pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


 

Zapisnik sestanka z upravljalci konjeniških centrov

 

Z A P I S N I K

sestanka za organizacijo strokovnih seminarjev in okroglih miz v okviru izobraževalnega programa »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas«, ki je bil v sredo, 12. januarja 2011 ob 11. uri, v sejni sobi Zavoda Tivoli na Celovški cesti 25 v Ljubljani (Hala Tivoli).

 

Prisotni

 

Maja Štukelj, sekretarka Konjeniške zveze Slovenije, Tomi Rumpf, generalni direktor Lipica Turizem d.o.o. in Kobilarne Lipica, Janez Bratkovič, Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma, Franc Jagodic, vodja konjeniškega centra Protokolarni zavod Brdo pri Kranju, Drago Banovič, namestnik direktorja Zavoda ŠRC Tivoli Ljubljana, Francka Trobec, predsednica Konjeniškega kluba Ljubljana, Alenka Keršič, sekretarka Konjeniškega kluba Ljubljana, Urška Bratkovič, Konjeniški klub Krka Novo mesto in Jože Jenšterle, direktor Združenja športnih centrov Slovenije.

 

Dnevi red

 

1. Obravnava in potrditev programa seminarjev in okroglih miz v Lipici, 16.-18.3.2011
2. Projekti sodelovanja med združenjem in konjeniškimi centri
3. Razno

 

Razprava in sklepi

Točka 1


Jože Jenšterle je predstavil program seminarjev in okroglih miz, ki jih bo Združenje športnih centrov Slovenije s partnerskimi organizacijami in podjetji, organiziralo v Lipici od 16. do 18. marca 2011. Seminarji so del izobraževalnega programa »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas«. Vsebinski poudarek bo namenjen trajnostnemu razvoju. Program usposabljanja za upravljavce in vzdrževalce travnatih površin v državi, bo obsegal tri seminarje. V sredo, 16. marca 2011, bo seminar: Trajnostno upravljanje golfskih centrov. Seminar bo vključeval teme: (1) Trajnostno in okolju prijazno vzdrževanje golfskih igrišč. (2) Vzdrževanje golfskih igrišč in varovanje okolja. (3) Uporaba gnojil na golfskem igrišču. (4) Ocena potreb in uravnavanje namakanja golfskih igrišč. (5) Novi pristopi v selekciji travnih mešanic. (6) Sodobni stroji na golfskem igrišču. (7) Urbano golfsko igrišče. (8) Ekološko dvorišče golfskega igrišča. Po seminarju bo okrogla miza: Trajnostni razvoj golfskih centrov. V popoldanskih urah bo organiziran golfski turnir za pokal Združenja športnih centrov Slovenije. V četrtek, 17. marca 2011, bo seminar: Trajnostno upravljanje travnatih površin za šport in prosti čas. Seminar bo vključeval teme: (1) Vpliv izbora gnojil na varovanje okolja. (2) Načrtovanje namakalnega sistema in monitoring namakanja. (3) Vzpodbujanje delovanje mikroorganizmov za boljše lastnosti tal. (4) Uporaba rastnih hormonov za krepitev rastlin in počasnejšo rast (manj košenj). (5) Trajnostno upravljanje travnatih površin. (6) Uporaba električnih strojev za vzdrževanje travne ruše. Po seminarju bo okrogla Miza: Trajnostno upravljanje travnatih površin za šport in prosti čas. V popoldanskih urah bo ogled Kobilarne Lipica. V petek, 18. marca 2011, bo seminar: Trajnostno upravljanje stadionov in nogometnih igrišč. Seminar bo vključeval teme: (1) Uporaba različnih vrst gnojil na nogometnih igriščih. (2) Spremljanje rasti trave na nogometnem igrišču in izbor gnojil. (3) Upravljanje nogometnih igrišč v Nogometni akademiji FC Ipswich. (4) Upravljanje stadionske infrastrukture, opreme in naprav. (5) Namakanje naravnega in umetnega nogometnega igrišča. (6) Primerna izbira travnih mešanic. (7) Električni stroji za nego travne ruše na nogometnih igriščih. V popoldanskih urah bo seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije.

