pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
5. seje Združenja športnih centrov Slovenije


Seja je bila v petek, 30. maja 2008 ob 12.00 uri, v dvorani Celjanka na celjskem sejmu v Celju. Člani združenja in kandidati za članstvo v združenju, so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo skupščine.

 

Prisotni

Delegati in drugi predstavniki članov združenja: Roman Jakič, Drago Banović, Alojz Mavrič, Boris Makoter, Športno rekreacijski center Tivoli Ljubljana, David Zupan, Športni center GIB Ljubljana, mag. Mateja Lončar, Agencija za šport Ljubljana, Sašo Bratuš, Zavod za šport in prireditve Medvode, Sašo Hribar, Športni center Ribnica, Občina Ribnica, Janez Maršič, Javni zavod za šport občine Kočevje, Alojz Deželak, Kulturno rekreacijski center Hrastnik, Miroslav Blažič, Javni zavod Dvorana Tabor Maribor, Bogdan Čepič, Javni zavod Športni center Maribor, Igor Rakuša, Strelski center Gaj d.o.o. Pragersko, Miran Mlakar, Športni center Ravne na Koroškem, Ivan Pfeifer, Javni gospodarski zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti ZPO Celje, Darko Ratajc, Zavod za šport Slovenske Konjice, Suzana Felicijan Bratož in Suzana Blatnik, Zavod za kulturo, šport in turizem Vransko, Uroš Vidmajer, Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Marjan Klepec, Rdeča dvorana, Športno rekreacijski center P.O. Velenje, Mirko Rakuš, Tone Sušnik, Zavod za šport Kranj, Aco Trampuž, Mega center Kranj, Jukal d.o.o. Ljubljana, Jože Rakovec, Javni zavod Ratitovec Železniki, Mirko Ulčar, Infrastruktura Bled d.o.o., Zoran Kramar, Zavod za šport Jesenice, Uroš Jug, Javni zavod za šport Nova Gorica, Branko Velišček, Zavod za šport občine Tolmin, Robert Krkoč, Zavod za šport Ajdovščina, Darij Novinec, Javni zavod za šport Mestne občine Koper - Centro pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Barbara Jerič, Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Tomislav Tiringer, Športna zveza Postojna, Aleksander Janev, Center za kulturo, šport in prireditve Izola, Matjaž Ukmar, Javni zavod Športni in mladinski center Piran, Rafko Križman, Agencija za šport Novo mesto, Ciril Kolešnik, Zavod za šport Brežice. Drugi udeleženci: Jože Jenšterle, predsednik združenja in Nino Ošlovnik, Športna zveza Šoštanj.

 

Dnevni red

  1. Ugotovitev prisotnosti
  2. Imenovanje delovnih organov seje skupščine
  3. Zapisnik 4. seje skupščine združenja
  4. Poslovno poročilo z računovodskim poročilom za leto 2007
  5. Spremembe in dopolnitve Statuta združenja
  6. Volitve nadzornega odbora in članov upravnega odbora
  7. Potrditev sprejema novih članov združenja
  8. Razno

 

Točka dnevnega reda 3. Zapisnik 4. seje skupščine združenja, je bila na predlog Sašota Hribarja, Športni center Ribnica, Občina Ribnica, naknadno uvrščena na dnevni red. Na predlog upravnega odbora združenja je bila točka 6. Volitve nadzornega odbora, razširjena v volitvami članov upravnega odbora. Delegati so potrdili predlog predsednika združenja, da pod točko 8. Razno, obravnavajo: (1) Poročilo o prvem srečanju športnih centrov v Ajdovščini, 16.5.2008, (2) Dobavitelji športnih centrov Slovenije Katalog 2008, (3) Publikacija ŠPORTNI CENTRI SLOVENIJE Katalog 2009, (4)  Športni sejem ŠportExpo, Celjski sejem, 30.5.-1.6.2008, (5) Informacija o izvajanju programa združenja v letu 2008 in (6) Iniciativni sestanek za ustanovitev sindikata delavcev v upravljanju in vzdrževanju infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji.

 

Razprava in sklepi

Sejo skupščine združenja je odprl predsednik združenja. Pozdravil je delegate članov združenja in predlagal imenovanje članov verifikacijske komisije, ki bo ugotovila prisotnost članov na seji skupščine združenja.

 

TOČKA 1

Ugotovitev prisotnosti

 

Sklep 1

Člani skupščine Združenja športnih centrov Slovenije so sprejeli poročilo predsednika združenja o reorganizaciji upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas v Ljubljani. Upravljanje infrastrukture v Ljubljani je sedaj združeno v Športno rekreacijskemu centru Tivoli. Zveza športnih društev Slovan, Železničarsko športno društvo Ljubljana, Zavod Športni objekti Bežigrad in Zveza športnih društev Krim Ljubljana ne upravljajo več z javno infrastrukturo za šport in prosti čas v Ljubljani.

