pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
razgovora v.d. generalnega direktorja Direktorata za šport
in predsednika Združenja športnih centrov Slovenije


Razgovor je bil v četrtek, 19.4.2007 ob 12.30 na Direktoratu za šport v Ljubljani.

 

Prisotna

Simon Starček, v.d. generalni direktor Direktorata za šport na Ministrstvu za šolstvo in šport, Jože Jenšterle, predsednik Združenja športnih centrov Slovenije.

 

Tema razgovora

  1. Program sodelovanja med Direktoratom za šport in Združenjem športnih centrov Slovenije

 

Razprava in ugotovitve

 

Simon Starček, je podprl povezovanje upravljavcev športne infrastrukture in njihovo delovanje v okviru Združenja športnih centrov Slovenije. V združenju je zbrano strokovno znanje in izkušnje pri načrtovanju, gradnji, upravljanju in vzdrževanju javne športne infrastrukture, ki jo uporabljajo športne organizacije, šole, rekreativni športniki in turisti. Direktorat za šport predlaga združenju sodelovanje pri izbranih projektih.

 

Jože Jenšterle je predstavil delovanje združenja ter interese upravljavcev javne športne infrastrukture. Združenje in njegovi člani želijo sodelovati pri sprejemanju standardov in normativov načrtovanja, gradnje, upravljanja in vzdrževanja javne športne infrastrukture. Združenje ima interes organizirati izobraževalne programe in programe funkcionalnega usposabljanja za specifična delovna mesta, ki jih potrebujejo upravljavci športne infrasturkture. Člani združenja pripravljajo Katalog športnih centrov Slovenije, v katerem bo predstavljena športna infrastruktura države, za potrebe informiranja uporabnikov in mednarodne športne in turistične promocije.

 

Združenje pripravlja tudi Katalog dobaviteljev blaga in storitev, kjer bodo navedeni dobavitelji in razvrščeni po vrstah blaga in storitev.

 

Opredelitev področij sodelovanja obeh institucij:

 

1.
Direktorat za šport in Združenje športnih centrov Slovenije, bosta sodelovala pri pripravi standardov in normativov načrtovanja, gradnje, upravljanja in vzdrževanja javne športne infrastrukture. Združenje bo od upravljavcev javne športne infrastrukture zbralo podatke o upravljanju in vzdrževanju športnih objektov in površin. Direktorat bo od občin zbral podatke o lastništvu in vrstah športnih objektov in površin v občinah. Direktorat je pripravil spletno stran, ki nudi uporabnikom podatke o športnih objektih in površinah po občinah.

 

2.
Direktorat in združenje bosta sodelovala pri pripravi pripravi strokovnih podlag za izdelavo  mreže športnih centrov Slovenije, ki bo predstavljala usmeritev za nadaljnji razvoj javne športne infrastrukture v državi, kar je v interesu države in občin, ki so večinoma lastnice teh objektov ter upravljavcev javne športne infrastrukture. Mreža je pomemben element bodočega povezovanja občin znotraj in med pokrajinami.

 

3.
Skupščina združenja je sprejela sklep o delovnih mestih, ki so specifična za upravljavce športne infrastrukture. Združenje je pripravilo predlog za uvrstitev teh delovnih mest v Katalog delovnih mest, nazivov in funkcij v javni upravi. Direktorat za šport bo podpiral uvrstitev delovnih mest, ki so specifična za upravljavce javne športne infrastrukture, v državni katalog. Z uvrstitvijo teh delovnih mest in poklicev v omenjeni katalog in izobraževanjem delavcev, bodo upravljavci javne športne infrastrukture, lažje in bolje upravljali z občinsko infrastrukturo, zagotavljali kakovostne storitve in izpolnjevali javni interes na področju športa.

 

4.
Združenje bo pripravilo programe strokovnega izobraževanja in usposabljanja za delovna mesta in nazive, ki so specifični za upravljavce športne infrastrukture. S temi programi bo združenje kandidiralo na razpis Ministrstva za šosltvo in šport za pridobitev sredstev iz evropskih skladov.

 

5.
Direktorat za šport bo združenju, v okviru svojega programa in možnosti, nudil podporo pri ustanavljanju mednarodnega združenja upravljavcev športne infrastrukture.Dokument si lahko tudi natisnete oz. shranite.

 

pixelZapisnik razgovora v.d. generalnega direktorja Direktorata za šport in predsednika Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 43 kb ]

 

Za odprtje dokumenta potrebujete program AdobeReader, ki si ga lahko brezplačno naložite s klikom na ikono


pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008