pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


Zapisnik sestanka združenja in Direktorata za šport

 

Z A P I S N I K

sestanka za organizacijo strokovnih seminarjev in okroglih miz v okviru izobraževalnega programa »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas«, ki je bil v sredo, 5. januarja 2011 ob 10. uri, v sejni sobi Zavoda Tivoli na Celovški cesti 25 v Ljubljani (Hala Tivoli).

 

Prisotni

 

Gorazd Kogoj, sekretar GZS - Golf zveze Slovenije, Bogdan Palovšnik, predsednik PGAS - Profesionalnega združenja za golf Slovenije, Albin Kregar, predsednik GIS Golfska igrišča Slovenije, Gorazd Nastran, predsednik ZVGIS – Združenja vzdrževalcev golfskih igrišč Slovenije, Jože Jenšterle, direktor Združenja športnih centrov Slovenije, Tomi Rumpf, generalni direktor Lipica Turizem d.o.o. in Kobilarne Lipica, dr. Jože Podgoršek, Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma, Marko Božič, AB d.o.o. Žirovnica in Darko Cecelja, član ZVGIS – Združenja vzdrževalcev golfskih igrišč Slovenije.

 

Dnevi red

 

 1. Obravnava in potrditev programa seminarjev in okroglih miz v Lipici, 16.-18.3.2011
 2. Projekti sodelovanja med športnimi centri in golfskimi centri
 3. Razno

 

Razprava in sklepi

 

Točka 1


Jože Jenšterle je predstavil program seminarjev in okroglih miz, ki jih bo Združenje športnih centrov Slovenije s partnerskimi organizacijami in podjetji, organiziralo v Lipici od 16. do 18. marca 2011. Seminarji so del izobraževalnega programa »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas«. Vsebinski poudarek bo namenjen trajnostnemu razvoju. Program usposabljanja za upravljavce in vzdrževalce travnatih površin v državi, bo obsegal tri seminarje. V sredo, 16. marca 2011, bo seminar: Trajnostno upravljanje golfskih centrov. Seminar bo vključeval teme: (1) Trajnostno in okolju prijazno vzdrževanje golfskih igrišč. (2) Vzdrževanje golfskih igrišč in varovanje okolja. (3) Uporaba gnojil na golfskem igrišču. (4) Ocena potreb in uravnavanje namakanja golfskih igrišč. (5) Novi pristopi v selekciji travnih mešanic. (6) Sodobni stroji na golfskem igrišču. (7) Urbano golfsko igrišče. (8) Ekološko dvorišče golfskega igrišča. Po seminarju bo okrogla miza: Trajnostni razvoj golfskih centrov. V popoldanskih urah bo organiziran golfski turnir za pokal Združenja športnih centrov Slovenije. V četrtek, 17. marca 2011, bo seminar: Trajnostno upravljanje travnatih površin za šport in prosti čas. Seminar bo vključeval teme: (1) Vpliv izbora gnojil na varovanje okolja. (2) Načrtovanje namakalnega sistema in monitoring namakanja. (3) Vzpodbujanje delovanje mikroorganizmov za boljše lastnosti tal. (4) Uporaba rastnih hormonov za krepitev rastlin in počasnejšo rast (manj košenj). (5) Trajnostno upravljanje travnatih površin. (6) Uporaba električnih strojev za vzdrževanje travne ruše. Po seminarju bo okrogla Miza: Trajnostno upravljanje travnatih površin za šport in prosti čas. V popoldanskih urah bo ogled Kobilarne Lipica. V petek, 18. marca 2011, bo seminar: Trajnostno upravljanje stadionov in nogometnih igrišč. Seminar bo vključeval teme: (1) Uporaba različnih vrst gnojil na nogometnih igriščih. (2) Spremljanje rasti trave na nogometnem igrišču in izbor gnojil. (3) Upravljanje nogometnih igrišč v Nogometni akademiji FC Ipswich. (4) Upravljanje stadionske infrastrukture, opreme in naprav. (5) Namakanje naravnega in umetnega nogometnega igrišča. (6) Primerna izbira travnih mešanic. (7) Električni stroji za nego travne ruše na nogometnih igriščih. V popoldanskih urah bo seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije.

