pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


Z A P I S N I K
3. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije

 

Seja upravnega odbora je bila v sredo, 11. marca 2009 ob 12. uri, v sejni dvorani Zavoda Tivoli, Celovška cesta 25 v Ljubljani. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Sejo je vodil Ivan Pfeifer, predsednik združenja.

 

Prisotni

Ivan Pfeifer, predsednik združenja in direktor Javnega gospodarskega zavoda ZPO Celje, Drago Banovič, namestnik direktorja Zavoda Tivoli Ljubljana, Alojz Mavrič, Zavod Tivoli, vodja Enote Kodeljevo, Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane ŠRC P.O. Velenje, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria in Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica. Pred sejo upravnega odbora so opravičili svojo odsotnost Tone Knez, direktor Zavoda Športni objekti Maribor, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Igor Rakuša, direktor Strelskega centra Gaj d.o.o. Pragersko in Rafko Križman, Agencija za šport Novo mesto ter sporočili, da sprejemajo predlagane sklepe. Na seji sta bila prisotna Roman Jakič, direktor Zavoda Tivoli Ljubljana in direktor združenja Jože Jenšterle.

 

Dnevni red

 1. Zapisnik 1. seje upravnega odbora združenja, 22.1.2009
 2. Zapisnik 2. korespondenčne seje upravnega odbora združenja, 25.2.2009
 3. Poslovno poročilo združenja za leto 2008
 4. Najemna pogodba za poslovne prostore združenja
 5. Pogodba o poslovnem sodelovanju z IASLIM
 6. Zagotavljanje pogojev za poslovanje združenja
 7. Program strokovnega usposabljanja v letu 2009 
 8. Izobraževalni projekt »Šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas«
 9. Publikacija »Športni centri Slovenije katalog 2009«
 10. Letno srečanje športnih centrov Slovenije
 11. Razno

 

Sklepi

 

TOČKA 1

 

Sklep 1
Sprejet je bil zapisnik 1. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 22. januarja 2009 v Celju.

 

TOČKA 2

 

Sklep 2
Sprejet je bil zapisnik 2. korespondenčne seje upravnega odbora združenja, ki je bila 25. februarja 2009.

 

 

TOČKA 3

 

Sklep 3
Upravni odbor združenja je obravnaval in sprejel Poslovno poročilo združenja za leto 2008. Sprejel je predlog Marjana Klepca, da se finančni podatki v poslovnem poročilu, zaradi preglednosti, prikažejo tudi v tabelah.

 

Sklep 4
Upravni odbor bo predlagal nadzornemu odboru in skupščini združenja obravnavo in sprejem Poslovnega poročila združenja za leto 2008, ki bo vključevalo priloge: računovodske izkaze in računovodsko poročilo združenja za leto 2008.

 

TOČKA 4

 

Sklep 5
Upravni odbor združenja je sprejel informacijo o najemu poslovnih prostorov. Ceno najema je ocenil kot ugodno. Potrdil je podpis Najemne pogodbe o poslovnih prostorih med najemodajalcem Zavodom za šport Kranj in najemojemalcem Združenjem športnih centrov Slovenije.

 

TOČKA 5

 

Sklep 6
Upravni odbor združenja je sprejel informacijo o sodelovanju z Mednarodnim združenjem upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas. Potrdil je podpis Pogodbe o poslovnem sodelovanju med Mednarodnim združenjem upravljacev infrastrukture za šport in prosti čas ter Združenjem športnih centrov Slovenije.

 

TOČKA 6

 

Sklep 7
Upravni odbor združenja je sprejel informacijo o zagotavljanju pogojev za delovanje združenja. Potrdil je podpis Pogodbe o poslovnem sodelovanju z Zavodom za šport Kranj. S pogodbo so bo združenje zagotavljalo poslovno sekretarska in tajniška dela, komuniciranje s poslovnimi partnerji, pripravo gradiv za sestanke in seminarje, sekretarska, administrativna dela na sestankih, seminarjih in študijskih ekskurzijah ter druge dogovorjene aktivnosti. Uprava združenja bo nadaljevala z marketinškimi aktivnostmi s slovenskimi in tujimi podjetji, izvajala svetovanje, strokovno usposabljanje in mednarodni program.