 

Izobraževalni program »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas« so razvili konzorcijski partnerji: (1) Združenja športnih centrov Slovenije, (2) Univerza na Primorskem, (3) Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, (4) Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma, Medpodjetniški izobraževalni center, (6) Ensico S, d.o.o. Ljubljana, (7) El-Tec Mulej d.o.o. Bled in (8) Združenje vzdrževalcev golfskih igrišč Slovenije. Pri pripravi programa seminarjev so sodelovali Kmetijski inštitut Slovenije, AB d.o.o. Žirovnica in Zeleni inženiring, Uroš Zvonc s.p. Ljubljana. Vsebina seminarjev so razvili iz programov: (1) Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas, predmet 11102: Trajnostni razvoj, predmet 11103: Vpliv infrastrukture na okolje, predmet12101: Vrste infrastrukture za šport in prosti čas, predmet 12105: Atletski in nogometni stadioni, predmet 12108: Golfska igrišča, predmet 12112: Upravljanje travnatih površin za šport in prosti čas, (2) Višja strokovna šola Upravljanje podeželja in krajine, predmet: Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami (RŠP) in (3) AB zelena šola trave in (4) raziskovalnih projektov. Pri izvedbi programa seminarjev sodelujejo: Golf zveze Slovenije, Profesionalno združenje za golf Slovenije, GIS Golfska igrišča Slovenije, Združenje vzdrževalcev golfskih igrišč Slovenije, Konjeniška zveza Slovenije, Kasaška zveza Slovenije, Lipica Turizem d.o.o., Kobilarna Lipica, Green Consulting d.o.o. Prestranek, Rainbird GmbH, Nemčija, Ransomes Jacobsen Ltd, Velika Britanija, Indigrow Ltd, Velika Britanija, Optimax GmbH, Nemčija, G. & G. Hauser Golf & Lanscape GmbH, Austrija, Waste2water Ltd, Velika Britanija, Symbio Ltd, Velika Britanija, Ipswich Town, Footbal Academy, Velika Britanija in Nogometna zveza Slovenije.

 

Maja Štukelj je povedala, da Konjeniška zveza Slovenije podpira strokovno usposabljanje upravljavcev in vzdrževalcev konjeniških centrov. Upoštevati je potrebno, da je infrastruktura za galoperski in kasaški šport različna. Infrastruktura vključuje hleve, izpuste, zunanja jahališča, pokrite jahalnice, ložirne kroge, sprehajalne steze in spremljajoče objekte. Turnirski šport ne potrebuje velikih površin.

 

Tomi Rumpf je povedal, da v Kobilarni Lipica, kot največjem konjeniškem centru v državi, ocenjujejo, da je potrebno razviti programe strokovnega usposabljanja upravljavcev in vzdrževalcev konjeniških centrov. Na Lipico se obrača večje število upravljavcev konjeniških centrov v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem infrastrukture, vrsto in kakovostjo peska in drenaž, rekonstrukcijami in obnovami konjeniških centrov in objektov, opremo, programi, trženjem ter financiranjem. Program usposabljanja je nujno potreben, saj imamo v državi okoli 1.000 registriranih delavcev, ki upravljajo in vzdržujejo konjeniške centre. Kobilarna Lipica je članica združenja športnih centrov Slovenije in podpira razvoj programov strokovnega usposabljanja upravljavcev in vzdrževalcev infrastrukture za šport in prosti čas. Kobilarna Lipica bo v okviru izobraževalnega programa »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas« ponudila znanja in izkušnje svojih strokovnjakov in managerjev. Upravljavci konjeniških centrov potrebujejo normative za učinkovito in ekonomično upravljanje in vzdrževanje infrastrukturnih objektov. Na našem trgu se pojavljajo tuji ponudniki blaga in storitev, ki včasih ponujajo neustrezne proizvode in storitve po visokih cenah. Eden izmed takšnih primerov je pesek, ki ga upravljavci uporabljajo za vzdrževanje in obnovo jahališč.

 

Janez Bratkovič je ocenil, da so tudi v Sloveniji strokovnjaki, ki imajo znanja in izkušnje s področja upravljanja in vzdrževanja konjeniških centrov. Potrebno bo povezati slovensko stroko, pripraviti programe in jih ponuditi upravljavcem. Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma izvaja programe nacionalnih poklicnih kvalifikacij za upravljavce in vzdrževalce. V centru imajo znanja s področij vzdrževanja travnatih in peščenih površin ter upravljanja objektov, kot so hlevi in postavitve v konjeniških centrih.

 

Francka Trobec je vprašala ali je nujno, da se upravljavci včlanijo v združenje zato, da se lahko strokovno usposabljajo. Pri pripravi programov usposabljanja bo potrebno upoštevati postopke priprave in izvedbe izobraževalnih programov. Ne ve ali je potrebno, da programe usposabljanja priznava tudi Konjeniška zveza Slovenije.

