pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


 

Z A P I S N I K
8. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije

Seja upravnega odbora je bila v četrtek, 15. aprila 2010, ob 11. uri, v Kajakaškem centru Solkan pri Novi Gorici. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Na podlagi 19. člena Statuta združenja je bil upravni odbor sklepčen. Sejo je vodil Ivan Pfeifer, predsednik združenja.

 

 

Prisotni

Ivan Pfeifer, predsednik združenja in direktor ZPO Celje d.o.o., Alojz Mavrič, Zavod ŠRC Tivoli Ljubljana, vodja Enote Kodeljevo, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane ŠRC P.O. Velenje, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica in Matjaž Ukmar, direktor Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran, (prisoten v drugem delu seje) in Jože Jenšterle, direktor združenja. Svojo odsotnost so opravičili: Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto, Drago Banovič, namestnik direktorja Zavoda ŠRC Tivoli Ljubljana, namestni direktorja, Tone Knez, direktor Javnega zavoda Športni objekti Maribor, Igor Rakuša, direktor Strelskega centra Gaj Pragersko in Marija Imperl, direktorica KTRC Radeče.

 

Dnevni red

 1. Zapisnik 7. seje upravnega odbora združenja
 2. Pregled sodelovanja z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Olimpijskim komitejem Slovenije - ZŠZ
 3. Poročila o regijskih posvetih združenja v Ljubljani, Celju in Kopru
 4. Seminar »Bazeni in kopališča« 6. maj 2010, Portorož
 5. Študijska eskurzija »Tehnologije za zunanje športne površine, bazene in kopališča«, 6. in 7. maj 2010, Ancona, Italija
 6. Pravilnik o o higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih. 
 7. Program mednarodnega sodelovanja
 8. Vloga za članstvo v združenju in izbris iz članstva 
 9. Sklic skupščine združenja, 6. maj 2010, Portorož
 10. Predlog za nove člane upravnega odbora 
 11. Razno

 

Razprava in sklepi

 

TOČKA 1

Sklep 1
Upravni odbor je sprejel zapisnik 7. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 21. januarja 2010, v Ljubljani.

 

TOČKA 2

Člani upravnega odbora so se seznanili s sklepi sestanka na Direktoratu za šport, ki je bil dne 9.3.2010. Z rezultati sodelovanja niso zadovoljni, saj je bilo na jesenski skupščini združenja, s strani predstavnika direktorata zagotovljeno, da bodo za projekte združenja možno zagotoviti preko javnih razpisov potrebna finančna sredstva. Sedaj pa so predstavniki direktorata povedali, da ni možno finančno podpreti projektov do vključno leta 2011. Ciril Kolešnik je ocenil, da Direktorat za šport, ne namenja potrebno pozornost razvoju javne športne infrastrukture. Ukvarja se s šolsko športno infrastrukturo. Predlagal je sestanek pri predsedniku Vlade. Brane Florjanič je povedal, da bi vodstvo direktorata lahko bolj sodelovalo pri urejanju pomembnih zadev na področju infrastrukture za šport in prosti čas v državi (strokovno usposabljanje, standardi, financiranje, plače). Marjan Klepec je poudaril, da je sodelovanje z ministrstvom pomembno. Predstavnike ministrstva moramo povabiti na skupščino združenja. Ivan Pfeifer je predlagal, da ob skupščini združenja v Portorožu skličemo novinarsko konferenco.

 

Sklep 2
Upravni odbor se je seznanil s sodelovanjem z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Olimpijskim komitejem Slovenije – ZŠZ, v pretelklih letih. Združenje je Ministrstvu oziroma Direktoratu za šport, posredovalo veliko predlogov za pomembne projekte: (1) izdaja publikacije »Športni centri Slovenije«, (2) priprava standardov in normativov infrastrukture za šport in prosti čas ter sprejem pravilnika, (3) izdelava kataloga delovnih mest, poklicev in funkcij, (4) razvoj plačnega sistema v javnem sektorju, (5) razvoj izobraževalnega programa »Šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas« in druge projekte. Na javnih razpisih ministrstva nismo prejeli nobenih sredstev. V prihodnosti bo potrebno tudi za projekte upravljavcev infrastrukture nameniti finančna sredstva.

