pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


Z A P I S N I K
7. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije

 

Seja upravnega odbora je bila v četrtek, 21. januarja 2010 ob 11. uri, v sejni sobi Zavoda ŠRC Tivoli Ljubljana v Ljubljani. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Na podlagi 19. člena Statuta združenja je bil upravni odbor sklepčen. Sejo je vodil Ivan Pfeifer, predsednik združenja.

 

Prisotni

Ivan Pfeifer, predsednik združenja in direktor ZPO Celje d.o.o., Drago Banovič, namestnik direktorja Zavoda ŠRC Tivoli Ljubljana, namestni direktorja, Alojz Mavrič, Zavod ŠRC Tivoli Ljubljana, vodja Enote Kodeljevo, Tone Knez, direktor Javnega zavoda Športni objekti Maribor, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane ŠRC P.O. Velenje, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica in Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto (prisoten v drugem delu seje). Na seji sta bila prisotna Roman Jakič, direktor Zavoda ŠRC Tivoli Ljubljana in Jože Jenšterle, direktor združenja. Svojo odsotnost je opravičil: Matjaž Ukmar, direktor Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran.

 

Dnevni red

 1. Zapisnik 6. seje upravnega odbora združenja
 2. Program strokovnega usposabljanja
 3. Program mednarodnega sodelovanja
 4. Publikacija »Športni centri Slovenije«
 5. Standardi in normativi načrtovanja, gradnje, upravljanja, vzdrževanja in uporabe infrastrukture za šport in prosti čas
 6. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa in mladinske dejavnosti – Ur.list 81/2006
 7. Finančno poslovanje združenja
 8. Uporaba smole za rokometaše v športnih dvoranah
 9. Vloga za članstvo v združenju
 10. Monografija o Stankotu Bloudku

 

TOČKA 1

 

Sklep 1

Upravni odbor je sprejel zapisnik 6. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 12. novembra 2009 v Celju.

 

TOČKA 2

 

Sklep 2
Upravni odbor je vsebinsko opredelil in dopolnil program strokovnega usposabljanja za leto 2010, ki ga je sprejela skupščina združenja na svoji seji dne, 3.12.2009. Program Mednarodne šole upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas vključuje nabor naslednjih strokovnih seminarjev in študijskih ekskurzij, ki se bodo izvajali v skladu s potrebami članov združenja in dogovori z izvajalci:

 1. Strokovni seminar »Upravljanje travnatih površin za šport in prosti čas – Golfska igrišča – Stadioni«, 16.3.-18.3.2010, GRM Novo mesto, center biotehnike in turizma
 2. Strokovni seminar »Bazeni in kopališča« - 6.5.2010, Portorož
 3. Strokovni seminar »Trženje prireditev v športnih objektih« - 2.12.2010 – Zreče, Rogla
 4. Strokovni seminar »Večnamenski objekti za šport in prosti čas – Playness centri« - 2010
 5. Študijska ekskurzija »Avstrija« (Innsbruck) – april 2010
 6. Študijska ekskurzija »Italija« (Ancona) – 7. – 8.5.2010
 7. Študijska ekskurzija »Športni center Stožice Ljubljana« - oktober 2010
 8. Študijska ekskurzija »Španija« (Barcelona) – oktober 2010
 9. Študijska ekskurzija »Športni center Bonifika Koper« - november 2010

 

Skupaj z Zavodom Tivoli se preveri možnost ogleda podjetja Limonta Sport Italia S.P.A. Via Traversa V. Forti, SNC, 56121 Montacchiello Pisa, ki proizvaja posebne vrste umetne in naravne trave.

 

Sklep 3
Združenje bo program strokovnega usposabljanja organiziralo v okviru razvoja izobraževalnega projekta »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas«. Pri razvoju programa bomo sodelovali s konzorcijskimi partnerji, izobraževalnimi ustanovami, specializiranimi podjetji in športnimi organizacijami. Konzorcijski partnerji, s katerimi imamo podpisano konzorcijsko pogodbo so: (1) Univerza na Primorskem, (2) Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, (3) Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Medpodjetniški izobraževalni center, (4) Ensico d.o.o. Ljubljana, Družba za športne inovacije, (5) El-Tec Mulej d.o.o. Bled, (6) Združenje vzdrževalcev golf igrišč Slovenije.

 

Sklep 4
Program strokovnega usposabljanja se bo med letom dopolnjeval, v skladu z interesi članov združenja, novimi vsebinami ter dogovori z izvajalci predavanj in ekskurzij.

