pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


Z A P I S N I K
6. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije

 

Seja upravnega odbora je bila v četrtek, 12. novembra 2009 ob 11. uri, v sejni sobi ZPO Celje d.o.o. v Celju. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Upravni odbor je bil sklepčen. Sejo je vodil Ivan Pfeifer, predsednik združenja.

 

Prisotni

Ivan Pfeifer, predsednik združenja in direktor ZPO Celje d.o.o., Alojz Mavrič, Zavod Tivoli, vodja Enote Kodeljevo, Tone Knez, direktor Javnega zavoda Športni objekti Maribor, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane ŠRC P.O. Velenje, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto, Marija Imperl, direktorica KTRC, kulturno-turističnega-rekreacijskega centra Radeče, Matjaž Ukmar, direktor Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran in Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica. Na seji je bil prisoten Jože Jenšterle, direktor združenja. Svojo odsotnost sta opravičila: Damjan Pintar, direktor Unior d.d. Turizem Zreče in Drago Banovič, namestnik direktorja Zavoda Tivoli Ljubljana.

 

Dnevni red

 1. Zapisnik 5. seje upravnega odbora združenja
 2. Sprejem novih članov združenja
 3. Seja skupščine združenja 3.12.2009
 4. Razno
  4.1. Sofinanciranje strokovne knjige – monografije o življenju in delu Stanka Bloudka
  4.2. Projekt »SLO Motion«, Slovenija – dežela športa
  4.3. Nabava prenosnega računalnika

 

P r e d l o g s k l e p o v

 

TOČKA 1

 

Zapisnik 5. seje upravnega odbora združenja

 

Sklep 1
Sprejet je bil zapisnik 5. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 20. avgusta 2009 v Ljubljani.

 

TOČKA 2

 

Sprejem novih članov združenja

 

Sklep 2
Na podlagi 20. člena Statuta združenja je upravni odbor sprejel nova člana združenja: (1) Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec in (2) Gostinsko rekreacijski center Zapolje. Upravni odbor bo skupščini združenja predlagal potrditev novih članov združenja.

 

TOČKA 3

 

Seja skupščine združenja, 3.12.2009

 

Sklep 3
2. seja skupščine združenja (tega mandata) bo v četrtek, 3. decembra 2009 v Hotelu Ribno Bled. Na sejo se poleg članov povabijo: (1) občine – ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij, (2) Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, (3) Strokovni svet za šport Republike Slovenije, (4) Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, (5) Fundacija za financiranje športnih organizacij, (6) Združenje vzdrževalcev golf igrišč Slovenije, (7) Združenje slovenskih žičničarjev, g.i.z., (8) Golfska igrišča Slovenije, g.i.z., (9) Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, g.i.z. in (10) GZS, Odbor za kampe.

 

Sklep 4
Združenje športnih centrov Slovenije ima 52 članov. Skupščina združenja ima kvorum 61 glasov. Na podlagi 8. člena Statuta združenja in sklepov upravnega odbora z dne, 2.12.2008, sta člana združenja s tremi glasovi Zavod Tivoli Ljubljana in Javni zavod Športni objekti Maribor. Člani združenja z dvema glasovoma so: Javni gospodarski zavod ZPO Celje, Rdeča dvorana ŠRZ Velenje, Zavod za šport Kranj, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Agencija za šport Novo mesto, Javni zavod za šport Nova Gorica, Javni zavod za šport Ptuj in Unior d.d. Zreče. 39 članov združenja ima en glas v skupščini združenja. Individualni in pridruženi člani združenja nimajo glasovalne pravice na sejah skupščine združenja.

 

Sklep 5
Predlog dnevnega reda:

 1. Imenovanje verifikacijske komisije
 2. Potrditev sprejema novih članov in ugotovitev prisotnosti
 3. Imenovanje delovnih organov seje skupščine in sprejem dnevnega reda
 4. Zapisnik 7. seje skupščine združenja
 5. Poročilo združenja 2009
 6. Program in finančni načrt združenja 2010
 7. Poročilo Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas za leto 2009
 8. Program Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas za leto 2010
 9. Razno

 

Sklep 6
Celodnevni program združenja na Bledu vključuje:
09.30 – 14.15 Seminar in posvet »Prihodnost prostega časa, športa in infrastrukture« (potrebna je prijava)
10.00 – 11.00 Seja nadzornega odbora združenja
11.00 – 12.30 Sestanek z direktorji podjetij, dobaviteljev blaga in storitev
14.00 – 15.00 Poslovno kosilo
15.00 – 17.00 Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije
 

Po predhodnem dogovoru, se bodo predstavila nekatera podjetja, dobavitelji blaga in storitev.