 

Sklep 2

V skladu z 11. členom statuta združenja, se na predlog upravnega odbora, iz članstva združenja izbrišejo: Zveza športnih društev Slovan, Železničarsko športno društvo Ljubljana, Zavod Športni objekti Bežigrad in Zveza športnih društev Krim Ljubljana.

 

Sklep 3

Združenje ima 47 članov.

 

Sklep 4

Verifikacijska komisija je na podlagi pooblastil in liste prisotnosti ugotovila, da je na seji skupščine združenja prisotno 33 članov združenja. Na seji je bila prisotna več kot polovica delegatov članov združenja. V skladu z 18. členom Statuta združenja je bila seja skupščine sklepčna. Skupščina je sprejela poročilo verifikacijske komisije.

 

TOČKA 2

Imenovanje delovnih organov seje skupščine

 

Sklep 5

Na predlog upravnega odbora je skupščine imenovala delovne organe seje skupščine. (1) Delovno predsedstvo: Jože jenšterle, Robert Krkoč in Matjaž Ukmar. (2) Verifikacijska komisija: Bogdan Čepič, Zoran Kramar in Miroslav Blažič. (3) Volilna Komisija: Ciril Kolešnik, Uroš Jug in Mirko Rakuš. (4) Overovatelja zapisnika: Rafko Križman in David Zupan.

 

Sklep 6

Člani skupščine so potrdili dopolnjen dnevni red 5. seje skupščine združenja.

 

TOČKA 3

Zapisnik 4. seje združenja

 

Sklep 7
Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je potrdila zapisnik 4. seje Združenja športnih centrov Slovenije, ki je bila dne 7. decembra 2007, v hotelu Celjska koča.

 

TOČKA 4

Poslovno poročilo z računovodskim poročilom za leto 2007

 

Sklep 8

Skupščina je sprejela Poslovno poročilo z računovodskim poročilom za leto 2007. Skupščina je ugotovila, da je združenje v preteklem letu poslovalo uspešno, izvedlo sprejeti program in poslovalo v okviru finančnih možnosti.

 

TOČKA 5

Spremembe in dopolnitve Statuta združenja

 

Sklep 9

Skupščina združenja je sprejela spremembe in dopolnitve Statuta združenja, ki jih je na svoji 13. seji, dne 17.4.2008, predlagal upravni odbor združenja.

 

TOČKA 6

Volitve nadzornega odbora in članov upravnega odbora

 

Sklep 10
Skupščina združenja je na podlagi 14. in 22. člena Statuta združenja, soglasno izvolila člane nadzornega odbora združenja. Člani nadzornega odbora v mandatu 2008 – 2012 so: Robert Krkoč, Marija Imperl in Marjan Štimec.

 

Sklep 11

Skupščina združenja je na podlagi 19. člena Statuta združenja, soglasno izvolila (»kooptirala«) člana upravnega odbora združenja. Člana upravnega odbora v mandatu 2007 – 2011 sta: Roman Jaklič in Drago Banovič, Športno rekreacijski center Tivoli Ljubljana. Upravni odbor združenja ima 13 članov.

 

Sklep 12

Skupščina združenja je na podlagi 8. člena Statuta združenja, določila, da je Športno rekreacijski center Tivoli Ljubljana, član združenja z večjim številom glasov, ki ima v skupščini združenja tri glasove. V skladu s tem sklepom skupščine, bo upravni odbor združenja določil višjo članarino. Skupščina je Športno rekreacijskemu zavodu Tivoli Ljubljana določila tri glasove v skupščini združenja, ker je od drugih upravljavcev, prevzel v upravljanje infrastrukturo za šport in prosti čas v Ljubljani. Zavod: (1) upravlja s 75 objekti in površinami, (2) ima 93 redno zaposlenih delavcev in preko 250 zunanjih sodelavcev, (3) vrednost objektov s katerimi upravlja je 33,84 milijonov evrov, (4) površina objektov je 350.000 m2, (5) letno objekte uporavlja 2,4 milijona uporabnikov in obiskovalcev, (6) za programe, obratovanje in vzdrževanje infrastrukture, zavod letno zagotovi 5,1 milijona evrov.

 

TOČKA 7

Potrditev sprejema novih članov združenja

 

Sklep 13
Skupščina je na podlagi 16. člena Statuta združenja, potrdila nove člane združenja, ki jih je v združenje v združenje, na svoji 14. seji, sprejel upravni odbor združenja. Novi člani združenja so: (1) Turistično rekreacijski center Velenje d.o.o. (član), (2) Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (član), (3) Športna zveza Šoštanj (članica) in Slovenijašport-3T d.o.o. Ljubljana (član partner).

