pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


13. seja skupščine

 

ZAPISNIK

13. seje skupščine Združenja športnih centrov Slovenije

 

Seja je bila v četrtek, 10. maja 2012 ob 10.00, v sejni dvorani Dvorane Tivoli, Celovška cesta 25, v Ljubljani. Člani združenja so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo skupščine. Sejo je vodil predsednik združenja Ivan Pfeifer.

 

Prisotni

 

Gostje: mag. Drago Balent, generalni direktor Direktorata za šport na Ministrstvu za šolstvo, znanost, kulturo in šport, dr. Tone Jagodic, generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, Marko Kolenc, vodja oddelja za šport na mestni občini Ljubljana, Miha Šter, direktor Elan Inventa d.o.o. Begunje na Gorenjskem in Gabrijel Ambrožič, Atletska zveza Slovenije. Predstavniki članov združenja: Drago Banovič, namestnik direktorja Zavoda Šport Tivoli Ljubljana, Sašo Bratuš, direktor Zavoda za šport in prireditve Medvode, Sašo Hribar, vodja Športnega centra Ribnica, Janez Maršič, direktor Zavoda za šport občine Kočevje, Boris Vrhovnik, direktor Zavoda za šport Zagorje ob Savi, Dalibor Crljenković, Kulturno turistični rekreacijski center Radeče, Anton Knez, direktor Javnega zavoda Športni objekti Maribor, Sandi Mertelj, direktor Zavoda za šport Ptuj, Marjan Štimec, direktor Zavoda za šport Slovenska Bistrica, Helena Grajfoner, vodja športne infrastrukture, Javni zavod Center za mlade CEZAM – Športni center Ruše, Borut Marošek, Javni zavod za turizem in šport SPOTUR Slovenj Gradec, Ivan Pfeifer, direktor ZPO Celje d.o.o., Jelka Čmer, ZPO Celje d.o.o., Dušan Kajba, Turizem Podčetrtek, GIZ, Suzana Felicijan Bratož, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko, Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane Športno rekreacijskega zavoda Velenje, Branko Fartek, direktor Zavoda za šport Kranj, Gregor Habjan, direktorica Javnega zavoda Ratitovec Železniki, Silvo Poljanšek, direktor podjetja Infrasport, d.o.o. Kranjska Gora, Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Tomo Tiringer, direktor Športne zveze Postojna, Robi Janev, Center za kulturo, šport in prireditve Izola, Matjaž Ukmar, direktor Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran, Srečko Vovko, direktor Agencije za šport Novo mesto, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Iztok Jerebic, Občina Beltinci, Brane Žnidarič, direktor Javnega zavoda za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer, Sonja Kreslin, Zavod za turizem Radenci, Jože Jenšterle, individualni član združenja, Drugi udeleženci: Jana Janežič, poslovna sekretarka združenja. Odsotnost so opravičili: mag. Janez Zupančič, direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, Boštjan Koprivec, direktor Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Branko Velišček, direktor Zavod za šport Občine Tolmin, Uroš Pintar, direktor Zavoda za šport Ajdovščina, dr. Milan Hosta, mednarodni Inštituti SPOLINT, mag. Janez Vodičar, Svet za šport RS.

 

Dnevni red

 

  1. Imenovanje verifikacijske komisije in ugotovitev prisotnosti
  2. Obravnava članstva združenja in določitev kvoruma
  3. Imenovanje delovnih organov seje skupščine in sprejem dnevnega reda
  4. Zapisnik 12. seje skupščine združenja
  5. Prihodnost infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji
  6. Poslovno poročilo združenja in zaključni račun za leto 2011
  7. Program združenja za leto 2012
  8. Razno

 

Razprava in sklepi

 

Točka 1
Imenovanje verifikacijske komisije in ugotovitev prisotnosti


Predsednik združenja je predlagal imenovanje članov verifikacijske komisije, ki bo ugotovila prisotnost članov na seji in sklepčnost skupščine združenja.


Sklep 1


Prisotni člani skupščine Združenja športnih centrov Slovenije so imenovali člane verifikacijske komisije. Člani komisije so: (1) Marjan Klepec, (2) Sonja Kreslin in (3) Jelka Čmer.

