pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


Z A P I S N I K

12. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije

 

Seja upravnega odbora je bila v četrtek, 27. januarja 2011, ob 10. uri, v sejni sobi hale Tivoli v Ljubljani. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Na podlagi 19. člena Statuta združenja je bil upravni odbor sklepčen. Sejo je vodil predsednik združenja Ivan Pfeifer. 

 

Prisotni

 

Ivan Pfeifer, direktor ZPO d.o.o. Celje, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Tone Knez, direktor Javnega zavoda Športni objekti Maribor, Alojz Mavrič, Zavod ŠRC Tivoli Ljubljana, vodja Enote Kodeljevo, Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane ŠRC P.O. Velenje, Marija Imperl, direktorica KTRC Radeče, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto, Silvo Poljanšek, direktor Infrasport d.o.o. Kranjska Gora, Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica in Matjaž Ukmar, direktor Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran, Igor Rakuša, direktor Strelskega centra Gaj d.o.o. Pragersko. Na seji so sodelovali Roman Jakič, direktor Zavoda Tivoli ŠRC Ljubljana, Jože Jenšterle, direktor združenja in Jana Janežič, poslovna sekretarka združenja. 

 

Dnevni red

 

1.     Zapisnik 11. seje upravnega odbora združenja

2.     Pregled izvajanja sklepov upravnega odbora 

3.     Obravnava članstva v združenju  

4.     Mednarodni seminarji v Lipici

5.     11. seja skupščine združenja dne 18.03.2011 v Lipici

6.     Srečanje športnih centrov Slovenije

7.     Razno

 

Razprava in sklepi

 

Točka 1

 

Sklep 1

Upravni odbor bo zapisnik 11. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 2. decembra 2010, na Rogli, obravnaval na naslednji seji.

 

Točka 2

 

Sklep 2

Upravni odbor se je seznanil z izvajanjem sklepov, ki jih je sprejel na preteklih sejah. Združenje je izvedlo programske naloge, ki jih je sprejela skupščina združenja. Izvedli smo sestanek na Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktoratu za šport, o sodelovanju pri pripravi Nacionalnega programa športa. Z nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami: Nogometna zveza Slovenije, Konjeniška zveza Slovenije, Golf zveza Slovenije, Profesionalno združenje za golf Slovenije in klubi, smo se dogovorili o sodelovanju pri pripravi in izvedbi certificiranega strokovnega usopsabljanja managerjev, upravljavcev in vzdrževalcev infrastrukture za šport in prosti čas. V obdoju od decembra potekajo intenzivne priprave na program strokovnih seminarjev v Lipici: (1) Trajnostno upravljanje golfskih igrišč, (2) Trajnostno upravljanje travnatih površin za šport in prosti čas in (3) Trajnostno upravljanje stadionov in nogometnih igrišč ter seja skupščine združenja, ki bodo potekali od 16. do 18. marca 2011. Združenje sodeluje z drugimi združenji v okviru programov mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture.

 

Sklep 3

Upravni odbor se je seznanil s finančnim poslovanjem združenja. Zaradi večjih kratkoročnih terjatev do kupcev storitev, se je upravni odbor odločil za odpis in e-izvršbe teh terjatev. 

 

Terjatev v višini 630,00 € do kupca Izolacije Kepic d.o.o., Vopovlje 5a, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ID za DDV: SI28141920, matična številka: 1781626, se dokončno odpiše z dnem 31.12.2010. Iz podatkov, ki so objavljeni na spletnih straneh Bonitete.si in na Ajpesovi spletni strani, je razvidno, da so transakcijski računi, odprti pri bankah NLB d.d., NOVA KBM d.d., DBS d.d., PROBANKA d.d. in Volksbank d.d., blokirani od decembra 2009 oz. od maja 2010. Možnost poplačil ne obstaja, saj bi bili stroški odvetnika višji, kot znaša znesek terjatve.

 

Na podlagi priloženih izpisov odprtih postavk do kupcev po stanju na dan 31.12.2010, se se prične s postopkom e-izvršbe za naslednje kupce:

 

  • MEMO AB d.o.o., Kolodvorska ulica 7, 1000 Ljubljana, ID za DDV:SI26021480, matična številka: 1852019, 
  • E & T PLANINC d.o.o., Novo polje, Cesta X 20a, 1260 Ljubljana Polje, ID za DDV: SI36590088, 
  • MIMEKS TRADE d.o.o., Podvin 223, 3310 Žalec, ID za DDV: SI88897893, 
  • VESLAŠKI KLUB DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR, Pri motelu 8, 2354 Brestrnica, ID za DDV: SI 28320778,
  • ŠPORTNA ZVEZA ŠOŠTANJ, Kajuhova cesta15, 3325 Šoštanj, ID za DDV: SI39901149,
  • SORGO d.o.o., Hrvatini 165, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI 41080165,
  • ŠPORTNI CENTER TRIGLAV, Vodovodna 25, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI43638333,
  • TGM ŽAKELJ d.o.o. Logatec, IOC Zapolje III 5, 1370 Logatec, ID za DDV: SI46138722,
  • JUKAL d.o.o., Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI 78242983,
  • FINGAR d.o.o., Tržaški hrib 11, 3250 Rogaška Slatina, ID za DDV: SI98589512

 

Strošek takse za posameznega kupca znaša 36,00 €. Postopek izvede računovodski servis.  

