pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
8. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije

 

Seja upravnega odbora je bila v petek, 15. junija 2007 ob 11. uri v Centru za kulturo, šport in prireditve Izola. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo odbora. Sejo je vodil Jože Jenšterle, predsednik združenja.

 

Prisotni

Alojz Mavrič, direktor Športnega parka Kodeljevo Ljubljana, Zveze športnih društev Slovan Ljubljana, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, Marko Trškan, direktor Agencije za šport Ljubljana, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Boris Makoter, direktor Zavoda »Športno rekreacijski center Tivoli« Ljubljana in Jože Jenšterle, predsednik združenja. Na seji so sodelovali Gorazd Nastran, predsednik Združenja vzdrževalcev golf igrišč Slovenije, Vojko Vojvoda, direktor Centra za kulturo, šport in prireditve Izola, Branko Pečar, predsednik sveta Centra za kulturo, šport in prireditve Izola, Vladimir Štubelj, strokovni sodelovac – organizator športnih programov v Centru za kulturo, šport in prireditve Izola. Upravni odbor je bil sklepčen. Udeležbo na seji sta upravičila Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto in Branko Žnidarič, Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer.


Dnevni red

  1. Zapisnik 7. seje upravnega odbora združenja
  2. Poročilo o izvedbi operativnega programa združenja v prvi polovici leta 2007
  3. Sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in šport – Direktoratom za šport, Olimpijskim komitem Slovenije – Združenjem športnih zvez, Strokovnim svetom za šport pri Vladi Republike Slovenije, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije, Združenjem slovenskih žičničarjev, GIZ in Združenjem vzdrževalcev golf igrišč Slovenije
  4. Operativni program združenja v drugi polovici leta 2007
  5. Katalog delovnih mest, nazivov in funkcij v javnem sektorju
  6. Programi izobraževanja in usposabljana za poklice, ki so specifični za upravljavce javne športne infrastrukture
  7. Vloge za članstvo v združenju in članarine
  8. Razno

 

Sklepi

 

TOČKA 1

Sklep 1

Sprejet je bil zapisnik 7. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 29. marca 2007 na Otočcu.

 

TOČKA 2

Sklep 2

Sprejeto je bilo Poročilo o izvedbi operativnega programa združenja v prvi polovici leta 2007.

 

TOČKA 3

Sklep 3

Združenje uspešno razvija sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in šport – Direktoratom za šport, Olimpijskim komitem Slovenije – Združenjem športnih zvez, Strokovnim svetom za šport pri Vladi Republike Slovenije, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije, Združenjem slovenskih žičničarjev, GIZ in Združenjem vzdrževalcev golf igrišč Slovenije

 

Sklep 4

Združenje bo z Ministrstvom za šolstvo in šport – Direktoratom za šport, sodelovalo pri delovanju informacijskega sistema, ki zagotavlja podatke o javni športni infrastrukturi po državi, pri pripravi Kataloga športnih centrov Slovenije, programih izobraževanja in usposabljanja za delovna mesta in poklice, ki so specifični za upravljavce javne športne infrastrukture ter ustanavljanju mednarodnega združenja upravljavcev športne infrastrukture.

 

Sklep 5

Združenje bo z Olimpijskim komitem Slovenije – Združenjem športnih zvez in Strokovnim svetom za šport pri Vladi Republike Slovenije ter izobraževalnimi ustanovami razvilo in izvajalo certificirane programe izobraževanja in usposabljana za delovna mesta in poklice, ki so specifični za upravljavce javne športne infrastrukture. Z Olimpijskim komitejem Slovenije bo združenje sodelovalo pri povezovanju z mednarodnimi združenji športnih centrov oziroma upravljavcev športne infrastrukture.

 

Sklep 6

Združenje bo sodelovalo s Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije pri vzpostavitvi informacijskega sistema, ki bo zagotovil večjo preglednost javne športne infrastrukture v občinah. Z internetno mrežo športnih centrov Slovenije in Katalogom športnih centrov Slovenije, bomo predstavili ponudbo športnih centrov po občinah, športne, rekreativne in druge programe, ki se odvijajo v teh centrih ter cene storitev oziroma najemov. Združenje bo občinam ponudilo poslovno svetovanje pri načrtovanju in gradnji novih in obnovi starih športnih centrov.

 

Sklep 7

Združenje bo vzpostavilo višje oblike sodelovanja z Združenjem slovenskih žičničarjev, GIZ, Združenjem vzdrževalcev golf igrišč Slovenije in Skupnostjo slovenskih naravnih zdravilišč, g.i.z. ter zagotovilo močnejši vpliv upravljavcev na sprejemanje standardov in normativov načrtovanja, gradnje, upravljanja in vzdrževanja športne infrastrukture v državi, izobraževanje in usposabljanje delavcev ter skupno predstavitev in promocijo ponudbe športnih centrov.

