pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel

Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
5. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije


Seja upravnega odbora je bila v četrtek, 8. marca 2007 ob 11. uri v sejni sobi Zavoda »Športno rekreacijski center Tivoli« v Ljubljani. Sejo je vodil Jože Jenšterle, predsednik združenja.

 

Prisotni

Marko Trškan, direktor Agencije za šport Ljubljana, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Jože Jenšterle, višji strokovni delavec Zavoda za šport Kranj, Alojz Mavrič, direktor Športnega parka Kodeljevo Ljubljana, Zveze športnih društev Slovan Ljubljana, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, Miroslav Blažič, direktor Javnega zavoda Dvorana Tabor Maribor, Bogdan Čepič, direktor Javnega zavoda Športni center Maribor in Boris Makoter, direktor Zavoda »Športno rekreacijski center Tivoli« Ljubljana. Upravni odbor je bil sklepčen. Udeležbo na seji sta opravičila Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto in Branko Žnidarič, direktor Javnega zavoda za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer.

 

Dnevni red

1. Zapisnik 4. seje upravnega odbora združenja
2. Pregled izvajanja sklepov prejšnjih sej upravnega odbora združenja
3. Strokovni seminar in posvet »Standardi in normativi upravljanja in vzdrževanja športnih centrov«
4. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjevs področja športa in mladinske dejavnosti
5. Predlogi združenja za sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in šport
6. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Združenju športnih centrov Slovenije
7. Načrt zaposlovanja Združenja športnih centrov Slovenije
8. Predlog sklepa o zaposlitvi tajnika / poslovnega sekretarja
9. Sklic 3. seje skupščine združenja
10. Vloge za članstvo v združenju
11. Razno

 

Sklepi

 

TOČKA 1

 

Sklep 1
Upravni odbor je sprejel zapisnik 4. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 1. februarja 2007 v Ljubljani.

 

TOČKA 2


Predsednik združenja je poročal o izvajanju sprejetih sklepov. Združenje je poslalo marketinško ponudbo na 850 naslovov dobaviteljev, ki so jih sporočili člani združenja. Kontakti so bili vzpostavljeni s sedmimi podjetji. Uprava združenja nadaljuje z zbiranjem seznamov dobaviteljev članov združenja. Uprava združenja zbira in urejuje gradiva in fotografije športnih centrov za Katalog športnih centrov Slovenije. Pripravljajo se gradiva in vodijo se razgovori z nosilci strokovnega seminarja  “Standardi in normativi upravljanja in vzdrževanja športnih centrov”, ki bo 16.3. in 17.3.2007 v Portorožu. Združenje je pozvalo člane, da pripravijo podatke o objektih, katalogih delovnih mest in upravljanju športnih objektov. Zbirajo se ponudbe za strokovno ekskurzijo v tujino. Izdelana sta bila predlog Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v združenju in Načrt zaposlovanja delavcev v združenju. Združenje je poslalo račune za članarino za leto 2007. Podpisali smo pogodbo o vodenju poslovnih knjig z izbranim podjetjem Ratio, knjigovodstvo računovodske storitve d.o.o.. Drugim upravljavcem športnih objektov v Sloveniji (razen šolam) smo poslali vabilo za sodelovanje. Prejeli smo dve vlogi za članstvo v združenju. Dogovorjen je bil sestanek na Ministrstvu za šolstvu in šport, na katerem bomo obravnavali sodelovanje med združenjem in ministrstvom. Pripravlja se 4. seja skupščine združenja, ki bo 29.3.2007 na Otočcu.

 

Sklep 2
Upravni odbor je sprejel informacijo o izvajanju sklepov prejšnjih sej upravnega odbora.

 

TOČKA 3

Poročevalca sta bila Jože Jenšterle in Bogdan Čepič, predsednik odbora za izobraževanje. V razpravi so sodelovali Ciril Kolešnik, Miroslav Blažič in Alojz Mavrič.

 

Sklep 3
Upravni odbor je sprejel program strokovnega seminarja in posveta »Standardi in normativi upravljanja in vzdrževanja športnih centrov«, ki ga bo združenje organiziralo od 16.3. do 17.3.2007 v Hotelu Bernardin v Portorožu. Kotizacija za člane združenja je minimalna in znaša 95 evrov. Kotizacija za druge udeležence je 180 evrov.