 

Sklep 4

Sklep upravnega odbora o izvedbi aktivnosti za pridobivanje oglaševalcev, se ni izvedel. Člani upravnega odbora bodo vodili aktivnosti za nove glaševalce na spletni strani, v publikacijah, na seminarjih in skupščinah združenja. 

 

Točka 3

 

Sklep 5

Izvršni odbor je obravnaval izstopne izjave članov združenja. Za izstop so zaprosili: (1) Gostinsko rekreacijski center Zapolje (drugačna poslovna usmetitev lastnika in kadrovske spremembe), (2) Športna zveza Šoštanj (občina Šoštanj športni zvezi ni podelila v upravljanje športnih objektov), (3) Veslaško društvo Dravske elektrarne Maribor (spremenjen sistem upravljanja infrastrukture v Mariboru) in (4) Zveza športnih društev Ilirska Bistrica (občina ni izvedla načrtovane reorganizacije upravljanja infrastrukture). Izvršni odbor je sprejel izstop zgoraj omenjenih članov združenja.

 

Točka 4

 

Sklep 6

Združenje športnih centrov Slovenije v sodelovanju z Mednarodnim združenjem upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas in partnerskimi organizacijami in podjetji, organizira strokovne seminarje v okviru izobraževalnega programa »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas«. Seminarji bodo potekali v hotelu Maestoso v Lipici:-16.3.2011 - seminar »Trajnostno upravljanje golfskih centrov«,-17.3.2011 – seminar »Trajnostno upravljanje travnatih površin za šport in prosti čas«,-18.3.2011 – seminar »Trajnostno upravljanja stadionov in nogometnih igrišč«.
Upravni odbor združenja je potrdil izbrane teme in predavatelje, organizacijo in kotizacije za seminarje.


Točka 5


Sklep 7Združenje športnih centrov Slovenije bo organiziralo 12. sejo skupščine v petek, 18. marca 2011, ob 14.30 v hotelu Maestoso v Lipici.
Sklep 8Kvorum Združenja športnih centrov Slovenije na dan 27.1.2011. Združenje športnih centrov Slovenije ima 56 članov. Skupščina združenja ima kvorum 65 glasov. Na podlagi 8. člena Statuta združenja in sklepov upravnega odbora z dne, 2.12.2008, sta člana združenja s tremi glasovi Zavod ŠRC Tivoli Ljubljana in Javni zavod Športni objekti Maribor. Člani združenja z dvema glasovoma so: Javni gospodarski zavod ZPO Celje, Zavod za šport Kranj, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Rdeča dvorana ŠRZ Velenje, Agencija za šport Novo mesto, Javni zavod za šport Nova Gorica, Javni zavod za šport Ptuj in Unior d.d. Zreče. 42 članov združenja ima en glas v skupščini združenja. Individualni in pridruženi člani združenja nimajo glasovalne pravice na sejah skupščine združenja. 

 

Sklep 9

 

Predlog dnevnega reda:

1.     Imenovanje verifikacijske komisije in ugotovitev prisotnosti

2.     Obravnava članstva združenja   

3.     Imenovanje delovnih organov seje skupščine in sprejem dnevnega reda

4.     Zapisnik 10. seje skupščine združenja

5.     Poslovno in računovodsko poročilo združenja za leto 2010

6.     Anketna raziskava “Šport, prosti čas in infrastruktura”

7.     Anketna raziskava “Investicije v infrastrukturo za šport in prosti čas”

8.     Nacionalni program športa in Zakon o športu – predlog združenja

9.     Pravilnik o higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih

10.    Predlog sporazuma s SAZAS-om o tarifah za javno predvajanje glasbe

11.   Razno

 

Sklep 10

Člani upravnega odbora v prihodnjem tednu pošljejo pripombe na vprašalnika za anketno raziskavo. Vprašalnika se v prihodnjem tednu pošljeta vsem članom združenja ter drugim upravljavcem infrastrukture za šport in prosti čas. 

 

Točka 6

 

Sklep 11

Upravni odbor bo kraj in organizatorja četrtega Srečanje športnih centrov Slovenije,  ki bo v petek, 24. junija 2011, določil na naslednji seji. Marija Imperl bo v najkrajšem času poslala ponudbo za organizavijo srečanja v Radečah.

 

Točka 7

 

Sklep 12

Upravni odbor se je seznanil z informacijo, da je Rafko Križman kandidat za predsednika odboza za objekte pri Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez.

 

Upravni odbor za člana odbora predlaga Jožeta Jenšterla in Marjana Klepca.

 

Sklep 13

Upravni odbor se je seznanil z razpisom in rezultati za poimenovanje Športnega parka Stožice. Direktor Zavoda ŠRC Tivoli Ljubljana je predstavil izhodišča razpisa in oceno rezultatov. Pripravili bodo drug razpis.

 

Seja upravnega odbora je bila zaključena ob 12. uri. 

 

Zapisala Jana Janežič.

 

 

Dokument si lahko tudi shranite oziroma natisnete:

 

 Ljubljana_upravni odbor_seja 12.pdf

 

pixel

 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008