 

Sklep 3
Sodelovanje z ministrstvi, občinami in Olimpijskim komitejem Slovenije – ZŠZ ostaja stalna naloga združenja. Ministru dr. Igorju Lukšiču bomo predlagali sestanek, na katerem bi ocenili dosedanje sodelovanje in se dogovorili za prihodnje sodelovanje.

 

TOČKA 3

Sklep 4
Upravni odbor se je seznanil s poročili o regijskih posvetih združenja v Ljubljani, Celju in Kopru. Odbor podpira pobude, ki so bile na regijskih posvetih posredovane s strani članov združenja.

 

TOČKA 4

Sklep 5
Združenje bo v sodelovanju s plavalno in vaterpolski zvezo ter specializiranimi podjetji pripravilo seminar »Bazeni in kopališča«. Seminar bo potekal 6. maja 2010 v Portorožu. Vsebina seminarja je del izobraževalnega programa »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas«, predmet 12104: Bazeni in kopališča. Ker se Hotel Metropol prenavlja, naj uprava združenja poišče najugodnejšo lokacijo (GH Bernardin, Hotel Merita).

 

TOČKA 5

Sklep 6
Združenje bo v sodelovanju s podjetjema Sorgo in Casali organiziralo študijsko ekskurzijo »Tehnologije za zunanje športne površine, bazene in kopališča«, ki bo potekala 6. in 7. maja 2010 v Anconi v Italiji. Vsebina seminarja je del izobraževalnega programa »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas«, predmet 12213: Študijska ekskurzija v športno-rekreativni center.

 

TOČKA 6

Sklep 7
Upravni odbor se je seznanil s predlogom za uskladitev osnutka Pravilnika o higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih, ki ga je 16.3.2010, uprava združenja poslala na Ministrstvo za zdravje (Rok za pošiljanje pripomb je bil 19.3.2010). Upravni odbor podpira predloge o uskladitvi pravilnika.

 

Sklep 8
Člani združenja so potrdili predlog Marjana Klepca, da združenje v prihodnjem letu organizira strokovni seminar »Varnost v športnih objektih«, ki vključi vse vidike varnosti.

 

TOČKA 7

Sklep 9
Člani združenja bodo sodelovali pri pripravi in izvedbi programa Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas. Združenje bo pripravilo posebno ponudbo za udeležbo na mednarodnem seminarju in Evropski konferenci mednarodnega združenja, ki bosta potekala (predvidoma) 7. in 8. oktobra 2010, na Reki, Hrvaška.

 

Sklep 10
Upravni odbor se je seznanil in podprl mednarodno sodelovanje združenja: (1) sestankom s predstavniki mednarodnega združenja Global Facility Management v Londonu in povabilom, da IASLIM postane član tega združenja in (2) povabilom Nacionalnega inštituta za ekološko in športno pravo iz Moskve, ki želi predstavnike IASLIM povabiti k sodelovanju pri načrtovanju športne infrastrukture, upravljanja in strokovnega usposabljanja v regiji Buryatia ob Bajkalskem jezeru in usposabljanju upravljavcev infrastrukture na Zimskih Olimpijskih igrah v Sočiju.

 

TOČKA 8

Sklep 11
Na podlagi 20. člena Statuta združenja je upravni odbor sprejel novega člana združenja: (1) Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi. Upravni odbor bo skupščini združenja predlagal potrditev novega člana združenja.

 

Sklep 12
Upravni odbor se je seznanil z obvestilom, da je občinski svet Občine Mozirje sprejel sklep, da s 1.4.2010 ukine Javni zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje. Upravni odbor je izbrisal Javni zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje, iz članstva združenja. Upravni odbor bo skupščini združenja predlagal potrditev izbrisa člana iz združenja.

 

TOČKA 9

Sklep 13
Upravni odbor je sprejel sklep o sklicu 9. seje skupščine združenja, ki bo v četrtek, 6. maja 2009 v Portorožu. Na sejo se poleg članov povabijo: (1) občine – ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij, (2) Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, (3) Strokovni svet za šport Republike Slovenije, (4) Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, (5) Fundacija za financiranje športnih organizacij, (6) Združenje vzdrževalcev golf igrišč Slovenije, (7) Združenje slovenskih žičničarjev, g.i.z., (8) Golfska igrišča Slovenije, g.i.z., (9) Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, g.i.z. in (10) GZS, Odbor za kampe.

