pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
sestanka konzorcija Mednarodne šole managementa
infrastrukture za šport in prosti čas

 

Sestanek konzorcija je bil v ponedeljek, 18. maja 2009 ob 10. uri, v prostorih CISEF-a na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Vsi udeleženci sestanka so prejeli izobraževalni program “Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas” in predlog konzorcijske pogodbe. Sestanek je vodil direktor združenja.

 

Prisotni

Prof.dr. Tomaž Čater, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, mag. Saša Pišot, Univerza na Primorskem, ZRS, dr. Jože Podgoršek, vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra, GRM Novo mesto – Center biotehnike in turizma, mag. Aleksander Igličar, vodja CISEF – Center za poslovno izpopolnjevanje in svetovanje Ekonomske fakultete, mag. Jože Torkar, direktor El-Tec Mulej, d.o.o., Bled, Gorazd Nastran, predsednik Združenja vzdrževalcev golf igrišč Slovenije in Jože Jenšterle, direktor Združenja športnih centrov Slovenije.

 

Dnevni red

  1. Izobraževalni program “Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas”
  2. Ustanovitev konzorcija
  3. Prijava izobraževalnega projekta na razpis Ministrstva za šolstvo in šport

 

Razprava in sklepi

 

TOČKA 1

 

Izobraževalni program Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas

Izobraževalni program »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas« je program interdisciplinarnega izobraževanja za managerje in strokovne delavce, delovna mesta in poklice, ki so specifični za upravljavce infrastrukture za šport in prosti čas, vključuje znanja in poslovne spretnosti s področja načrtovanja, gradnje, upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti čas ter programov. Program obsega štiri temeljna področja. To so: trajnostni razvoj, infrastruktura, management in programi.

Program je razvilo Združenje športnih centrov Slovenije in ga delno izvedlo v obliki seminarjev v preteklih letih. Pri razvoju so v zadnjih mesecih sodelovali profesorji Ekonomske fakultete v Ljubljani in Univerze na Primorskem. Nekateri predmeti iz programa so po vsebini podobni ali enaki akreditiranim predmetom na obeh Univerzah. To bo do uradne akreditacije programa omogočilo lažje priznavanje vsebin posameznih predmetov na dodiplomskih oziroma podiplomskih študijskih programih Ekonomske fakultete v Ljubljani in drugih konzorcijskih partnerjev. V prihodnjem obdobju se bodo preverile in dopolnile vsebine posameznih predmetov ter določite kreditne točke, ki jih bodo pridobili študenti oziroma slušatelji. Program se bo izvajal tudi v obliki certificiranih seminarjev kot program vseživljenskega izobraževanja.

 

Nosilci področij in predavatelji bodo habilitirani visokošolski profesorji. Za posebne predmete bomo določili habilitirane nosilce predmetov, ki bodo pri pripravi in izvedbi predavanj sodelovali s strokovnjaki s posebnimi znanji in izkušnjami.

Izobraževalni projekt vodi programski svet. Člani sveta so: (1) direktor Jože Jenšterle (direktor Združenje športnih centrov Slovenije), (2) vodja projekta mag. Aleksander Igličar (vodja CISEF – Center za poslovno izpopolnjevanje in svetovanje Ekonomske fakultete v Ljubljani), (3) vodja programa in vodja področja “Management” prof. dr. Tomaž Čater (Ekonomska fakulteta v Ljubljani) (4) vodja področja “Trajnostni razvoj” dr. Milan Hosta (programski direktor Ensico S d.o.o. Ljubljana, (5) vodja področja “Infrastruktura” prof.dr. Boris Leskovec (Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani), ter (6) vodja področja “Programi”, prof.dr. Rado Pišot (Univerza na Primorskem).

Vodje štirih izobraževalnih področij bodo pregledali predmetnik in pripravili spremembe in dopolnitve ter predloge za predavatelje. Predmetnik in predavatelje bo obravnaval programski svet.

 

 

TOČKA 2

 

Ustanovitev konzorcija

Za pripravo in izvedbo izobraževalnega projekta smo ustanovili konzorcij. Člani konzorcija so: (1) Združenje športnih centrov Slovenije, (2) Univerza na Primorskem, (3) Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, CISEF – Center za poslovno izpopolnjevanje in svetovanje Ekonomske fakultete, (4) Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Medpodjetniški izobraževalni center, (5) Ensico S d.o.o. Ljubljana, Družba za športne inovacije, (6) El-Tec Mulej, d.o.o. Bled, in (7) Združenje vzdrževalcev golf igrišč Slovenije.

Poslovodeči konzorcijski partner je Združenje športnih centrov Slovenije. Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, CISEF bo organiziral večji del izvedbe izobraževalnega programa. Lokacije bomo določili v skladu s prostorskimi možnostmi ter interesi slušateljev.


TOČKA 3

 

Prijava izobraževalnega projekta na razpis Ministrstva za šolstvo in šport

Člani konzorcija bodo pripravili podatke za razpisno dokumentacijo in jo posredovali poslovodečemu partnerju, ki bo uredil kompletno razpisno dokumentacijo in jo vložil na Ministrstvo za šolstvo in šport, do vključno petka, 22.5.2009.

Program bodo predstavniki članov konzorcija predstavili na Ministrstvu za šolstvo in šport. Ne želimo si, da se ponovijo rezultati lanskoletnega razpisa.

 

Po zaključenem razpisu in znanih razultatih, se bodo sestali člani konzorcija in odločili o prihodnjih aktivnostih. V primeru, da nam ministrstvo odobri sredstva, bomo program izvedli v skladu s sprejetim projektom. V primeru, da nam ministrstvo ne bo odborilo sredstev, bomo program izvedli v skladu možnostmi na izobraževalnem trgu in pogoji, ki jih bodo zagotovili člani konzorcija.

 

Zapisal Jože Jenšterle

 

pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008