pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


Zapisnik 14. seje upravnega odbora združenja

 

 

 

 

Z A P I S N I K

14. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije

 

 

Seja upravnega odbora je bila v četrtek, 19. maja 2011, ob 11. uri, v sejni dvorani Zavoda Športni objekti Maribor v dvorani Tabor v Mariboru. Člani upravnega odbora in partnerji so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Na podlagi 19. člena Statuta združenja je bil upravni odbor sklepčen. Sejo je vodil predsednik združenja Ivan Pfeifer. 

 

Prisotni

 

Ivan Pfeifer, direktor ZPO d.o.o. Celje, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Drago Banovič, pomoćnik direktorja Zavoda ŠRC Tivoli Ljubljana,  Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane ŠRZ P.O. Velenje, Marija Imperl, direktorica KTRC Radeče, Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica, Matjaž Ukmar, direktor Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran, Tone Knez, direktor Zavoda Športni objekti Maribor in Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice. Na seji so sodelovali Gregor Žmak, direktor Urada za šport Mestne občine Maribor, Tamara Star, SoTom H.V. d.o.o. Ljubljana, Teo Pajnik, projektna pisarna Mestne Občine Maribor, Jože Jenšterle, direktor združenja in Jana Janežič, poslovna sekretarka združenja. Svojo odsotnost so opravičili  Alojz Mavrič, Zavod ŠRC Tivoli Ljubljana, vodja Enote Kodeljevo, Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto in Silvo Poljanšek, direktor Infrasport d.o.o. Kranjska Gora.

 

Dnevni red

 

  1. Zapisnik 13. seje upravnega odbora združenja in pregled izvajanja sklepov
  2. Pregled poslovanja združenja
  3. Pravilnik o preprečevanju in odpravi posledic mobbinga
  4. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
  5. Načrt integritete in temperaturna mapa
  6. Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih
  7. Srečanje športnih centrov Slovenije v Radečah
  8. Informacija o razvoju infrastrukture za šport in prosti čas v Mariboru (rekonstrukcija Dvorane Tabor, dograditev Ledne dvorane in zaključek gradnje nogometnega stadiona Ljudski vrt)
  9. Razno

 

Razprava in sklepi

 

TOČKA 1

 

Sklep 1

Upravni odbor je sprejel zapisnik 13. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 18. marca 2011, v Lipici. 

 

TOČKA 2

 

Direktor združenja je poročal o poslovanju združenja in njegovem statusu. Združenje se je v zadnjih letih uveljavilo kot največja profesionalna organizacija upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas v državi. Na združenje se je v preteklih letih obrnilo veliko število občin, podjetij, investitorjev, upravljavcev in športnih organizacij. Z njimi smo vzpostavili veliko poslovnih kontaktov: 2008 – 12.978, 2009 – 14.658 in 2010 – 15.097. V prvih štirih mesecih leta 2011 je spletno stran združenja obiskalo 10.954 obiskovalcev, ki so imeli 333.719 zadektov vsebin na spletni strani. Iščejo informacije in svetovanje v zvezi s standardi in normativi infrastrukture za šport in prosti čas, investicijskimi projekti, sistemi upravljanja športnih in turističnih centrov, strokovnim usposabljanjem upravljavcev in vzdrževalcev, financiranjem infrastrukture in drugimi vprašanji. Večina teh organizacij je prepričana, da je združenje državna institucija, ki jo financira država! Država (ministrstva, Direktorat za šport, Fundacija za financiranje športnih organizacij, Fakulteta za šport, Olimpijski komite Slovenije) ne vzpostavlja rednih in dogovorjenih kontaktov z združenjem. Ministrstva in fundacija so zavrnili vse predloge, projekte in vloge združenja na javnih razpisih in ne finansirajo noben projekt in aktivnost združenja (katalog športnih centrov Slovenije, programe strokovnega usposabljanja, standarde in normative infrastrukture za šport in prosti čas). Na Direktoratu za šport menijo, da standardi in normativi niso potrebni. Vsa sredstva za izobraževanje »v športu« je prejel Olimp d.o.o., ki s Fakulteto za šport usposablja športne vaditelje. Zavod za šport Planica je izrazil interes za sodelovanje pri izgradnji razvida športnih objektov v državi. Razvid je dolga leta upravljal Direktorat za šport, vendar je v celoti neuporaben. Zavod ima državni denar in zaposlene delavce, združenje pa ima informacijski sistem, bazo padatkov in profesionalno znanje. Združenje želi vzpostaviti sodelovanje kot organizacija in ne kot sodelovanje posameznih predstavnikov združenja.

