pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
6. seje Združenja športnih centrov Slovenije


Seja je bila v četrtek, 4. decembra 2008 ob 14.30 uri, v Hotelu Ribno Bled. Člani združenja in kandidati za članstvo v združenju, so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo skupščine.

 

Prisotni

Predstavniki članov združenja: Roman Jakič, Drago Banović, Alojz Mavrič, Zavod Tivoli Ljubljana, David Zupan, Športni center GIB Ljubljana, Janez Maršič, Javni zavod za šport občine Kočevje, Alojz Deželak, Kulturno rekreacijski center Hrastnik, Marija Imperl, KTRC, kulturno rekreacijski center Radeče, Tadej Mežnar, Zveza mariborskih športnih društev Branik, Aleš Antolinc, Javni zavod Športni objekti Maribor (pooblastilo) in Železničarsko športno društvo Maribor, Boštjan Zemljarič, Zavod za šport Ptuj, Marjan Štimec, Zavod za šport Slovenska Bistrica, Igor Rakuša, Strelski center Gaj d.o.o. Pragersko, Miran Mlakar, Športni center Ravne na Koroškem, Ivan Pfeifer in Jelka Čmer, Javni gospodarski zavod ZPO Celje, Darko Ratajc, Zavod za šport Slovenske Konjice, Uroš Vidmajer, Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Marjan Klepec, Rdeča dvorana, Športno rekreacijski center P.O. Velenje, Nino Ošlovnik, Športna zveza Šoštanj, Branko Fartek, Zavod za šport Kranj, Aco Trampuž, Mega center Kranj, Jukal d.o.o. Ljubljana, Magdalena Rejec, Javni zavod Ratitovec Železniki, Bojan Žerovec, Infrastruktura Bled d.o.o., Silvo Poljanšek, Infrasport d.o.o. Kranjska Gora, Uroš Jug, Javni zavod za šport Nova Gorica, Uroš Pintar, Zavod za šport Ajdovščina, Brane Florjanič, Javni zavod za šport Mestne občine Koper - Centro pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Božo Dragan, Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Tomislav Tiringer, Športna zveza Postojna, Matjaž Ukmar, Javni zavod Športni in mladinski center Piran, Rafko Križman, Agencija za šport Novo mesto in Ciril Kolešnik, Zavod za šport Brežice. Drugi udeleženci: Jože Jenšterle, predsednik združenja, Jana Janežič, poslovna sekretarka združenja in Domen Vogelsang, Unior d.d. Zreče.

 

Dnevni red

1. Imenovanje verifikacijske komisije in ugotovitev prisotnosti
2. Imenovanje delovnih organov seje skupščine
3. Potrditev sprejema novih članov združenja
4. Zapisnik 5. seje skupščine združenja
5. Programsko poročilo združenja 2008
6. Program združenja 2009
7. Ustanovitev mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas
8.1. Volitve predsednika, članov upravnega in nadzornega odbora Združenja športnih centrov Slovenije
8.2. Volitve predsednika, generalnega sekretarja, nadzornika in članov upravnega odbora Mernarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas
9. Razno

 

Na predlog upravnega odbora je skupščina spremenila vrstni red točk dnevnega reda 7 in 8. Volitve za člane organov združenja in mednarodnega združenja so bile izvedena za ustanovitvijo mednarodnega združenja.

 

Razprava in sklepi

Sejo skupščine združenja je odprl predsednik združenja in pozdravil je predstavnike članov združenja.

 

TOČKA 1

 

Ugotovitev prisotnosti

Predsednik združenja je predlagal imenovanje članov verifikacijske komisije, ki bo ugotovila prisotnost članov na seji in sklepčnost skupščine.

 

Sklep 1
Prisotni člani skupščine Združenja športnih centrov Slovenije so soglasno imenovali člane verifikacijske komisije. Člani komisije so: David Zupan, Aco Trampuž in Božo Dragan.

 

Sklep 2
Združenje športnih centrov Slovenije ima 51 članov. V skladu s tretjo alinejo 8. člena Statuta združenja ima Zavod Tivoli Ljubljana, kot član združenja z večjim številom glasov, tri glasove v skupščini združenja. Skupščina združenja ima kvorum 53 glasov.

