pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
9. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije


Seja upravnega odbora je bila v četrtek, 6. septembra 2007 ob 11. uri, v Javnem zavodu za šport mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3 v Kopru (Bonifika). Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti. Sejo je vodil Jože Jenšterle, predsednik združenja.

 

Prisotni

Ivan Pfeifer, direktor Javnega gospodarskega zavoda za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje, Alojz Mavrič, direktor Športnega parka Kodeljevo Ljubljana, Zveze športnih društev Slovan Ljubljana, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, Marko Trškan, direktor Agencije za šport Ljubljana, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Boris Makoter, direktor Zavoda »Športno rekreacijski center Tivoli« Ljubljana, Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto in  Jože Jenšterle, predsednik združenja. Na seji je sodeloval Gorazd Nastran, predsednik Združenja vzdrževalcev golf igrišč Slovenije. Upravni odbor je bil sklepčen.

 

Udeležbo na seji je opravičil Miroslav Blažič, direktor Javnega zavoda Dvorana Tabor Maribor.

 

Dnevni red

 1. Zapisnik 8. seje upravnega odbora združenja
 2. Program sodelovanja z Ministrstvom za šolstvo in šport, Direktoratom za šport
 3. Kolektivna pogodba za izobraževanje 
 4. Študijska ekskurzija v Barcelono
 5. Katalog športnih centrov Slovenije
 6. Katalog dobaviteljev športnih centrov Slovenije
 7. Svetovanje slovenskim občinam
 8. Vloge za sprejem v članstvo združenja
 9. IAKS Kongres v Kölnu
 10. Javna športna infrastruktura v Sloveniji
 11. Pogoji za delovanje združenja
 12. Razno

 

Sklepi

 

TOČKA 1

 

Sklep 1
Sprejet je bil zapisnik 8. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 15. junija 2007 v Izoli.

 

TOČKA 2

 

Sklep 2

Upravni odbor združenja potrjuje program sodelovanja, ki ga združenje predlaga Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktoratu za šport. Najpomembnejša področja sodelovanja so: (1) program interdisciplinarnega strokovnega usposabljanja za delovna mesta in poklice, ki so specifični za upravljavce infrastrukture za šport in prosti čas “Šola managementa športne infrastrukture”, (2) standardi in normativi načrtovanja, gradnje, upravljanja in vzdrževanja športne infrastrukture, (3) razvid športnih ovjektov, (4) mednarodna konferenca o upravljanju infrastrukture za šport in prosti čas, (5) Mednarodno združenje upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas in (6) mednarodna agencija za infrastrukturo za šport in prosti čas. Upravni odbor pričakuje odgovor Ministrtsva za šolstvo in šport in objavo razpisov za posamezne projekte.

 

TOČKA 3

 

Sklep 3

Uprava združenja naj pripravi predloge za kolektivno pogodbo za izoraževanje in predlaga Ministrstvu za šolstvo in šport in vladni pogajalski skupini, da pri njenem usklajevanju sodeluje v okviru Direktorata za šport. Združenje naj se poveže s sindikatom delavcev v izobraževanju ter sindikatom delavcev v javni upravi.

 

TOČKA 4

 

Sklep 4

Program študijske ekskurzije v Barcelono je pripravljen v skladu z letnim programom združenja. Vključuje aktualne teme s področja upravljanja javne športne infrastrukture in socialnega managementa. Uprava naj zagotovi vse pogoje za kakovostno izvedbo usposabljanja. Razlika v stroških priprave in izvedbe študijskega programa ter kotizacij za udeležbo, ki je nastala zaradi manjšega števila udeležencev kot je bilo načrtovano, naj se pokrije iz stroškov za strokovno izobraževanje.

 

TOČKA 5

 

Sklep 5

Uprava združenja naj ponovno pozove člane združenja, da pošljejo fotografije športnih objektov ter podatke o objektih in upravljanju z njimi za pripravo in tisk Kataloga športnih centrov Slovenije.

 

TOČKA 6

 

Sklep 6

Odbor za standarde in normative naj pregleda sezname dobaviteljev, kriterije za njihovo razvrstitev (kakovost, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in cene) ter pripravi razvrstitev dobaviteljev v skupine. Upravni odbor bo osnutek kataloga obravnaval na prihodnji seji. Med člani združenja se bo izvedla anketa o dobaviteljih. V katalogu bodo prikazani dobavitelji, pri katerih največ članov združenja nabavlja blago in storitve.

 

TOČKA 7

 

Sklep 7

Ker se veliko slovenskih občin obrača na združenje za strokovno pomoč in svetovanje pri pripravi programskih nalog in idejnih projektov ter načrtovanju in gradnji infrastrukture za šport in prosti čas, naj uprava združenja pripravi program svetovanja ter organizacijo sektorja za svetovanje.

 

TOČKA 8

 

Upravni odbor združenja je obravnaval vloge za sprejem v članstvo, ki so jih poslali: (1) Javni zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje, (2) Zavod za kulturo, turizem in šport Vranjsko in (3) Gospodarsko interesno združenje Golf igrišča Slovenije.

 

Sklep 8

Nova člani združenja sta: (1) Javni zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje, (2) Zavod za kulturo, turizem in šport Vranjsko Upravni odbor bo novosprejeta člana predlagal v potrditev skupščini združenja.