 

Ciril Kolešnik je poudaril pomembnost delovanja združenja. Obstajajo razlike med upravljavci. Veliki zavodi imajo več deset zaposlenih, majhni pa le nekaj.  Problematika, s katero se ukvarjajo, je različna. Prav je, da združenje poizkuša vzpostaviti sodelovanje z državnimi institucijami. Na sestanek naj povabi predsednika vlade in mu predstavi temeljna vprašanja razvoja infrastrukture za šport in prosti čas v državi.

 

Sklep 2

Status združenja kot prostovoljnega strokovnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas je dober in bo ostal nespremenjen. Potrebno bo zagotoviti financiranje delovanja in izvedbe projektov združenja. Članarina bo ostala temeljni vir financiranja programa združenja (cca. 40% vseh prihodkov). Programi strokovnega usposabljanja in svetovanja bodo prispevali cca. 35%. Poslovno sodelovanje in oglaševanje znaša okoli 10% in ga mora uprava in člani upravnega odbora povečati. Drugi prihodki bodo okoli 10%. V letu 2011 združenje ni pridobilo nobenih javnih sredstev iz razpisov Fundacije in ministerstev.  V prihodnosti bo potrebno del sredstev za financiranje projektov in programov združenja zagotavljati preko javnih razpisov. To naj bi znašalo okoli 25% prihodkov. Potrebno bo zagotoviti pogoje za redna izplačila plače direktorja ter nadomestil materialnih stroškov za sodelavce.

 

Sklep 3

Upravni odbor se je seznanil s kratkoročnimi terjatvami do kupcev storitev in naložil upravi, da pozove neplačnike k plačilu njihovih obveznosti. Izvede se e-izvršba terjatev. O največjih neplačnikih naj uprava obvesti vse člane združenja.

 

Sklep 4

Člani upravnega odbora bodo opravili razgovore in predlagali podjetja, ki so zainteresirana za predstavitev svoje ponudbe blaga in storitev članom združenja ter oglaševanje na spletnih straneh združenja.

 

TOČKE 3, 4 in 5

 

Upravni odbor je obravnaval zakone in normativne akte s področja varovanja osebnih podatkov, mobbinga in integritete. Marjan Klepec je opozoril, da omenjeni zakoni pri določanju postopkov ter sprejemanju normativnih aktov ne upoštevajo dejstva, da ima veliko zavodov le manjše število zaposlenih (2-10). V takih zavodih je težko sprejemati vse omenjene normativne akte in tudi niso potrebni. Pripravil bo dopis za ministrstva.

 

Sklep 5

Upravni odbor se je seznanil s pojmom, vrstami, pojavnimi oblikami in pravnimo posledicami mobbinga.

 

Sklep 6

Uprava bo pripravila vzorec Pravilnika o preprečevanju in odpravi posledic mobbinga in ga ponudila članom združenja na strokovnem seminarju, s sodelovanjem strokovnjakov resornih ministrstev.

 

Sklep 7

Upravni odbor se je seznanil s zakonskimi izhodišči za varovanje osebnih podatkov. 

 

Sklep 8

Uprava bo pripravila vzorec Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov in ga ponudila članom združenja na strokovnem seminarju, s sodelovanjem strokovnjakov resornih ministrstev.

 

Sklep 9

Upravni odbor se je seznanil s smernicami za oblikovanje načrta integritete in temperaturne mape.