 

Sklep 14
Združenje športnih centrov Slovenije ima 52 članov. Skupščina združenja ima kvorum 61 glasov. Na podlagi 8. člena Statuta združenja in sklepov upravnega odbora z dne, 2.12.2008, sta člana združenja s tremi glasovi Zavod Tivoli Ljubljana in Javni zavod Športni objekti Maribor. Člani združenja z dvema glasovoma so: Javni gospodarski zavod ZPO Celje, Rdeča dvorana ŠRZ Velenje, Zavod za šport Kranj, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Agencija za šport Novo mesto, Javni zavod za šport Nova Gorica, Javni zavod za šport Ptuj in Unior d.d. Zreče. 39 članov združenja ima en glas v skupščini združenja. Individualni in pridruženi člani združenja nimajo glasovalne pravice na sejah skupščine združenja.

 

Sklep 15

Predlog dnevnega reda:

 1. Imenovanje verifikacijske komisije
 2. Potrditev sprejema novih članov in ugotovitev prisotnosti
 3. Imenovanje delovnih organov seje skupščine in sprejem dnevnega reda
 4. Zapisnik 8. seje skupščine združenja
 5. Zaključni račun združenja 2009 in poročilo nadzornega odbora
 6. Plače v sektorju infrastrukture za šport in prosti čas
 7. Pravilnik o higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih
 8. Obnova športnih dvoran
 9. Tarife za javno predvajanje glasbe
 10. Imenovanje članov upravnega odbora
 11. Razno

 

Sklep 16
Celodnevni program združenja v Portorožu vključuje:

09.00 – 14.30 Seminar »Bazeni in kopališča«
10.00 – 11.00 Seja nadzornega odbora združenja
11.00 – 12.30 Sestanek z direktorji podjetij, dobaviteljev blaga in storitev
13.00 – 14.00 Tiskovna konferenca združenja
14.30 – 15.30 Poslovno kosilo
16.00 – 18.00 Seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije

 

Po predhodnem dogovoru, se bodo predstavila nekatera podjetja, dobavitelji blaga in storitev.

 

Sklep 17
Upravni odbor predlaga skupščini člane organov skupščine:
 

Verifikacijska komisija

 1. Ciril Kolešnik, Zavod za šport Brežice
 2. Marija Imperl, KTRC Radeče
 3. Uroš Jug, Javni zavod za šport Nova Gorica
   

Delovno predsedstvo

 1. Ivan Pfeifer, ZPO d.o.o.Celje
 2. Brane Florjanič, Javni zavod za šport mestne občine Koper
 3. Matjaž Ukmar, Športni in mladinski center Piran

 

Zapisničarka

 1. Jana Janežič

 

TOČKA 10

Sklep 18
Upravni odbor je ocenil, da so nekateri člani upravnega odbora službeno tako obremenjeni, da težko sodelujejo v delu odbora in so prisotni na njegovih sejah. Skupščini predlaga, da te člane zamenja z novimi. Direktor združenja naj opravi razgovore z sedanjimi člani in predlaganimi kandidati in pripravi predlog, ki ga bo predsednik združenja posredoval članom na skupščini.

 

TOČKA 11

Sklep 19
Upravni odbor se je seznanil z dopisom Zorana Kramarja iz Zavoda za šport Jesenice, ki govori o delu združenja in predlaga, da združenje pridobi del programa in sredstev od Ministrstva za šolstvo in šport. Odbor meni, da je program združenja, ki so ga sprejeli člani združenja na skupščini dober in ga bomo izvedli v skladu s finančnimi možnostmi. Odbor želi, da zavod ostane član združenja s pravicami in obveznostmi, ki jih imajo člani po statutu. Direktor združenja naj opravi razgovor z direktorjem zavoda.


Seja upravnega odbora je bila zaključena ob 12.30.

 

Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

pixelZapisnik 8. seje upravnega odbora
pixel[ 149 kb ]

pixel

I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008