 

Točka 2
Obravnava članstva združenja in ugotovitev kvoruma


Članstvo Združenja športnih centrov Slovenije na dan 17.11.2011. Združenje športnih centrov Slovenije ima 57 članov. Skupščina združenja ima kvorum 66 glasov. Na podlagi 8. člena Statuta združenja in sklepov upravnega odbora z dne, 2.12.2008, sta člana združenja s tremi glasovi Zavod Šport Ljubljana in Javni zavod Športni objekti Maribor. Člani združenja z dvema glasovoma so: Javni gospodarski zavod ZPO Celje, Zavod za šport Kranj, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Rdeča dvorana ŠRZ Velenje, Agencija za šport Novo mesto, Javni zavod za šport Nova Gorica, Javni zavod za šport Ptuj in Unior d.d. Zreče. 47 članov združenja ima en glas v skupščini združenja. Individualni in pridruženi člani združenja nimajo glasovalne pravice na sejah skupščine združenja.

Sklep 2


Verifikacijska komisija je na podlagi pooblastil in liste prisotnosti ugotovila, da je na seji skupščine združenja prisotno 29 članov združenja, ki imajo 40 glasov. Na seji je prisotna več kot polovica glasov članov združenja. V skladu z 18. členom Statuta združenja je bila seja skupščine sklepčna. Skupščina je sprejela poročilo verifikacijske komisije.

Sklep 3


V skladu s 16. členom Statuta združenja, je skupščina združenja obravnavala in potrdila sklep upravnega odbora združenja z dne, 4.4.2012 o sprejemu Občine Šentjur in Občine Beltinci, v članstvo združenja. Nova člana imata vsak po en glas na sejah skupščine združenja.

Sklep 4


V skladu s 16. členom Statuta združenja, je skupščina združenja obravnavala in potrdila sklep upravnega odbora združenja z dne, 4.4.2012 o izstopu Športnega društva GIB Šiška ter podjetja Unior d.d. Zreče, iz članstva združenja. Člana lahko izstopita iz članstva združenja, ko poravnata vse svoje obveznosti do združenja.

Sklep 5


Članstvo Združenja športnih centrov Slovenije na dan 10.5.2012. Združenje športnih centrov Slovenije ima 58 članov. Skupščina združenja ima kvorum 65 glasov. Na podlagi 8. člena Statuta združenja in sklepov upravnega odbora z dne, 2.12.2008, sta člana združenja s tremi glasovi Zavod Šport Ljubljana in Javni zavod Športni objekti Maribor. Člani združenja z dvema glasovoma so: Javni gospodarski zavod ZPO Celje, Zavod za šport Kranj, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Rdeča dvorana ŠRZ Velenje, Agencija za šport Novo mesto, Javni zavod za šport Nova Gorica in Javni zavod za šport Ptuj. 47 članov združenja ima en glas v skupščini združenja. Individualni in pridruženi člani združenja nimajo glasovalne pravice na sejah skupščine združenja.

Točka 3
Imenovanje delovnih organov seje skupščine in sprejem dnevnega reda

 

Sklep 6


Na predlog upravnega odbora je skupščine imenovala delovne organe seje skupščine. Člani delovega predsedstva so: (1) Ivan Pfeifer, (2) Silvo Poljanšek in (3) Branko Florjanič. Zapisničarka je Jana Janežič.

 

Sklep 7
Na predlog upravnega odbora so člani skupščine potrdili dnevni red seje skupščine združenja.

 

Točka 4
Zapisnik 12. seje skupščine združenja

 

Sklep 8

Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je, ob upoštevanju sprejetih pripomb, ki so bile podane v razpravi, potrdila zapisnik 12. seje skupščine Združenja športnih centrov Slovenije, ki je bila dne, 17.11.2011, v Laškem.

 

Točka 5

Prihodnost infrastrukture za šport in prosti čas

Jože Jenšterle je predstavil standarde in normative infrastrukture za šport in prosti čas, ki jih bo za nadaljnji razvoj športa, prostega časa ter infrastrukture, morala sprejeti država. Največja težava pri upravljanju in vzdrževanju infrastrukture, so zelo težki pogoji dela upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas ter sistemi financiranja, ki ne omogočajo kakovostnih storitev, varno obratovanje in redno vzdrževanje objektov. Za izboljšanje stanja ter prihodnji razvoj sektorja športa, prostega časa ter infrastrukture bo potrebno sprejeti standarde in normative načrtovanja, gradnje, upravljanja, vzdrževanja in uporabe infrastrukture za šport in prosti čas. Upravljavci infrastrukture morajo sodelovati pri razvoju standardov in normativov.


