pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
7. seje Združenja športnih centrov Slovenije

 

Seja je bila v četrtek, 7. maja 2009 ob 14.30 v kongresnem centru Hotela Slovenija v Portorožu. Člani združenja so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo skupščine.

 
Prisotni
Predstavniki članov združenja: Roman Jakič, Drago Banović, Alojz Mavrič, Zavod Tivoli Ljubljana, Matjaž Lenič, Slovenijašport-3T d.o.o. Ljubljana, Sašo Bratuš, Zavod za šport in prireditve Medvode, Hribar Aleksander, Športni center Ribnica, Janez Maršič, Javni zavod za šport občine Kočevje, Alojz Deželak, Kulturno rekreacijski center Hrastnik, Marija Imperl, KTRC, kulturno rekreacijski center Radeče, Igor Rakuša, Strelski center Gaj d.o.o. Pragersko, Miran Mlakar, Športni center Ravne na Koroškem, Ivan Pfeifer, Javno podjetje ZPO Celje, Darko Ratajc, Zavod za šport Slovenske Konjice, Uroš Vidmajer, Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Marjan Klepec, Rdeča dvorana, Športno rekreacijski center P.O. Velenje, Nino Ošlovnik, Športna zveza Šoštanj, Branko Fartek, Zavod za šport Kranj, Aco Trampuž, Mega center Kranj, Jukal d.o.o. Ljubljana,  Domen Kosmač, Zavod za šport Škofja Loka, Bojan Žerovec, Infrastruktura Bled d.o.o., Silvo Poljanšek, Infrasport d.o.o. Kranjska Gora, Uroš Jug, Javni zavod za šport Nova Gorica, Uroš Pintar,Zavod za šport Ajdovščina, Brane Florjanič, Javni zavod za šport Mestne občine Koper - Centro pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Božidar Dragan, Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Matjaž Ukmar, Javni zavod Športni in mladinski center Piran, Rafko Križman, Agencija za šport Novo mesto in Ciril Kolešnik, Zavod za šport Brežice. Drugi udeleženci: Jože Jenšterle, direktor združenja in Jana Janežič, poslovna sekretarka združenja.
 
Dnevni red
 1. Imenovanje verifikacijske komisije in ugotovitev prisotnosti
 2. Imenovanje delovnih organov seje skupščine
 3. Zapisnik 6. seje skupščine združenja
 4. Poslovno poročilo združenja 2008 (finančno poročilo)
 5. Program usposabljanja in mednarodno sodelovanje v letu 2009
 6. Skupne nabave blaga in storitev
 7. Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas
 8. Katalog dobaviteljev športnih centrov Slovenije 2009
 9. Srečanje športnih centrov Slovenije 2009
 10. Evropska konferenca Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas
 11. Razno
 
Razprava in sklepi
Sejo skupščine združenja je odprl predsednik združenja Ivan Pfeifer in pozdravil je predstavnike članov združenja.
 

TOČKA 1

 
Imenovanje verifikacijske komisije in ugotovitev prisotnosti
 
Upravni odbor združenja, je na svoji 4. seji sprejel ugotovitveni sklep o članstvu združenja. Sklep je sprejel na podlagi informacije uprave združenja, ki je prejela izstopne izjave od članov združenja: (1) Agencija za šport Ljubljana, zaradi organizacijskih sprememb v Mestni občini Ljubljana, (2) TRC Jezero d.o.o. Velenje, zaradi prenehanja dela gospodarske družbe in (3) Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, za enoletno prekinitev članstva zaradi organizacijskih sprememb v občini.
 
Predsednik združenja je predlagal imenovanje članov verifikacijske komisije, ki bo ugotovila prisotnost članov na seji in sklepčnost skupščine.
 
Sklep 1
Prisotni člani skupščine Združenja športnih centrov Slovenije so soglasno imenovali člane verifikacijske komisije. Člani komisije so: Marija Imperl, Uroš Jug in Silvo Poljanšek.
 
Sklep 2
Združenje športnih centrov Slovenije ima 48 članov, ki imajo 60 glasov na seji skupščine združenja. V skladu s tretjo alinejo 8. člena Statuta združenja imajo člani združenja različno število glasov. Zavod Tivoli Ljubljana in Javni zavod Športni objekti Maribor po 3 glasove. Javni gospodarski zavod ZPO Celje, Rdeča dvorana ŠRZ Velenje, Zavod za šport Kranj, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Agencija za šport Novo mesto, Javni zavod za šport Nova Gorica, Javni zavod za šport Ptuj in Unior d.d. Zreče imajo po 2 glasova. 38 članov združenja ima po 1 glas.
 
Sklep 3
Verifikacijska komisija je na podlagi pooblastil in liste prisotnosti ugotovila, da je na seji skupščine združenja prisotno 26 članov združenja, ki imajo 37 glasov. Na seji je bila prisotna več kot polovica glasov članov združenja. V skladu z 18. členom Statuta združenja je bila seja skupščine sklepčna. Skupščina je sprejela poročilo verifikacijske komisije.
 

TOČKA 2

 
Imenovanje delovnih organov seje skupščine
 
Sklep 4
Na predlog upravnega odbora je skupščine imenovala delovne organe seje skupščine. (1) Delovno predsedstvo:  Ivan Pfeifer, Branko Fartek in Marjan Klepec. (2) Zapisnikarka: Jana Janežič.
 

TOČKA 3

 
Zapisnik 6. seje združenja
 
Sklep 5
Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je potrdila zapisnik 6. seje skupščine Združenja športnih centrov Slovenije, ki je bila na Bledu dne, 4. decembra 2008.
 

