pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
16. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije


Seja upravnega odbora je bila v torek, 4. novembra 2008 ob 11. uri, v sejni sobi Zavoda Tivoli na Celovški cesti 25 v Ljubljani.

 

Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Sejo je vodil Jože Jenšterle, predsednik združenja. Na podlagi 19. člena Statuta združenja, je bil upravni odbor sklepčen.

 

Prisotni

Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto, Ivan Pfeifer, direktor Javnega gospodarskega zavoda za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje, Roman Jakič, direktor Zavoda Tivoli Ljubljana, Drago Banovič, namestnik direktorja Zavoda Tivoli Ljubljana, Alojz Mavrič, Zavod Tivoli, vodja Enote Kodeljevo, Marko Trškan, Agencija za šport Ljubljana, Bogdan Čepič, Javni zavod Športni objekti Maribor (prisoten v drugi polovici seje) in Boris Makoter, Zavod Tivoli, vodja Enote Zalog in Jože Jenšterle, predsednik združenja. Svojo odsotnost je opravičil Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria.

 

Dnevni red

 1. Zapisnik 15. seje upravnega odbora združenja
 2. Nov plačni sistem v javnem sektorju – stališča združenja
 3. Predlog razpisne komisije za imenovanje direktorja združenja
 4. Sklic 6. seje skupščine združenja
 5. Ustanovitev mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas
 6. Sprejem novih članov združenja
 7. Zagotovitev pogojev za delo združenja
 8. Razno

 

Sklepi

Člani upravnega odbora so čestitali Bogdanu Čepiču za izvolitev za poslanca v Državni zbor Republike Slovenije.

 

TOČKA 1

 

Sklep 1

Sprejet je bil zapisnik 15. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 4. septembra 2008 v Kopru.

 

TOČKA 2

 

Sklep 2

Upravni odbor je sprejel stališča združenja v zvezi novega plačnega sistema v javnem sektorju v Sloveniji. Stališča združenja bodo posredovana članom združenja, drugim združenjem upravljavcev infrastrukture, pristojnim ministrstvom in občinam.

 

TOČKA 3

 

Sklep 3

Upravni odbor se je seznanil s predlogom razpisne komisije, ki je vodila postopke pregleda prispelih vlog, ocene izpolnjevanja zahtevanih pogojev ter oblikovanja predloga za imenovanje direktorja združenja.

 

Sklep 4

Upravni odbor je na podlagi obravnave predloga razpisne komisije za direktorja združenja imenoval Jožeta Jenšterla. Direktor je imenovan za obdobje štirih (4) let. Z direktorjem se bo podpisala individualna pogodba o zaposlitvi. Mandat direktorja se začne z dnem, ko se bo zaposlil v združenju.

 

TOČKA 4

 

Sklep 5
Šesta (6) seja skupščine združenja bo v četrtek, 4. decembra 2008 ob 14.30 v Hotelu Ribno Bled.

 

Sklep 6

Dnevni red skupščine združenja je:

 1. Ugotovitev prisotnosti
 2. Imenovanje delovnih organov seje skupščine
 3. Potrditev sprejema novih članov združenja
 4. Zapisnik 5. seje skupščine združenja
 5. Poslovno poročilo združenja za leto 2008
 6. Program združenja za leto 2009
 7. Volitve predsednika, članov upravnega in nadzornega odbora
 8. Ustanovitev mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas
 9. Razno

 

Sklep 7

Upravni odbor je obravnaval in sprejel predlog Poslovnega poročilo združenja za leto 2008 in Programa združenja za leto 2009.

 

Sklep 8
Upravni odbor bo pozval člane združenja, da predlagajo kandidate za predsednika ter člane upravnega in nadzornega odbora združenja. Razlogi za volitve so: (1) imenovanje direktorja združenja in (2) nove zaposlitve in upokojitve članov upravnega odbora.

 

TOČKA 5

 

Sklep 9
Upravni odbor predlaga ustanovitev mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas. Člani združenja bodo na seji skupščine obravnavali in sprejeli statut in program združenja ter imenovali člane upravnega odbora mednarodnega združenja.

 

TOČKA 6

 

Sklep 10
Mestna občina Maribor je ukinila Javni zavod Dvorana Tabor Maribor in Športni center Maribor. Oba se črtata iz članstva v združenju.

 

Sklep 11
V združenje sprejemamo Javni zavod Športni objekti Maribor, ki je nastal z združitvijo Javnega zavoda Dvorana Tabor Maribor in Športnega centra Maribor.

 

 

 

Sklep 12
V združenje sprejemamo Unior d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče. Podjetje je upravljavec smučarskih centrov na Rogli in Krvavcu ter druge infrastrukture za šport in prosti čas.

 

TOČKA 7

 

Sklep 13

Upravni odbor se je seznanil z zagotavljanjem pogojev za delo združenja. V prihodnjem obdobju bo potrebno zagotoviti stabilne vire financiranja združenja, poslovne prostore in opremo za normalno delo uprave združenja.

 

TOČKA 8

 

Pod točko Razno ni bilo razprave.

 

Seja je bila zaključena ob 12.30.
 

Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

pixelZapisnik 16. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 132 kb ]Z A P I S N I K
16. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije


Seja upravnega odbora je bila v torek, 4. novembra 2008 ob 11. uri, v sejni sobi Zavoda Tivoli na Celovški cesti 25 v Ljubljani.

 

Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Sejo je vodil Jože Jenšterle, predsednik združenja. Na podlagi 19. člena Statuta združenja, je bil upravni odbor sklepčen.

 

Prisotni

Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto, Ivan Pfeifer, direktor Javnega gospodarskega zavoda za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje, Roman Jakič, direktor Zavoda Tivoli Ljubljana, Drago Banovič, namestnik direktorja Zavoda Tivoli Ljubljana, Alojz Mavrič, Zavod Tivoli, vodja Enote Kodeljevo, Marko Trškan, Agencija za šport Ljubljana, Bogdan Čepič, Javni zavod Športni objekti Maribor (prisoten v drugi polovici seje) in Boris Makoter, Zavod Tivoli, vodja Enote Zalog in Jože Jenšterle, predsednik združenja. Svojo odsotnost je opravičil Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria.

 

Dnevni red

 1. Zapisnik 15. seje upravnega odbora združenja
 2. Nov plačni sistem v javnem sektorju – stališča združenja
 3. Predlog razpisne komisije za imenovanje direktorja združenja
 4. Sklic 6. seje skupščine združenja
 5. Ustanovitev mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas
 6. Sprejem novih članov združenja
 7. Zagotovitev pogojev za delo združenja
 8. Razno

 

Sklepi

Člani upravnega odbora so čestitali Bogdanu Čepiču za izvolitev za poslanca v Državni zbor Republike Slovenije.

 

TOČKA 1

 

Sklep 1

Sprejet je bil zapisnik 15. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 4. septembra 2008 v Kopru.

 

TOČKA 2

 

Sklep 2

Upravni odbor je sprejel stališča združenja v zvezi novega plačnega sistema v javnem sektorju v Sloveniji. Stališča združenja bodo posredovana članom združenja, drugim združenjem upravljavcev infrastrukture, pristojnim ministrstvom in občinam.

 

TOČKA 3

 

Sklep 3

Upravni odbor se je seznanil s predlogom razpisne komisije, ki je vodila postopke pregleda prispelih vlog, ocene izpolnjevanja zahtevanih pogojev ter oblikovanja predloga za imenovanje direktorja združenja.

 

Sklep 4

Upravni odbor je na podlagi obravnave predloga razpisne komisije za direktorja združenja imenoval Jožeta Jenšterla. Direktor je imenovan za obdobje štirih (4) let. Z direktorjem se bo podpisala individualna pogodba o zaposlitvi. Mandat direktorja se začne z dnem, ko se bo zaposlil v združenju.

 

TOČKA 4

 

Sklep 5
Šesta (6) seja skupščine združenja bo v četrtek, 4. decembra 2008 ob 14.30 v Hotelu Ribno Bled.

 

Sklep 6

Dnevni red skupščine združenja je:

 1. Ugotovitev prisotnosti
 2. Imenovanje delovnih organov seje skupščine
 3. Potrditev sprejema novih članov združenja
 4. Zapisnik 5. seje skupščine združenja
 5. Poslovno poročilo združenja za leto 2008
 6. Program združenja za leto 2009
 7. Volitve predsednika, članov upravnega in nadzornega odbora
 8. Ustanovitev mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas
 9. Razno

 

Sklep 7

Upravni odbor je obravnaval in sprejel predlog Poslovnega poročilo združenja za leto 2008 in Programa združenja za leto 2009.

 

Sklep 8
Upravni odbor bo pozval člane združenja, da predlagajo kandidate za predsednika ter člane upravnega in nadzornega odbora združenja. Razlogi za volitve so: (1) imenovanje direktorja združenja in (2) nove zaposlitve in upokojitve članov upravnega odbora.

 

TOČKA 5

 

Sklep 9
Upravni odbor predlaga ustanovitev mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas. Člani združenja bodo na seji skupščine obravnavali in sprejeli statut in program združenja ter imenovali člane upravnega odbora mednarodnega združenja.

 

TOČKA 6

 

Sklep 10
Mestna občina Maribor je ukinila Javni zavod Dvorana Tabor Maribor in Športni center Maribor. Oba se črtata iz članstva v združenju.

 

Sklep 11
V združenje sprejemamo Javni zavod Športni objekti Maribor, ki je nastal z združitvijo Javnega zavoda Dvorana Tabor Maribor in Športnega centra Maribor.

 

 

 

Sklep 12
V združenje sprejemamo Unior d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče. Podjetje je upravljavec smučarskih centrov na Rogli in Krvavcu ter druge infrastrukture za šport in prosti čas.

 

TOČKA 7

 

Sklep 13

Upravni odbor se je seznanil z zagotavljanjem pogojev za delo združenja. V prihodnjem obdobju bo potrebno zagotoviti stabilne vire financiranja združenja, poslovne prostore in opremo za normalno delo uprave združenja.

 

TOČKA 8

 

Pod točko Razno ni bilo razprave.

 

Seja je bila zaključena ob 12.30.
 

Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

pixelZapisnik 16. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 132 kb ]


pixel

 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008