnih higienskih pogojev za kopalne vode v kopališčih in bazenih.

 

Andej Jeriček in Darja Krošelj sta opozorila na možnost, da bodo na podlagi pravilnika, inšpektorji zapirali javna »komunalna« kopališča in bazene, ki imajo boljšo kakovost kopalne vode in bodo otroci in plavalci hodili v bazene z bistveno nižjo kakovostjo kopalne vode. Oceniti je mogoče, da je pri lobiranju na Ministrstvu za zdravje prevladal »kapital« v delniških družbah in na rovaš javnega zdravja ter zavarovanja interesov uporabnikov, predlagajo takšno neprimerno ureditev v Pravilniku. Tak pravilnik bo zaprl javna »komunalna« kopališča in bazene ter uporabnike usmeril v bazene z manj kakovostno kopalno vodo, kjer bodo imele delniške družbe večje profite. Branko Fartek je povedal, da pitna voda, s katero polnijo bazene v Kranju, ne odgovarja minimalnih higienskim razmeram za kopalno vodo.

 

Sklep 16
Združenje športnih centrov Slovenije zahteva, da Pravilnik o higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih, določi enake higienske zahteve za vsa kopališča in bazene v državi.

 

Sklep 17
Združenje športnih centrov Slovenije zahteva, da Pravilnik o higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih, določi enake mejne vrednosti trihalometanov ter dvoletno prehodno obdobje, kjer bodo strokovne ustanove ocenile stanje in potrebe po spreminjanju Pravilnika.

 

Sklep 18
Združenje športnih centrov Slovenije bo obvestilo občine in ministrstva, da bo sprejem Pravilnika o higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih, z zgoraj omenjenimi določili, povečal število inšpekcijskih kazni ter zapiranje javnih »komunalnih« kopališč in bazenov. S tem se bo zmanjšalo število programov in storitev za vse prebivalce: šole plavanja, rekreativno kopanje, športna vadba, tekmovanja ter drugi programi.

 

Sklep 19
Združenje športnih centrov Slovenije opozarja, da bodo občine in upravljavci kopališč in bazenov imeli bistveno višje stroške z izvajanjem programov učenja plavanja (tečaji plavanja, šole plavanja), ker bodo morali na podlagi Pravilnika o ukrepih za varstvo pred utopitvami pri organiziranih športnih dejavnostih, poleg strokovnega delavca v športu, ki vodi program učenja plavanja, zagotoviti tudi stalno prisotnost enega reševalca iz vode. Zaradi višjih stroškov izvajanja programov ter inšpekcijskih kazni, obstaja možnost, da bodo upravljavci kopališč in bazenov, zmanjševali število programov učenja plavanja, s tem pa se bo povečalo število ljudi, ki se ne bodo naučili plavati.

 

TOČKA 10

Tarife za javno predvajanje glasbe

 

Direktor združenja je predstavil izhodišča in določila tarifnega sporazuma. Aco Trampuž je povedal, da je mogoče bolje, da se počaka s sprejemanjem takšnega sporazuma, ker je zadeva na Ustavnem sodišču. Branko Fartek je povedal, da je takšna ureditev povzročila, da so nekateri upravljavci, prenehali javno predvajati glasbo. David Zupan je opozoril tudi na drugi dve avtorski združenji ter na inšpekcije, ki preverjajo upravljavce (IPF). Sašo Hribar je opozoril na normative.

 

Sklep 20
Člani združenja so sprejeli predlog tarifnega sporazuma s SAZAS-om. Združenje bo s tarifnim sporazumom določilo tarife za javno predvajanje glasbe. Upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas, se bodo odločili ali bodo na podlagi tarifnega sporazuma urejali svoja razmerja s SAZAS-om (tarife, obveznosti).

 

TOČKA 11

Sklep 21

Skupščina združenja potrjuje naloge za leto 2011, za izvajanje Programa združenja za obdobje 2010 – 2012, ki ga je sprejela na svoji 8. seji dne,

4. srečanje športnih centrov Slovenije bo potekalo v petek, 24. junij 2011, v Radečah. Člani bodo dobili podroben program in ponudbo v prihodnjem mesecu. Do konca meseca maja naj bi poslali prijave.

 

Člani združenja so se odločili, da združenje organizira strokovni seminar »Varnost infrastrukture za šport in prosti čas«. Seminar bo potekal v četrtek, 12. maj 2011.

 

Združenje bo v sodelovanju z mednarodnim združenjem upravljavcev infrastrukture ter poslovnimi partnerji, poizkusilo pripraviti študijsko ekskurzijo v Veliko Britanijo.

 

V prihodnjem mesecu, bo združenje, kot član IASLIM-a poslalo članom program mednarodnega seminarja »Javno-zasebno partnerstvo pri upravljanju infrastrukture za šport in prosti čas« ter Evropske konference upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, ki bosta potekala od 19. do 21. oktobra 2011, v Barceloni v Španiji.


Seja skupščine je bila zaključena ob 16.55.

Zapisnik je pripravila poslovna sekretarka Jana Janežič

 

Dokument si lahko tudi shranite, oz. natisnete:

 

pixelZapisnik 11. seje skupščine
pixel[ 126 kb ]

pixel

I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008