TOČKA 4

 
Poslovno poročilo združenja 2008 (finančno poročilo)
 
Sklep 6
Skupščina združenja je na 6. seji dne, 4.12.2008 sprejela Poslovno poročilo za leto 2008, brez finančnega poročila. Skupščina sprejema poslovno poročilo združenja za leto 2008, ki ga je obravnaval nadzorni odbor združenja.

 

TOČKA 5

 
Program usposabljanja v letu 2009
 
Sklep 7
Združenje je uspešno izvedlo programe usposabljanja v letu 2009: (1) študijsko ekskurzijo v Avstrijo 27.1.2009, (2) študijsko ekskurzijo v Italijo in Švico od 17. do 19.3.2009, (3) študijsko ekskurzijo v Španijo od 22. do 26.4.2009 in (4) strokovni seminar »Prestrukturiranje sektorja infrastrukture za šport in prosti čas« v Portorožu od 6. do 7.5.2009.
 
Sklep 8
Združenje bo v letu 2009 pripravilo in izvedlo še naslednje programe usposabljanja: (1) študijsko ekskurzijo v Srbijo, od 14. do 16.5.2009, (2) strokovni seminar »Fitness in wellness centri« v jesenskih mesecih in (3) strokovni seminar »Prihodnost infrastrukture za šport in prosti čas« na Bledu od 2. do 3.12.2009. Uprava združenja pripravlja dodatne programe usposabljanja. Vsebine strokovnega usposabljanja naj se usmerijo v normativno delovanje upravljavcev.
 
Sklep 9
Združenje dobro sodeluje z Mednarodnim združenjem upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas. V zadnjih mesecih je bilo največ aktivnosti namenjeno pripravi in izvedbi mednarodnih seminarjev ter konferenc mednarodnega združenja.
 

TOČKA 6

 
Skupne nabave blaga in storitev
 
Sklep 10
Skupščina združenja se je seznanila z aktivnostmi uprave pri izvajanju projekta skupnih nabav blaga in storitev. Na sestanku vodij objektov in vzdrževalcev so dogovorili način vodenja projekta in vrste blaga in storitev, ki bodo vključene v projekt v prvem letu. Imenovali so komisijo za skupne nabave blaga in storitev. Člani združenja so ocenili dobavitelje, blago in storitve. Vse podatke bo združenje objavilo v Katalogu dobaviteljev športnih centrov Slovenije.
 

TOČKA 7

 
Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas
 
Sklep 11
Združenje v sodelovanju z Mednarodnim združenjem upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, Univerzami in poslovnimi šolami po svetu, razvija mednarodni izobraževalni program za managerje in strokovne delavce upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas. Program bo ponujen visokošolskim ustanovam, da ga bodo vključile v svoj učni načrt (curriculum) kot dodiplomski študij, podiplomski študij ali kot program vseživljenskega izobraževanja. Postopki in aktivnosti pri razvoju programa se bodo nadaljevali. Interes združenja je, da bo program v prihodnjem letu ponujen na izobraževalnem trgu.
 

TOČKA 8

 
Katalog dobaviteljev športnih centrov Slovenije 2009
 
Sklep 12
Skupščina združenja se je seznanila s potekom priprav na izdajo Kataloga dobaviteljev športnih centrov Slovenije 2009. Uprava združenja naj nadaljuje z zbiranjem podatkov ter urejanjem gradiva za katalog. Člani združenja naj posredujejo podatke o svojih dobaviteljih. Imenovana komisija za skupne nabave blaga in storitev bo ocenila dobavitelje, blago in storitve. Katalog bomo izdali v letu 2009.
 
Sklep 13
Skupščina združenja se je seznanila s potekom priprav na izdajo publikacije Športni centri Slovenije Katalog 2009. Fundacija za šport v letu 2009 ni odobrila sredstev združenju za izdajo kataloga. Dopolnjene podatke o upravljanju športne infrastrukture je poslalo šest članov združenja. Drugi upravljavci infrastrukture (žičničarji, golf igrišča, konjeniški centri, naravna zdravilišča, kampi) še niso poslali podatkov in fotografij objektov in površin, ki jih upravljajo. Priprave na izdajo novega kataloga se bodo nadaljevale. Projekt bo izveden v skladu s finančnimi možnostmi.
 

TOČKA 9

 
Srečanje športnih centrov Slovenije 2009
 
Sklep 14
Srečanje športnih centrov Slovenije bo v sredo, 24. junija 2009 v Celju. Soorganizatorja srečanja sta združenje in JGZ ZPO Celje. Program srečanja vključuje športna tekmovanja, pohod in piknik z zabavo.
 

TOČKA 10

 
Evropska konferenca Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas
 
Sklep 15
Skupščina se je seznanila s pripravami na Evropsko konferenco Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas. Mednarodni seminar in konferenca bosta organizirana od 23. do 25. septembra 2009, v Ljubljani. Člani Združenja športnih centrov Slovenije, se lahko kot člani mednarodnega združenja, ki so plačali članarino (100 evrov), udeležijo mednarodnega seminarja in sodelujejo na Evropski konferenci.
 
Sklep 16
Vsem članom združenja se bodo redno posredovale informacije o organizaciji seminarja in konference ter gradiva za oba dogodka.
 

TOČKA 11

 
Razno
 
Zapisala poslovna sekretarka Jana Janežič.
 

Zapisnik si lahko tudi shranite oz. natisnete.

 

pixelZapisnik 7. seje skupščine Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 148 kb ]

pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008