 

TOČKA 4

Sklep 8
Sprejet je bil Operativni program združenja za drugo polovico leta 2007.

 

Sklep 9

V program se dodatno uvrstijo naloge: (1) Predstavitev delovanja slovenskih zavodov za šport, prikaz optimalnega delovanja javnih zavodov ter možnosti javno-zasebnega partnerstva, županom in občinskim upravam. (2) Sodelovanje turističnih združenj in organizacij z upravljavci javne športne infrastrukture. (3) Določitev razmerij med javnim financiranjem ter trženjem programov in storitev v javnih športnih objektih.

 

TOČKA 5

Sklep 10

Sprejeta je bila informacija o postopkih uvrščanja delovnih mest, ki so specifična za upravljavce javne športne infrastrukture v Katalog delovnih mest, nazivov in funkcij v javnem sektorju. Združenje je Ministrstvu za šolstvo in šport ter pogajalski skupini Vlade Republike Slovenije predlagalo uvrstitev 15. delovnih mest in nazivov. To so: (1) direktor športne infrastrukture, (2) višji strokovni delavec za upravljanje športne infrastrukture, (3) vodja športne infrastrukture, (4) vodja športnih programov, (5) vzdrževalec športne infrastrukture I., (6) vzdrževalec športne infrastrukture II., (7) vzdrževalec športne infrastrukture III., (8) organizator športnih programov I., (9) organizator športnih programov II., (10) kopališki mojster, (11) nadzornik smučišča, (12) vodja obratovanja vlečnic in krožnih žičnic, (13) reševalec iz vode, (14) strojnik vlečnic in krožnih žičnic in (15) konjar. Združenje slovenskih žičničarjev, GIZ nas je obvestilo, da bodo preverili zaposlitvene pogoje za delovna mesta: nadzornik smučišča, vodja obratovanja vlečnic in krožnih žičnic in strojnik vlečnic in krožnih žičnic.

 

TOČKA 6

Sklep 11

Potrjeni so bili programi izobraževanja in usposabljana za poklice, ki so specifični za upravljavce javne športne infrastrukture gradiva. Združenje bo na razpis Ministrstva za šolstvo in šport, prijavilo interdisciplinarni program usposabljanja načrtovalcev, graditeljev, upravljavcev in vzdrževalcev športne infrastrukture Šola Managementa športne infrastrukture. Gorazd Nastran in Ciril Kolešnik bosta preverila, kako srednješolski centri pripravljajo program usposabljanja za vzdrževalce travnatih površin in ali ga lahko vključimo v program združenja.

 

Sklep 12

Združenje ustanavlja izobraževalno središče, ki bo razvijalo in izvajalo programe izobraževanja in usposabljanja managerjev in strokovnih delavcev upravljavcev športne infrastrukture, ministerstev, občin in športnih organizacij. Središče bo organizacijsko in kadrovsko oblikovano v prihodnjih mesecih, v skladu s finančnimi sredstvi, ki bodo pridobljena iz razpisov Ministrstva za šolstvo in šport in evropskih strukturnih skladov.

 

TOČKA 7

Sklep 13

Upravni odbor združenja je obravnaval vloge za sprejem v članstvo, ki so jih poslali: (1) Javni zavod za šport Občine Kočevje, (2) Sankaško društvo Domel Železniki, (3) Nogometni klub Kresnice in (4) Strelski Center Gaj d.o.o. Pragersko.

 

Sklep 14

Novi člani združenja so: 1) Javni zavod za šport Občine Kočevje, (2) Sankaško društvo Domel Železniki, (3) Nogometni klub Kresnice in (4) Strelski Center Gaj d.o.o. Pragersko. Upravni odbor bo novosprejete člane predlagal v potrditev skupščini združenja.

 

Sklep 15

Uprani odbor je obravnaval članarine za leto 2007. Višina članarin se prilagodi celotnim prihodkom članov združenja.

 

TOČKA 8

Sklep 16

Upravni odbor je sprejel informacijo, da je član upravnega odbora Branko Žnidarič, obvestil predsednika združenja, da zaradi poslovnih razlogov ne more sodelovati v delu upravnega odbora. Upravni odbor bo skupščini združenja predlagal novega člana odbora.

 

Sklep 17

Uprava združenja pripravlja strokovni ekskurziji v Barcelono in Atene. Člane združenja bomo obvestili, ko bomo prejeli ponudbe od partnerskih organizacij v tujini.


Jože Jenšterle
predsednik


Zapisnik si lahko tudi shranite oz. natisnete.

 

pixelZapisnik 8. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 98 kb ]

 

Za odprtje dokumenta potrebujete program AdobeReader, ki si ga lahko brezplačno naložite s klikom na ikono


pixel

I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008