pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
2. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije


Seja upravnega odbora je bila v petek, 1. septembra 2006 ob 11. uri v sejni sobi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 v Kranju. Sejo je vodil Jože Jenšterle, predsednik združenja.

 

Prisotni

Marko Trškan, direktor Javnega zavoda Agencija za šport Ljubljana, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Jože Jenšterle, v.d. direktor, Zavoda za šport Kranj in Alojz Mavrič, direktor Športnega parka Kodeljevo Ljubljana, Zveza športnih društev Slovan Ljubljana.

Službeno odsotnost so opravičili Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto, Miroslav Blažič, direktor Javnega zavoda Dvorana Tabor Maribor, Branko Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Boris Makoter, direktor Zavoda Športno rekreacijski center Tivoli Ljubljana in Bogdan Čepič, direktor Javnega zavoda Športni center Maribor.

 

Dnevni red

  1. Zapisnik 1. seje upravnega odbora združenja
  2. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa in mladinske dejavnosti
  3. Tarife za javno predvajanje glasbe
  4. Katalog športnih centrov Slovenije
  5. Projekt "Mreža športni centrov Slovenije"
  6. Projekt "Internetna mreža športnih centrov Slovenije"
  7. Marketinška ponudba za sodelovanje z dobavitelji blaga in storitev
  8. Razno

 

Razprava in sklepi

Upravni odbor združenja ni bil sklepčen. Prisotni so se dogovorili, da bo predsednik izvedel korespondenčno sejo odbora. Prisotni člani odbora so nadaljevali z delom. Predsednik bo sprejete sklepe ponudil v potrditev drugim članom odbora, ki niso bii prisotni na seji.

 

TOČKA 1

 

Sklep 1
Upravni odbor je sprejel zapisnik 1. seje upravnega odbora združenja, ki je bil 16. junija 2006 v Kopru.

 

TOČKA 2

 

Sklep 2
Upravni odbor ugotavlja, da je Vlada RS sprejela Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa in mladinske dejavnosti, brez upoštevanja predlogov in pripomb, ki smo jih na delovnih sestankih na Direktoratu za šport, posredovali predstavniki Združenja športnih centrov Slovenije.

 

Sklep 3
Združenje bo zaprosilo Ministrstvo za javno upravo za uradno tolmačenje meril iz Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa in mladinske dejavnosti.

 

Sklep 4
Direktorju Direktorata za šport predlagamo, da se sestanemo in obravnavamo merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev ter pripombe, ki smo jih predstavniki združenja posredovali direktoratu v zvezi z merili.

 

TOČKA 3

 

Sklep 5
SAZAS-u predlagamo, da pripravi pismene predloge za tarife za javno predvajanje glasbe. Potem, ko bo Združenje športnih centrov Slovenije prejelo pismene predloge jih bomo obravnavali na sestanku s predstavniki avtorskih združenj. Izhodišča našega združenja za pogajanja so sklepi skupščine združenja iz Portoroža.

 

Sklep 6
Združenje športnih centrov Slovenije bo pripravilo predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika  o javni priobčitvi glasbenih del in jih posredovalo Združenju skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije v obravnavo in sprejem.

 

TOČKA 4

 

Sklep 7
Člani združenja morajo poslati podatke o športnih objetih, s katerimi upravljajo. Izdela se likovna zasnova in tipične strani kataloga športnih centrov Slovenije. Katalog se bo natisnil do jesenske skupščine združenja. Do 1. septembra 2006, podatkov za katalog niso poslali Javni zavod Dvorana Tabor Maribor,  Javni zavod Športni center Maribor, Zavod za šport in prireditve Domžale ter Športni center Ribnica.

 

TOČKA 5

 

Sklep 8
Pripravijo se strokovna izhodišča za projekt “Mreža športnih centrov Slovenije”. Pri pripravi naj se uporabijo že izdelani materiali  Ministrstva za šostvo in šport. K sodelovanju se bodo povabili priznani strokovnjaki s področja urbanističnega načrtovanje in prostorskega urejanja, projektanti in upravljavci športnih objektov.

 

Sklep 9
Pripravita in organizirata se strokovna seminarja za športne centre, zavoda, agencije in občine: (1)  Prostorsko urejanje in urbanistično načrtovanje športnih centrov po evropskih standardih ter (2) Standardi in normativi obratovanja in vzdržavenja športnih objektov.

 

Sklep 10
Pripravi in organizira se predstavitev projekta: Sistemska arhitekturna zasnova telovadnic in športnih dvoran.

 

TOČKA 6

 

Sklep 11
Združenje bo angažiralo strokovnjake, ki bodo v mesecu septembru pripravili programska in tehnična izhodišča projekta “Internetna mreža športnih centrov Slovenije”.

 

Sklep12
Predsednik komisije za informacijske sisteme bo v mesecu septembru sklical komisijo, ki bo obravnavala programska in tehnična izhodišča projekta “Internetna mreža športnih centrov Slovenije”.

 

Sklep 13
Združenje bo v mesecu oktobru zbralo ponudbe in vodilo postopke za izbor izvajalca projekta “Internetna mreža športnih centrov Slovenije”.

 

Sklep 14
Združenje bo v mesecu oktobru izbralo izvajalca projekta. Na podlagi njegove ponudbe bo izdelalo finančni načrt projekta. Projekt se bo financiral iz odobrenih sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij in dogovorjenih prispevkov članov združenja.

 

Sklep 15
Izbrani izvajalci bodo v oktobru in novembru izdelali projekt “Internetna mreža športnih centrov Slovenije”. Izvedba projekta bo načrtovana fazno.

 

TOČKA 6

 

Sklep 16
Upravni odbor sprejema ponudbo za poslovno sodelovanje združenja z dobavitelji blaga in storitev, ki bo združenju zagotovilo dodatna sredstva za financiranje projektov združenja.

 

Sklep 17
Člani združenja pošljejo združenju seznam svojih dobaviteljev z naslednjimi podatki:

 

Naziv

 

NaslovVrsta blaga in storitevTelefonTelefaksE-mailKontaktna oseba Predlog za poslovno sodelovanje

 

Sklep 18
Športni centri, zavodi in agencije, ki zagotovijo kontakte in uspešno realizacijo poslovnega sodelovanja združenja in dobaviteljev, imajo pravico koristiti 30% pridobljenih sredstev za plačilo strokovnih ekskurzij in strokovnega usposabljanja svojih delavcev.

 

TOČKA 7

 

Sklep 19
Upravni odbor se je seznanil z dopisom »Določanje plačnega razreda direktorja javnega zavoda s področja športa Občine Ajdovščina«.

 

Sklep 20
Združenje bo izdelalo predlog metodologije zajemanja števila uporabnikov v športnih objektih s katerimi upravljajo člani združenja in ga posredovalo Direktoratu za šport v obravnavo in potrditev.

 


Predsednik upravnega odbora združenja, je na podlagi sklepa odbora, izvedel korespondenčno sejo upravnega odbora. S sklepi, ki so bili sprejeti na seji dne 1.9.2006, so se pismeno strinjali člani odbora Brane Florjanič, Branko Žnidarič in Rafko Križman.Dokument si lahko tudi natisnete oz. shranite.

 

pixelZapisnik 2. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 73 kb ]

 

Za odprtje dokumenta potrebujete program AdobeReader, ki si ga lahko brezplačno naložite s klikom na ikono


pixel

 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008