pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


 

Z A P I S N I K
9. seje skupščine Združenja športnih centrov Slovenije

Seja je bila v četrtek, 6. maja 2010 ob 16.00 v dvorani Aurora v Grand hotelu Bernardin v Portorožu. Člani združenja so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo skupščine. Sejo je vodil predsednik združenja Ivan Pfeifer.

 

Prisotni

Povabljeni gosti: mag. Darko Krašovec, sekretar Ministrstva za šolstvo in šport RS, Edita Dobaj, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za plače, Breda Kralj, Ministrstvo za zdravje, Aleš Farkaš, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Janez Hvale, Olga Golob Werr in Matjaž Vlašič, SAZAS, Gorazd Nastran, predsednik Združenja vzdrževalcev golfskih igrišč Slovenije, Miha Šter, direktor podjetja Elan Inventa d.o.o. Begunje na Gorenjskem. Predstavniki članov združenja: Roman Jakič, Drago Banović in Alojz Mavrič, Zavod ŠRC Tivoli Ljubljana, Sašo Bratuš, Zavod za šport in prireditve Medvode, Aleksander Hribar, Športni center Ribnica, Matjaž Martinšek, Gostinsko-rekreacijski center Zapolje, Boris Vrhovnik, Zavod za šport Zagorje ob Savi, Edvard Bravec, Zavod za šport Trbovlje, Tone Knez, Javni zavod Športni objekti Maribor, Boštjan Zemljarič, Zavod za šport Ptuj, Marjan Štimec, Zavod za šport Slovenska Bistrica, Igor Rakuša, Strelski center Gaj Pragersko, Ivan Pfeifer, ZPO Celje d.o.o., Suzana Felicijan Bratož, Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Uroš Vidmajer, Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Marjan Klepec, Rdeča dvorana, Športno rekreacijski center Velenje, Branko Fartek, Zavod za šport Kranj, Domen Kosmač, Zavod za šport Škofja Loka, Silvo Poljanšek, Infrasport d.o.o. Kranjska Gora, Uroš Jug, Javni zavod za šport Nova Gorica, Branko Velišček, Zavod za šport Občine Tolmin, Uroš Pintar, Zavod za šport Ajdovščina, Brane Florjanič in Darij Novinec, Javni zavod za šport Mestne občine Koper - Centro pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Božidar Dragan, Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Tomo Tiringer, Športna zveza Postojna, Matjaž Ukmar, Javni zavod Športni in mladinski center Piran, Rafko Križman, Agencija za šport Novo mesto, Ciril Kolešnik, Zavod za šport Brežice, Jože Jenšterle individualni član. Drugi udeleženci: Jana Janežič, poslovna sekretarka združenja, Moreno Rodman, Sordo d.o.o. Koper, Boštjan Pavlič, Bodet Francija in Donald Keranovič, Mobilion d.o.o. Maribor.

 

Dnevni red

 1. Imenovanje verifikacijske komisije
 2. Potrditev sprejema novih članov in ugotovitev prisotnosti
 3. Imenovanje delovnih organov seje skupščine in sprejem dnevnega reda
 4. Zapisnik 8. seje skupščine združenja
 5. Zaključni račun združenja 2009 in poročilo nadzornega odbora
 6. Obnova športnih dvoran
 7. Plače v sektorju infrastrukture za šport in prosti čas
 8. Pravilnik o higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih
 9. Tarife za javno predvajanje glasbe
 10. Imenovanje članov upravnega odbora
 11. Razno

 

Razprava in sklepi

 

TOČKA 1

Ugotovitev prisotnosti

Predsednik združenja je predlagal imenovanje članov verifikacijske komisije, ki bo ugotovila prisotnost članov na seji in sklepčnost skupščine.

 

Sklep 1
Prisotni člani skupščine Združenja športnih centrov Slovenije so imenovali člane verifikacijske komisije: (1) Marjan Klepec, (2) Alojz Mavrič in (3) Sašo Bratuš.


TOČKA 2

Potrditev sprejema novih članov in ugotovitev prisotnosti

 

Sklep 2
Na podlagi 20. člena Statuta združenja in obravnave vloge za sprejem v članstvo združenja, je upravni odbor združenja, na svoji 8. seji dne, 20.4.2010, v Novi Gorici, sprejel sklep, da v članstvo združenja sprejme Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi. Skupščina združenja potrjuje sklep upravnega odbora.

 

Sklep 3
Upravni odbor se je seznanil z obvestilom, da je občinski svet Občine Mozirje sprejel sklep, da s 1.4.2010, ukine Javni zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje. Upravni odbor je sprejel sklep, da se Javni zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje, izbriše iz članstva združenja. Skupščina združenja potrjuje sklep upravnega odbora.

 

Sklep 4
Združenje športnih centrov Slovenije ima 52 članov. Skupščina združenja ima kvorum 61 glasov. Na podlagi 8. člena Statuta združenja in sklepov upravnega odbora z dne, 2.12.2008, sta člana združenja s tremi glasovi Zavod Tivoli Ljubljana in Javni zavod Športni objekti Maribor. Člani združenja z dvema glasovoma so: Javni gospodarski zavod ZPO Celje, Zavod za šport Kranj, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Rdeča dvorana ŠRZ Velenje, Agencija za šport Novo mesto, Javni zavod za šport Nova Gorica, Javni zavod za šport Ptuj in Unior d.d. Zreče. 39 članov združenja ima en glas v skupščini združenja. Individualni in pridruženi člani združenja nimajo glasovalne pravice na sejah skupščine združenja.

 

Sklep 5
Verifikacijska komisija je na podlagi pooblastil in liste prisotnosti ugotovila, da je na seji skupščine združenja prisotno 27 članov združenja, ki imajo 36 glasov. Na seji je prisotna več kot polovica glasov članov združenja. V skladu z 18. členom Statuta združenja je bila seja skupščine sklepčna. Skupščina je sprejela poročilo verifikacijske komisije.


TOČKA 3

Imenovanje delovnih organov seje skupščine in sprejem dnevnega reda

 

Sklep 6
Na predlog upravnega odbora je skupščine imenovala delovne organe seje skupščine. Člani delovnega predsedstva so: (1) Ivan Pfeifer, (2) Roman Jakič in (3) Matjaž Ukmar. Zapisničarka je Jana Janežič.

 

Sklep 7
Na predlog upravnega odbora so člani skupščine potrdili dnevni red seje skupščine združenja, s spremembo vrstnega reda točk. Obnova športnih dvoran se je uvrstila v šesto točko dnevnega reda. Ostale točke so se zamaknile za eno mesto.


TOČKA 4

Zapisnik 8. seje skupščine združenja

 

Sklep 8
Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je potrdila zapisnik 8. seje skupščine Združenja športnih centrov Slovenije, ki je bila dne, 3. decembra 2009, na Bledu.

 

Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

9. seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije.pdf

pixel

 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008