Mag. Drago Balent je poudaril pomembnost združevanja upravljavcev infrastrukture ter njihovega strokovnega dela pri zagotavljanju pogojev za kakovostno upravljanje infrastrukture v državi ter razvoju športa. Predstavniki združenja so vključeni v organe fundacije in bodo sodelovali v komisijah ministrstva. Združenje mora tudi v prihodnosti zagotavljati strokovno podporo razvoju športa, prostega časa ter infrastrukture.
Dr. Tone Jagodic je predlagal povezovanje športa ter upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas. Ustanoviti bo potrebno delovno skupino za pripravo mreže olimpjskih centrov. Predstavil je kriterije za posamezne nivoje športnih centrov ter postopke za pridobitev licence, ki jih je pripravil odbor za objekte.


Ciril Kolešnik je poudaril, da so osnova za nadaljnji razvoj standardi in normativi. Združenje upravljavcev mora dobiti pomembnejšo vlogo in postati del sistemske ureditve ter nosilec razvoja standardov in normativov. Organizira naj se okrogla miza kjer bi govorili o teh vprašanjih. O teh vprašanjih prihodnjega razvoja športne infrastrukture naj se obvesti Vlado RS.
Branko Žnidarič je povedal, da bo v prihodnosti potrebno zagotoviti pogoje za razvoj infrastrukture in športa. Olimpijski komite Slovenije in Združenje športnih centrov Slovenije naj bosta nosilca tega razvoja. Vprašal je kakšno vizijo ima ministrstvo oziroma kakšne aktivnosti bodo potekale v letošnjem letu.


Tomo Tiringer je poudaril, da je zelo težko zagotavljati pogoje za obratovanje in vzdrževanje infrastrukture brez standardov in normativov, ki predstavljajo temelj za urejanje razmerij med lastniki, upravljavci in uporabniki.
Silvo Poljanšek je opozoril na objekte, ki se bodo uporabljali za izvedbo Evropskega prvenstva v košarki ter potrebo po takojšnjem dogovoru o sofinanciranju obnove in izgradnje dvoran.


Ivan Pfeifer je dejal, da mora biti združenje upravljavcev institucionalno vpeto v sistem odločanja pri oblikovanju politik za prihodnji razvoj športa, prostega časa ter infrastrukture. Ni zadosti, da so v nekatere organe vključeni posamezni člani združenja. Združenje predstavlja velik strokovni potencial za pripravo programov ter predpisov v državi.

 

Sklep 9

Skupščina se je seznanila in obravnavala prispevke v okviru programske teme seje skupščine: Prihodnost infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji.


1.Standardi in normativi infrastrukture za šport in prosti čas.
Jože Jenšterle, direktor Združenja športnih centrov Slovenije.
2.Prioritete prihodnjega razvoja infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji.
Mag. Drago Balent, direktor Direktorata za šport.
3.Olimpijski športni centri – infrastruktura za razvoj vrhunskega športa.
Dr. Tone Jagodic, generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez.
4.Javna infrastruktura za šport in prosti čas v Ljubljani.
Marko Kolenc, vodja oddelka za šport pri Mestni občini Ljubljana.
5.Sistem upravljanja javne infrastrukture za šport in prosti čas preko javnega podjetja.
Ivan Pfeifer, predsednik Združenja športnih centrov Slovenije in direktor ZPO d.o.o. Celje.
6.Razvoj infrastrukture za šport in prosti čas v Mariboru.
Tone Knez, direktor Javnega zavoda športni objekti Maribor.
 

Točka 6
Poslovno poročilo združenja in zaključni račun za leto 2011

 

Predsednik združenja je člane obvestil, da je nadzorni odbor združenja pregledal gradiva o poslovanju združenja in izvedbi program združenja za leto 2011. Po pregledu dokumentov in razpravi je sprejel sklep, da je združenje poslovalo v skladu s programom in finančnim načrtom, ki ga je sprejela skupščina združenja. Združenje je poslovalo v skladu z zakonodajo, ki določa finančno poslovanje v državi.