 

Sklep 14

Združenje ima 51 članov, ki imajo skupaj 53 glasov v skupščini združenja.

 

TOČKA 8

Razno

 

Sklep 15

Skupščina združenja se je seznanila s poročilom o prvem srečanju športnih centrov, ki je bilo dne 16. maja 2008, v Ajdovščini. Srečanje je v celoti uspelo in bo postalo tradicionalno. Prihodnje srečanje bo orgnizirano v juniju 2009. Upravni odbor bo pripravil in izvedel razpis za organizatorja srečanja.

 

Sklep 16
Združenje bo do konca leta 2008 izdalo publikacijo DOBAVITELJI ŠPORTNIH CENTROV SLOVENIJE Katalog 2008, v kateri bodo dobavitelji razdeljeni po področjih, navedeni bodo njihovi kontaktni podatki in ocene njihove kakovosti in zanesljivosti. Člani združenja morajo na formularjih, ki so jih dobili, v mesecu juniju pripraviti podatke o svojih dobaviteljih in jih oceniti.

 

Sklep 17
Skupščina je ocenila izdajo publikacije ŠPORTNI CENTRI SLOVENIJE Katalog 2009, kot velik uspeh združenja in pravo predstavitev in promocijo športnih centrov v državi. Publikacijo so prejele vse slovenske občine, ministrstva, Olimpijski komite Slovenije – ZŠZ, republiške panožne športne zveze in preko 800 posameznikov, podjetij in združenj v Sloveniji in tujini. Slovenska turistična organizacija preverja, ali bo na podlagi kataloga pripravila turistično ponudbo športnih centrov Slovenije. Katalog športnih centrov Slovenije je dostopen na spletni strani združenja v elektronski obliki (e-katalog). Katalog športnih centrov Slovenije je postal osrednji informacijski vir o infrastrukturi za šport in prosti čas v državi. Člani združenja naj preverijo tekste, podatke in fotografije. Pomanjkljivosti naj sporočijo upravi združenja. Izdelajo naj nove fotografije in aeroposnetke športnih objektov. Prihodnje leto bo združenje izdalo poblikacijo ŠPORTNI CENTRI SLOVENIJE Katalog 2009. Ministrstvo za šolstvo in šport, ni dodelilo združenju nobenih sredstev za pripravo in tisk kataloga.

 

Sklep 18

Skupščina je sprejela informacijo o nastopu združenja na športnim sejmu SportExpo, ki poteka od 31. maja do 1. junija 2008, na celjskem sejmu. Na stojnici bomo predstavili publikacijo ŠPORTNI CENTRI SLOVENIJE Katalog 2008, programe in storitve športnih centrov Slovenije ter ponudbo blaga in storitev naših poslovnih partnerjev.

 

Sklep 19

Skupščina je sprejela informacijo o izvajanju programa združenja v letu 2008. Združenje je izvedlo: (1) strokovni seminar “Javno-zasebno partnerstvo za razvoj infrastrukture za šport in prosti čas v občinah”, Bled, 17.4.2008, (2) Srečanje športnih centrov Slovenije v Ajdovščini, 16.5.2008, (3) strokovno ekskurzijo v Herceg Novi v Črni Gori in v Dubrovnik v Hrvaški, od 22. do 24.5.2008, (4) športni sejem ŠportExpo na celjskem sejmu, od 30.5. do 1.6.2008, (5) seje upravnega odbora združenja, Ljubljana, 11.1.2008, Celje, 20.2.2008, Bled, 17.4.2008 in Celje, 30.5.2008, (5) skupščino združenja, Celje, 30.5.2008, (6) sestanek projektne skupine za IASLIM, mednarodna asociacija upravljavcev, 30.5.-1.6.2008. Združenje bo izvedlo: (1) strokovni seminar “Trženje infrastrukture za šport in posti čas”, (2) strokovno ekskurzijo v Kuvait in Katar, (3) skupščino združenja, (4) seje upravnega odbora, (5) mednarodni program združenja in druge aktivnosti iz programa združenja za leto 2008.

 

Sklep 20
Skupščina je sprejela informacijo o iniciativnem sestanku za ustanovitev sindikata delavcev v upravljanju in vzdrževanju infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji, ki poteka danes v Celju.

 

Uprava združenja je delegatom na skupščini razdelila publikacije ŠPORTNI CENTRI SLOVENIJE Katalog 2008, majice s srečanja športnih centrov v Ajdovščini in jih povabila na skupno kosilo v restavracijo »Amerika«. Seja skupščine združenja je bila končana ob 13.30.


Zapisnik si lahko tudi shranite oz. natisnete.

 

pixelZapisnik 5. seje Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 126 kb ]


pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008