pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


Z A P I S N I K
sestanka o Pravilniku o higienskih zahtevah,
ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih

Sestanek je bil v četrtek, 25. marca 2010 ob 11. uri v sejni dvorani hale Tivoli, Celovška 25 v Ljubljani. Sestanek sta sklicala Združenje športnih centrov Slovenije in Kompetenčni center Varstva v podjetju Sava Medical in storitve d.o.o. . Gradivo za sestanek so bile pripombe in dopolnitve sklicateljev sestanka, na osnutek Pravilnika o higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih. Sestanek je vodil Jože Jenšterle.

 

Prisotni

dr. Aleš Petrovič, Inštitut za varovanje zdravja RS, mag. Renata Bregar, vodja kemijskega laboratorija na Inštitutu za varovanje zdravja RS, Janez Fabijan, direktor kompetenčnega centra Varstva v podjetju Sava Medical in storitve d.o.o., Jože Jenšterle, direktor Združenja športnih centrov Slovenije, Franc Šolar, SoTom d.o.o. Ljubljana, Štefan Smodiš, ekolog Terme 3000 Moravske toplice in Tamara Starc, SoTom d.o.o. Ljubljana.

 

Dnevni red

 1. Pravilnik o higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih.

 

Sklepi

 1. Pripombe in predlogi na osnutek Pravilnika o higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih, ki so jih na sestanku dne, 5. marca 2010, sprejeli predstavniki Združenja naravnih zdravilišč Slovenije, Združenja športnih centrov Slovenije in podjetja Sava TMC, d.o.o. Kranj, bodo predstavljeni predstavnikom Ministrstva za zdravje.
 2. Lastnosti polnilne vode naj se v pravilniku določijo tako, da se upoštevajo lastnosti različnih vrst vode: sladke, morske in geotermalne tako, da mora polnilna voda izpolnjevati iste pogoje kot pitna voda, razen naravne vsebnosti mineralnih snovi in temperature, če le te ne motijo priprave kopalne vode v bazenu.
 3. Frekvenca odvzemov vzorcev kopalne vode, naj se v pravilniku zmanjša in uskladi s priporočili UBA (Urad za okolje ZRN):
  • Upravljavci notranjih in kombiniranih bazenov, morajo zagotavljati odvzem vzorcev vode najmanj enkrat na dva meseca.
  • Upravljavci zunanjih bazenov, morajo zagotavljati odvzem vzorcev vode najmanj enkrat na mesec.
  • Zdravstveni inšpektor, ima pod določenimi pogoji, možnost spremeniti frekvenco odvzemov kopalne vode v bazenih.
 4. Odvzeme vzorcev, laboratorijske analize in ugotavljanje kakovosti kopalne vode iz bazenov, lahko izvajajo le laboratoriji, ki so akreditirani po standardu ISO 17025. Zdravstveni inšpektorji odrejajo odvzem vzorcev kopalne vode. Takšno določilo je potrebno zato, ker se pri ugotavljanju parametrov ugotavljajo zelo majhne količine vsebnosti določenih snovi. Pride lahko do napačnih ugotovitev in posledično ukrepov, ki imajo posledice za upravljavca in uporabo bazenov.
 5. Za izpolnitev določil pravilnika naj se določi prehodno obdobje, ki bo upravljavcem bazenov z geotermalno vodo, ki imajo težave z THM, omogočilo obnovo bazenov, vgradnjo novih tehnoloških sistemov in zagotovitev pogojev za izpolnjevanje higienskih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih. Predlagamo prehodni rok 3 leta.
 6. V pravilniku naj se določi potrebna strokovna usposobljenost za upravljavce in vzdrževalce bazenov. Ministrstvo za zdravje, Inštitut za varovanje zdravja, Združenje športnih centrov Slovenije in Združenje naravnih zdravilišč Slovenije naj pripravijo certificirani izobraževalni program za upravljavce in vzdrževalce bazenov v Sloveniji, ki se bo izvajal vsako leto.
 7. Strokovni seminar »Bazeni in kopališča«, ki ga za upravljavce bazenov in kopališč organizira Združenje športnih centrov Slovenije dne, 6. maja 2010, v Portorožu, vključuje tudi temi » Kopalna voda v bazenih« in »Postopki in tehnologije za zagotavljanje kakovosti kopalne vode v bazenih«. Pripravo seminarskega gradiva in predavanja bodo izvedli strokovnjaki Inštituta za varovanje zdravja RS in podjetja SoTom d.o.o. Ljubljana. K sodelovanju bomo povabili Zdravstveni inšpektorat RS.
 8. Združenje športnih centrov Slovenije predlaga izvedbo projekta »Bazeni in kopališča v Sloveniji«, ki naj državi, občinam, upravljavcem, uporabnikom in gospodarstvu, pokaže stanje bazenov in kopališč, glede na:
  • Starost objektov (leto izgradnje, obnove in rekonstrukcije).
  • Opis objektov (gradbeni elementi, konstrukcija, prostori).
  • Tehnološki sistemi (ogrevanje, prezračevanje, sistemi priprave vode, drugi sistemi).
  • Namembnost (programi, storitve, načini uporabe).
  • Ugotovitve.
  • Priporočila za razvoj objektov in programov.

  Pri projektu se bo uporabila dokumentacija, ki jo imajo Inštitut za varovanje zdravja RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, Združenje športnih centrov Slovenije in Združenje naravnih zdravilišč Slovenije. Ta dokumentacija se bo dopolnila s pregledom objektov. Arhivska dokumentacija, ki jo je več let zbiral Inštitut za varovanje zdravja RS, naj tudi v prihodnje ostane v upravljanju inštituta.
 9. V državi moramo dvigniti kulturo uporabe bazenov in kopališč, ki v veliki meri vpliva na varno uporabo teh objektov ter pomaga upravljavcem pri izpolnjevanju določil Pravilnika o higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih. To bomo naredili z javno predstavitvijo projekta »Bazeni in kopališča v Sloveniji«.

 

Sestanek je bil končan ob 14.15.

 

Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

 Ljubljana - Sestanek: Pravilnik o higienskih zahtevah.pdf

pixel

I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008