pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


 

 

Z A P I S N I K
9. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije

Seja upravnega odbora je bila v četrtek, 24. junija 2010, ob 11. uri, v Športni dvorani Lucija v Portorožu. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Na podlagi 19. člena Statuta združenja je bil upravni odbor sklepčen. Sejo je vodil Ivan Pfeifer, predsednik združenja.

 

Prisotni

Člani upravnega odbora: Ivan Pfeifer, predsednik združenja in direktor ZPO Celje d.o.o., Alojz Mavrič, Zavod ŠRC Tivoli Ljubljana, vodja Enote Kodeljevo, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Drago Banovič, namestnik direktorja Zavoda ŠRC Tivoli Ljubljana, namestni direktorja in Matjaž Ukmar, direktor Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran. Člana upravnega odbora Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane ŠRC P.O. Velenje in Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica, ki sta bila v športni dvorani na Srečanju športnih centrov Slovenije in Tone Knez, direktor Javnega zavoda Športni objekti Maribor, so potrdili sklepe upravnega odbora. Drugi prisotni: Roman Jakič, direktor ŠRC Tivoli Ljubljana, Jože Jenšterle, direktor združenja in Jana Janežič, poslovna sekretarka. Svojo odsotnost so opravičili: Silvo Poljanšek, direktor podjetja Infrasport d.o.o. Kranjska gora, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto in Marija Imperl, direktorica KTRC Radeče.

 

Dnevni red

  1. Zapisnik 8. seje upravnega odbora združenja
  2. Zakonodaja in normativni akti upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas
  3. Mednarodni seminar in konferenca IASLIM na Reki, 7-8.10.2010
  4. Program strokovnih seminarjev v jeseni
  5. Sprememba statuta združenja in sprememba statusa člana združenja
  6. Razno

 

Predlog sklepov

 

TOČKA 1

Sklep 1
Upravni odbor je sprejel zapisnik 8. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 15. aprila v Novi Gorici (Solkan).

 

TOČKA 2

Sklep 2
Upravni odbor se je seznanil z zbiranjem podatkov o zakonskih in podzakonskih predpisih, ki določajo posamezna področja upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti čas ter normativnih aktov upravljavcev. Za zbrano gradivo bomo poiskali ponudbe odvetniških pisarn in drugih ponudnikov, za pregled, uskladitev in dopolnitev normativnih aktov z zakoni. Do konca leta bo združenje pripravilo publikacijo s pregledom zakonodaje in vzorci normativnih aktov ter strokovni seminar, na katerem bomo upravljavcem predstavili najpomembnejše vsebine, ki morajo biti vključene v normativne akte.

 

Sklep 3
Uprava združenja naj vsem članom pošlje poziv da v najkrajšem roku pošljejo svoje normativne akte (statute, pravila, pravilnike in druge normativne akte), ki urejajo njihov status in delo. Člani naj navedejo normativne akte, ki so bili v preteklih mesecih usklajeni z zakoni in podzakonskimi predpisi, na podlagi katerih so bili sprejeti. Te normativne akte ne bo potrebno usklajevati in spreminjati.

 

Sklep 4
Pred obdelavo celotnega seznama normativnih aktov, je potrebno preveriti dokumente in pripraviti vzorce normativnih aktov (pravilnikov) za tista področja, ki so v tem obdobju najbolj aktualna, na primer varovanje osebnih podatkov.

 

TOČKA 3

Sklep 5
Člani združenja športnih centrov Slovenije so ustanovni člani Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas. Mednarodno združenje naj formalno povabi Združenje športnih centrov Slovenije na mednarodni seminar in Evropsko konferenco, ki bosta 7. in 8. oktobra 2010 , na Reki.

 

Sklep 6
Uprava združenja bo v sodelovanju z organizatorji mednarodnega seminarja in konference IASLIM, ki bosta potekala 7. in 8. oktobra 2010 na Reki, pripravila posebno ponudbo za udeležbo članov združenja na seminarju in konferenci (prevoz in namestitev).

 

TOČKA 4

Sklep 7
Združenje bo do konca leta pripravilo strokovna seminarja: (1) Razvoj športa, prostega časa in infrastrukture – večnamenski objekti (predvsem bodo predstavljeni dvoranski objekti) ter (2) Zakonodaja in normativni akti upravljavcev infrastrukture za špšort in prosti čas. Pri predstavitvi normativnih aktov naj bodo vključene konkretne rešitve, ki jih potrebujejo upravljavci pri svojem vsakodnevnem delu. Pri izvedbi strokovnega usposabljanja naj se povabi predstavnike inšpektorata.

 

TOČKA 5

Sklep 8
Upravni odbor je sklenil, da je 8. člen statuta združenja dober in skupščini združenja ne bo predlagal sprememb in dopolnitev. Člani združenja imajo pravice in obveznosti, ki so določene v tem členu, vključno s plačevanjem članarine.

 

Sklep 9
Upravni odbor se je seznanil in potrdil spremembo statusa člana združenja. Mega center Kranj, Jukal d.o.o. Ljubljana je spremenil svoj pravni status in se preoblikoval v podjetje Mega center d.o.o. Kranj.

 

TOČKA 6

Sklep 10
Roman Jakič, direktor Zavoda ŠRC Tivoli Ljubljana, je članom upravnega odbora predstavil potek investicije v Športni park Stožice, sistem financiranja in program prireditev. Zavod ŠRC Tivoli Ljubljana bo predlagal Mestni občini Ljubljana in Grepu, da povabijo člane združenja: (1) dne 10.8.2010 na otvoritveno košarkarsko tekmo Slovenija – Španija in (2) dne 11.8.2010 na otvoritveno nogometno tekmo Slovenija – Avstralija.

 

Sklep 11
Predstavniki združenja na sestanku s SAZAS-om bodo Jože Jenšterle, Drago Banovič in Marjan Klepec. Sestanek bo predvidoma v začetku meseca julija.

 


Sklep 12
Direktor združenja je predstavil delovne obiske pri upravljavcih infrastrukture za šport in prosti čas v Lendavi in Bakovcih. Upravljavci in investitorji želijo pomoč združenja pri pripravi idejnih projektov in programov za izgradnjo in rekonstrukcijo športnih parkov. Športni park Ruše želi postati član združenja. Upravni odbor se je seznanil z informacijami in predlagal upravi združenja, da nadaljuje s sodelovanjem s temi upravljavci.

 

Sklep 13
Direktor združenja je predstavil povpraševanje, ki ga upravljavci infrastrukture, podjetja in študenti, naslavljajo na združenje v zvezi z izobraževalnim programom »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas«. Želijo spoznati vsebine izobraževalnega programa, pogoje za vpis, mesto vpisa, način izvedbe in višino šolnine. Združenje jih podrobno obvešča o vsebinah in načinu izvedbe programa v obliki seminarjev, ker v tem obdobju program ne obstaja v obliki dodiplomskega ali podiplomskega študija na Univerzi.

 

Sklep 14
Matjaž Ukmar, direktor Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran, je člane upravnega odbora seznanil s potekom Srečanja športnih centrov Slovenije. Športna tekmovanja se končujejo. Vkrcavanje na ladjo bo ob nekdanjem skladišču soli v Portorožu. Podelitev priznanj za delovne jubileje ter športne rezultate bo potekala na ladji. Podelitev bodo izvedli Ivan Pfeifer, Matjaž Ukmar in Alojz Mavrič.

 

Seja upravnega odbora je bila zaključena ob 13.00.

 

Zapisala Jana Janežič.
 

Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

pixelZapisnik 9. seje upravnega odbora
pixel[ 144 kb ]

pixel

 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008