pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


Z A P I S N I K

13. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije

 

Seja upravnega odbora je bila v petek, 18. marca 2011, ob 11. uri, v sejni sobi Hotela Maestoso v Lipici. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Na podlagi 19. člena Statuta združenja je bil upravni odbor sklepčen. Sejo je vodil predsednik združenja Ivan Pfeifer. 

 

Prisotni

 

Ivan Pfeifer, direktor ZPO d.o.o. Celje, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Alojz Mavrič, Zavod ŠRC Tivoli Ljubljana, vodja Enote Kodeljevo, Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane ŠRC P.O. Velenje, Marija Imperl, direktorica KTRC Radeče, Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto, Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica in Matjaž Ukmar, direktor Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran. Na seji sta sodelovala Jože Jenšterle, direktor združenja in Jana Janežič, poslovna sekretarka združenja. 

 

Dnevni red

 

1.     Zapisnik 12. seje upravnega odbora združenja in pregled izvajanja sklepov

2.     Gradiva za 11. sejo skupščine združenja

3.     Mednarodni seminarji v Lipici

4.     Srečanje športnih centrov Slovenije

5.     Razno

 

Razprava in sklepi

 

TOČKA 1

 

Sklep 1

Upravni odbor je sprejel zapisnika 11. in 12,. seje upravnega odbora združenja, ki sta bila 2. decembra 2010, na Rogli in 27. januarja 2011, v Ljubljani.

 

Sklep 2

Upravni odbor se je seznanil z izvajanjem sklepov, ki jih je sprejel na preteklih sejah. Člani upravnega odbora so sprejeli informacije o aktivnostih združenje. (1) Fundacija za financiranje športnih organizacij je zavrnila vse vloge zduženja za sofinanciranje projektov: strokovno usposabljanje upravljavcev infrastrukture, standardi in normativi infrastrukture za šport in prosti čas, katalog športnih centrov Slovenije. (2) Ministrstvo za šolstvo in šport kljub zagotovilom njihovih predstavnikov na sejah skupščine združenja, ni razpisalo javnih razpisov na katera bi se lahko prijavilo združenja. (3) Združenje se je v okviru mednarodnega združenja upravljavcev prijavilo z izobraževalnim projektom »mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas« na razpis CMEPIUS za evropska sredstva. (4) Združenje se dogovarja za sodelovanje z Zavodom za šport RS Planica za izgradnjo informacijskega sistema o infrastrukturi za šport in prosti čas v Sloveniji. (5) Uprava združenja bo nadaljevala s pripravo anketne raziskave z anketama »Šport, prosti čas in infrastruktura« ter »Investicije v infrastrukturo za šport in prosti čas«. (6) Združenje bo nadaljevalo z aktivnostmi pri pripravi Pravilnika o minimalnih higienskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih. (7) Uprava bo nadaljevala s pripravo strokovnega seminarja »Varnost infrastrukture za šport in prosti čas« in ga izvedla 12. maja 2011.

 

Sklep 3

Upravni odbor se je seznanil s kratkoročnimi terjatvami do kupcev storitev in naložil upravi, da pozove neplačnike k plačilu njihovih obveznosti. Izvede se e-izvršba terjatev. Posebej je upozoril na dve podjetji, ki sta največja dolžnika združenja: Sorgo d.o.o. Koper in Fingar d.o.o. Rogaška Slatina. O teh podjetjih bo obvestil člane združenja. Brane Florjanič je posebej izpostavil neposlovnost podjetja Fingar, ki ni izvedlo dogovora ob izposoji košev, ki jih je posodil Zavod za šport Mestne občine Koper.

 

TOČKA 2

 

Sklep 4

Upravni odbor se je seznanil s pripravami na sejo skupščine in potrdil dnevni red.