 

Sklep 9

Združenje športnih centrov Slovenije želi med svoje člane povabiti tudi upravljavce športne infrastrukture iz drugih združenj, kot so člani GIZ Združenja slovenskih žičničarjev, GIZ Golf igrišča Slovenije, Združenja upravljavcev golf igrišč Slovenije, GIZ Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Odbora za kampe pri GZS in drugih upravljavcev. Vsi se lahko že sedaj včlanijo v združenje pod enakimi pogoji kot drugi upravljavci športne infrastrukture v Sloveniji. Predstavnike združenj in upravljavce športne infrastrukture bomo povabili na skupščino Združenja športnih centrov Slovenije in oblikovali program sodelovanja na področjih izobraževanja, svetovanja, standardov in normativov, mreže športnih centrov v državi, urejanja odnosov z državo, občinami, bodočimi regijami, povezovanja z Olimpijskim komitejem Slovenije – združenjem športnih zvez ter republiškimi panožnimi športnimi zvezami, priprave Kataloga športnih centrov Slovenije ter kataloga dobaviteljev, razvoja komunikacijskih sistemov ter mednarodnega povezovanja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas.

 

TOČKA 9

 

Sklep 10

IAKS – International Association of Sport and Leisure Facilities, je povabila predsednika Združenja športnih centrov Slovenije, da kot predavatelj sodeluje na največjem svetovnem kongresu arhitektov in projektantov infrastrukture za šport in prosti čas. Kongres bo potekal od 29.10. do 2.11.2007 v Kölnu v Nemčiji. Tema predavanja je mednarodno povezovanje upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas v okviru International Association of Sport and leisure Infrastructure Managenet, na področjih trajnostnega razvoja, socialnega managementa, razvoja infrastrukture, programov in marketinga. Na kongresu bo predstavljeno tudi Združenje športnih centrov Slovenije. Uprava naj zagotovi pogoje za kakovostno predstavitev združenja.

 

TOČKA 10

 

Sklep 11

V letu 2007 potekajo v večjem številu slovenskih občin postopki reorganizacije javne infrastrukture za šport in prosti čas. Upravni odbor združenja ocenjuje, da bodo imeli ti postopki velike posledice na razvoj javne infrastrukture za šport in prosti čas v državi, delovanje upravljavcev, zagotavljanje javnega interesa na področju športa, izvajanja programov preživljanja prostega časa ter zagotavljanja kakovostnih storitev za občane, društva in druge uporabnike.

 

Sklep 12

Upravni odbor združenja ugotavlja, da javno infrastrukturo za šport in prosti čas v Sloveniji, danes upravljajo upravljavci, ki imajo različne pravno statusne oblike, kapitalsko strukturo in organizacijo. To so lahko javni zavodi, javna podjetja, športna društva, športne zveze, zasebna podjetja, zasebni podjetniki ali občinske uprave. Upravljavci zastopajo interese svojih ustanoviteljev. Delujejo za uresničevanje javnega interesa ali pa poslujejo za ustvarjanje dobička. Uprani odbor ocenjuje, da se bo v prihodnosti poleg javnega in zasebnega sektorja razvijal tudi tretji sektor. To je socialni  management v različnih oblikah javno-zasebnega partnerstva.

 

Sklep 13

Upravni odbor združenja ugotavlja, da je javni zavod temeljna oblika upravljanja z javno infrastrukturo za šport in prosti čas v Sloveniji. Javni zavod uresničuje javne interese svojih ustanoviteljev. Njegova dejavnost je pretežno financirana iz javnih sredstev.

Javni zavod, ki se s svojo ponudbo pojavlja na trgu blaga in storitev in s tem ustvarja več kot polovico prihodkov, se mora preoblikovati v javno podjetje ali drugo obliko gospodarske družbe. Javno podjetje opravlja javno službo na podlagi koncesije lokalne skupnosti. Sistemizacijo in nagrajevanje delavcev ne določajo pravila, ki veljajo za javno upravo.

 

Sklep 14

Upravni odbor združenja predlaga Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktoratu za šport, da pripravi pregled in analizo javne infrastrukture za šport in prosti čas v državi ter razvojne usmeritve na tem področju. S tem bo država preprečila neusklajen razvoj ter omejila možnosti nedovoljene privatizacije javne infrastrukture za šport in prosti čas.

 

TOČKA 11

 

Sklep 15

Upravni odbor združenja bo v programu in finančnem načrtu združenja za leto 2008 opredelil pogoje za poslovanje združenja. V program bodo vključene zaposlitve v upravi združenja. Z zagotovitvijo materialnih in finančnih pogojev bomo omogočili izvajanje programa združenja ter uresničevanje interesov njegovih članov.

 

TOČKA 12

 

Sklep 16

Ministrstvu za šolstvo in šport predlagamo, da spremeni obračunavanje in izplačevanje stimulacij za direktorje v javnih zavodih in ga uskladi z drugimi zakoni in podzakonskimi predpisi. Postopki obračunavanja stimulacij in njihovega razporejanja po mesecih za nazaj, tako da se popravljajo finančni izkazi za preteklo obdobje, je izredno zapleten postopek, ki povzroča precejšnje dodatne stroške računovodskih storitev ter odpira možnost napak pri obračunavanju davkov.


Zapisnik si lahko tudi shranite oz. natisnete.

 

pixelZapisnik 9. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 98 kb ]

 

Za odprtje dokumenta potrebujete program AdobeReader, ki si ga lahko brezplačno naložite s klikom na ikonopixel

 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008