pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
7. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije


Seja upravnega odbora je bila v četrtek, 29. marca 2007 ob 10. uri v Hotelu Šport na Otočcu. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo odbora. Sejo je vodil Jože Jenšterle, predsednik združenja.

 

Prisotni

Marko Trškan, Agencija za šport Ljubljana, Ciril Kolešnik, Zavod za šport Brežice, Rafko Križman, Agencija za šport Novo mesto, Miroslav Blažič, Javni zavod Dvorana Tabor Maribor, Bogdan Čepič, Javni zavod Športni center Maribor, Boris Makoter, Zavod »Športno rekreacijski center Tivoli« Ljubljana, Ivan Pfeifer, Javni gospodarski zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje in  Jože Jenšterle, predsednik združenja. Na seji je bil prisoten Dragan Banovič, Zavod »Športno rekreacijski center Tivoli« Ljubljana. Upravni odbor je bil sklepčen. Udeležbo na seji sta upravičila Alojz Mavrič, Športni park Kodeljevo Ljubljana, Zveza športnih društev Slovan Ljubljana in Branko Žnidarič, Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer.

 

Dnevni red

  1. Zapisnik 6. seje upravnega odbora združenja
  2. Obravnava gradiv za 3. sejo skupščine združenja
  3. Predlog za delo pisarne združenja in nagrajevanje
  4. Razno

 

Sklepi

 

TOČKA 1

 

Sklep 1
Upravni odbor je sprejel zapisnik 6. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 16. marca 2007 v Portorožu.

 

TOČKA 2

 

Sklep 2
Upravni odbor je pregledal gradiva za 3. sejo skupščine združenja. Oblikoval je predloge za člane delovnih teles seje skupščine združenja. V delovno predsedstvo je predlagal Markota Trškana, Rafka Križmana in Jožeta Jenšterla. V verifikacijsko komisijo je predlagal Bogdana Čepiča, Cirila Kolešnika in Borisa Makoterja. Za overovatelja zapisnika je predlagal Milorada Orlja in Velimirja Strnada. Upravni odbor združenja je oblikoval predlog sklepov, ki jih bo predlagal skupščini združenja.

 

Sklep 3
Upravni odbor v skladu z registracijo združenja in stališčem Ministrstva za gospodarsvo ter Registracijskega sodišča, podpira čimširše vključevanje upravljavcev športne infrastrukture v združenje. To pomeni vse pravo-statusne oblike upravljavcev športne infrastrukturte, ki danes obstajajo v državi: (1) javni zavodi za šport, (2) javni zavodi za kulturo, šport, prireditve in druge dejavnosti, (3) javne gospodarske družbe za upravljanje s komunalno infrastrukturo, (4) zveze športnih društev, (5) športna društva, (6) OKS-ZŠZ, (7) gospodarske družbe in (8) občine – mestne uprave. Najpomembnejša pogoja članstva v združenju sta upravljanje z (javno) športno infrastrukturo in izvajanje športni programov (agencije).

 

TOČKA 3

 

Sklep 4
Združenje športnih centrov Slovenije bo za poslovne prostore v Kranju, z lastnico in upravljavcem prostorov podpisalo pogodbo o najemu in pogodbo o poslovnem sodelovanju, s čimer si bo zagotovilo prostore za delo pisarne zveze in administrativno tehnične storitve za delovanje združenja.

 

Sklep 5
Upravni odbor združenja na podlagi 20. člena Statuta Združenja športnih centrov Slovenije za poslovno sekretarko imenuje Jano Janežič, ki bo svoje delo opravljala neprofesionalno.

 

Na podlagi 24. člena Statuta Združenja športnih centrov Slovenije je poslovni sekretar strokovno-tehnični delavec, ki je za svoje delo odgovoren predsedniku in upravnemu odboru. Poslovni sekretar lahko, na podlagi sklepa upravnega odbora, svoje delo opravlja profesionalno.

 

Na podlagi 25. člena Statuta Združenja športnih centrov Slovenije bodo naloge poslovne sekretarke:

  • vodi strokovna in tehnična dela združenja,
  • izvaja sklepe upravnega odbora,
  • pripravlja gradiva za seje upravnega odbora in strokovnih organov združenja,
  • opravlja finančno poslovanje združenja v skladu s programom in finančnim načrtom združenja,
  • usklajuje delo strokovnih organov združenja.

 

Sklep 6
Združenje športnih centrov Slovenije bo za pripravo in izvedbo letnega programa in projektov združenja z izvajalci podpisalo avtorske pogodbe, s katerimi si bo zagotovilo strokovno delo, vodenje programa in projektov združenja ter pravico, da uporablja avtorska dela in tiskana gradiva.

 

TOČKA 4

 

Pod točko: Razno, ni bilo razprave.Dokument si lahko tudi natisnete oz. shranite.

 

pixelZapisnik 7. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 63 kb ]

 

Za odprtje dokumenta potrebujete program AdobeReader, ki si ga lahko brezplačno naložite s klikom na ikono


pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008