 

Sklep 3
Verifikacijska komisija je na podlagi pooblastil in liste prisotnosti ugotovila, da je na seji skupščine združenja prisotno 30 članov združenja, ki imajo 32 glasov. Ugotovljeno je bilo, da je imel Aleš Antolinc, pooblastili za dva člana združenja, Javni zavod Športni objekti Maribor in Železničarsko športno društvo Maribor, Na seji je bila prisotna več kot polovica delegatov članov združenja. V skladu z 18. členom Statuta združenja je bila seja skupščine sklepčna. Skupščina je sprejela poročilo verifikacijske komisije.

 

TOČKA 2

 

Imenovanje delovnih organov seje skupščine

 

Sklep 4
Na predlog upravnega odbora je skupščine imenovala delovne organe seje skupščine. (1) Delovno predsedstvo: Jože Jenšterle, Roman Jakič in Ivan Pfeifer. (2) Volilna komisija: Tomo Tiringer, Magdalena Rejec in Nino Ošlovnik. (3)

 

Zapisnikarka: Jana Janežič.

 

Sklep 5
Člani skupščine so potrdili dopolnjen dnevni red 6. seje skupščine združenja.

 

TOČKA 3

 

Potrditev sprejema novih članov združenja

Predsednik združenja je predstavil sklepe upravnega odbora o sprejemu novih članov združenja. Te sklepe je upravni odbor sprejel na podlagi reorganizacije upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas v Mariboru. Mestna občina Maribor je ukinila Javni zavod Dvorana Tabor Maribor in Športni center Maribor ter ustanovila Javni zavod Športni objekti Maribor. Iz članstva združenja se izbrišeta: Javni zavod Dvorana Tabor Maribor in Športni center Maribor. Na podlagi 16. člena Statuta združenja in sklepa upravnega odbora z dne 4.11.2008, se potrdi članstvo Javnemu zavodu Športni objekti Maribor in podjetju Unior d.d. Zreče. Predstavil je tudi sklep upravnega odbora, da se na podlagi 8. člena Statuta združenja, določi število glasov in višina članarine različnim vrstam članov združenja. Predsednik je predlagal skupščini, da potrdi individualne člane združenja, ki jih je sprejel upravni odbor. Aco Trampuž je vprašal, ali so individualni člani potrebni in ali jih statut sploh določa. Ciril Kolešnik je povedal, da 8. člen Statuta združenja določa individualno članstvo v združenju in njihov status.

 

Sklep 6
Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je potrdila nove člane združenja, ki jih je upravni odbor sprejel v članstvo združenja, na svoji 16. seji dne, 4.11.2008. Skupščina je potrdila tudi sklepe upravnega odbora, ki določajo status posameznih članov združenja, število glasov in višino članarine. Novi člani združenja, ki imajo glasovalno pravico, lahko sodelujejo v glasovanjih na današnji seji skupščine združenja.

 

TOČKA 4

 

Zapisnik 5. seje združenja

 

Sklep 7
Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je potrdila zapisnik 5. seje skupščine Združenja športnih centrov Slovenije, ki je bila v Celju dne, 30. maja 2008.

 

TOČKA 5

 

Programsko poročilo združenja 2008

Marija Imperl je v imenu nadzornega odbora združenja podala oceno izvajanja programa v letu 2008. Poudarila je, da se je združenje v prvem letu obstoja uveljavilo, dobro delovalo in v celoti izpolnilo program. Program je bil zelo obsežen in zahteven za izvedbo, ker združenje ni imelo nobenih sistemskih virov financiranja. Svojo dejavnost si je združenje financiralo s članarino, izvajanjem strokovnega usposabljanja, študijskimi ekskurzijami, poslovnim svetovanjem, marketinškimi aktivnostmi ter v manjši meri s sredstvi, ki jih je dobilo za projekte na razpisih Fundacije za šport. Ciril Kolešnik je ocenil delovanje združenja kot uspešno in pohvalil delo uprave združenja. Predlagal je, da skupščina sprejme programsko poročilo, finančno poročilo pa spomladi, ko bodo pripravljeni računovodski izkazi. Aco Trampuž je dejal, da on v njegovem podjetju vedno poda lastnikom tudi finančno poročilo. To mora storiti tudi uprava združenja.

 

Sklep 8
Skupščina je sprejela Programsko poročilo za leto 2008. Ugotovila je, da je združenje v preteklem letu poslovalo uspešno ter izvedlo sprejeti program. Finančno poročilo z računovodskimi izkazi bo obravnavala spomladi.