 

Predlog dnevnega reda:

1.     Imenovanje verifikacijske komisije in ugotovitev prisotnosti

2.     Obravnava članstva združenja   

3.     Imenovanje delovnih organov seje skupščine in sprejem dnevnega reda

4.     Zapisnik 10. seje skupščine združenja

5.     Poslovno in računovodsko poročilo združenja za leto 2010

6.     Anketna raziskava “Šport, prosti čas in infrastruktura”

7.     Anketna raziskava “Investicije v infrastrukturo za šport in prosti čas”

8.     Nacionalni program športa in Zakon o športu – predlog združenja

9.     Pravilnik o higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih

10.   Predlog sporazuma s SAZAS-om o tarifah za javno predvajanje glasbe

11.Razno

 

Sklep 5

Upravni odbor je potrdil celodnevni program v Lipici, ki vključuje:

08.00 – 13.30 Seminar »Trajnostni razvoj stadionov in nogometnih igrišč«

11.00 – 12.00 Seja upravnega odbora združenja

13.30 – 14.30 Poslovno kosilo

14.30 – 17.00 Seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije

V okviru programa se bodo predstavila podjetja, dobavitelji blaga in storitev. 

 

Sklep 6

Na predlog upravnega odbora je skupščine imenovala delovne organe seje skupščine. Člani delovega predsedstva so: (1) Ivan Pfeifer, (2) Marija Imperl in (3) Uroš Jug. Zapisničarka je Jana Janežič.

 

Sklep 7

Kvorum Združenja športnih centrov Slovenije na dan 18.3.2011. Združenje športnih centrov Slovenije ima 56 članov. Skupščina združenja ima kvorum 65 glasov. Na podlagi 8. člena Statuta združenja in sklepov upravnega odbora z dne, 2.12.2008, sta člana združenja s tremi glasovi Zavod Tivoli Ljubljana in Javni zavod Športni objekti Maribor. Člani združenja z dvema glasovoma so: Javni gospodarski zavod ZPO Celje, Zavod za šport Kranj, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Rdeča dvorana ŠRZ Velenje, Agencija za šport Novo mesto, Javni zavod za šport Nova Gorica, Javni zavod za šport Ptuj in Unior d.d. Zreče. 51 članov združenja ima en glas v skupščini združenja. Individualni in pridruženi člani združenja nimajo glasovalne pravice na sejah skupščine združenja. 

 

Sklep 8

Upravni odbor se je seznanil s poslovnim poročilom nadzornega odbora združenja, ki je pregledal gradiva o poslovanju združenja in izvedbi programa združenja za leto 2010. Nadzorni odbor je po pregledu dokumentov in razpravi sprejel sklep, da je združenje poslovalo v skladu s programom in finančnim načrtom, ki ga je sprejela skupščina združenja. Združenje je poslovalo v skladu z zakonodajo, ki določa finančno poslovanje v državi.

 

TOČKA 3

 

Sklep 9

Upravni odbor se je seznanil s programom mednarodnih seminarjev, ki jih Združenje športnih centrov Slovenije v sodelovanju z Mednarodnim združenjem upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas in partnerskimi organizacijami in podjetji, organizira strokvone seminarje v okviru izobraževalnega programa »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas«. Seminarji bodo potekali v hotelu Maestoso v Lipici:

  • 16.3.2011 - seminar »Trajnostno upravljanje golfskih centrov«,
  • 17.3.2011 – seminar »Trajnostno upravljanje travnatih površin za šport in prosti čas«,
  • 18.3.2011 – seminar »Trajnostno upravljanja stadionov in nogometnih igrišč«.

 

Upravni odbor združenja je potrdil izbrane teme in predavatelje, organizacijo in kotizacije za seminarje.

 

TOČKA 4

 

Sklep 10

Upravni odbor se je seznanil in potrdil program 4. srečanja športnih centrov Slovenije, ki bo 24. junija 2011, v Radečah.

 

TOČKA 5

 

Sklep 11

Upravni odbor se je seznanil z informacijo o oblikovanju komisije za objekte pri Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez, ki jo je podal Rafko Križman, predsednik komisije. Križman je predlagal in upravni odbor je potrdil, da bo v komisijo predlagal Jožeta Jenšterla in Marjana Klepca. Komisija mora večjo pozornost posvetiti zadevam, ki so pomembne za prihodnji razvoj infrastrukture za šport in prosti čas v državi ter zagotavljanju pogojev za delovanje združenja. Upravni odbor bo predlagal skupščini združenja, da Rafko Križman, kot predsednik Komisije za objekte pri OKS, ostane član upravnega odbora združenja.

 

 

Seja upravnega odbora je bila zaključena ob 12.30. 

 

Zapisala Jana Janežič.

 

 

Dokument si lahko tudi shranite oziroma natisnete:

 

 Lipica_upravni odbor_seja 13.pdf

  

pixel

 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008