 

Sklep 4
Za udeležbo na seminarju, se je prijavilo 23 udeležencev. Ker se je 20 udeležencev prijavilo za delo v tretji delavnici “Upravljanje športnih centrov – lastnina, organizacija in financiranje”, bo seminar organiziran tako, da bodo vse seminarske teme predstavljene in obravnavane v enotni delovni skupini. Na seminar smo povabili prof. Boris Leskovca in predavatelja Martina Počka iz podjetja Aktuar.

 

TOČKA 4

Poročevalec je bil Jože Jenšterle. Povedal je, da veliko direktorjev javnih zavodov opozarja na to, da je pravilnik slab in se ga ne da izvajati. V razpravi so sodelovali Marko Trškan, Alojz Mavrič, Ciril Kolešnik Brane Florjanič, Miroslav Blažič in Jože Jenšterle.

 

Sklep 5
Upravni odbor ugotavlja, da pripombe in predlogi za doponitev osnutka Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjevs področja športa in mladinske dejavnosti, ki jih je združenje posredovalo Ministrtsvu za šolstvo in šport, niso bili upoštevani. Združenje bo ponovno predlagalo ministrstvu dopolnitve in spremembe pravilnika.

 

Sklep 6
Združenje bo pozvalo Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za javno upravo – Direktorat za plače za tolmačenje meril za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa, ki so določena v členih 3., 4. in 5. v Pravilniku o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa in mladinske dejavnosti.

 

Sklep 7
Pri izpolnjevanju meril za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa, naj direktorji uporabijo letne načrte za uporabo športnih objektov (ure).

 

TOČKA 5


Poročevalec je bil Jože Jenšterle. V razpravi so sodelovali Brane Florjanič, Alojz Mavrič, Ciril Kolešnik, Miroslav Blažič in Marko Trškan.

 

Sklep 8
Sestanek predstavnikov združenja in Ministrstva za šolstvo in šport bo dne, 15.3.2007. Na sestanku bomo obravnavali sodelovanje med združenjem in ministrstvom. Sestanka se bo udeležil predsednik združenja z dvema članoma upravnega odbora.

 

Sklep 9
Upravni odbor je sprejel predlog programa sodelovanja z Ministrstvom za šolstvo in šport:

  1. Ministrstvo za šolstvo in šport ter Združenje športnih centrov Slovenije bosta sklenila dogovor o sodelovanju, ki bo določil oblike sodelovanja ter programe in projekte, ki jih bosta izvedli in financirali obe instituciji.
  2. V Zakonu o športu se Združenju športnih centrov Slovenije dodeli status pooblaščene strokovne organizacije upravljavcev športnih centrov v Republiki Sloveniji, ki sprejema standarde in normative upravljanja in vzdrževanja športnih centrov v državi. V Sloveniji naj se uveljavi enak sistem kot je v Veliki Britaniji, kjer je država to vlogo dodelila Sport Council-u.
  3. V Zakonu o športu se Združenju športnih centrov Slovenije dodeli status pooblaščene strokovne organizacije upravljavcev športnih centrov v Republiki Sloveniji, ki organizira in izvaja strokovno izobraževanje in usposabljanje za specifične profile delavcev, ki jih zaposljujejo samo oz. predvsem upravljavci športnih centrov, kot so: vodja športnih objektov, vodja vzdrževanja športnih objektov, vodja športnih programov, vodja športnega objekta, vodja smučišča, strokovni delavec – koordinator projektov, vzdrževalec športnih objektov,vzdrževalec – tehnični delavec, tehnični delavec – čistilec, čistilec – vzdrževalec okolja, animator, receptor – animator, receptor – blagajnik, kopališki mojster, reševalec iz vode, opazovalec – pomočnik reševalca iz vode in konjar.
  4. Združenje predlaga Ministrstvu za šolstvo in šport, da sodeluje pri pripravi strokovnih predlogov in v postopkih sprejemanja zakonov in podzakonskih predpisov s področja upravljanja športnih objektov.
  5. Ministrstvo za šolstvo in šport bo sofinanciralo del dejavnosti Združenja športnh centrov Slovenije.
  6. Ministrtsvo za šolstvo in šport bo sofinanciralo projekte, ki so širšega javnega pomena in katerih rezultati bodo uporabljeni tudi v šolstvu. To so: (1) projekt izdelave standardov in normativov upravljanja in vzdrževanja športnih centrov, (2) projekt “Internetno omrežje športnih centrov Slovenije”, (3) projekt priprave in tiska Kataloga športnih centrov Slovenije, (4) program izobraževanja in funkcionalnega usposabljanja upravljalcev športnih centrov v Sloveniji.
  7. Združenje športnih centrov Slovenije bo dokumentacijsko gradivo ter rezultate programov in projektov ter dokumentacijsko gradivo ponudilo ministrstvu. Člani združenja bodo na povabilo ministrstva sodelovali v njegovih delovnih organih.