 

Sklep 8
Člani upravnega odbora bodo realizirali sklep upravnega odbora združenja z dne 2.12.2008. Vsak član upravnega odbora vsako leto zagotovi enega oglaševalca na spletni strani združenja oziroma v publikaciji ŠPORTNI CENTRI SLOVENIJE. Predsednik združenja zagotovi oglaševanje (sponzorstvo) v znesku 10.000 evrov.

 

Sklep 9
V skladu s sprejetimi sklepi upravnega odbora in programom združenja v letu 2009, bo združenje zaposlilo direktorja združenja. Datum zaposlitve bo določil predsednik združenja, na podlagi dogovora z direktorjem.

 

TOČKA 7

 

Sklep 10
Upravni odbor združenja je sprejel informacijo o izvajanju programa strokovnega usposabljanja. Odbor poziva člane, da pregledajo ponujene strokovne seminarje in študijske ekskurzije ter prijavijo managerje in strokovne delavce. Odbor poziva člane, da posredujejo predloge za vsebine seminarjev in ekskurzije. Odbor je sprejel predlog Alojza Mavriča, da se strokovni seminarji in ekskurzije, za katere ni dovolj prijav, odpovejo.
 

 

Sklep 11
Strokovni seminar »Fitness in wellness centri« je na predlog Domna Vogelsanga, Unior Zreče d.d. prestavljen na jesenske mesece. Predlog je, da ga izvedemo v Zrečah oziroma na Rogli.

 

Sklep 12
Strokovna eksurzija v Milano in Švico »Dvorane z leseno in samostoječo konstrukcijo« od 17.3. do 19.3.2009, je bila v program strokovnega usposabljanja združenja, vključena v mesecu januarju. Združenje jo bo izvedlo skupaj s podjetjem Sorgo d.o.o. Koper in italijanskimi partnerji. Združenje še ni prejelo prijav. Rok za prijave je podaljšan do 9.3.2009.

 

Sklep 13
Strokovna eksurzija v Španijo »Upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas in socialni management« je načrtovana od 23.4. do 26.3.2009. Združenje jo bo izvedlo v sodelovanju z organizacijo UBAE Barcelona. Združenje je prejelo 5 predprijav. Rok za prijave smo podaljšali do 15. marca 2009.

 

Sklep 14
Strokovni seminar »Prihodnost infrastrukture za šport in prosti čas« je načrtovan od 6.5. do 7.5.2009. Združenje jo bo izvedlo v sodelovanju z zunanjimi predavatelji. Združenje je prejelo 14 predprijav. Rok za prijave je do 1. aprila 2009.

 

Sklep 15
Strokovna eksurzija v Srbijo »Športni centri v Beogradu in Novem sadu« je načrtovana od 14.5. do 16.5.2009. Združenje jo bo izvedlo v sodelovanju z Asociacijo sportskih centara Srbije in upravljavci športnih centrov v Beogradu in Novem sadu. Združenje je prejelo 10 predprijav. Rok za prijave 1. april 2009.

 

TOČKA 8

 

Sklep 16
Upravni odbor se je seznanil z izobraževalnim projektom »Šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas«. Združenje bo projekt prijavilo na razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sredstva evropskih strukturnih skladov. Direktor združenja bo nadaljeval razgovore z nosilci področij, predavatelji, fakultetami in Univerzami, ki so zainteresirane za sodelovanje. Združenje je pozvalo člane združenja, da sodelujejo v Odboru za izobraževanje.

 

TOČKA 9

 

Sklep 17
Upravni odbor se je seznanil s pripravo publikacije »Športni centri Slovenije Katalog 2009«. Večina članov združenja še ni dopolnila tekstov in poslala novih fotografij objektov in programov. Projekt izdaje publikacije smo prijavili na razpis Fundacije za šport.

 

TOČKA 10

 

Sklep 18
Združenje bo v sredo, 24. junija 2009, organiziralo »Letno srečanje športnih centrov Slovenije 2009«. JGZ ZPO Celje bo pripravilo program srečanja, ki bo vključeval strokovno usposabljanje, pohod, športna srečanja in pogostitev.

 

TOČKA 11

 

Ni bilo razprave.

Seja upravnega odbora je bila zaključena ob 14. uri.

 

Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

pixelZapisnik 3. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 110 kb ]

pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008