pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
8. seje skupščine Združenja športnih centrov Slovenije

 

Seja je bila v četrtek, 3. decembra 2009 ob 15.00 v dvorani Hotela Ribno Bled. Člani združenja so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo skupščine.

 

Prisotni

Predstavniki članov združenja: Roman Jakič, Drago Banović in Alojz Mavrič, Zavod ŠRC Tivoli Ljubljana, David Zupan, Športno društvo GIB Šiška Ljubljana, Sašo Bratuš, Zavod za šport in prireditve Medvode, Aleksander Hribar, Športni center Ribnica, Boštjan Koprivec, Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Matjaž Martinšek, Gostinsko-rekreacijski center Zapolje, Boris Vrhovnik, Zavod za šport Zagorje ob Savi, Dalibor Crljenkovič, KTRC, kulturno rekreacijski center Radeče, Tone Knez, Javni zavod Športni objekti Maribor, Boštjan Zemljarič, Zavod za šport Ptuj, Marjan Štimec, Zavod za šport Slovenska Bistrica, Miran Mlakar, Športni center Ravne na Koroškem, Ivan Pfeifer in Jelka Čmer, ZPO Celje d.o.o., Vojko Korošec, Unior d.d. Zreče, Slavko Pavlovič, Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Marjan Klepec, Rdeča dvorana, Športno rekreacijski center Velenje, Branko Fartek, Zavod za šport Kranj, Domen Kosmač, Zavod za šport Škofja Loka, Jože Rakovec, Javni zavod Ratitovec Železniki, Mirko Ulčar in Bojan Žerovec, Infrastruktura Bled d.o.o., Silvo Poljanšek, Infrasport d.o.o. Kranjska Gora, Uroš Jug, Javni zavod za šport Nova Gorica, Brane Florjanič, Javni zavod za šport Mestne občine Koper - Centro pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Tomo Tiringer, Športna zveza Postojna, Matjaž Ukmar, Javni zavod Športni in mladinski center Piran, Ciril Kolešnik, Zavod za šport Brežice, Brane Žnidarič, Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer, Jože Jenšterle in Robert Krkoč, individualna člana. Drugi udeleženci: Darko Repenšek, sekretar na Direktoratu za šport, Ministrstvo za šolstvo in šport, Janez Matoh, predsednik komisije za objekte na Olimpijskem komiteju Slovenije - ZŠZ, Gorazd Nastran, predsednik Združenja vzdrževalcev golfskih igrišč Slovenije, Jana Janežič, poslovna sekretarka združenja, Moreno Rodman, Sordo d.o.o. Koper, Dejan Gobec, Planet Šport d.o.o. Ljubljana, Igor Mernik, Ivec d.o.o. Maribor, Tomaž Žolgar, Fingar d.o.o. Rogaška Slatina, Tomaž Šolar, SoToM H.V. d.o.o. Ljubljana, Primož Kunšič, El-Tec Mulej d.o.o. Bled in Dejan Zevnik, KIMI d.o.o. Trzin.

 

Dnevni red

1. Imenovanje verifikacijske komisije
2. Potrditev sprejema novih članov in ugotovitev prisotnosti
3. Imenovanje delovnih organov seje skupščine in sprejem dnevnega reda
4. Zapisnik 7. seje skupščine združenja
5. Poročilo združenja 2009
6. Program in finančni načrt združenja 2010
7. Poročilo Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas za leto 2009
8. Program Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas za leto 2010
9. Razno

 

Podpis pogodbe o poslovnem sodelovanju z gospodarsko družbo Planet Sport d.o.o. Ljubljana

Predsednik združenja Ivan Pfeifer in Dejan Gobec, direktor družbe Planet Sport sta podpisala pogodbo o poslovnem sodelovanju s katero prevzema družba pokroviteljstvo na združenjem v prihodnjem letu. Družba je predstavila svoje delovanje ter ponudbo blaga in storitev.

 

Razprava in sklepi

Sejo skupščine združenja je odprl predsednik združenja Ivan Pfeifer in pozdravil je povabljene goste in predstavnike članov združenja.

 

TOČKA 1

 

Imenovanje verifikacijske komisije in ugotovitev prisotnosti

 

Sklep 1
Prisotni člani skupščine Združenja športnih centrov Slovenije so na predlog predsednika združenja, soglasno izvolili člane verifikacijske komisije. Člani komisije so: Alojz Mavrič, Jelka Čmer in Uroš Jug.