 

TOČKA 6


Poročevalec je bil Jože Jenšterle. Povedal je, da je od 1. marca 2007, višji strokovni delavec v Zavodu za šport Kranj. Glede na spremenjen status, je vprašal člane upravnega odbora o vodenju združenja v prihodnosti. V razpravi so sodelovali Alojz Mavrič, Ciril Kolešnik, Bogdan Čepič, Brane Florjanič in Marko Trškan.

 

Sklep 10
Upravni odbor podpira predsednika združenja. Vodenje združenja je dobro in se ne bo spreminjalo. Za vloženo delo v zadnjih dveh letih in dosežene rezultate, se bo pripravil predlog nagrad za predsednika in sodelavko.

 

Sklep 11
Upravni odbor je potrdil osnutek Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Združenju športnih centrov Slovenije. Pravilnik bo ponovno obravnaval na naslednji seji upravnega odbora v Portorožu.


TOČKA 7


Poročevalec je bil Jože Jenšterle. Glede na obseg poslovanja združenja in sprejete sklepe na prejšnji seji upravnega odbora, bo potrebno v najkrajšem času profesionalizirati delo tajnika oziroma poslovnega sekretarja. V razpravi so sodelovali Ciril Kolešnik, Alojz Mavrič, Bogdan Čepič, Brane Florjanič in Marko Trškan. Brane Florjanič meni, da ni potrebno zaposliti vodjo marketinga.

 

Sklep 12
Upravni odbor bo Načrt zaposlovanja Združenja športnih centrov Slovenije obravnaval na prihodnji seji upravnega odbora v Portorožu, po sestanku na Ministrstvu za šolstvo in šport.

 

TOČKA 8

V razpravi so sodelovali Marko Trškan, Brane Florjanič, Bogdan Čepič in Alojz Mavrič.

 

Sklep 13
Za zaposlovanje v združenju ni potrebno spreminjati statuta združenja. Upravni odbor bo sklep o zaposlitvi tajnika / poslovnega sekretarja sprejel potem, ko bodo zagotovljeni viri financiranja za delovanje združenja.

 

TOČKA 9

 

Sklep 14
3. seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije bo sklicana 29. marca 2007, na Otočcu.

 

Sklep 15
Predlog dnevnega reda seje skupščine združenja:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Zapisnik 2. seje skupščine združenja
3. Obravnava predlogov in sprejem novih članov združenja
4. Zakon o športu
5. Standardi in normativi upravljanja in vzdrževanja športnih centrov
6. Katalog Združenja športnih centrov Slovenije
7. Marketinški program
8. Razno

 

Sklep 16
6. seja upravnega odbora združenja bo dne 16.3.2007 v Portorožu.

 

TOČKA 10

 

Sklep 17
Upravni odbor je obravnaval pismeni vlogi za članstvo v združenju. Upravni odbor združenja je v članstvo združenja sprejel Veslaško društvo Dravske elektrarne Branik Maribor in Infrastrukturo Bled d.o.o. . Nova člana združenja bo predlagal v potrditev skupščini združenja. V kolikor bosta potrjeni vlogi za članstvo upravljavcev športnih objektov iz Litije in Ilirske Bistrice, bo upravni odbor obravnaval tudi ti vlogi.

 

TOČKA 11

 

Pod točko razno ni bilo razprave.


Dokument si lahko tudi natisnete oz. shranite.

 

pixelZapisnik 5. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 135 kb ]

 

Za odprtje dokumenta potrebujete program AdobeReader, ki si ga lahko brezplačno naložite s klikom na ikono


pixel


 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008