 

TOČKA 6

 

Program združenja 2009

Ivan Pfeifer je predstavil program združenja za prihodnje leto. Poudaril je najpomembnejše cilje: nadaljnje uveljavljanje sektorja upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas, strokovno izobraževanje in usposabljanje, organizacija študijskih ekskurzij, strokovna pomoč in svetovanje članom, razvoj informacijskih sistemov, založništvo, marketinške aktivnosti, razvoj mednarodnega sodelovanja ter zagotavljanje pogojev za poslovanje združenja. Brane Fartek je izpostavil potrebo po vodenju aktivnosti za skupno nabavo energentov, drugega blaga in storitev ter zniževanje štroškov. Ciril Kolešnik je podprl programske usmeritve združenja in pripravljenost za zagotavljanje potrebnih pogojev za poslovanje združenja. Aco Trampuž je povedal, da njega plače v javnem sektorju ne zanimajo, ker deluje v zasebnem sektorju. Predlagal je, da se združenje bolj ukvarja z ekonomičnostjo poslovanja in ustvarjanjem dobičkov.

 

Sklep 9
Skupščina združenja je sprejela Program združenja za leto 2009.

 

TOČKA 7

 

Ustanovitev mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas

Roman Jakič je predstavil potrebo po mednarodnem povezovanju in sodelovanju z upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas ter njihovimi asociacijami iz drugih držav, na področju izmenjave znanja in izkušenj, priprave standardov in normativov načrtovanja, gradnje, upravljanja in vzdrževanja infrastrukture. Jože Jenšterle je člane združenja seznanil z izvedenimi mednarodnimi aktivnostmi, ki jih je združenje opravilo v preteklosti ter vzpostavljenimi povezavami s tujimi športnimi centri in njihovimi asociacijami. Marjan Klepec je vprašal ali bodo člani združenja plačevali članarino v mednarodnem združenju. Jože Jenšterle je pojasnil, da člani združenja ne bodo plačevali dodatne članarine, ampak bo mednarodnemu združenju namenjen del članarine za Združenje športnih centrov Slovenije. Višino bo določil upravni odbor mednarodnega združenja in potrdil upravni odbor Združenja športnih centrov Slovenije. Branko Fartek je vprašal zakaj sta potrebni dve združenji. Roman Jakič in Jože Jenšterle sta pojasnila, da v Združenju športnih centrov Slovenije uveljavljamo interese upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji, medtem ko se bodo v okviru mednarodnega združenja uveljavljali tudi interesi tistih upravljavcev in njihovih asociacij, ki se bodo včlanili v to mednarodno združenje. Ciril Kolešnik je poudaril potrebo po mednarodnem sodelovanju in možnost izmenjave študijskih programov. Marjan Klepec je povedal, da bo mednarodno združenje zaživelo, ko se bodo v njega vključili tudi upravljavci in asociacije iz drugih držav. Roman Jakič je predstavil možnost prijave projektov na razpise evropskih strukturnih skladov. Jože Jenšterle je povedal, da ustanovitvi mednarodnega združenja sledijo postopki registracije, zato bo pripravljen zapisnik in dokumentacija. V prihodnjem letu se načrtuje konferenca (skupščina) mednarodnega združenja.

 

Sklep 10
Člani Združenja športnih centrov Slovenije, so sprejeli statut in program ter ustanovili Mednarodno združenje upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas – IASLIM, International Association of Sport and Leisure Infrastructure Management. Ustanovni člani so podpisali pristopne izjave.

 

TOČKA 8/1

 

Volitve predsednika, članov nadzornega in upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije

Predsednik združenja je članom skupščine predstavil javni razpis za direktorja, ki ga je Združenje športnih centrov Slovenije dne, 23.9.2008, objavilo na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije in spletnih straneh Združenja športnih centrov Slovenije. Prijavilo se je 6 kandidatov. Razpisna komisija je dne 17.10.2008, pregledala prispele prijave na razpis in oblikavala poročilo. Upravni odbor je na svoji seji dne 4.11.2008, za direktorja združenja imenoval Jožeta Jenšterla. Direktor se bo zaposlil, ko bodo zagotovljeni materialni in finančni pogoji. Upravni odbor je na seji dne 4.11.2008, pozval vse člane združenja, da predlagajo kandidate za predsednika in člane organov združenja. Volitve predsednika in članov organov so potrebne zaradi spremenjenega statusa nekaterih članov organov (imenovanja na drug položaj, izvolitve na nove funkcije, upokojitve, zamenjave služb). Predsednik združenja je predlagal tajne volitve. Tomo Tiringer je predlagal javne volitve. Predsednik združenja, je vsem članom organov združenja zaradi poenostavitve postopkov, predlagal, da skupaj odstopijo. Na ta poziv so člani organov združenja izjavili, da odstopajo s funkcij članov organov združenja. Branko Fartek je za člana upravnega odbora združenja predlagal Acota Trampuža. Na vprašanje Cirila Kolešnika ali sprejema kandidaturo, je odgovoril, da jo.

