pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
1. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije


Seja upravnega odbora je bila v četrtek, 22. januarja 2009 ob 11. uri, v sejni dvorani Javnega gospodarskega zavoda ZPO Celje, Dečkova cesta 1 v Celju. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Sejo je vodil Ivan Pfeifer, predsednik združenja. Na podlagi 19. člena Statuta združenja, je bil upravni odbor sklepčen.

 

Prisotni

Ivan Pfeifer, predsednik združenja in direktor Javnega gospodarskega zavoda ZPO Celje, Marija Imperl, direktorica KTRC, kulturno turističnega rekreacijskega centra Radeče, Drago Banovič, namestnik direktorja Zavoda Tivoli Ljubljana, Alojz Mavrič, Zavod Tivoli, vodja Enote Kodeljevo, Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane ŠRC P.O. Velenje, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Matjaž Ukmar, direktor Javnega zavoda športni in mladinski center Piran, Igor Rakuša, direktor Strelskega centra Gaj d.o.o. Pragersko in Aco Trampuž, vodja Mega centra Kranj. Na seji je bil prisoten direktor združenja Jože Jenšterle. Svojo odsotnost so opravičili: Damjan Pintar, direktor družbe Unior d.d. Zreče, Rafko Križman, Agencija za šport Novo mesto in Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica.

 

Dnevni red

 1. Zapisnik 17. seje upravnega odbora združenja
 2. Finančno poročilo združenja 2008 – Pregled stanja 31.12.2008
 3. Finančni načrt združenja 2009 - predlog
 4. Zagotavljanje pogojev za poslovanje združenja
 5. Informacija o programu strokovnega usposabljanja
 6. Izobraževalni projekt »Šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas«
 7. Projekt »Standardi in normativi načrtovanja, gradnje, upravljanja, vzdrževanja in uporabe infrastrukture za šport in prosti čas«
 8. Projekt »Enotna informacijska platforma športnih centrov Slovenije«
 9. Publikacija »Športni centri Slovenije katalog 2009«
 10. Skupne nabave članov združenja
 11. Letno srečanje športnih centrov Slovenije
 12. Razno

 

Sklepi

 

TOČKA 1

 

Sklep 1

Sprejet je bil zapisnik 17. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 2. decembra 2008, v Ljubljani.

 

TOČKA 2

 

Sklep 2
Upravni odbor združenja je sprejel predlog finančnega poročila združenja 2008 (stanje 31.12.2008) z dopolnitvami, ki vključujejo primerjavo s planom, izločitvijo postavke DDV in obrazložitvijo postavk.

 

Sklep 3
Dopolnjeno poročilo bo dostavljeno upravnemu odboru in ga bo obravnaval nadzorni odbor. Poročilo z računovodskimi izkazi bo obravnavala in sprejela skupščina združenja.

 

TOČKA 3

 

Sklep 4
Upravni odbor združenja je sprejel predlog finančnega načrta združenja za leto 2009. Načrt se bo dopolnil z obrazložitvijo postavk, preveritvijo višine članarine in tiskovnimi popravki.

 

Sklep 5
Direktor pripravi podrobno primerjavo vsebinskih stroškov strokovne službe združenja pred in po reorganizaciji v cilju, da se evidentirajo novi in večji stroški, kot podlaga za določitev obveze te službe oz. direktorja, za zagotovitev dodatnih sredstev za pokrivanje le teh.

 

Sklep 6
Članarino je s sklepom določil upravni odbor v preteklem letu. Članom se bo ponudila možnost pokritja določenega zneska članarine z marketinškimi aktivnostmi (sponzorji, oglaševanje). Izstavljeni računi bodo prilagojeni odločitvam članov. Upoštevati bo potrebno obračun DDV.

 

TOČKA 4

 

Sklep 7
Upravni odbor združenja je sprejel informacijo o zagotavljanju pogojev za delovanje združenja. Uprava združenja bo nadaljevala z marketinškimi aktivnostmi s slovenskimi in tujimi podjetji, izvajala svetovanje, strokovno usposabljanje in mednarodni program. Uprava bo s pogodbami uredila odnose z Zavodom za šport Kranj. Člani upravnega odbora bodo zagotovili pogoje, ki jih je sprejel upravni odbor na 17. seji dne, 2.12.2009. Direktor združenja ima vsa pooblastila za vodenje aktivnosti za izvedbo programa združenja.