 

Sklep 7
Upravni odbor predlaga skupščini člane organov skupščine:
 

Verifikacijska komisija
1. Sašo Bratuš, Zavod za šport in prireditve Medvode
2. Magdalena Rejec, Javni zavod Ratitovec Železniki
3. Uroš Jug, Javni zavod za šport Nova Gorica
 

Delovno predsedstvo
1. Ivan Pfeifer, ZPO d.o.o.Celje
2. Roman Jakič, Zavod Tivoli Ljubljana

3. Marjan Klepec, Rdeča dvorana ŠRC Velenje

 

Zapisničarka
1. Jana Janežič

 

Sklep 8
Upravni odbor predlaga skupščini potrditev zapisnika 1. seje skupščine združenja, ki je bila 28.5.2009 v Portorožu.

 

Sklep 9
Upravni odbor predlaga skupščini v obravnavo in sprejem poročilo združenja za leto 2009. Poročilo se bo pripravilo v obliki »predstavitvenega prospekta«, ki se bo uporabljal za predstavitev dela združenja na sestankih, konferencah, sejmih, seminarjih in predstavitvah.

 

Sklep 10
Upravni odbor predlaga skupščini v obravnavo in sprejem program združenja za leto 2010.

 

Program vključuje:

 • strokovne seminarje,
 • študijske ekskurzije,
 • projekt: Sistem plač (uskladitev plač direktorjev javnih zavodov),
 • projekt: dajatve za javno predvajanje glasbe,
 • projekt: Katalog športnih centrov Slovenije 2010,
 • projekt: Standardi in normativi načrtovanja, gradnje, upravljanja, vzdrževanja in uporabe infrastrukture za šport in prosti čas,
 • projekt: mednarodno sodelovanje.

 

Strokovne ekskurzije naj se pripravijo za managerje in tehnične delavce – vzdrževalce. V program ekskurzij naj se vključijo tudi sodobni objekti/centri v Sloveniji.

 

Sklep 11
Združenje naj v prihodnosti organizira strokovne ekskurzije na mednarodne sejme kot so FSB v Kölnu, Nemčija, sejem bazenske tehnike v Barceloni, Španija in ISPO v Münchnu, Nemčija.

 

Sklep 12
Upravni odbor predlaga skupščini razpravo o članarini, kotizacijah za seminarje in ekskurzije ter marketinškem paketu storitev.

 

TOČKA 4

 

Razno

 

Sklep 13
Združenje podpira projekt izdaje strokovne knjige – monografije o življenju in delu Stanka Bloudka, ki je eden izmed najpomembnejših načrtovalcev infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji. Združenje nima finančnih sredstev, s katerimi bi sofinanciralo izdajo knjige. Združenje bo promoviralo knjigo med občinami in podjetji ter zagotovilo sredstva iz drugih virov.

 

Sklep 14
Projekt »SLO Motion«, Slovenija – dežela športa, je zanimiv za promocijo infrastrukture za šport in prosti čas v državi in tujini. Projekt bo potrebno dodelati in operacionalizirati. Združenje ne bo nosilec projekta, ker nima finančnih sredstev za njegovo pripravo in izvedbo. V pripravo projekta naj se vključijo Ministrstvo za gospodarstvo, Slovenska turistična organizacija, turistično gospodarstvo in Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez.

 

Sklep 14
Združenje bo na podlagi letnega programa in finančnega načrta za letošnje leto, nabavilo prenosni računalnik s programi. To bo prva oprema, ki jo bo združenje nabavilo za svoje delovanje.

 

Seja upravnega odbora je bila zaključena ob 12.30.

 

Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

pixelZapisnik 6. seje upravnega odbora združenja
pixel[ 980 kb ]


pixel

I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008