Predsednik in direktor združenja sta predstavila poročilo zadruženja in zaključni račun za leto 2011.
Najpomembnejše aktivnosti in projekti združenja:
•Zastopanje interesov upravljavcev infrastrukture za đšport in prosti čas v Sloveniji
•Strokovna pomoč in svetovanje članom združenja
•Golfski centri - povezovanje upravljavcev golfskih centrov in program strokovnega usposabljanja
•Konjeniški centri - povezovanje upravljavcev konjeniških centrov in program strokovnega usposabljanja
•Projekt Leonardo da Vinci - prenos inovacij
•Nogometna zveza Slovenije - program strokovnega usposabljanja upravljavcev stadionov in nogometnih igrišč
•Program strokovnega usposabljanja - Upravljanje in vzdrževanje travnatih površin za šport in prosti čas
•Mednarodni seminar: Trajnostno upravljanje golfskih igrišč
•Mednarodni seminar: Trajnostno upravljanje travnatih površin za šport in prosti čas
•Mednarodni seminar: Trajnostno upravljanje stadionov in nogometnih igrišč
•Uprava RS za zaščito in reševanje - Projekt varstva pred utopitvami
•Seminar: Varovanje osebnih podatkov, mobbing in načrt integritete
•Seminar: Bazeni
•Seminar: Energetska oskrba infrastrukture za šport in prosti čas
•Mednarodni projekt SMART, ki ga sofinancira Evropska unija
•Komisija za preprečevanje korupcije - Načrt integritete (vzorci dokumentov in navodila za izpolnjevanje)
•Direktorat za šport - Nacionalni program športa in Zakon o športu.
 

Sklep 10


Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je potrdila poslovno poročilo in zaključni račun za leto 2011.

Sklep 11


Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije se je seznanila s financiranjem dejavnosti združenja. Skupščina ugotavlja, da ministrstva in fundacija zavračajo vse vloge na javne razpise in ne sofinancirajo nobenih programov strokovnega usposabljanja in projektov združenja. Skupščina združenja poziva člane, da plačajo svoje zapadle obveznosti do združenja. Skupščina podpira prizadevanja uprave, da z elektronskimi izvržbami in postopki na sodišču proti podjetju Sorgo d.o.o. Koper, izterja terjatve združenja.

Točka 7

Program združenja za leto 2012

 

Sklep 12


Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je, ob upoštevanju sprejetih pripomb, ki so bile podane v razpravi, potrdila program aktivnosti združenja v drugi polovici leta 2012. Program bo vključeval:
•22.06., Maribor, 5. Srečanje športnih centrov Slovenije
•Vse leto, Mednarodni projekt SMART, razvoj novih tehnologij za predelavo gum in novih proizvodov in storitev za infrastrukturo za šport in prosti čas
•Vse leto, Projekt Standardi in normativi infrastrukture za šport in prosti čas
Junij (?), Ljubljana, Seminar: Otroška športna igrišča
•September, Portorož, Seminar: Športni objekti z umetno travo in športnimi tlaki
•Oktober, 17.-19.10., Rim, Italija, Mednarodni seminar: Umetna trava in športni objekti in Evropska konferenca.Sodelovanje z Mednarodnim združenje upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas.
•November, 05.-09.11., Velika Britanija, Tečaj : Upravljanje stadionov. Vzdrževanje travnatih površin za špot in prosti čas.Sodelovanje z Mednarodnim združenje upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas.
•November, Bled, Seminar: Standardi in normativi načrtovanja, gradnje, upravljanja, vzdrževanja in uporabe infrastrukture za šport in prosti čas.

 

Sklep 13


Skupščina se je seznanila z mednarodnim projektov SMART in podpira sodelovanje v okviru Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, pri razvoju novih tehnologij recikliranja gum ter razvoja novih proizvodov (umetne trave in športni tlaki) in storitev za infrastrukturo za šport in prosti čas.

