pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
regijskega posveta članov združenja, upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas v Kopru

 

Seja je bila v četrtek, 15. novembra 2007 ob 11.00 uri, v sejni sobi Športne dvorane Bonifika v Kopru. Člani združenja so gradiva za posvet prejeli v pismeni obliki. Sejo je vodil predsednik združenja.

 

Prisotni

Uroš Jug, Javni zavod za šport Nova Gorica, Slobodan Radujko, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Barbara Jerič, Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Aleksander Janev, Center za kulturo, šport in prireditve Izola, Robert Krkoč, Zavod za šport Ajdovščina in Jože Jenšterle, predsednik združenja.

 

Dnevni red

1. Strokovni seminar in posvet »Perspektive razvoja infrastrukture za šport in prosti čas«
2. Četrta seja skupščine združenja
3. Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju ter kolektivna pogodba
4. Katalog športnih centrov Slovenije
5. Katalog dobaviteljev športnih centrov Slovenije

 

Razprava in sklepi

 

TOČKA 1

 

Sklep 1
Strokovni seminar in posvet »Perspektive razvoja infrastrukture za šport in prosti čas«, ima dobreo vsebino v času, ko država uvaja regije ter se uveljavljajo različne oblike javno-zasebnega partnerstva.

 

TOČKA 2

 

Sklep 2
Materiali za 4. sejo skupščine združenja so primerni za obravnavo. Robert Krkoč je predlagal, da se v programu združenja da poudarek na pripravi standardov in normativov načrtovanja, gradnje, upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti čas. Zagotoviti je potrebno finančne vire za financiranje tega projekta. Slobodan Radujko je predlagal, da se v občinah pripravljajo štiriletni programi razvoja infrastrukture za šport in prosti čas, da se zagotovi lažje zagotavljanje pogojev ter onemogoči »samovoljo« lokalnih politikov. Pri izkazovanju rezultatov poslovanja je potrebno   upoštevati amortizacijo in jo pravilno obračunavati.  Aleksander Janev je poudaril, da bo potrebno predlagati Fundaciji za šport in Ministrstvu za šolstvo in šport, razpisne pogoje za gradnjo in obnovo infrastrukture za šport in prosti čas. Udeleženci posveta so menili, da se bodo vsebine infrastrukture za šport in prosti čas v prihodnosti spreminjale in dopolnjevale z novimi programi fitnesa, aerobike, oblikovanja telesa in drugimi programi za ženske, otroke, starejše ljudi in posebne skupine uporabnikov. Športni programi bodo vse bolj postajali le ena izmed vsebin, ki jo bodo kot storitev, upravljavci infrastrukture ponujali uporabnikom in kupcem. Za izvedbo programa v prihodnjem obdobju, bo združenje potrebovalo dodatne vire financiranja (članarina, marketinške aktivnosti, sredstva Fundacije in Ministrstva za projekte, svetovanje občinam in upravljavcem) ter zaposlene delavce v upravi. Združenje mora nadaljevati z aktivnostmi, ki so povezane z uvrstitvijo delovnih mest in nazivov, ki so specifične za upravljavce v Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju, drugačno vrednotenje dela delavcev v dejavnosti upravljanja z infrastrukturo za šport in prosti čas, spremembo pravilnikov za nagrajevanje direktorjev zavodov za šport in mladino ter opredelitev upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas kot poseben sektor dejavnosti. Skupščini združenja naj se v sprejem predlaga namesto Nogometnega kluba Kresnice, Mega center Kranj. Za novega člana upravnega odbora združenja se predlaga Igorja Rakušo, direktorja Strelskega centra Gaj iz Pragerskega, kot predstavnika upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, ki niso v javni lasti. V programu združenja za leto 2008 je prioriteta strokovna pomoč in svetovanje članom združenja, strokovno izobraževanje in usposabljanje, zastopanje interesov članov ter uveljavljanje upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas. Združenje bo v program usposabljanja vključilo temo: Javno-zasebno partnerstvo ter zbralo ponudbe za študijske ekskurzije.

 

Sklep 3
Članarina za leto 2008 naj bo 1 EUR za vsakih 1.000 EUR celotnih prihodkov vsakega člana združenja. Članarina bo od 300 EUR do 1.500 EUR.

 

TOČKA 3

 

Sklep 4
V predlog Kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov za javni sektor, smo uspeli uvrstiti delovna mesta in nazive, ki so specifični za upravljavce infrastrukture za šport in prosti čas. V prihodnjih mesecih bomo predlagali drugačno vrednotenje tega dela pri upravljavcih infrastrukture.

 

Sklep 5
Upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas bomo uveljavljali kot poseben sektor dejavnosti in gospodarjenja, saj ne spada v šolstvo oziroma javno upravo. Na Ministrstvo za šolstvo in šport naj združenje pošlje predlog, da se področje upravljanja javne infrastrukture za šport in prosti čas, izloči iz področja šolstva in naj ureja svoj status s posebno kolektivno pogodbo. Upravljanje infrastrukture se od šolstva ali javne uprave razlikuje po dejavnosti, specifičnih funkcijah, delovnih mestih in nazivih, posebnih pogojih opravljanja dela, trženju storitev in drugih področjih.

 

TOČKA 4

 

Sklep 6
Katalog športnih centrov Slovenije bo pomembna predstavitev članov združenja in ponudbe njihovih storitev. Člani združenja naj takoj pošljejo izpolnjene vprašalnike za člane, ki so na spletni strani združenja ter fotografije športnih objektov za Katalog športnih centrov Slovenije.

 

TOČKA 5

 

Sklep 7
Za boljšo informiranost managerjev, ki vodijo postopke naročanja blaga in storitev je potrebno pripraviti Katalog dobaviteljev športnih centrov Slovenije. Člani združenja naj posredujejo podatke o dobaviteljih blaga in storitev. Seznam dobaviteljev se bo uporabil za marketinške aktivnosti združenja in članov.

 

Sestanek je bil zaključen ob 12.40.


Dokument si lahko tudi shranite oz. natesnete:

 

pixelRegijski posvet Koper
pixel[ 80 kb ]


pixel

I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008