 

Sklep 2
Skupščina združenja je soglasno potrdila sklep 6. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 12.11.2009 v Celju, o sprejemu novih članov združenja: (1) Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec in (2) Gostinsko rekreacijski center Zapolje.

 

Sklep 3
Združenje športnih centrov Slovenije ima 52 članov. Skupščina združenja ima kvorum 61 glasov. Na podlagi 8. člena Statuta združenja in sklepov upravnega odbora z dne, 2.12.2008, sta člana združenja s tremi glasovi Zavod Tivoli Ljubljana in Javni zavod Športni objekti Maribor. Člani združenja z dvema glasovoma so: Javni gospodarski zavod ZPO Celje, Rdeča dvorana ŠRZ Velenje, Zavod za šport Kranj, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Agencija za šport Novo mesto, Javni zavod za šport Nova Gorica, Javni zavod za šport Ptuj in Unior d.d. Zreče. 39 članov združenja ima en glas v skupščini združenja. Individualni in pridruženi člani združenja nimajo glasovalne pravice na sejah skupščine združenja.

 

Sklep 4
Verifikacijska komisija je na podlagi pooblastil in liste prisotnosti ugotovila, da je na seji skupščine združenja prisotno 30 članov združenja, ki imajo 39 glasov. Na seji je bila prisotna več kot polovica (64%) vseh glasov članov združenja. V skladu z 18. členom Statuta združenja je bila seja skupščine sklepčna. Skupščina je sprejela poročilo verifikacijske komisije.

 

TOČKA 2

 

Imenovanje delovnih organov seje skupščine

 

Sklep 5
Na predlog upravnega odbora je skupščine imenovala delovne organe seje skupščine. Člani delovnega predsedstva so: Ivan Pfeifer, Roman Jakič in Marjan Klepec. Zapisnikarka je Jana Janežič.

 

TOČKA 3

 

Zapisnik 7. seje združenja

 

Sklep 6

Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je potrdila zapisnik 7. seje skupščine Združenja športnih centrov Slovenije, ki je bila 7. maja 2009, v Portorožu.

 

TOČKA 4

 

Poročilo združenja 2009

 

Ivan Pfeifer, predsednik združenja, je predstavil poročilo združenja za leto 2009. Združenje je poslovalo dobro, izpolnilo sprejeti program za leto 2009 in poslovalo v skladu s finančnim načrtom. Pregled finančnega poslovanja z dne 18.11.2009 in ocena za celo leto nam pokažeta, da bo združenje realiziralo 78,68% načrtovanih prihodkov in 85,63% načrtovanih odhodkov (odlivov, DDV). Poslovno leto bomo zaključili pozitivno. Najpomembnejša naloga je bila zastopanje interesov, strokovna pomoč in svetovanje članom združenja. Združenje je pri pripravi in izvedbi projektov, svetovalo državi, občinam, lastnikom, investitorjem in upravljavcem. Razvijali smo sodelovanje z ministrstvi, občinami, Olimpijskim komitejem Slovenije – ZŠZ, republiškimi športnimi zvezami in drugimi organizacijami. Največ pozornosti smo posvetili strokovnemu usposabljanju upravljavcev in vzdrževalcev infrastrukture za šport in prosti čas. Izvedli smo seminarje in posvete: (1) Prestrukturiranje sektorja infrastrukture za šport in prosti čas, (2) Upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas, (3) Športne dvorane - obnove in rekonstrukcije in (4) Prihodnost prostega časa, športa in infrastrukture. Organizirali smo študijske ekskurzije: (1) Avstrija, (2) Italija in Švica, (2) Španija in (4) Srbija. V juniju smo v Celju organizirali drugo Srečanje športnih centrov Slovenije. Publikacijo Športni centri Slovenije nismo izdali, ker nam država ni dodalila nobenih finančnih sredstev. Nadalje smo razvijali informacijske sisteme. Z Ministrstvom za javnomupravo smo sodelovali pri analiziranju spremenjenega plačnega sistema v javnem sektorju. Naši predstavniki so sodelovali na mednarodnih konferencah in sejmih ter razvijali programe z mednarodnimi združenji in Univerzami. Marketinške aktivnost so bile uspešne in zagotovile del potrebnih finančnih sredstev. V te aktivnosti se morajo vključiti vsi člani združenja. Upravni odbor je usmerjal delo združenja. Sestal se je na šestih sejah. V skladu z načrtom zaposlovanja, finančnimi možnostmi in sklepi skupščine je združenje na podlagi izbora na javnem razpisu zaposlilo direktorja združenja. Članstvo združenja se povečuje. Gospodarjenje združenja s finančnimi sredstvi je bilo gospodarno, saj je z zelo omejenimi sredstvi v prvem letu poslovanja učinkovito poslovalo in v celoti izvedlo program združenja.

