pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel

Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
6. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije


Seja upravnega odbora je bila v petek, 16. marca 2007 ob 13. uri v Hotelu Bernardin v Portorožu. Sejo je vodil Jože Jenšterle, predsednik združenja.

 

Prisotni

Marko Trškan, direktor Agencije za šport Ljubljana, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto, Jože Jenšterle, višji strokovni delavec Zavoda za šport Kranj, Alojz Mavrič, direktor Športnega parka Kodeljevo Ljubljana, Zveze športnih društev Slovan Ljubljana, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, Miroslav Blažič, direktor Javnega zavoda Dvorana Tabor Maribor, Bogdan Čepič, direktor Javnega zavoda Športni center Maribor in Boris Makoter, direktor Zavoda »Športno rekreacijski center Tivoli« Ljubljana. Upravni odbor je bil sklepčen. Udeležbo na seji je opravičil Branko Žnidarič, direktor Javnega zavoda za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer.

 

Dnevni red

  1. Zapisnik 5. seje upravnega odbora združenja
  2. Zakon o športu – predlogi združenja
  3. Predlog za nagrade
  4. Razno

 

Sklepi

 

TOČKA 1

 

Sklep 1
Upravni odbor je sprejel zapisnik 5. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 1. februarja  2007 v Ljubljani.

 

TOČKA 2

 

Sklep 2
Upravni odbor se je seznanil s predlogom Združenja športnih centrov Slovenije za dopolnitve in spremembe osnutka Zakona o športu. Predloge bodo obravnavali udeleženci strokovnega seminarja in posveta “Standardi in normativi upravljanja in vzdrževanja športnih centrov” v Portorožu. Predlog bo obravnavala skupščina združenja na svoji seji dne 29.3.2007 na Otočcu. Sklepi skupščine združenja bodo posredovani Ministrstvu za šolstvo in šport, Ministrstvu za javno upravo, Olimpijskemu komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez, Strokovnemu svetu za šport Vlade Republike Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije.

 

TOČKA 3

 

Sklep 4
Upravni odbor je v skladu z 20., 22. in 24. členom Statuta Združenja športnih centrov Slovenije sprejel sklep o nagradah za uspešno opravljeno delo in dosežene rezultate pri organizaciji in izvedbi delovanja združenja v obdobju od ustanovitve odbora upravljavcev športnih centrov in združenja športnih centrov do skupščine združenja v marcu letos.

 

Sklep 5
Uprava združenja bo v skladu s programom in finančnim načrtom združenja za letošnje leto in ocenjenimi finančnimi možnostni, do prihodnje seje upravnega odbora združenja pripravila predlog za financiranje administrativnega poslovanja in delo pisarne združenja.

 

Sklep 6
Člani upravnega odbora združenja bodo opravili razgovore z največjimi dobavitelji blaga in storitev (5) v zvezi z marketinško ponudbo združenja. Na skupščini združenja bo upravni odbor pozval vse člane združenja, da predstavijo marketinško ponudbo združenja svojim dobaviteljem.

 

Sklep 7
Uprava združenja bo pripravila predlog nagrajevanja članov upravnega odbora in odborov združenja, v skladu z Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Ur.l. RS 19/07).

 

TOČKA 4

 

Sklep 8
Član izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športni zvez, Rafko Križman bo dogovoril sestanek s predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije, o bodočem sodelovanju med združenjem in komitejem.

 

Sklep 9
Upravni odbor združenja je v članstvo združenja sprejel Zvezo športnih društev Ilirska Bistrica (Občina Ilirska Bistrica). Novo članico bo predlagal v potrditev skupščini združenja.

 

Sklep 10
7. Seja upravnega odbora bo v četrtek, 29.3.2007 na Otočcu.


Zapisnik si lahko tudi shranite oz. natisnete.

 

pixelZapisnik 6. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 121 kb ]

 

Za odprtje dokumenta potrebujete program AdobeReader, ki si ga lahko brezplačno naložite s klikom na ikono


pixel


 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008