 

Izobraževalni program »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas« so razvili konzorcijski partnerji: (1) Združenja športnih centrov Slovenije, (2) Univerza na Primorskem, (3) Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, (4) Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma, Medpodjetniški izobraževalni center, (6) Ensico S, d.o.o. Ljubljana, (7) El-Tec Mulej d.o.o. Bled in (8) Združenje vzdrževalcev golfskih igrišč Slovenije. Pri pripravi programa seminarjev so sodelovali Kmetijski inštitut Slovenije, AB d.o.o. Žirovnica in Zeleni inženiring, Uroš Zvonc s.p. Ljubljana. Vsebina seminarjev so razvili iz programov: (1) Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas, predmet 11102: Trajnostni razvoj, predmet 11103: Vpliv infrastrukture na okolje, predmet12101: Vrste infrastrukture za šport in prosti čas, predmet 12105: Atletski in nogometni stadioni, predmet 12108: Golfska igrišča, predmet 12112: Upravljanje travnatih površin za šport in prosti čas, (2) Višja strokovna šola Upravljanje podeželja in krajine, predmet: Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami (RŠP) in (3) AB zelena šola trave in (4) raziskovalnih projektov. Pri izvedbi programa seminarjev sodelujejo: Golf zveze Slovenije, Profesionalno združenje za golf Slovenije, GIS Golfska igrišča Slovenije, Združenje vzdrževalcev golfskih igrišč Slovenije, Konjeniška zveza Slovenije, Kasaška zveza Slovenije, Lipica Turizem d.o.o., Kobilarna Lipica, Green Consulting d.o.o. Prestranek, Rainbird GmbH, Nemčija, Ransomes Jacobsen Ltd, Velika Britanija, Indigrow Ltd, Velika Britanija, Optimax GmbH, Nemčija, G. & G. Hauser Golf & Lanscape GmbH, Austrija, Waste2water Ltd, Velika Britanija, Symbio Ltd, Velika Britanija, Ipswich Town, Footbal Academy, Velika Britanija in Nogometna zveza Slovenije.

 

Gorazd Kogoj je povedal, da je v program usposabljanja potrebno vključiti vsebino direktive Evropske unije, ki določa standarde upravljanja in vzdrževanja golfskih igrišč. Golf zveza Slovenije ocenjuje, da je program usposabljanja dober in potreben upravljavcem in vzdrževalcem golfskih centrov in ga bo zato podprla.

 

Gorazd Nastran je poudaril, da je program dober. Organizatorji morajo upoštevati neutralno izbiro predavateljev in tem, kar bo dalo programu potrebno verodostojnost. Predlagal je, da se vključi več predavateljev iz ustanov, kot je na primer Kmetijski inštitut Slovenije in ne iz podjetij.

 

Gorazd Kogoj je predlagal, da organizacije, ki so prisotne na sestanku, v prihodnjih mesecih zberejo informacije o prepovedi uporabe fitofarmacevtskih sredstev na travnatih površinah za šport in prosti čas, kot so golfska igrišča, nogometna igrišča in otroška igrišča. Združenje naj organizira sestanek za pripravo predlogov za zakonsko ureditev omenjenega področja. Postavlja se vprašanje priprave normativov upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti čas.

 

Dr. Jože Podgoršek je predstavil dve nacionalni poklicini kvalifikaciji, ki ju izvaja verificirani izvajalec Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma. To sta: (1) vzdrževalec – IV. stopnja, 3-letni program izobraževanja in (2) upravljavec – VI. stopnja, višješolska stopnja izobrazbe. Republiški izpitni center je odgovorna državna institucija za pregled map in potrdil. Izobraževalni center Grm Novo mesto lahko prevzame izvedbo programov in izdajanje potrdil.

 

Gorazd Nastran je povedal, da Združenja vzdrževalcev golfskih igrišč Slovenije, sodeluje s PGA v okviru mednarodnega izobraževalnega projekta Leonardo. Projekt vključuje 35 profilov (poklicev) s področja upravljanja in vzdrževanja travnatih površin.

 

Gorazd Kogoj je povedal o programih usposabljanja za strokovne delavce I., II. In III., ki se izvajajo na podlagi razpisov Ministrstva za šolstvo in šport. Ti programi vključujejo tudi usposabljanje vaditeljev, učiteljev in športnih trenerjev. Predstavil je tudi program usposabljanja, ki ga za sekretarje klubov izvaja FIG, Federazzione Italiana di Golf, v Rimu.

 

Albin Kregar je opozoril na cilje strokovnega usposabljanja, ki morajo zadovoljevati potrebe lastnikov in upravljavcev golfskih centrov v državi. Izrazil je pripravljenost, da GIS Golfska igrišča Slovenije sodeluje pri razvoju programov usposabljanja.

