pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
regijskega posveta članov združenja, upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas v Ljubljani

 

Seja je bila v ponedeljek, 12. novembra 2007 ob 11.00 uri, v sejni sobi hale Tivoli v Ljubljani. Člani združenja so gradiva za sejo prejeli v pismeni obliki. Sejo je vodil predsednik združenja.

 

Prisotni

Velimir Strnad, Zavod Športni objekti Bežigrad, Boris Makoter,  Zavod »Športno rekreacijski center Tivoli« Ljubljana, Milorad Orelj, Železničarsko športno društvo Ljubljana, Aleksander Hribar, Športni center Ribnica, Občina Ribnica, David Zupan, Športni center GIB Ljubljana, Alojz Mavrič, Športni park Kodeljevo Ljubljana, Zveza športnih društev Slovan Ljubljana, Olaf Grbec, Zavod za šport Kočevje in Jože Jenšterle, predsednik združenja.

 

Dnevni red

1. Strokovni seminar in posvet »Perspektive razvoja infrastrukture za šport in prosti čas«
2. Četrta seja skupščine združenja
3. Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju ter kolektivna pogodba
4. Katalog športnih centrov Slovenije
5. Katalog dobaviteljev športnih centrov Slovenije

 

Razprava in sklepi

 

TOČKA 1

 

Sklep 1

Vsebina strokovnega seminarja in posveta »Perspektive razvoja infrastrukture za šport in prosti čas«, ki bo v četrtek, 6. decembra 2007 na Celjski koči, je dobra. Namenjena je oblikovanje strokovnih izhodišč za prihodnji razvoj infrastrukture v občinah in regijah. Predstavljen bo razvid športnih objektov, ki ga vodi Direktorat za šport. Predstavljena bodo izhodišča za oblikovanje mreže športnih centrov. Obrazložen bo sistem upravljanja z javno športno infrastrukturo v mestni občini Celje. Predstavljen bo razvoj infrastrukture v odnosu do trajnostnega razvoja okolja ter socialnega managementa. Aleksander Hribar je vprašal zakaj morajo člani združenja plačevati strokovno izobraževanje, kljub članarini. Predsednik je dal pojasnila, da imajo člani popuste, potrebno pa je plačati stroške predavateljev, prostorov, elektronskih in video naprav ter strokovna gradiva. Za člane združenja je imel vsak zaposleni v letu 2007, za dva strokovna seminarja s posveti ter študijsko ekskurzijo, 146,00 EUR popusta, dodatni udeleženci pa 219,00 EUR popusta.

 

TOČKA 2

 

Sklep 2

Poročilo združenja za leto 2007 in program združenja za leto 2008 sta primerna za obravnavo na seji skupščine združenja. Pri potrjevanju novih članov združenja se bo skupščini namesto Nogometnega kluba Kresnice, ki naj bi upravljal z objekti v občini Litija, v sprejem v združenje predlagalo Mega center Kranj, športno-rekreativni objekt v lasti podjetja Julon d.o.o. Ljubljana. Za novega člana upravnega odbora združenja se predlaga Igorja Rakušo, direktorja Strelskega centra Gaj iz Pragerskega, kot predstavnika upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, ki niso v občinski lasti. Poročilo združenja za leto 2007 kaže na uspešno delovanje in veliko širitev dejavnosti združenja. V programu združenja za leto 2008 je povdarek dan strokovni pomoči in svetovanju članom združenja, strokovnemu izobraževanju in usposabljanju, uveljavljanju interesov članov združenja v razmerju do države in občin, sodelovanje z drugimi združenji upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas ter marketinškim aktivnostim in projektom, s katerimi bo združenje pridobivalo nove vire financiranja dejavnosti. Boris Makoter je povdaril, da se mora dejavnost združenja razvijati v skladu s sprejetimi usmeritvami in da za to potrebuje zaposlene v upravi združenja. Prisotni so podprli finančni načrt združenja za leto 2007. Odbor upravljavcev športne infrastrukture ter kasneje Združenje športnih centrov Slovenije, sta v preteklih štirih letih dokazala upravičenost svojega obstoja in se uveljavila v državi in med športnimi organizacijami. Velimir Strnad je predlagal študijsko ekskurzijo v Luksemburg. Združenje naj zbere ponudbe za študijske ekskurzije v Dubrovnik, Tenerife in Kuwait. Na podlagi ponudb se bo sprejel program študijskih obiskov v letu 2008.

 

Sklep 3
Članarina za leto 2008 naj bo 1 EUR za vsakih 1.000 EUR celotnih prihodkov vsakega člana združenja. Najmanjša članarina naj bo med 280 in 300 EUR. Najvišja članarina naj bo 1.500 EUR. V primeru združevanja zavodov v občinah bo združenje dopolnilo sklepe o članarini.

 

TOČKA 3

 

Sklep 4

Pogajalska skupina Vlade Republike Slovenije je sprejela predlog Združenja športnih centrov Slovenije, za uvrstitev funkcij, delovnih mest in nazivov, ki so specifični za upravljavce infrastrukture za šport in prosti čas, v Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov za javni sektor. Predlog združenja so podprli Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Sindikat delavcev v javnem sektorju in Sindikat delavcev v vzgoji in izobraževanju.

 

Sklep 5

Na Ministrstvo za šolstvo in šport naj združenje pošlje predlog, da se področje upravljanja javne infrastrukture za šport in prosti čas, izloči iz področja šolstva in naj ureja svoj status s posebno kolektivno pogodbo. Upravljanje infrastrukture se od šolstva ali javne uprave razlikuje po dejavnosti, specifičnih funkcijah, delovnih mestih in nazivih, posebnih pogojih opravljanja dela, trženju storitev in drugih področjih.

 

TOČKA 4

 

Sklep 6
Katalog športnih centrov Slovenije se pripravlja v skladu s programom združenja. Člani združenja naj posredujejo izpolnjene vprašalnike in fotografije športnih objektov.

 

TOČKA 5

 

Sklep 7
Katalog dobaviteljev športnih centrov Slovenije se pripravlja v skladu s programom združenja. Člani združenja naj posredujejo podatke o dobaviteljih blaga in storitev. Seznam dobaviteljev se bo uporabil za marketinške aktivnosti združenja.

 

Sestanek je bil zaključen ob 12. uri.


Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

pixelRegijski posvet Ljubljana
pixel[ 81 kb ]


pixel

I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008