 

Jože Jenšterle je pojasnil, da včlanitev v združenje zaradi strokovnega usposabljanja ni potrebna. Nacionalne panožne zveze in profesionalna združenja velikokrat sodelujejo z Združenjem športnih centrov Slovenije pri pripravi in izvedbi programov strokovnega usposabljanja zato, ker imajo strokovnjake, ki imajo znanja in izkušnje s področja upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti čas. Takšna partnerstva so se izkazala kot uspešna pri usposabljanju upravljavcev in vzdrževalcev infrastrukture.

 

Drago Banovič je povedal, da je Zavod ŠRC Tivoli Ljubljana član Združenja športnih centrov Slovenije. Združenje razvija dobre programe usposabljanja upravljavcev in vzdrževalcev infrastrukture. V preteklih letih se je veliko število delavcev zavoda udeležilo programov usposabljanja, v katerih so pridobili veliko novih znanj in izkušenj. Zavod Tivoli podpira strokovna usposabljanja, ki jih organizira združenje. V prihodnjem obdobju, ko bo Zavod ŠRC Tivoli Ljubljana prevzel v upravljanje hipodrom Stožice, bodo potrebovali usposobljene delavce, ko bodo potrebovali ustrezna specialna znanja in izkušnje, zato jih bodo vkljućevali v programe, ki jih bo organiziralo združenje.

 

Francko Trobec je zanimalo ali je strokovno usposabljanje obvezno, kot naj bi bilo članstov v združenju.

 

Jože Jenšterle je povedal, da članstvo v združenju ni obvezno, ampak se upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas prostovoljno vključujejo v združenje, v kolikor imajo interes. Člani združenja so javni zavodi, javna podjetja, gospodarske družbe, športne organizacije in občine. Skupen interes članov je kakovostnejše in ekonomičnejše upravljanje in vzdrževanje infrastrukture za šport in prosti čas.

 

Maja Štukelj je predlagala, da se upravljavcem konjeniških centrov predstavi dejavnost združenja. Konjeniška zveza Slovenije bo takšno predstavitev predstavila svojim članom.

 

Zaključki

 

  1. Udeleženci sestanka so ocenili vsebino seminarjev v Lipici kot dobro. Vsebine bo potrebno v prihodnosti dopolnjevati in nadalje razvijati. Udeleženci so izrazili podporo razvoju strokovnega usposabljanja upravljavcev in vzdrževalcev konjeniških centrov. Udeležili se bodo okrogle mize o razvoju konjeniškega športa, ki bo 17. marca v Lipici.
  2. Konjeniška zveza Slovenije bo obvestila svoje članstvo o programih strokovnega usposabljanja in sodelovala pri vključitvi teh programov v licencirane oblike strokovnega usposabljanja.
  3. Združenje športnih centrov Slovenije bo zbralo pripombe in predloge ter pripravilo konzorcijsko pogodbo med partnerskimi organizacijami za razvoj in izvedbo profesionalnega usposabljanja upravljavcev in vzdrževalcev konjeniških centrov.

 

Točka 2

 

Jože Jenšterle je ocenil možnosti razvoja partnerskega sodelovanja vseh prisotnih organizacij na področju razvoja konjeniškega športa in infrastrukture za šport in prosti čas. Združenje bo v sodelovanju konjeniškimi organizacijami spodbudilo pripravo projektov.

 

Maja Štukelj je izrazila podporo sodelovanju vseh organizacij za hitrejši razvoj konjeniškega športa in infrastrukture. V prihodnosti se lahko organizira sestanek s predsednikom Konjeniške zveze Slovenije in zainteresiranimi organizacijami.

 

Tomi Rumpf je podprl sodelovanje in izrazil pripravljenost Kobilarne Lipica, da poveže nosilce konjeniškega športa ter lastnike in upravljavce infrastrukture za šport in prosti čas.

 

Zaključki

 

  1. Udeleženci sestanka so podprli sodelovanje partnerskih organizacij v projektih, ki bodo zagotavljali prihodnji razvoj konjeniškega športa ter infrastrukture za šport in prosti čas v državi.
  2. Udeleženci sestanka bodo zbrali informacije in pripravili projekt: Normativi upravljanja in vzdrževanja konjeniških centrov.

 

Sestanek je bil zaključen ob 12.30.
Zapisal Jože Jenšterle.
 

Dokument si lahko tudi shranite oziroma natisnete:

 

  Ljubljana - konjeniski centri - lipica  sodelovanje.pdf

pixel

I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008