pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
11. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije


Seja upravnega odbora je bila v petek, 11. januarja 2008 ob 11. uri, v Zavodu »Športno rekreacijski center Tivoli« v Ljubljani. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Sejo je vodil Jože Jenšterle, predsednik združenja.

 

Prisotni

Marko Trškan, direktor Agencije za šport Ljubljana (delno), Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Miroslav Blažič, direktor Javnega zavoda Dvorana Tabor Maribor, Bogdan Čepič, direktor Športnega centra Maribor, Alojz Mavrič, vodja Športnega parka Kodeljevo Ljubljana, Zavod ŠRC Tivoli, Igor Rakuša, direktor Strelskega centra Gaj d.o.o. Pragersko in Jože Jenšterle, predsednik združenja.

 

Svojo odsotnost sta opravičila Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto in Ivan Pfeifer, direktor Javnega gospodarskega zavoda za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje.

 

Dnevni red

  1. Zapisnik 10. seje upravnega odbora združenja
  2. Upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas – predlog Ministrstvu za šosltvo in šport
  3. Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti
  4. Predlog spremembe Statuta združenja
  5. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Združenja športnih centrov Slovenije
  6. Načrt zaposlovanja delavcev Združenja športnih centrov Slovenije za obdobje 2008–2009
  7. Katalog športnih centrov Slovenije
  8. Katalog dobaviteljev športnih centrov Slovenije
  9. Razno

 

Sklepi

 

TOČKA 1

 

Sklep 1

Sprejet je bil zapisnik 10. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 11. oktobra 2007 v Ljubljani.

 

TOČKA 2

 

Sklep 2

Upravni odbor je sprejel predlog, da se upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas, opredeli kot javna gospodarska služba, ki se financira iz javnih sredstev, ko uresničuje javni interes na področju športa. Primerne pravno-statusne oblike so: javni gospodarski zavod, javno podjetje ali družba z omejeno odgovornostjo.

 

Sklep 3

Združenje bo predlog poslalo Ministrstvu za šolstvo in šport, Ministrtsvu za javno upravo, Ministrstvu za gospodarstvo, Olimpijskemu komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez in slovenskim občinam, preko Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije.

 

TOČKA 3

 

Sklep 4

Upravni odbor združenja je obravnaval Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki ga je izdal Minister za finance dne, 29.10.2007 (Ur.l. RS, št. 109, z dne 30.11.2007): Odbor je ugotovil, da so javni zavodi za šport, ki so jih občine ustanovile kot nepridobitne ustanove, ki delujejo v javnem interesu, po tem Pravilniku pridobitne ustanove, ker z opravljanjem svoje dejavnosti konkurirajo na trgu z drugimi osebami, zavezanci po ZDDPO-2 (2. člen, 2. točka) in ustvarjajo pridobitne dohodke iz opravljanja javne službe in s pridobivanjem namenskih javnih sredstev (4. člen, prva in druga alineja).

 

TOČKA 4

 

Sklep 5

Upravni odbor sprejema predlog sprememb in dopolnitev Statuta združenja športnih centrov Slovenije, ki določa: (1) različne vrste članov združenja, (2) ustanovitev nadzornega odbora združenja in (3) razmerja med predsednikom in direktorjem združenja. Dejavnosti združenja se označijo v skladu z novo klasifikacijo dejavnosti.

 

Sklep 6

V 8. členu Statuta se opredelijo tri vrste članov: člani, kolektivni in individualni člani. Pri članih se pripravijo kriteriji za določitev tistih članov, ki na podlagi večjih celotnih prihodkov, plačajo višjo članarino in imajo več glasov v skupščini združenja.

 

Sklep 7

Upravni odbor bo predlog posredoval članom združenja v obravnavo in skupščini sprejem.

 

TOČKA 5

 

Sklep 8

Upravni odbor združenja sprejema Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Združenja športnih centrov Slovenije.

 

TOČKA 6

 

Sklep 9

Upravni odbor sprejema Načrt zaposlovanja delavcev Združenja športnih centrov Slovenije za obdobje 2008–2009.

 

Sklep 10

Upravni odbor združenja je sprejel Načrt zaposlovanja na podlagi sprejetega programa in finančnega načrta združenja za leto 2008. Finančni načrt načrtuje finančne vire, ki jih bo realiziralo združenje. Posebno odgovornost za izvedbo programa bo imel direktor združenja. Člani upravnega odbora bodo  pridobili vsaj enega oglaševalca, ki bo oglaševal na spletni strani združenja ali v Katalogu športnih centrov Slovenije.

 

Sklep 11

Upravni odbor združenja je imenoval člane razpisne komisije, ki bo vodila postopke razpisov za zaposlitve v združenju in izvedla izbor kandidatov. Člani razpisne komisije so: Ciril Kolešnik, Brane Florjanič in Alojz Mavrič.

 

TOČKA 7

 

Sklep 11

Katalog športnih centrov Slovenije bo izdan v prvi polovici leta.

 

Sklep 12

Na podlagi zbranih ponudb je upravni odbor izbral izvajalca priprave in tiska kataloga. Vsaka stran v katalogu stane 100 EUR. Člani združenja lahko stroške predstavitve v katalogu pokrijejo z oglaševalci ali pokrovitelji.

 

TOČKA 8

 

Sklep 13

Katalog dobaviteljev športnih centrov Slovenije bo izdan v prvi polovici leta.

 

Sklep 14

Na podlagi zbranih ponudb je upravni odbor izbral izvajalca priprave in tiska kataloga. Vsaka stran v katalogu stane 20 EUR. Združenje bo večino stroškov pokrilo z oglaševanjem.

 

TOČKA 9

 

Sklep 15

Združenje športnih centrov Slovenije bo organiziralo strokovni seminar z delavnico “Ticketing in sponzoriranje športnih centrov”. Seminar bo potekal v četrtek, 10.4.2008 in petek 11.4.2008.

 

Sklep 16

Peta seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije bo v petek, 11. aprila 2008.

 

Seja je bila zaključena ob 13.15.


Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

pixelZapisnik 11. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 89 kb ]


pixel

 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008