pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
15. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije


Seja upravnega odbora je bila v četrtek, 4. septembra 2008 ob 11. uri, v sejni sobi Javnega podjetja za šport Mestne občine Koper. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Sejo je vodil Jože Jenšterle, predsednik združenja. Na podlagi 19. člena Statuta združenja, je bil upravni odbor sklepčen.

 

Prisotni

Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto, Ivan Pfeifer, direktor Javnega gospodarskega zavoda za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje, Roman Jakič, direktor Zavoda Tivoli Ljubljana, Drago Banovič, namestnik direktorja Zavoda Tivoli Ljubljana, Alojz Mavrič, Zavod Tivoli, Enota Kodeljevo, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria in Jože Jenšterle, predsednik združenja. Na sestanku je sodeloval Darij Novinec, svetovalec direktorja Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper. Svojo odsotnost so opravičili Igor Rakuša, direktor Strelskega centra Gaj d.o.o. Pragersko. Marko Trškan, direktor Agencije za šport Ljubljana, Miroslav Blažič, direktor Javnega zavoda Dvorana Tabor Maribor, Bogdan Čepič, direktor Športnega centra Maribor in Boris Makoter, Zavod Tivoli.

 

Dnevni red

  1. Zapisnik 14. seje upravnega odbora združenja
  2. Pregled  in ocena uresničevanja novega plačnega sistema v javnih zavodih
  3. Ocena uresničevanja in dopolnitev letnega programa združenja
  4. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sistemizaciji Združenja športnih centrov Slovenije
  5. Načrt zaposlovanja združenja
  6. Publikaciji DOBAVITELJI ŠPORTNIH CENTROV SLOVENIJE Katalog 2008 in ŠPORTNI CENTRI SLOVENIJE Katalog 2009
  7. Razno

 

Sklepi

 

TOČKA 1

 

Sklep 1
Sprejet je bil zapisnik 14. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 30. maja 2008, v Celju.

 

TOČKA 2

 

Sklep 2
Upravni odbor se je seznanil s pregledom uresničevanja novega plačnega sistema v javnih zavodih, ki upravljajo z javno športno infrastrukturo v Sloveniji, ki ga je združenje pripravilo na podlagi ankete in osebnih razgovorov z direktorji zavodov.

 

Sklep 3
Upravni odbor je sprejel oceno uresničevanja novega plačnega sistema v javnih zavodih v Sloveniji. Združenje športnih centrov Slovenije ocenjuje, da so upravljavci javne infrastrukture za šport in prosti čas, v skladu z novo zakonodajo, izvedli nov sistem plač. Z nekoliko bolje plačanimi delavci, se bodo delno izboljšali pogoji dela v večini javnih zavodov. Zaradi spremenjenih razmerij v plačah, bo potrebno spremeniti Uredno o plačah direktorjev v javnem sektorju in za direktorje javnih zavodov, določiti višje plačne razrede. Predlog združenja je uvrstitev direktorjev zavodov za šport v plačne razrede od 44 do 54.

 

Sklep 4
Upravni odbor bo na podlagi sprejete ocene uresničevanja novega plačnega sistema v javnem sektorju, pripravil predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju.

 

Sklep 5
Nova delovna mesta, ki so določena v Katalogu funkcij, delovnih mest in nazivov, nov plačni sistem v javnem sektorju ter nove sistemizacije delovnih mest, so primerna pravna podlaga tudi za druge upravljavce infrastrukture za šport in prosti čas, kot so javni gospodarski zavodi, javna podjetja, družbe z omejeno odgovornostjo, zveze športnih društev, športna društva, občinske uprave, gospodarske družbe in drugi upravljavc infrastrukture za šport in prosti čas, ki lahko uporabijo tiste elemente zakonodaje, podzakonskih predpisov ter normativnih aktov, ki jim bodo zagotovili primerne pogoje za najem in plačilo potrebnega dela za upravljanje in vzdrževanje infrastrukture ter vodenje športnih in rekreativnih programov.

 

TOČKA 3

 

Sklep 6
Uprani odbor je sprejel sklep, da združenje uspešno uresničuje letni program.

 

Sklep 7
Zaradi spremenjenih pogojev poslovanja združenja, je upravni odbor sprejel predlog dopolnitve letnega programa združenja, z rebalansom finančnega načrta za leto 2008.

 

Sklep 8
Uprava združenja bo pozvala člane, da poiščejo oglaševalce, ki bodo oglaševali na spletni strani združenja.

 

Sklep 9
Zaradi združitve petih upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas v Mestni občini Ljubljana v Zavod ŠRC Tivoli Ljubljana, je upravni odbor določil višino članarine za leto 2008 v znesku 1.500 EUR. Zavod Tivoli bo v prihodnjem mesecu zagotovil oglaševalca na spletni strani združenja v znesku 1.200 EUR.

 

Sklep 10
Upravni odbor bo na jesenski skupščini združenja predlagal članarine za leto 2009.

 

TOČKA 4

 

Sklep 11
Uprani odbor je sprejel spremembe in dopolnitve Pravilnika o sistemizaciji Združenja športnih centrov Slovenije, zaradi uskladitve z novim Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Uredbo o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede ter novim Katalogom funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju.

 

TOČKA 5

 

Sklep 12
Upravni odbor združenja bo na podlagi Načrta zaposlovanja delavcev Združenja športnih centrov Slovenije za obdobje 2008–2009, ki ga je sprejel 11. januarja 2008, izvedel zaposlitvi direktorja in poslovnega sekretarja združenja.

 

Sklep 13
Razpis za direktorja združenja bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije v prihodnjem mesecu. Razpisna komisija, ki jo je upravni odbor združenja imenoval na svoji 11. seji dne, 11.1.2008, bo izvedla postopke izbire direktorja združenja.

 

TOČKA 6

 

Sklep 14
Uprava združenja bo ponovno pozvala člane združenja, da pripravijo in pošljejo podatke o svojih dobaviteljih. Podatki bodo uporabljeni za pripravo publikacije DOBAVITELJI ŠPORTNIH CENTROV SLOVENIJE Katalog 2008.

 

Sklep 15
Uprava združenja bo pozvala člane združenja, da pregledajo publikacijo ŠPORTNI CENTRI SLOVENIJE Katalog 2008, pripravijo spremembe predstavitev in nove digitalne fotografije objektov in dogodkov, ter jih pošljejo združenju. Podatki bodo uporabljeni za pripravo publikacije ŠPORTNI CENTRI SLOVENIJE Katalog 2009.

 

TOČKA 7

 

Sklep 16
Upravni odbor ocenjuje, da se bo struktura upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas v prihodnjih letih spreminjala. Pravno-statusne oblike se bodo spreminjale od športnih društev in zvez, do javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij do družb z omejeno odgovornostjo. Združenje bo člane povabilo k sodelovanju pri oblikovanju normativnih aktov, ki bi bili primerni za statusne spremembe upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas.

 

Sklep 17
Združenje bo povabilo člane k sodelovanju pri projektu zagotavljanje opreme za prekrivanje travnatih površin na stadionih in drugih površinah. Oprema bo namenjena zaščiti travnatih površin pri organizaciji prireditev na teh površinah.

 

Sklep 18
Združenje bo zagotovilo članom publikacije ŠPORTNI CENTRI SLOVENIJE Katalog 2008 za vse zaposlene delavce.


Seja je bila zaključena ob 13.00.


Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

pixelZapisnik 15 seje upravnega odbora
pixel[ 123 kb ]


pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008