 


Sklep 14


Združenje priporoča resornemu ministrstvu in Direktoratu za šport, sodelovanje upravljavcev športne infrastrukture, članov združenja, pri zbiranju in urejanju dokumentacije ter pripravi razvida športnih centrov. Upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas imajo največ informacij o infrastrukturi, upravljanju, vzdrževanju ter programih, ki se nudijo uporabnikom v teh centrih.

 

Sklep 15


Združenje predlaga resornemu ministrstvu izdelavo standardov in normativov infrastrukture za šport in proti čas ter oblikovanje predlogov za sprejem podzakonskih aktov, pravilnikov in uredb. Ministrstvo in fundacija naj razpišeta javni razpis za izdelavo standardov in normativov.

Sklep 16


Združenje je resornemu ministrsvu poslalo Pobudo za razvoj športa, prostega časa ter infrastrukture, v kateri predlaga, da v okviru sprejetih kriznih ukrepov ter načrtovanih reform v javni upravi, država zagotovi vzdržne pogoje za razvoj športa in prostega časa ter redno financiranje, obratovanje in vzdrževanje javne infrastrukture za šport in prosti čas. Posebno pozornost je potrebno nameniti plačam strokovnih delavcev, ki delajo v zahtevnih pogojih in opravljajo zelo odgovorne naloge ter njihovemu strokovnemu usposabljanju.

Sklep 17


Združenje razpisuje postopek zbiranja predlogov za kandidate za predsednika, člane upravnega in nadzornega odbora združenja v mandatu 2012 – 2016. Prosimo člane združenja, da po pošti ali elektronski pošti, do 15.9.2012, posredujejo predloge za kandidate za funkcije v združenju. Upravni odbor bo predloge članov obravnaval in oblikoval predlog liste kandidatov za funkcije v združenju. Pri oblikovanju liste kandidatov bo upošteval že sprejete sklepe o regionalni zastopanosti ter zastopanosti upravljavcev, ki upravljajo z največjim delom infrastrukture za šport in prosti čas v državi.


Točka 8

Sklep 18


Člani so sprejeli informacije in pojasnila o pripravi Načrtov integritete, ki jih je posredovala Natalija Drnovšek iz Komisije za preprečevanje korupcije republike Slovenije. Drnovškova je povedala, da je komisija posebej zadovoljna z organizacikjo združenja ter sodelovanjem članov. Ugotovitve komisije, da upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas delujejo v težavnih in posebnih pogojih je posredovala ustreznim državnim institucijam. Na podlagi izvedene ankete so bili izdelani vzorci načrtov integritete ter pojasnila za pripravo načrtov. Prejeli so jih vsi člani združenja. Predstavniki združenja in komisije so opravili dodatnea svetovanja pri članih, ki so želeli imeti dodatna pojasnila o posameznih delih načrta. Člani združenja se lahko za dodatna pojasnila obrnejo na Natalijo Drnovšek.

 

Sklep 19


Člani so sprejeli predlog za pridobivanje partnerjev in oglaševalcev združenja na podlagi ponudbe združenja »Partnerstvo in marketing«. Člani, ki bodo partnerje in oglaševalce pridobili, lahko na podlagi plačanih sredstev teh partnerjev in oglaševalcev za opravljene storitve združenja, v tekočem letu koristijo enak obseg sredstev za poravnavo članarine in kotizacije za seminarje.

 

Sklep 20


Člani so sprejeli informacijo, da bo do 15. septembra 2012, potekalo zbiranje predlogov za kandidate za organe združenja. Upravni odbor združenja bo pripravil pregled kandidatov ter predlog za člane organov združenja. Člani združenja bodo nove člane nadzornega in upravnega odbora združenja izbirali na jesenski volilni skupščini združenja.


Sklep 21

 

Člani so sprejeli informacijo Toneta Kneza, direktorja Javnega zavoda Športni objekti Maribor, o organizaciji 5. srečanja športnih centrov Slovenije, ki bo 22. junija 2012, v mariboru. Na srečanju naj sodelujejo vsi delavci članov združenja. Udeleženci naj pošljejo prijave do 6. junija 2012.

 

Seja skupščine je bila zaključena ob 13.30.

 

Zapisnik je pripravila poslovna sekretarka Jana Janežič.
 

Ivan Pfeifer

predsednik

pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008