pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
17. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije


Seja upravnega odbora je bila v torek, 2. decembra 2008 ob 11. uri, v sejni dvorani Zavoda Tivoli na Celovški cesti 25 v Ljubljani. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Sejo je vodil Jože Jenšterle, predsednik združenja. Na podlagi 19. člena Statuta združenja, je bil upravni odbor sklepčen.

 

Prisotni

Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Ivan Pfeifer, direktor Javnega gospodarskega zavoda za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje, Roman Jakič, direktor Zavoda Tivoli Ljubljana, Drago Banovič, namestnik direktorja Zavoda Tivoli Ljubljana, Alojz Mavrič, Zavod Tivoli, vodja Enote Kodeljevo in Jože Jenšterle, predsednik združenja. Svojo odsotnost sta opravičila Rafko Križman, Agencija za šport Novo mesto in Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria. Oba sta potrdila sprejete sklepe na seji.

 

Dnevni red

  1. Zapisnik 16. seje upravnega odbora združenja
  2. Sprejem novih članov združenja
  3. Predlog za člane delovnih organov 6. seje skupščine združenja
  4. Predlog kandidatov za predsednika ter člane upravnega in nadzornega odbora združenja
  5. Predlog finančnega načrta 2009
  6. Obveznosti članov upravnega odbora
  7. Članarina
  8. Zaposlitve in poslovanje združenja
  9. Predlog kandidatov za predsednika, generalnega sekretarja, nadzornika in člane upravnega odbora mednarodnega združenja
  10. Razno

 

Sklepi

 

TOČKA 1

 

Zapisnik 16. seje upravnega odbora združenja

 

Sklep 1
Sprejet je bil zapisnik 16. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 4. novembra 2008, v Ljubljani.

 

TOČKA 2

 

Sprejem novih članov združenja

 

Sklep 2
Na podlagi 20. člena Statuta združenja je upravni odbor sprejel nove člane združenja. Iz članstva združenja je izbrisal Javni zavod Dvorana Tabor Maribor in Zavod Športni center Maribor, ker sta prenehala obstajati, ker ju je Mestna občina Maribor ukinila.

 

Nova člana združenja:
1. Javni zavod Športni objekti Maribor
2. Unior d.d. Zreče.

 

Novi individualni člani združenja:
1. Jože Jenšterle
2. Robert Krkoč
3. Marko Trškan
4. Miroslav Blažič
5. Bogdan Čepič

 

TOČKA 3

 

Predlog za člane delovnih organov 6. seje skupščine združenja

 

Sklep 3
Upravni odbor za 6. sejo skupščine združenja, ki bo 4.12.2008 na Bledu, predlaga:

 

Verifikacijska komisija
1. David Zupan, Športno društvo GIB Ljubljana
2. Aco Trampuž, mega center Kranj
3. Božo Dragan, Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana.

 

Sklep 4
Upravni odbor za 6. sejo skupščine združenja, ki bo 4.12.2008 na Bledu, predlaga organe skupščine:

 

Delovno predsedstvo
1. Roman Jakič, Zavod Tivoli Ljubljana (Marko Trškan)
2. Ivan Pfeifer, ZPO Celje
3. Jože Jenšterle, predsednik združenja

 

Volilna komisija
1. Tomo Tiringer, Športna zveza Postojna
2. Magdalena Rejec, Javni zavod Ratitovec Železniki
3. Nino Ošlovnik, Športna zveza Šoštanj

 

Zapisnikarka
1. Jana Janežič

 

TOČKA 4

 

Predlog kandidatov za predsednika ter člane upravnega in nadzornega odbora združenja

 

Sklep 5
Na podlagi zaključenega postopka evidentiranja kandidatov za člane organov združenja, upravni odbor predlaga skupščini v obravnavo in izvolitev naslednje kandidate:

 

Predsednik
1. Ivan Pfeifer, ZPO Celje

 

Člani nadzornega odbora
1. Boris Vrhovnik, Zavod za šport Zagorje ob Savi
2. Marjan Štimec, Zavod za šport Slovenska Bistrica
3. Robert Janev, Center za kulturo, šport in prireditve Izola.

 

Člani upravnega odbora
1. Alojz Mavrič, Zavod Tivoli, Enota Kodeljevo
2. Marija Imperl, Kulturno rekreacijski center Radeče
3. Ciril Kolešnik, Zavod za šport Brežice
4. Brane Florjanič, Javni zavod za šport Mestne občine Koper
5. Rafko Križman, Agencija za šport Novo mesto
6. Drago Banovič, Zavod Tivoli
7. Marjan Klepec, Rdeča dvorana P.O. Velenje
8. Matjaž Ukmar, Javni zavod Športni in mladinski center Piran
9. Anton Knez, Javni zavod Športni objekti Maribor
10. Damjan Pintar, Unior d.d. Zreče
11. Igor Rakuša, Strelski center Gaj d.o.o. Pragersko
12. Uroš Jug, Javni zavod za šport Nova Gorica.

