pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
regijskega posveta članov združenja, upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas v Kranj

 

Seja je bila v petek, 16. novembra 2007 ob 11.00 uri, v sejni sobi Pokritega olimpijskega bazena v Kranju. Člani združenja so gradiva za posvet prejeli v pismeni obliki. Sejo je vodil predsednik združenja.

 

Prisotni

Branko Fartek, Zavod za šport Kranj, Mirko Ulčar, Infrastruktura Bled d.o.o., Sašo Bratuš, Zavod za šport in prireditve Medvode, Magdalena Rejec, Javni zavod Ratitovec Železniki, Vili Rakovec, Sankaško društvo Domel Železniki, Aco Trampuž, Mega Center Kranj, Dukal d.o.o. Ljubljana in Jože Jenšterle, predsednik združenja.

 

Dnevni red

1. Strokovni seminar in posvet »Perspektive razvoja infrastrukture za šport in prosti čas«
2. Četrta seja skupščine združenja
3. Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju ter kolektivna pogodba
4. Katalog športnih centrov Slovenije
5. Katalog dobaviteljev športnih centrov Slovenije

 

Razprava in sklepi

 

TOČKA 1

 

Sklep 1
Udeleženci regijskega posveta niso imeli pripomb na vsebino strokovnega seminarja in posveta »Perspektive razvoja infrastrukture za šport in prosti čas«, ki bo v četrtek, 6. decembra 2007 na Celjski koči. Vsebine seminarja so pomembne za nadaljnji razvoj infrastrukture ob nastajanju regij v državi ter razvoju javno-zasebnega partnerstva.

 

TOČKA 2

 

Sklep 2
Gradiva za sejo skupščine združenja so primerna podlaga za razpravo. Poročilo za preteklo leto kaže veliko povečanje dejavnosti. Program za prihodnje leto je obsežen in bo zahteval več sredstev in profesionalno delo uprave. Združenje v prizadevanjih za uvrstitev funkcij, delovnih mest in nazivov v Katalog za javno upravo ter boljše vrednotenje dela za delavce pri upravljavcih infrastrukture za šport in prosti čas, opravlja tudi delo sindikatov. Delavci v tem sektorju dejavnosti niso organizirani v posebni sindikalni organizaciji. Dopolniti in spremeniti bo potrebno pravilnike, ki urejajo nagrajevanje direktorjev v javnih zavodih za šport in mladino. Pri potrjevanju novih članov združenja se bo skupščini namesto Nogometnega kluba Kresnice in Sankaškega društva Domel Železniki, za sprejem v združenje predlagalo Mega center Kranj. To je fitnes center v lasti podjetja Julon d.o.o. Ljubljana. Za novega člana upravnega odbora združenja se predlaga Igorja Rakušo, direktorja Strelskega centra Gaj iz Pragerskega, kot predstavnika upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, ki niso v javni lasti. V programu združenja za leto 2008 je prioriteta strokovna pomoč in svetovanje članom združenja, strokovno izobraževanje in usposabljanje, zastopanje interesov članov ter uveljavljanje upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas, kot posebnega sektorja dejavnosti. Mirko Ulčar je predstavil sistem upravljanja v občini Bled in poudaril pomembnost združenja pri oblikovanju standardov in normativov načrtovanja, gradnje, upravljanja in vzdrževanja športne infrastrukture. Aco Trampuž pričakuje, da bo lahko njegovo podjetje tudi kandidiralo za sredstva na javnih razpisih. Branko Fartek je povedal, da je Zavod za šport Kranj v preteklosti podpiral delovanje združenja in bo v skladu z dogovori in možnostmi zagotavljal pogoje za poslovanje tudi v prihodnje. Urediti bo potrebno sistem financiranja in zaposlitve. Sašo Bratuš je predlagal, da se zagotovijo pogoji za delovanje združenja in izvedbo programa. Združenje bo v program usposabljanja vključilo temo: Javno-zasebno partnerstvo ter zbralo ponudbe za študijske ekskurzije.

 

Sklep 3
Članarina za leto 2008 naj bo 1 EUR za vsakih 1.000 EUR celotnih prihodkov vsakega člana združenja. Članarina bo od 300 EUR do 1.500 EUR. Magdalena Rejec je povedala, da Javni zavod Ratitovec Železniki opravlja tudi druge dejavnosti, kar bo treba upoštevati.

 

TOČKA 3

 

Sklep 4
Združenje je uspelo v predlog Kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov za javni sektor, preko Ministrstva za šolstvo in šport, Sindikata delavcev v javni upravi in Sindikata delavcev v vzgoji in izobraževanju, uvrstiti delovna mesta in nazive, ki so specifični za upravljavce infrastrukture za šport in prosti čas. V prihodnjem obdobju mora združenje Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktoratu za šport ter Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za plače, ponovno poslati predloge z obrazložitvami za vrednotenje funkcij, delovnih mest in nazivov pri upravljavcih infrastrukture.

 

Sklep 5
Združenje naj upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas promovira kot poseben sektor dejavnosti in gospodarjenja, saj ne spada v šolstvo oziroma javno upravo. Na Ministrstvo za šolstvo in šport naj združenje pošlje predlog, da se področje upravljanja javne infrastrukture za šport in prosti čas, izloči iz področja šolstva in naj ureja svoj status s posebno kolektivno pogodbo. Upravljanje infrastrukture se od šolstva ali javne uprave razlikuje po dejavnosti, specifičnih funkcijah, delovnih mestih in nazivih, posebnih pogojih opravljanja dela, trženju storitev in drugih področjih.

 

Sklep 6
Združenje je registrirano kor skupnost zavodov, vendar je vključevanje vseh pravno-statusnih oblik upravljavcev ter povezovanje javnega in zasebnega sektorja smiselno in potrebno, ker se bo v prihodnosti razvijalo javno-zasebno partnerstvo ter različne oblike »socialnega managementa«.

 

TOČKA 4

 

Sklep 7
Člani združenja naj takoj pošljejo izpolnjene vprašalnike za člane, ki so na spletni strani združenja ter fotografije športnih objektov za Katalog športnih centrov Slovenije.

 

TOČKA 5

 

Sklep 8
Člani združenja naj posredujejo podatke o dobaviteljih blaga in storitev. Seznam dobaviteljev se bo uporabil za marketinške aktivnosti združenja in članov.

 

Sestanek je bil zaključen ob 12.30.


Dokument si lahko tudi natisnete oz. shranite:

 

pixelRegijski posvet Kranj
pixel[ 81 kb ]


pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008