pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


Številka: SCs 120510 Z Ljubljana UO 19
Datum: 11.5.2012Z A P I S N I K
19. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije

Seja upravnega odbora je bila v četrtek, 10. maja 2012, ob 9.30, v sejni sobi dvorane Tivoli v Ljubljani. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Na podlagi 19. člena Statuta združenja je bil upravni odbor sklepčen. Sejo je vodil predsednik združenja Ivan Pfeifer.

 

Prisotni

 

Ivan Pfeifer, direktor ZPO d.o.o. Celje, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Drago Banovič, v.d. direktorja Javnega zavoda Šport Ljubljana, Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane ŠRZ P.O. Velenje, Tone Knez, direktor Javnega zavoda Športni objekti Maribor, Matjaž Ukmar, direktor Športnega in mladinskega centra Piran, Silvo Poljanšek, direktor Infrasport d.o.o., Kranjska Gora, Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica in Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice. Na seji je sodeloval Jože Jenšterle, direktor združenja.

 

Dnevni red

 

  1. Zapisnik 18. seje upravnega odbora združenja in pregled izvajanja sklepov
  2. Pregled gradiv in priprava na 13. sejo skupščine združenja
  3. Razno


Sklepi

 

Točka 1
Sklep 1
Upravni odbor je sprejel zapisnik 18. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 4.4.2012, v Ljubljani.

 

Sklep 2
Upravni odbor se je seznanil z izvajanjem sklepov, ki jih je sprejel na preteklih sejah.

 

Točka 2
Sklep 3
Upravni odbor je obravnaval in potrdil gradiva za 13. sejo skupščine Združenja športnih centrov Slovenije.

Sklep 4
Upravni odbor bo članom združenja predlagal pridobivanje partnerjev in oglaševalcev na podlagi ponudbe združenja »Partnerstvo in marketing«. Člani, ki bodo partnerje in oglaševalce pridobili, bodo lahko na podlagi plačanih sredstev teh partnerjev in oglaševalcev za opravljene storitve združenja, v tekočem letu koristili enak obseg sredstev za poravnavo članarine in kotizacije za seminarje.

 

Točka 3
Sklep 5
Tone Knez, direktor Javnega zavoda športni objekti Maribor, bo na seji skupščine predstavil program in ponudbo storitev za 5. Srečanje športnih centrov Slovenije. Program bomo članom združenja razdelili z gradivi.

 

Seja upravnega odbora združenja je bila zaključena ob 10. uri.
Zapisala Jana Janežič, poslovna sekretarka.

 

Ivan Pfeifer
predsednik
 

pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008