 

TOČKA 5

 

Predlog finančnega načrta 2009

 

Sklep 6
Uprani odbor je sprejel predlog finančnega načrta združenja za leto 2009.

 

TOČKA 6

 

Obveznosti članov upravnega odbora

 

Sklep 7
Vsak član upravnega odbora vsako leto zagotovi enega oglaševalca na spletni strani združenja Vsak član upravnega odbora vsako leto zagotovi enega oglaševalca na spletni strani združenja oziroma v publikaciji ŠPORTNI CENTRI SLOVENIJE. Predsednik združenja zagotovi oglaševanje (sponzorstvo) v znesku 10.000 evrov.

 

TOČKA 7

 

Članarina

 

Sklep 8
Letna članarina za člane združenja je 1 EUR za vsakih 1.000 EUR celotnih prihodkov člana združenja. Najnižja članarina je 350 EUR. Najvišja članarina je 3.000 EUR.

Letna članarina za člane združenja z večjim številom glasov v skupščini združenja je:

 

Članarina za člane z dvema glasovoma v skupščini združenja je 2.000 evrov:
1. Javni gospodarski zavod ZPO Celje,
2. Rdeča dvorana ŠRZ Velenje,
3. Zavod za šport Kranj,
4. Javni zavod za šport Mestne občine Koper
5. Agencija za šport Novo mesto
6. Javni zavod za šport Nova Gorica
7. Javni zavod za šport Ptuj
8. Unior d.d. Zreče

 

Članarina za člane s tremi glasovi v skupščini združenja je 3.000 evrov:
1. Zavod Tivoli Ljubljana,
2. Javni zavod Športni objekti Maribor.

 

Letna članarina za kolektivne člane združenja je 500 evrov. Letna članarina za individualne člane združenja je 50 evrov. Letna članarina za pridružene člane združenja je 500 evrov.

 

Sklep 9
Člani lahko članarino poravnajo z zagotovitvijo oglaševalcev na spletni strani združenja ali v publikaciji ŠPORTNI CENTRI SLOVENIJE oziroma drugo marketinško aktivnostjo.

 

Sklep 10
Člani združenja, ki so tudi člani Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas IASLIM, del članarine v znesku 100 evrov, namenijo članarini mednarodnega združenja.

 

TOČKA 8

 

Zaposlitve in poslovanje združenja

 

Sklep 11

Direktor združenja se bo zaposlil, ko bodo zagotovljeni materialni in finančni pogoji. Predvidoma s 1.1.2009.

 

Sklep 12
Poslovna sekretarka združenja, ki je zaposlena kot tajnica direktorja na Zavodu za šport Kranj, bo s 1.1.2009, opravljala delo poslovne sekretarke združenja, štiri ure na dan. Združenje bo refundiralo polovico plače. Predhodno bo potrebno skleniti pogodbo o poslovnem sodelovanju med združenjem in Zavodom za šport Kranj.

 

Sklep 13
Združenje bo predvidoma s 1.1.2009, z Zavodom za šport Kranj, sklenilo Pogodbo o poslovnem sodelovanju in Najemno pogodbo za poslovne prostore združenja. Dogovarjanje poteka.

 

TOČKA 9

 

Predlog kandidatov za predsednika, generalnega sekretarja, nadzornika in člane upravnega odbora mednarodnega združenja

 

Sklep 14
Upravni odbor za ustanovno sejo Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, ki bo 4.12.2008 na Bledu, predlaga kandidate za člane organov:

 

Predsednik
1. Roman Jakič

 

Generalni sekretar
1. Jože Jenšterle

 

Nadzornik
1. Boris Vrhovnik

 

Upravni odbor
1. Ivan Pfeifer
2. Silvo Poljanšek
3. Brane Florjanič

TOČKA 10

 

Razno

 

Sklep 15
Ciril Kolešnik je predlagal, da združenje v prihodnosti začne izdajati strokovno literaturo s področja načrtovanja, gradnje, upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti čas. Roman Jakič je predlagal, da se s temi projekti prijavi na razpis Ministrstva za šolstvo in šport.

 

Seja upravnega odbora je bila zaključena ob 12.30.


Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

pixelZapisnik 17. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 141 kb ]

 


pixel

I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008