pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
4. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije

 

Seja upravnega odbora je bila v četrtek, 7. maja 2009 ob 10. uri, v sejni dvorani konferenčnega centra v Hotelu Slovenija v Portorožu. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Sejo je vodil Ivan Pfeifer, predsednik združenja.

 

Prisotni

Ivan Pfeifer, predsednik združenja in direktor Javnega gospodarskega zavoda ZPO Celje, Drago Banovič, namestnik direktorja Zavoda Tivoli Ljubljana, Alojz Mavrič, Zavod Tivoli, vodja Enote Kodeljevo, Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane ŠRC P.O. Velenje, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto, Marija Imperl, direktorica KTRC, kulturno-turističnega-rekreacijskega centra Radeče, Matjaž Ukmar, direktor Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran in Aco Trampuž, vodja Mega centra Kranj. Na seji so bila prisotni Roman Jakič, direktor Zavoda Tivoli Ljubljana, direktor združenja Jože Jenšterle in Jana Janežič, poslovna sekretarka. Pred sejo upravnega odbora sta opravičila odsotnost Igor Rakuša, direktor Strelskega centra Gaj d.o.o. Pragersko in Damjan Pintar, direktor Unior d.d. Turizem Zreče.

 

Dnevni red

  1. Zapisnik 3. seje upravnega odbora združenja, 11.3.2009
  2. 7. seja skupščine združenja
  3. Publikacija »Športni centri Slovenije katalog 2009«
  4. Publikacija »Dobavitelji športnih centrov slovenije v letu 2009«
  5. Letno srečanje športnih centrov Slovenije
  6. Evropska konferenca Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas
  7. Razno

 

Sklepi

 

TOČKA 1

 

Sklep 1
Sprejet je bil zapisnik 3. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 11. marca 2009, v Ljubljani.

 

TOČKA 2

 

Sklep 2
Upravni odbor je obravnaval gradiva za sejo skupščine in predlaga članom združenja, da jih sprejmejo na seji skupščine. Odbor je oblikoval predloge za člane organov na seji skupščine. Za člane delovnega predsedstva skupščine združenja bo predlagal Ivana Pfeiferja, Brankota Fartka in Marjana Klepca. Za zapisnikarco bo predlagal Jano Janežič.

 

Sklep 3
Upravni odbor združenja je sprejel ugotovitveni sklep o članstvu združenja. Sklep je sprejel na podlagi informacije uprave združenja, ki je prejela izstopne izjave od članov združenja: (1) Agencija za šport Ljubljana, zaradi organizacijskih sprememb v Mestni občini Ljubljana, (2) TRC Jezero d.o.o. Velenje, zaradi prenehanja dela gospodarske družbe in (3) Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, za enoletno prekinitev članstva zaradi organizacijskih sprememb v občini.

Združenje športnih centrov Slovenije ima 48 članov, ki imajo 60 glasov na seji skupščine združenja. V skladu s tretjo alinejo 8. člena Statuta združenja imajo člani združenja različno število glasov. Zavod Tivoli Ljubljana in Javni zavod Športni objekti Maribor po 3 glasove. Javni gospodarski zavod ZPO Celje, Rdeča dvorana ŠRZ Velenje, Zavod za šport Kranj, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Agencija za šport Novo mesto, Javni zavod za šport Nova Gorica, Javni zavod za šport Ptuj in Unior d.d. Zreče imajo po 2 glasova. 38 članov združenja ima po 1 glas.

 

TOČKA 3

 

Sklep 4
Upravni odbor združenja se je seznanil z rezultati prijave na razpis Fundacije za šport in pripravami na izdajo publikacije »Športni centri Slovenije katalog 2009«.

 

TOČKA 4

 

Sklep 5
Upravni odbor združenja je obravnaval priprave na izdajo publikacije »Športni centri Slovenije katalog 2009«.

 

TOČKA 5

 

Sklep 6
Upravni odbor se je seznanil s pripravami na »Letno srečanje športnih centrov Slovenije 2009« v Celju.

 

TOČKA 6

 

Sklep 7
Upravni odbor je obravnaval potek priprav na Evropsko konferenco Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas in mednarodni seminar, ki bosta potekala od 23. do 25. septembra 2009 v Ljubljani.

 

Sklep 8
Upravni odbor združenja je sprejel informacijo o izvajanju programa in aktivnostih Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas.

 

TOČKA 7

 

Razno.

Seja upravnega odbora je bila zaključena ob 11. uri.
Zapisala poslovna sekretarka Jana Janežič.

 

Dokument si lahko tudi natisnete oz. shranite.

 

pixelZapisnik 4. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 139 kb ]

pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008