 

Gorazd Nastran je povedal, da se potrebe po strokovno usposobljenih kadrih razvijajo z izgradnjo novih golfskih centrov.

 

Zaključki

 

 1. Udeleženci sestanka so ocenili vsebino seminarjev v Lipici kot dobro. Vsebine bo potrebno v prihodnosti dopolnjevati in nadalje razvijati. Vse organizacije so izrazile podporo razvoju strokovnega usposabljanja upravljavcev in vzdrževalcev golfskih centrov in igrišč. Organizacije bodo povabile svoje članstvo na seminar in okroglo mizo o trajnostnem razvoju golfskih centrov, v Lipico. GZS – 46 društev. PGAS – 32 učiteljev. GIS GIS – 13 upravljavcev. ZVGIS – 47 vzdrževalcev.
 2. Golf zveza Slovenije in Profesionalno združenje za golf Slovenije bosta sprejela sklep, da je program profesionalnega usposabljanja upravljavcev in vzdrževalcev golfskih igrišč, licenčni program usposabljanja za njune člane. Potrdilo o profesionalnem usposabljanju bo sestavni del licence za njune člane.
 3. Izobraževalni center Grm Novo mesto bo preveril možnosti in ponudil vključitev programa strokovnega usposabljanja v sistem pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij za upravljavce in vzdrževalce.
 4. Združenje vzdrževalcev golfskih centrov Slovenije bo preverilo možnosti vključitve programa strokovnega usposabljanja v sistem usposabljanja in podeljevanja licenc PDA – Professional Development Award, za »greenkeeperje« z nazivi vzdrževalec, upravljavec in nadzornik.
 5. Združenje športnih centrov Slovenije bo zbralo vse pripombe in predloge ter pripravilo konzorcijsko pogodbo med partnerji (Golf zveza Slovenije, Profesionalno združenja za golf Slovenije, GIS Golfska igrišča Slovenije, Združenje vzdrževalcev golfskih igrišč Slovenije, Združenje športnih centrov Slovenije in Grm novo mesto, Center biotehnike in turizma) za razvoj in izvedbo profesionalnega usposabljanja upravljavcev in vzdrževalcev golfskih igrišč v okviru »Mednarodne šole managementa infrastrukture za šport in prosti čas« in zgoraj omenjenih programov. V kolikor bo dogovorjena, se lahko pogodba podpiše v času seminarjev v Lipici.

 

Točka 2

 

Jože Jenšterle je ocenil možnosti razvoja partnerskega sodelovanja vseh prisotnih organizacij na področju razvoja golfa ter infrastrukture za šport in prosti čas. V kolikor se bodo športne, upravljavske in vzdrževalske organizacije, odločile za sodelovanje, bo to najbolj učinkovito v okviru projektov.

 

Gorazd Kogoj je izrazil podporo sodelovanju vseh organizacij za hitrejši razvoj golfa kot športa ter infrastrukture, ki omogoča njegov razvoj. Golf zveza Slovenije ima veliko mednarodnih izkušenj, ki jih lahko ponudi v okviru omenjenih projektov.

 

Albin Kregar je podprl sodelovanje. Partnerske organizacije naj sodelujejo v okviru njihovih pristonosti in statusne ureditve.

 

Zaključki

 

 1. Udeleženci sestanka so podprli sodelovanje partnerskih organizacij v projektih, ki bodo zagotavljali prihodnji razvoj golfa ter infrastrukture za šport in prosti čas v državi.
 2. Udeleženci sestanka bodo zbrali informacije in pripravili projekt: Stanje upravljanja in vzdrževanja golfskih centrov in igrišč v Sloveniji.
 3. Udeleženci sestanka bodo zbrali informacije in pripravili projekt: Urbano igrišče za golf.
 4. Udeleženci sestanka bodo zbrali informacije in pripravili projekt: Promocija golfskih centrov Slovenije.
 5. Udeleženci sestanka bodo zbrali informacije in pripravili projekt: Normativi upravljanja in vzdrževanja golfskih centrov.
 6. K sodelovanju bodo partnerji povabili tudi druge institucije, šole in podjetja.

 

Sestanek je bil zaključen ob 12.15.
Zapisal Jože Jenšterle.
 

Dokument si lahko tudi shranite oziroma natisnete:

 

Ljubljana - golf ter infrastruktura lipica - sodelovanje.pdf

pixel

 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008