 

Ciril Kolešnik je opozoril, da je združenje v preteklih letih svojim profesionalnim pristopom doseglo pomembne uspehe na področjih urejanja upravljanja infrastrukture, Zakon o športu mora določiti sektor upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti čas, status upravljancev in delovna rezmerja več smo pričakovali od držanih organov, ki bi morali podpreti projekte upravljavcev infrastrukture v državi. Jože Jenšterle je povdaril, da smo uspešno realizirali načrtovane prihodke razen sredstev iz javnih razpisov Mfundacije za financiranje športnih organizacij in Ministrstva za šolstvo in šport. Fundacija nam je za izobraževalni projekt „Šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas“ odobrila 6.250 evrov, tri projekte pa je zavrnila. Ministrstvo za šolstvo nam je zavrnilo vse projekte s katerimi smo se prijavili na razpise.

 

Sklep 7
Skupščina združenja je sprejela poročilo združenja za leto 2009.

 

TOČKA 5

 

Program usposabljanja v letu 2009

 

Darko Repenšek, sekretar na Direktoratu za šport v Ministrstvu za šolstvo in šport, je v imenu dr. Igorja Lukšiča, ministra za šolstvo in šport, pozdravil člane združenja in goste in povedal, da ministrstvo, ki ga predstavlja na skupščini združenja, podpira delovanje združenja, ker meni, da so upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas pomembna profesionalna struktura, ki mora svoje znanje in izkušnje prenašati na druge in sodelovati pri pomembnih programih, ki jih vodi ministrstvo na področju izobraževanja in profesionalnega usposabljanja, standardov in normativov upravljanja in vzdrževanja infrastrukture, načrtovanja ter državnih in regijskih investicijskih projektov. Projekti s katerimi se je združenje prijavilo na razpise so bili zavrnjeni na podlagi kriterijev. verjame, da bo v letošnjem letu drugače in da bo združenje del sredstev za financiranje projektov pridobilo na javnih razpisih. Sekretar pričakuje dobro sodelovanje z upravljavci infrastrukture v prihodnosti.

Janez Matoh, je pozdravil člane združenja v imenu Olimpijskega komiteja Slovenije – ZŠZ in podal oceno, da so se upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas povezali v močno profesionalno organizacijo, ki zastopa pomembne interese upravljavcev infrastrukture od tega je odvisen prihodnji razvoj športa, ki uporablja te športne centre in drugih uporabnikov, Združenje kot skupnost upravljavcev ima veliko profesionalnega znanja in izkušenj, ki mora biti bolj kot dosedaj zastopano v Fundaciji za financiranje športnih organizacij, ko gre za pripravo kriterijev za ocenjevanje projektov in razdeljevanje finančnih sredstev ter Ministrstva za šolstvo in šport, ko gre za pripravo Zakona o športu, standardov in normativov načrtovanja, gradnje, upravljanja in vzdržeanja infrastrukture za šport in prosti čas ter Strokovnega sveta za šport, ko gre za programe izobraževanja in strokovnega usposabljanja. predstavnik Pričakuje dobro sodelovanje Olimpijskega komiteja Slovenije z upravljavci infrastrukture in športnimi centri.

 

Jože Jenšterle je vse prisotne povabil na posvet »Narava je največji objekt za šport« Projekt slovenski kozolec.

 

Roman Jakič, obletnica ustanovitve Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, postavljalo se je vprašanje internacionalizacije združenja, danes ima združenja 116 članov v 12 državah, mednarodne seminarje in konference na treh kontinentih Afrika, Latinska Amerika in Karibi ter v Evropi V obdobju enega leta je bilo narejeno veliko Združenje se razvija
 

Matjaž Martinšek, je povedal, da se bodo kot novi člani združenja vključili v aktivnosti in iskali svoje poslovne priložnosti v programu in marketinških aktivnostih združenja

 

Sklep 8
Združenje je uspešno izvedlo programe usposabljanja v letu 2009: (1) študijsko ekskurzijo v Avstrijo 27.1.2009, (2) študijsko ekskurzijo v Italijo in Švico od 17. do 19.3.2009, (3) študijsko ekskurzijo v Španijo od 22. do 26.4.2009 in (4) strokovni seminar »Prestrukturiranje sektorja infrastrukture za šport in prosti čas« v Portorožu od 6. do 7.5.2009.

