pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
12. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije


Seja upravnega odbora je bila v sredo, 20. februarja 2008 ob 11. uri, v sejni sobi JGZ ZPO Celje. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Sejo je vodil Jože Jenšterle, predsednik združenja.

 

Prisotni

Marko Trškan, direktor Agencije za šport Ljubljana, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto, Ivan Pfeifer, direktor Javnega gospodarskega zavoda za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje, Miroslav Blažič, direktor Javnega zavoda Dvorana Tabor Maribor, Bogdan Čepič, direktor Športnega centra Maribor, Alojz Mavrič, Zavod ŠRC Tivoli, Enota Kodeljevo, Boris Makoter, Zavod ŠRC Tivoli in Jože Jenšterle, predsednik združenja. Svojo odsotnost sta opravičila Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria in Igor Rakuša, direktor Strelskega centra Gaj d.o.o. Pragersko.

 

Dnevni red

1. Zapisnik 11. seje upravnega odbora združenja
2. Operativni program dela združenja v letu 2008
3. Upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji
4. Sistem plač v javnem sektorju
5. Katalog športnih centrov Slovenije
6. Oglaševalci
7. Razno

 

TOČKA 1

 

Sklep 1

Sprejet je bil zapisnik 11. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 11. januarja 2008, v Ljubljani.

 

TOČKA 2

 

Sklep 2

Upravni odbor je sprejel operativni program dela združenja za leto 2008. Uprava združenja bo preverila ali se lahko Srečanje športnih centrov Slovenije, ki je bilo načrtovano dne 9.5.2008, zaradi prireditev v Ljubljani, prestavi za en teden na petek, 16.5.2005. Uprava bo preverila ali se lahko  načrtovana strokovna seminarja v letu 2008 zamenjata tako, da se spomladi organizira seminar “Sistem upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji in javno zasebno partnerstvo” v jeseni pa seminar “Trženje infrastrukture za šport in prosti čas, sponzorstva in ticketing”. Sestanek mednarodne projektne skupine za ustanovitev mednarodnega združenje upravljancev infrastrukture za šport in prosti čas bo organiziran v Ljubljani.

 

TOČKA 3

 

Sklep 3

Uprani odbor je potrdil stališča v zvezi z upravljanjem infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji.

 

Sklep 4

Združenje bo stališča posredovalo Ministrstvu za šolstvo in šport, Ministrstvu za gospodartsvo, Ministrstvu za javno upravo in občinam.

 

TOČKA 4

 

Sklep 5

Uprani odbor se je seznanil s Sporazumom v zvezi s stavkovnimi zahtevami stavkovnega odbora reprezentativnih sindikatov javnega sektorja ter sistemom plač v javnem sektorju. Združenje je o vsebini sporazuma obvestilo vse člane združenja. Nadaljuje naj se sodelovanje s panožnimi sindikati.

 

Sklep 6

Delovna skupina Alojz Mavrič, Bogdan Čepič in Miroslav Blažič bo pregledala anekse h kolektivni pogodbi in pripravila predloge za naslednjo sejo upravnega odbora.

 

TOČKA 5

 

Sklep 7

Aktivnosti pri pripravi Kataloga športnih centrov Slovenije se nadaljujejo. Uprava združenja že dve leti zbira podatke in fotografije športnih objektov. Te podatke ureja in tekste prevaja v angleščino. Katalog se grafično oblikuje in pripravlja na tisk. Katalog športnih centrov bo izšel tudi v elektronski obliki.

 

TOČKA 6

 

Sklep 7

Člani upravnega odbora združenja so se obvezali, da bodo v teku meseca marca zagotovili vsaj enega oglaševalca na spletni strani združenja oziroma v Katalogu športnih centrov Slovenije.

 

TOČKA 7

 

Sklep 8

Predsednik je poročal o opravljenih aktivnosti ter mednarodnih stikih z upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas v tujini, ki so bili vzpostavljani na IAKS kongresu ter ISPO konferenci.

 

Seja je bila zaključena ob 12.30.


Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

pixelZapisnik 12. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 115 kb ]


pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008