 

TOČKA 5

 

Sklep 8
Upravni odbor združenja je sprejel informacijo o izvajanju programa strokovnega usposabljanja. Odbor poziva člane, da pregledajo ponujene strokovne seminarje in študijske ekskurzije ter prijavijo managerje in strokovne delavce. Odbor poziva člane, da posredujejo predloge za vsebine seminarjev in ekskurzije. Združenje pričakuje, da bodo več slušateljev programov usposabljanja in študijskih ekskurzij iz Ljubljane in Maribora, ko bodo izpeljane reorganizacije upravljavcev.

 

Sklep 9
Program strokovnega usposabljanje bo podtebno razdelati na več vsebinskih sklopov: (1) strokovni seminarji in študijske ekskurzije, (2) posredovanje informacij o primerljivih objektih, (3) predstavitev upravljanja infrastrukture v specifičnih situacijah (Univerziada, EP v rokometu) in (4) specializirane oblike usposabljanja, predvsem za tehnične vzdrževalce (bazeni, stadioni, dvorane).

 

TOČKA 6

 

Sklep 10
Upravni odbor se je seznanil z izobraževalnim projektom »Šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas«. Združenje je izobraževalni projekt prijavilo na razpis Fundacije za šport. Združenje bo projekt prijavilo na razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sredstva evropskih strukturnih skladov. Direktor združenja naj opravi razgovore z nosilci področij, predavatelji, fakultetami in Univerzami, ki so zainteresirane za sodelovanje. Združenje je pozvalo člane združenja, da sodelujejo v Odboru za izobraževanje.

 

TOČKA 7

 

Sklep 11
Upravni odbor se je seznanil s projektom. Člani združenja so pred štirimi leti zbrali veliko število podatkov o infrastrukturi za šport in prosti čas. Organizirali smo strokovno usposabljanje. Združenje je prijavilo projekt »Standardi in normativi načrtovanja, gradnje, upravljanja, vzdrževanja in uporabe infrastrukture za šport in prosti čas« na razpis Fundacije za šport. Projekt bomo prijavili na razpis Ministrstva za šolstvo in šport. Združenje je pozvalo člane združenja, da sodelujejo v Odboru za standarde.

 

TOČKA 8

 

Sklep 12
Upravni odbor se je seznanil s projektom »Enotna informacijska platforma športnih centrov Slovenije«. Združenje bo projekt prijavilo na razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sredstva evropskih strukturnih skladov. Direktor združenja naj opravi razgovore s potencialnimi izvajalci projekta. Združenje je pozvalo člane združenja, da sodelujejo v Odboru za informacijske sisteme.

 

Sklep 13
Upravni odbor bo predlagal skupščini drugačno sestavo in organizacijo dela odborov. Odbori naj bi bili sestavljeni »ad hoc« za pripravo in izvedbo posameznih projektov, ki jih vodi združenje.

 

TOČKA 9

 

Sklep 14
Upravni odbor se je seznanil s pripravo publikacije »Športni centri Slovenije Katalog 2009«. Združenje je pozvalo člane, da pregledajo tekste predstavitev v katalogu za leto 2008, pripravijo in pošljejo dopolnitve in spremembe ter digitalne fotografije obstoječih in predvsem novozgrajenih objektov. Publikacija bo izdana v tiskani obliki in kot e-katalog. Izdaja kataloga bo predvidoma v prvi polovici leta. Združenje je publikacijo prijavilo na razpis Fundacije za šport. Publikacijo bomo prijavili na razpis Ministrstva za šolstvo in šport.

 

TOČKA 10

 

Sklep 15
Uprava združenja bo pripravila vprašalnik za skupne nabave članov združenja in oblikovanje poslovnih konzorcijev za posamezne vrste blaga in storitev, kot je na primer dobava električne energije ter vprašalnik o interesu posameznih članic za nabavo nekaterih specialnih naprav in strojev.

 

TOČKA 11

 

Sklep 16
Združenje bo organiziralo »Letno srečanje športnih centrov Slovenije«. Uprava bo pripravila vprašanik in zbrala podatke o načrtovani udeležbi delavcev članov združenja na srečanju. Srečanje bo v petek 12. ali 19. junija 2009 v Celju.

 

TOČKA 12

 

Ni bilo razprave.

Seja upravnega odbora je bila zaključena ob 13. uri.


Dokument si lahko tudi natisnete oz. shranite.

 

pixelZapisnik 1. seje upravnega odbora 2009 Združenja športhih centrov Slovenije
pixel[ 139 kb ]
 


pixel

I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008