 

Sklep 10

Uprava bo pripravila vzorec Načrta integritete in ga ponudila članom združenja in ga ponudila članom združenja na strokovnem seminarju, s sodelovanjem strokovnjakov resornih ministrstev.

 

TOČKA 6

 

Tamara Star iz podjetja SoTom d.o.o. Ljubljana je predstavila predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih. 

 

Sklep 11

Upravni odbor se je seznanil s predlogom sprememb in dopolnitev Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih. Odbor podpira predlagane spremembe in dopolnitve Pravilnika ter člane komisije.

 

TOČKA 7

 

Marija Imperl je predstavila program 4. Srečanja športnih centrov Slovenije v Radečah. Predlagala je, da se člani združenja srečajo z ministrom za kmetijstvo, ki bo prisoten na prireditvi v Radečah.

 

Sklep 12

Upravni odbor se je ponovno seznanil s programom 4. srečanja športnih centrov Slovenije, ki bo 24. junija 2011, v Radečah. Uprava bo na srečanje ponovno povabila vse člane in partnerje združenja.

 

TOČKA 8

 

Gregor Žmak je predstavil program razvoja športa v Mestni občini Maribor ter načrtovane investicije v infrastrukturo za šport in prosti čas. Maribor pri izgradnji infrastrukture želi večjo pomoč države ter sodelovanje z Združenjem športnih centrov Slovenije na področjih strokovnega usposabljanja upravljavcev, investitorjev in uporabnikov infrastrukture, standardov in normativov ter promocije programov in storitev, ki jih nudijo upravljavci infrastrukture v Mariboru. Za strokovno usposabljanje bo občina namenila potrebna finančna sredstva. Teo Pajnik je predstavil posamezne investicijske projekte, ki jih pripravlja oziroma izvaja Mestna občina Maribor: izgradnja zunanjih športnih in rekreativnih igrišč, rekonstrukcija Dvorane Tabor, dograditev Ledne dvorane in zaključek gradnje nogometnega stadiona Ljudski vrt.

 

Sklep 13

Upravni odbor se je seznanil s programom razvoja ter reorganizacijo upravljanja infrastrukture za šport in prosti v Mariboru. Predstaviki občine in Zavoda Športni objekti Maribor so predstavili projekte izgradnja zunanjih športnih in rekreativnih igrišč, rekonstrukcijo Dvorane Tabor, dograditev Ledne dvorane in zaključek gradnje nogometnega stadiona Ljudski vrt.  

 

Sklep 14

Mestna občina Maribor in združenje bosta sodelovala na področju strokovnega usposabljanja upravljavcev in vzdrževalcev infrastrukture za šport in prosti čas. Občina bo zagotavljala potrebna sredstva za usposabljanje delavcev Zavoda Športni objekti Maribor, drugih upravljavcev ter občine. Občina in združenje bosta sodelovala na področjih razvoja infrastrukture za šport in prosti čas v Mariboru ter razvoja standardov in normativov infrastrukture za šport in prosti čas v državi.

 

TOČKA 9

 

Direktor združenja je predstavil program strokovnega usposabljanja v drugi polovici leta 2011. Program vključuje: 

(1) Seminar Energetska oskrba infrastrukture za šport in prosti čas, 

(2) Seminar Športne dvorane – načrtovanje, upravljanje in vzdrževanje

(3) Investicijski projekti – priprava in izvedba investicij

(4) Mednarodni seminar in konferenca Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in      prosti čas v Barceloni,

(5) Študijska ekskurzija v Veliko Britanijo – vzdrževanje travnatih površin ter upravljanje stadionov.

 

 

Seja upravnega odbora je bila zaključena ob 12.30.  Člani upravnega odbora so si po sestanku ogledali novo žičnico ter športno-turistično infrastrukturo na Pohorju.

 

Zapisala Jana Janežič.

 

 

Dokument si lahko tudi shranite oziroma natisnete:

 

 Maribor_upravni odbor_seja 14.pdf

  

pixel

 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008