 

Sklep 11
Skupščina združenja je sprejela sklep, da se izvedejo volitve z javnim glasovanjem.

 

Sklep 12
Skupščina združenja je sprejela odstop predsednika in članov organov združenja.

 

Sklep 13
Skupščina združenja je soglasno za predsednika združenja z mandatom 4.12.2008 – 4.12.2012, izvolila Ivana Pfeiferja, direktorja Javnega gospodarskega zavoda ZPO Celje.

 

Sklep 14
Skupščina združenja je soglasno za člane nadzornega odbora z mandatom 4.12.2008 – 4.12.2012, izvolila Borisa Vrhovnika, Zavod za šport Zagorje ob Savi, Marjana Štimca, Zavod za šport Slovenska Bistrica in Roberta Janeva, Center za kulturo, šport in prireditve Izola.

 

Sklep 15
Skupščina združenja je soglasno za člane upravnega odbora z mandatom 4.12.2008 – 4.12.2012, izvolila Alojza Mavriča, Zavod Tivoli, Enota Kodeljevo, Marijo Imperl, Kulturno rekreacijski center Radeče, Cirila Kolešnika, Zavod za šport Brežice, Braneta Florjaniča, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Rafkota Križmana, Agencija za šport Novo mesto, Dragota Banoviča, Zavod Tivoli, Marjana Klepca, Rdeča dvorana P.O. Velenje, Matjaža Ukmarja, Javni zavod Športni in mladinski center Piran, Antona Kneza, Javni zavod Športni objekti Maribor, Damjana Pintarja, Unior d.d. Zreče, Igorja Rakušo, Strelski center Gaj d.o.o. Pragersko, Uroša Juga, Javni zavod za šport Nova Gorica in Acota Trampuža, Mega center Kranj, Jukal d.o.o. Ljubljana.

 

TOČKA 8/2

 

Volitve predsednika, generalnega sekretarja, nadzornika in upravnega odbora Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas

Predstavljen je bil predlog za predsednika, nadzornika in člane upravnega odbora mednarodnega združenja.

 

Sklep 16
Člani združenja so sprejeli sklep, da se izvedejo volitve z javnim glasovanjem.

 

Sklep 17
Skupščina združenja je soglasno za predsednika mednarodnega združenja z mandatom 4.12.2008 – 4.12.2012, izvolila Romana Jakiča, direktorja Zavoda Tivoli Ljubljana.

 

Sklep 18
Skupščina združenja je soglasno za generalnega sekretarja mednarodnega združenja z mandatom 4.12.2008 – 4.12.2012, izvolila Jožeta Jenšterla, direktorja Združenja športnih centrov Slovenije.

 

Sklep 19
Skupščina združenja je soglasno za nadzornika mednarodnega združenja z mandatom 4.12.2008 – 4.12.2012, izvolila Borisa Vrhovnika, Zavod za šport Zagorje ob Savi.

 

Sklep 20
Skupščina združenja je soglasno za člane upravnega odbora mednarodnega združenja z mandatom 4.12.2008 – 4.12.2012, izvolila Ivana Pfeiferja, Javni gospodarski zavod ZPO Celje, Silvota Poljanška, Infrasport d.o.o. Kranjska gora in Braneta Florjanica, Javni zavod za šport Mestne občine Koper.

 

TOČKA 9

 

Razno

Ivan Pfeifer se je v imenu vseh izvoljenih članov organov, zahvalil članom združenja za izkazano zaupanje, dosedanjim članom organov združenja pa za uspešno delo.

 

Zapisala:

Jana Janežič

 

Zapisnik si lahko tudi shranite oz. natisnete.

 

pixelZapisnik 6 seje Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 160 kb ]

 


pixel

 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008