pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
14. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije


Seja upravnega odbora je bila v petek, 30. maja 2008 ob 10. uri, v dvorani Celjanja na celjskem sejmu v Celju. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Sejo je vodil Jože Jenšterle, predsednik združenja.

 

Prisotni

Ivan Pfeifer, direktor Javnega gospodarskega zavoda za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje, Miroslav Blažič, direktor Javnega zavoda Dvorana Tabor Maribor, Bogdan Čepič, direktor Športnega centra Maribor, Alojz Mavrič, Zavod ŠRC Tivoli, Enota Kodeljevo, Boris Makoter, Zavod ŠRC Tivoli, Igor Rakuša, direktor Strelskega centra Gaj d.o.o. Pragersko, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto in Jože Jenšterle, predsednik združenja. Svojo odsotnost je opravičil Marko Trškan, direktor Agencije za šport Ljubljana.

 

Dnevni red

  1. Zapisnik 13. seje upravnega odbora združenja
  2. 5. seja skupščine združenja
  3. Oglaševalci na spletni strani združenja, ki jih zagotovijo člani upravnega odbora
  4. Razno

 

TOČKA 1

 

Sklep 1

Sprejet je bil zapisnik 13. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 17. aprila 2008, na Bledu (Hotel Ribno).

 

TOČKA 2

 

Sklep 2
Upravni odbor je pregledal gradiva za 5. sejo skupščine združenja in dopolnil predlagane sklepe. Sklep: V skladu z 11. členom statuta združenja, se na predlog upravnega odbora, iz članstva združenja izbrišejo: Zveza športnih društev Slovan, Železničarsko športno društvo Ljubljana, Zavod Športni objekti Bežigrad in Zveza športnih društev Krim Ljubljana. Sklep: Na predlog upravnega odbora je skupščine imenovala delovne organe seje skupščine. (1) Delovno predsedstvo: Jože jenšterle, Robert Krkoč in Matjaž Ukmar. (2) Verifikacijska komisija: Bogdan Čepič, Zoran Kramar in Miroslav Blažič. (3) Volilna Komisija: Ciril Kolešnik, Uroš Jug in Mirko Rakuš. (4) Overovatelja zapisnika: Rafko Križman in David Zupan. Sklep: Skupščina združenja je sprejela spremembe in dopolnitve Statuta združenja, ki jih je na svoji 13. seji, dne 17.4.2008, predlagal upravni odbor združenja. Sklep: Skupščina združenja je na podlagi 19. člena Statuta združenja, soglasno izvolila (»kooptirala«) člana upravnega odbora združenja. Člana upravnega odbora v mandatu 2007 – 2011 sta: Roman Jaklič in Drago Banovič, Športno rekreacijski center Tivoli Ljubljana. Upravni odbor združenja ima 13 članov. Sklep: Skupščina združenja je na podlagi 8. člena Statuta združenja, določila, da je Športno rekreacijski center Tivoli Ljubljana, član združenja z večjim številom glasov, ki ima v skupščini združenja tri glasove. V skladu s tem sklepom skupščine, bo upravni odbor združenja določil višjo članarino. Skupščina je Športno rekreacijskemu zavodu Tivoli Ljubljana določila tri glasove v skupščini združenja, ker je od drugih upravljavcev, prevzel v upravljanje infrastrukturo za šport in prosti čas v Ljubljani. Zavod: (1) upravlja s 75 objekti in površinami, (2) ima 93 redno zaposlenih delavcev in preko 250 zunanjih sodelavcev, (3) vrednost objektov s katerimi upravlja je 33,84 milijonov evrov, (4) površina objektov je 350.000 m2, (5) letno objekte uporavlja 2,4 milijona uporabnikov in obiskovalcev, (6) za programe, obratovanje in vzdrževanje infrastrukture, zavod letno zagotovi 5,1 milijona evrov. Sklep: Skupščina je na podlagi 16. člena Statuta združenja, potrdila nove člane združenja, ki jih je v združenje v združenje, na svoji 14. seji, sprejel upravni odbor združenja. Novi člani združenja so: (1) Turistično rekreacijski center Velenje d.o.o. (član), (2) Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (član), (3) Športna zveza Šoštanj (članica) in Slovenijašport-3T d.o.o. Ljubljana (član partner).

Uprava združenja bo delegatom na skupščini razdelila publikacije ŠPORTNI CENTRI SLOVENIJE Katalog 2008, majice s srečanja športnih centrov v Ajdovščini in jih povabila na skupno kosilo v restavracijo »Amerika«.

 

TOČKA 3

 

Sklep 3

Člani upravnega odbora naj v mesecu juniju 2008 izpolnejo v preteklem letu prevzeto obveznost, da bodo zagotovili najmanj enega oglaševalca na spletni strani ali v publikacijah združenja. Edina člana upravnega odbora, ki sta sprejeto obveznost izpolnila sta Ivan Pfeifer in Jože jenšterle.

 

TOČKA 4

 

Sklep 4
Pod točko razno ni bilo sklepov.

Seja je bila zaključena ob 11.00.


Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

pixelZapisnik 14. seje upravnega odbora združenja
pixel[ 116 kb ]


pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008