 

TOČKA 3

 

Sklep 5
Člani združenja bodo sodelovali pri pripravi in izvedbi programa Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas. Združenje bo pripravilo posebno ponudbo za udeležbo na mednarodnem seminarju in Evropski konferenci mednarodnega združenja, ki bosta potekala (predvidoma) v 23.9.2010 (četrtek) in 24.9.2010 (petek) na Reki, Hrvaška ali Barceloni, Španija.

 

Sklep 6
Združenje bo sodelovalo pri razvoju izobraževalnega projekta »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas«. Oblikovali bomo mednarodni konzorcij združenj upravljavcev, Univerz, poslovnih šol in specializiranih podjetij.

 

Sklep 7
Združenje bo sodelovalo pri pripravi in izvedbi mednarodnih seminarjev in kontinentalnih konferenc mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas.

 

TOČKA 4

 

Sklep 8
Združenje bo nadaljevalo z zbiranjem gradiv in fotografij o infrastrukturi za šport in prosti čas, s katero upravljajo člani združenja. V kolikor bo združenje od Fundacije za financiranje športnih organizacij in Ministrstva za šosltvo in šport, na javnih razpisih, prejelo vsaj 30.000 evrov, bo v letu 2010 izdalo novo publikacijo in elektronski katalog “Športni centri Slovenije 2010”.

 

Sklep 9
Združenje bo za pripravo publikacije “Športni centri Slovenije” organiziralo tri regijske posvete s člani združenja.

 

Urnik posvetov:

Hala Tivoli Ljubljana, 18.2.2010

 • Zavod ŠRC Tivoli Ljubljana
 • Športno društvo GIB Šiška
 • Športni center Triglav d.o.o.
 • Slovenijašport-3T, trženje, inženiring, d.o.o. Ljubljana
 • Zavod za šport in prireditve Medvode
 • Zavod za šport in rekreacijo Domžale
 • Športni center Ribnica
 • Javni zavod za šport občine Kočevje
 • Zavod Ivana Cankarja Vrhnika
 • Gostinsko rekreacijski center Zapolje
 • Zavod za šport Zagorje ob Savi
 • Zavod za šport Trbovlje
 • Kulturno rekreacijski center Hrastnik
 • KTRC, kulturno turistični rekreacijski center Radeče
 • Zavod za šport Kranj
 • Mega center Kranj
 • Zavod za šport Škofja Loka
 • Javni zavod Ratitovec Železniki
 • Infrastruktura Bled d.o.o.
 • Zavod za šport Jesenice
 • Infrasport, d.o.o. Kranjska Gora
 • Agencija za šport Novo mesto
 • Zavod za šport Brežice

 

Celjski sejem Celje, 25.2.2010

 • Zveza mariborskih športnih društev Branik
 • Železničarsko športno društvo Maribor
 • Javni zavod Športni objekti Maribor
 • Zavod za šport Ptuj
 • Zavod za šport Slovenska Bistrica
 • Strelski Center Gaj d.o.o.
 • Veslaško društvo Dravske elektrarne Maribor
 • Športni zavod Ravne na Koroškem
 • ZPO Celje d.o.o.
 • Zavod za šport Slovenske Konjice
 • Unior d.d. Zreče
 • Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
 • Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
 • Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
 • Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod Velenje
 • Športna zveza Šoštanj
 • Javni zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje
 • Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer

 

Bonifika Koper, 5.3.2010

 • Javni zavod za šport Nova Gorica
 • Zavod za šport Občine Tolmin
 • Zavod za šport Ajdovščina
 • Javni zavod za šport Mestne občine Koper - Centro pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria
 • Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
 • Športna zveza Postojna
 • Zveza športnih društev Ilirska Bistrica
 • Center za kulturo, šport in prireditve Izola
 • Javni zavod Športni in mladinski center Piran – Centro sportivo e giovanile Pirano

 

TOČKA 5

 

Sklep 10
Združenje bo nadaljevalo s pripravo strokovnih podlag za izdelavo standardov in normativov načrtovanja, gradnje, upravljanja, vzdrževanja in uporabe infrastrukture za šport in prosti čas.

 

Sklep 11
Združenje bo projekt »Standardi in normativi načrtovanja, gradnje, upravljanja, vzdrževanja in uporabe infrastrukture za šport in prosti čas«, prijavilo na razpis Ministrstva za šolstvo in šport.

