pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
sestanka predstavnikov Direktorata za šport na Ministrstvu za šolstvo in šport ter Združenja športnih centrov Slovenije


Sestanek je bil v četrtek, 15.3.2007 ob 9. uri v sejni sobi na Direktoratu za šport v Ljubljani.

 

Prisotni

Simon Starček, generalni direktor Direktorata za šport, Jože Jenšterle, predsednik Združenja športnih centrov Slovenije, Darko Repenšek, sekretar v direktoratu, Nace Polajnar, sekretar v direktoratu, Drago Balent, podsekretar v direktoratu in Mojca Plestenjak, podsekretarka v direktoratu ter Brane Florjanič, član upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije.

 

Dnevni red

  1. Program sodelovanja med Direktoratom za šport in Združenjem športnih centrov Slovenije

 

Razprava in ugotovitve

 

Simon Starček, državni sekretar za šport, je poudaril pomembnost organiziranja upravljavcev športne infrastrukture za prihodnji razvoj športne infrastrukture v državi. Združenje lahko zagotavlja strokovno znanje in izkušnje pri načrtovanju, gradnji, obnovah in upravljanju javne športne infrastrukture, pri racionalizaciji stroškov ter pripravi standardov in normativov upravljanja in vzdrževanja javne športne infrastrukture. Direktorat za šport podpira delovanje združenja in predlaga projektno sodelovanje.

 

Jože Jenšterle je predstavil delovanje združenja ter interese upravljavcev javne športne infrastrukture. Združenje in njegovi člani želijo sodelovati pri sprejemanju standardov in normativov načrtovanja, gradnje, upravljanja in vzdrževanja javne športne infrastrukture. Združenje ima interes organizirati izobraževalne programe in programe funkcionalnega usposabljanja za specifična delovna mesta, ki jih potrebujejo upravljavci športne infrasturkture. Združenje ima interes sodelovati pri pripravi strokovnih podlag in v postopkih sprejemanja zakonodaje s področja upravljanja in vzdrževanja javne športne infrasturkture. Združenje predlaga direktoratu program sodelovanja pri pripravi in izvedbi projektov s področja standardov in normativov upravljanja in vzdrževanja športne infrastrukture, informacijskih sistemov, predstavitve športnih centrov Slovenije (Katalog) ter izobraževanja in funkcionalnega usposabljanja.

 

Drago Balent je opozoril, da je potrebno Združenje športnih centrov Slovenije, na področju upravljanja in vzdrževanja javne športne infrastrukture, statusno umestiti med Direktorat za šport, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športni zvez, Strokovni svet za šport Vlade Republike Slovenije in Fundacijo za financiranje športnih organizacij, saj imajo upravljavci športnih objektov največ strokovnega znanja s tega področja. Ob spremembi sestave sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij, bo potrebno v svet vključiti predstavnike združenja. Zagotoviti bo potrebno sodelovanje združenja pri odločanju o upravljanju in vzdrževanju javne športne infrastrukture.

 

Mojca Plestenjak je predlagala, da se pri vprašanjih upravljanja z javno športno infrastrukturo vključijo uporabniki in Olimpijski komite Slovenije. Potrebno bo definirati kaj naj vključujejo standardi upravljanja in vzdrževanja športnih objektov.

 

Simon Starček je predlagal sodelovanje na področju standardov in normativov ter mreže športnih centrov, ki so v interesu občin, ki zagotavljajo materialne in finančne pogoje za razvoj športa v lokalnih skupnostih ter racionalno upravljanje občinskih objektov. V prihodnosti bo potrebno na področju športne infrastrukture povezati občine v okviru regij. Direktorat za šport je pripravil spletno stran s podatki iz razvida športnih objektov. Informacijski bazi direktorata in združenja se lahko dopolnjujeta.

 

Nace Polajnar je opozoril na vlogo združenja v odnosu do države, glede na dejstvo, da združenje ni več le združenje javnih zavodov s področja športa, ampak ima v svojih vrstah tudi nejavne zavode, podjetja in društva. Predloge povezane s katalogom delovnih mest bo potrebno posredovati Ministrtsvu za javno upravo. Sodelovanje z združenjem je dragoceno na področju določanja standardov in normativov. Vključiti je potrebno tudi skupnost in združenje slovenskih občin.

 

Brane Florjanič je poudaril interes članov združenja za sodelovanje na tistih področjih, ki določajo pogoje delovanja javnih zavodov. Razviti bo potrebno nove oblike sodelovanja med direktoratom in združenjem.

 

Udeleženci sestanka so se dogovorili, da se v program sodelovanja Direktorata za šport in Združenja športnih centrov Slovenije uvrstijo projekti:

  • Standardi in normativi načrtovanja, gradnje, upravljanja in vzdrževanja javne športne infrastrukture.
  • Mreža športnih centrov v Republiki Sloveniji.
  • Priprava in izdaja kataloga športnih centrov Slovenije.
  • Seznam dobaviteljev blaga in storitev.
  • Informacijski sistemi športnih centrov Slovenije.
  • Izobraževalni programi.

 

Direktorat za šport bo v roku 14 dni proučil projekte in združenju posredoval konkretne predloge za sodelovanje.Dokument si lahko tudi natisnete oz. shranite.

 

pixelZapisnik sestanka predstavnikov Direktorata za šport na Ministrstvu za šolstvo in šport ter Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 60 kb ]

 

Za odprtje dokumenta potrebujete program AdobeReader, ki si ga lahko brezplačno naložite s klikom na ikono


pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008