 

Sklep 9
Združenje bo v letu 2009 pripravilo in izvedlo še naslednje programe usposabljanja: (1) študijsko ekskurzijo v Srbijo, od 14. do 16.5.2009, (2) strokovni seminar »Fitness in wellness centri« v jesenskih mesecih in (3) strokovni seminar »Prihodnost infrastrukture za šport in prosti čas« na Bledu od 2. do 3.12.2009. Uprava združenja pripravlja dodatne programe usposabljanja. Vsebine strokovnega usposabljanja naj se usmerijo v normativno delovanje upravljavcev.

 

Sklep 10
Združenje dobro sodeluje z Mednarodnim združenjem upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas. V zadnjih mesecih je bilo največ aktivnosti namenjeno pripravi in izvedbi mednarodnih seminarjev ter konferenc mednarodnega združenja.

 

TOČKA 6

 

Skupne nabave blaga in storitev

 


Sklep 11
Skupščina združenja se je seznanila z aktivnostmi uprave pri izvajanju projekta skupnih nabav blaga in storitev. Na sestanku vodij objektov in vzdrževalcev so dogovorili način vodenja projekta in vrste blaga in storitev, ki bodo vključene v projekt v prvem letu. Imenovali so komisijo za skupne nabave blaga in storitev. Člani združenja so ocenili dobavitelje, blago in storitve. Vse podatke bo združenje objavilo v Katalogu dobaviteljev športnih centrov Slovenije.

 

TOČKA 7

 

Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas

 

Sklep 12
Združenje v sodelovanju z Mednarodnim združenjem upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, Univerzami in poslovnimi šolami po svetu, razvija mednarodni izobraževalni program za managerje in strokovne delavce upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas. Program bo ponujen visokošolskim ustanovam, da ga bodo vključile v svoj učni načrt (curriculum) kot dodiplomski študij, podiplomski študij ali kot program vseživljenskega izobraževanja. Postopki in aktivnosti pri razvoju programa se bodo nadaljevali. Interes združenja je, da bo program v prihodnjem letu ponujen na izobraževalnem trgu.

 

TOČKA 8

 

Katalog dobaviteljev športnih centrov Slovenije 2009

 

Sklep 13
Skupščina združenja se je seznanila s potekom priprav na izdajo Kataloga dobaviteljev športnih centrov Slovenije 2009. Uprava združenja naj nadaljuje z zbiranjem podatkov ter urejanjem gradiva za katalog. Člani združenja naj posredujejo podatke o svojih dobaviteljih. Imenovana komisija za skupne nabave blaga in storitev bo ocenila dobavitelje, blago in storitve. Katalog bomo izdali v letu 2009.

 

Sklep 14
Skupščina združenja se je seznanila s potekom priprav na izdajo publikacije Športni centri Slovenije Katalog 2009. Fundacija za šport v letu 2009 ni odobrila sredstev združenju za izdajo kataloga. Dopolnjene podatke o upravljanju športne infrastrukture je poslalo šest članov združenja. Drugi upravljavci infrastrukture (žičničarji, golf igrišča, konjeniški centri, naravna zdravilišča, kampi) še niso poslali podatkov in fotografij objektov in površin, ki jih upravljajo. Priprave na izdajo novega kataloga se bodo nadaljevale. Projekt bo izveden v skladu s finančnimi možnostmi.

 

TOČKA 9

 

Srečanje športnih centrov Slovenije 2009

 

Sklep 15
Srečanje športnih centrov Slovenije bo v sredo, 24. junija 2009 v Celju. Soorganizatorja srečanja sta združenje in JGZ ZPO Celje. Program srečanja vključuje športna tekmovanja, pohod in piknik z zabavo.

 

TOČKA 10

 

Evropska konferenca Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas

 

Sklep 16
Skupščina se je seznanila s pripravami na Evropsko konferenco Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas. Mednarodni seminar in konferenca bosta organizirana od 23. do 25. septembra 2009, v Ljubljani. Člani Združenja športnih centrov Slovenije, se lahko kot člani mednarodnega združenja, ki so plačali članarino (100 evrov), udeležijo mednarodnega seminarja in sodelujejo na Evropski konferenci.

 

Sklep 17
Vsem članom združenja se bodo redno posredovale informacije o organizaciji seminarja in konference ter gradiva za oba dogodka.

 

TOČKA 11

 

Razno

 

Zapisala poslovna sekretarka Jana Janežič.

 

Zapisnik si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

pixelZapisnik 7. seje skupščine Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 902 kb ]

pixel

 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008