 

Sklep 12
Združenje bo Ministrstvu za šolstvo in šport predlagalo pripravo podzakonskega akta (pravilnika), ki bo določal standarde in normative načrtovanja, gradnje, upravljanja, vzdrževanja in uporabe infrastrukture za šport in prosti čas v državi.

 

TOČKA 6

 

Sklep 13
Upravni odbor predlaga Ministrstvu za šolstvo in šport ter Ministrstvu za javno upravo, sestanek v zvezi z izvajanjem ter spreminjanjem Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa in mladinske dejavnosti. Razlogi za sestanek so težave in nejasnosti pri izvajanju pravilnika.

 

TOČKA 7

 

Direktor je poročal o marketinških aktivnostih in pogodbah o poslovnem sodelovanju s podjetji: Elan Inventa d.o.o. Begunje na Gorenjskem, Slovenijašport-3T d.o.o. Ljubljana, Planet Sport d.o.o. Ljubljana, ZPO d.o.o. Celje, Difa-Trading d.o.o. radovljica, Ivec d.o.o. Maribor, Sorgo d.o.o. Koper, Evrntim d.o.o. Ljubljana, Izolacija Kepic s.p. Cerklje na Gorenjskem, El-Tec Mulej d.o.o. Bled, Fingar d.o.o. Rogaška Slatina, AB d.o.o. Žirovnica, Dsport d.o.o. Kranj, Kimi d.o.o. Trzin, Sotom d.o.o. Ljubljana, Boštjan Pavlič s.p.p. Domžale in Konica Minolta d.o.o. Ljubljana.

 

Sklep 14
Upravni odbor se je seznanil s pregledom finančnega poslovanja združenja v letu 2009 in ga potrdil.

 

Sklep 15
Člani upravnega odbora so se seznanili tudi s pregledom kratkoročnih terjatev do kupcev v državi in se obvezali, da bodo do konca meseca januarja poravnali finančne obveznosti svojih zavodov, podjetij ali organizacij. Potrdili so odpis zapadlih terjatev zaradi časovne odmaknjenosti in težke izterljivosti, do naslednjih kupcev:
1. TRC Celje d.o.o. v znesku 60 evrov,
2. E&T Planinc d.o.o. Ljubljana v znesku 110 evrov,
3. Zveza ŠD Ilirska Bistrica v znesku 650 evrov.

Za naslednje kupce naj se izvede izvržba:
4. Memo AB d.o.o. Škofja Loka v znesku 720 evrov,
5. Mimeks trade d.o.o. Žalec v znesku 480 evrov.

 

Sklep 16
Upravni odbor je ocenil delo direktorja združenja kot uspešno in mu dodelil stimulacijo v znesku mesečne plače. Stimulacija se bo izplačala v letu 2010 v skladu s finančnimi možnostmi združenja.

 

Sklep 17
Upravni odbor je ocenil delo poslovne sekretarke združenja kot uspešno in ji bo povrnil materialne stroške, ki jih je imela v letu 2009 z organizacijo seminarjev, sestankov in skupščin združenja ter izvedbo projektov. V letu 2010 se bodo tekoče izplačevala nadomestila materialnih stroškov.

 

Sklep 18
Člani upravnega odbora bodo do konca meseca januarja 2010 sporočili imena in kontakte podjetij, ki se želijo predstaviti članom združenja s svojo ponudbo blaga in storitev, v obliki oglaševanja ali pokroviteljstva.

 

TOČKA 8

 

Sklep 19
Upravni odbor predlaga Rokometni zvezi Slovenije sestanek v zvezi z uporabo smole za rokometaše v športnih dvoranah. Razlogi za sestanek so težave upravljavcev športnih dvoran pri upravljanju in vzdrževanju površin v dvoranah.

 

TOČKA 9

 

Sklep 20
Upravni odbor je obravnaval vlogo za sprejem v članstvo združenja. Sprejel je sklep, da se z današnjim dnem v članstvo združenja športnih centrov Slovenije sprejme Javni zavod za turizem in šport Slovenj Gradec, Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec. 3252 Rogatec. Letna članarina novega člana je 350 EUR.

 

TOČKA 10

 

Sklep 21
Upravni odbor je obravnaval pripravo monografije o Stankotu Bloudku in sprejel sklep, da bo pozval člane, da prispevajo 50 evrov za izdajo monografije.

 

Seja upravnega odbora je bila zaključena ob 12.30.

 

Dokument si lahko tudi natisnete oz. shranite:

 

pixelZapisnik 7. seje upravnega odbora
pixel[ 174 kb ]


pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008