pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZapisnik
sestanka vodij objektov in vzdrževalcev


Sestanek je bil v torek, 24. marca 2009 ob 11. uri, v sejni dvorani Zavoda Tivoli, na Celovški cesti 25 v Ljubljani. Povabljeni so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo skupščine. Sestanek je vodil direktor združenja.

 

Prisotni

Alojz Mavrič in Frenk Mirnik, Zavod Tivoli Ljubljana, David Zupan, Športni center GIB Ljubljana, Boštja Pungrčar, Športni center Triglav d.o.o. Ljubljana, Janez Zupančič, Zavod za šport in rekreacijo Domžale, Sašo Hribar, Športni center Ribnica, Boris Vrhovnik, Zavod za šport Zagorje ob Savi, Suzana Blatnik, Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Beno Jelen in Marjan Ivartnik, Športni zavod Ravne na Koroškem, Stojan Skubin, Javni zavod za šport Nova Gorica, Erik Šček, Zavod za šport Ajdovščina, Slobodan Radujko in Dušan Lončarevič, Javni zavod za šport Mestne občine Koper - Centro pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Andrej Jeriček, Agencija za šport Novo mesto, Tone Sušnik, Zavod za šport Kranj, Matjaž Bernik in Jurij Štancer, Zavod za šport Škofja Loka, Jože Rakovec, Javni zavod Ratitovec Železniki, Anton Knez in Branko Kirbiš, Javni zavod Športni objekti Maribor in Branko Žnidarič, Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer.

 

Dnevni red

 1. Standardi in normativi načrtovanja, gradnje, upravljanja, vzdrževanja in uporabe infrastrukture za šport in prosti čas
 2. Skupne nabave blaga in storitev
 3. Programi usposabljanja za vodje objektov in vzdrževalce infrastrukture za šport in prosti čas

 

Razprava in sklepi

 

TOČKA 1

 

Standardi in normativi načrtovanja, gradnje, upravljanja, vzdrževanja in uporabe infrastrukture za šport in prosti čas

Direktor združenja je predstavil projekt: “Standardi in normativi načrtovanja, gradnje, obratovanja, vzdrževanja in uporabe infrastrukture za šport in prosti čas”. Občine, ki so lastnice in upravljavci infrastrukture, potrebujejo te standarde in normative zaradi zagotavljanja trajnostnega razvoja, dostopnosti in varnosti uporabe, kakovosti storitev ter ekonomičnega poslovanja.

 

Sklep 1
Prisotni podpirajo pripravo standardov in normativov. Projekt naj združenje prijavi na razpise Fundacije za šport in Ministrstva za šosltvo in šport. V skladu s finančnimi možnostmi naj se nadaljujejo postopki priprave strokovnih izhodišč za standarde in normative, ki so jih člani združenja začeli pred štiri leti z zbiranjem dokumentacijskega gradiva in organizacijo strokovnega usposabljanja.

 

TOČKA 2

 

Skupne nabave blaga in storitev

 

Sklep 2
Projekt: “Skupne nabave blaga in storitev” je potreben zaradi zagotavljanja preglednosti trga, zagotavljanja boljših nabavnih pogojev in servisov, racionalnejših poslovnih odločitev, učinkovitega nadzora nad stroški, ekonomične rabe javnih sredstev ter zmanjševanja napak in zlorab.

 

Sklep 3
Sistem skupnih nabav blaga in storitev mora biti organiziran v skladu z zakonskimi predpisi (Zakon o javnih naročilih) in potrebami upravljavcev infrastrukture.

 

Sklep 4
Dogovorjeni postopki za izvedbo projekta vključujejo:

 • dogovor upravljavcev,
 • določitev kriterijev za ocenjevanje dobaviteljev,
 • zbiranje podatkov o dobaviteljih ter blagu in storitvah,
 • poslovno svetovanje,
 • pogajanja,
 • priprava liste z ocenami dobaviteljev,
 • nabava blaga in storitev ter sklepanje pogodb med dobavitelji in upravljavci,
 • spremljanje izvajanja pogodbenih obveznosti.

 

Sklep 5
Skupine blaga in storitev, ki bodo vključene v projekt skupnih nabav v začetnem obdobju:

 • električna energija,
 • blago in storitve za vzdrževanje bazenov in kopalne vode,
 • ograjni sistemi,
 • stroji in storitve za vzdrževanje naravne in umetne trave,
 • načrtovanje in projektiranje energetskih sistemov,
 • izolacija objektov in kritine,
 • čistilni servis, čistila, stroji in sanitarni material,
 • rekonstrukcije in obnove objektov,
 • zunanje in dvoranske športne površine (športni tlaki, umetne trave, parketi),
 • športna oprema in rekviziti.

 

Sklep 6
Združenje bo do 25.3.2009, pripravilo vprašalnike za zbiranje podatkov o dobaviteljih blaga in storitev ter jih poslalo upravljavcem infrastrukture. Upravljavci bodo do 3.4.2009 izpolnili vprašalnike in jih vrnili združenju.

 

Sklep 7
Do 15.4.2009 se bo v Ljubljani sestala komisija za skupne nabave blaga in storitev. Pregledala bo zbrano gradivo in pripravila listo z ocenami dobaviteljev. Združenje bo izbrane dobavitelje pozvalo, da pripravijo in pošljejo ponudbe blaga in storitev. Uprava združenja in komisija bosta vodili razgovore in pogajanja z dobavitelji za oblikovanje najboljših možnih ponudb blaga in storitev, ki jih bomo ponudili in priporočili upravljavcem infrastrukture.

 

Sklep 8
V komisiji za skupne nabave blaga in storitev bodo sodelovali: Frenk Mirnik, Stojan Skubin, Andrej Jeriček, Tone Sušnik, Branko Kirbiš in Tatjana Hren. Člani združenja lahko predlagajo dodatne člane komisije.

 

TOČKA 3

 

Programi usposabljanja za vodje objektov in vzdrževalce infrastrukture za šport in prosti čas

 

Sklep 9
Prisotni podpirajo pripravo izobraževalnega projekta »Šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas«. Združenje naj projekt prijavi na razpisa Fundacije za šport in Ministrstva za šolstvo in šport. Projekt naj se izvaja v skladu s finančnimi možnostmi združenja.

 

Sklep 10
Programi strokovnega usposabljanja, seminarji in študijske ekskurzije, naj poleg upravljavskih in finančnih vsebin, vključujejo tudi predstavitve tehnoloških sistemov ter oglede objektov.
 

Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

pixelZapisnik sestanka vodij objektov in vzdrževalcev
pixel[ 137 kb ]

 

pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008